Fondsstøtte skal bidrage til, at Børneriget bliver verdens bedste børnehospital

Den nystiftede fond, Børneriget Fonden, er i fuld gang med at skaffe penge fra fonde til fem konkrete projekter på det kommende børnehospital Børneriget. Ifølge fondsdirektør Louise Schønau yder fonden et vigtigt bidrag til visionen om at skabe verdens bedste børnehospital. Der er ikke tale om driftsstøtte, når fonde blandt andet finansierer scannere og operationsstuer på hospitalet, siger regionsrådsmedlem Leila Lindén, som er formand for den politiske følgegruppe for Børneriget.

Stif­te­re af Bør­ne­ri­get Fon­den er Ener­gi­sel­ska­bet Ør­sted, in­ve­ste­rings­sel­ska­bet Elkær In­vest un­der Elkær Grup­pen, Wei­bel Sci­en­ti­fic og Kir­sten og Fred­dy Jo­han­sens Fond.

Knap et år ef­ter at fon­den blev stif­tet, har Bør­ne­ri­get Fon­den nu for al­vor sat gang i be­stræ­bel­ser­ne på at skaf­fe pen­ge til pro­jek­ter og in­ven­tar på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal Børneriget.

Når Bør­ne­ri­get i  2025 åb­ner dø­re­ne for pa­tien­ter over­for Rigs­ho­spi­ta­let, er vi­sio­nen, at ho­spi­ta­let skal væ­re in­tet min­dre end ver­dens bed­ste ho­spi­tal for børn, un­ge og fødende.

Dén vi­sion er ik­ke kun sjæl­den at hø­re i den dan­ske of­fent­li­ge sek­tor. Det er sam­ti­dig en vi­sion, som kræ­ver man­ge pen­ge – og de pen­ge kom­mer blandt an­dre fra fondssektoren.

Bør­ne­ri­get hvi­ler på et øko­no­misk fun­da­ment på to mil­li­ar­der kro­ner qua et part­ner­skab mel­lem Re­gion Ho­ved­sta­den, som be­ta­ler 1,4 mil­li­ar­der kro­ner, og Ole Kirks Fond, der i som­me­ren 2016 for­plig­te­de sig til at spyt­te 600 mil­li­o­ner kro­ner ind i op­fø­rel­sen af prestigeprojektet.

Og for at ho­spi­ta­let fra dag ét er i front i for­hold til be­hand­lings­mu­lig­he­der, forsk­ning og triv­sel blandt ind­lag­te og på­rø­ren­de, er der brug for en lø­ben­de ek­stra til­strøm­ning af mil­li­o­ner af kro­ner fra fon­de og vel­ha­ven­de danskere.

Nødvendigt med nytænkning

"An­sva­ret for fun­dra­i­sin­gen er lagt i hæn­der­ne på Lou­i­se Schø­nau, der si­den maj 2020 har væ­ret di­rek­tør for Dan­marks før­ste hospitalsfond.

”Der er in­gen tvivl om, at Bør­ne­ri­get står på et me­get, me­get sik­kert øko­no­misk fun­da­ment med to mil­li­ar­der kro­ner til at byg­ge for. Men hvis man skal op­nå et så am­bi­tiøst mål som, at man vil væ­re ver­dens bed­ste, skal man tæn­ke på nye må­der og tæn­ke i nye sam­ar­bej­der, og det er der­for, Bør­ne­ri­get Fon­den er ble­vet op­ret­tet. Fon­den byg­ger vi­de­re på den part­ner­sk­ab­stan­ke, som og­så lå til grund for sam­ar­bej­det mel­lem Re­gio­nen og Ole Kirks Fond. Men det vil væ­re for­kert at si­ge, at vi­sio­nen om ver­dens bed­ste ho­spi­tal for børn, un­ge og fø­de­n­de står og fal­der med de do­na­tio­ner, vi i fon­den ind­går af­ta­ler om, og de sam­ar­bej­der, fon­den ind­går. Jeg vil sna­re­re si­ge, at fon­den yder et vig­tigt bi­drag til at nå må­let,” si­ger Lou­i­se Schø­nau til Fundats.

De fon­de, vi har med at gø­re, har en fin ind­falds­vin­kel til net­op den le­gen­de til­gang til de sy­ge børn og til, at vi vil ha­ve et hus, der em­mer af glæ­de, lys, leg, luft og plads til børn og de­res familier

Leila Lindén – Med­lem af Re­gions­rå­det, Re­gion Hovedstaden

Det so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske med­lem af Re­gions­rå­det i Re­gion Ho­ved­sta­den Leila Lindén, der er for­mand for den po­li­ti­ske føl­ge­grup­pe for Bør­ne­ri­get, er enig i, at fon­de­ne spil­ler og frem­over skal spil­le en stor rol­le i be­stræ­bel­ser­ne på at gø­re Bør­ne­ri­get til ver­dens bed­ste børnehospital.

”Fon­de­ne med­vir­ker til at op­fyl­de vi­sio­nen ved at bi­dra­ge til nog­le af de ting, man el­lers ik­ke kun­ne gø­re, og det har jeg det rig­tig godt med. Vi vil ha­ve, at Bør­ne­ri­get skal væ­re et helt an­det ho­spi­tal – et ho­spi­tal, hvor det 100 pro­cent er pa­tien­ter­ne og de­res på­rø­ren­de, der er i cen­trum. Spe­ci­a­li­ster­ne skal kom­me til pa­tien­ter­ne i ste­det for, som vi i dag er vant til, det om­vend­te. Og så vil vi ha­ve en le­gen­de til­gang til al­ting, idet forsk­ning vi­ser, at børn le­ger he­le ti­den, og­så når de er sy­ge. De fon­de, vi har med at gø­re, har en fin ind­falds­vin­kel til net­op den le­gen­de til­gang til de sy­ge børn og til, at vi vil ha­ve et hus, der em­mer af glæ­de, lys, leg, luft og plads til børn og de­res fa­mi­li­er,” si­ger Leila Lindén.

Inspiration fra USA og Schweiz

Idéen til Bør­ne­ri­get Fon­den kom­mer fra pro­fes­sor Bent Ot­te­sen, der er ini­ti­a­tiv­ta­ger til Bør­ne­ri­get, og tid­li­ge­re Le­go-di­rek­tør Sø­ren Torp Laur­sen, som si­den fon­dens stif­tel­se i maj 2020 har væ­ret for­mand for den fem per­so­ner sto­re bestyrelse.

I den for­bin­del­se blev der blandt an­det ske­let me­get til ho­spi­ta­ler i USA og Schweiz, hvor det ik­ke er helt ual­min­de­ligt, at et ho­spi­tal har sin egen fond

Lou­i­se Schø­nau – Di­rek­tør, Bør­ne­ri­get Fonden

Stif­te­re af Bør­ne­ri­get Fon­den er Ener­gi­sel­ska­bet Ør­sted, in­ve­ste­rings­sel­ska­bet Elkær In­vest un­der Elkær Grup­pen, Wei­bel Sci­en­ti­fic, der pro­du­ce­rer ra­dar­sy­ste­mer, og Kir­sten og Fred­dy Jo­han­sens Fond. Bør­ne­ri­get Fon­den har der­u­d­over et pro bo­no-sam­ar­bej­de med ejen­doms­sel­ska­bet Jeu­dan, Kam­me­rad­vo­ka­ten Po­ul Sch­mith og Ørsted.

”Ef­ter at tan­ken om Bør­ne­ri­get blev fo­stret på Rigs­ho­spi­ta­let, blev der la­vet en mas­se bru­ger­un­der­sø­gel­ser, og ini­ti­a­tiv­ta­ger­ne rej­ste rundt til bør­ne­ho­spi­ta­ler i he­le ver­den for at fin­de ud af, hvad skal der til for at ska­be et bør­ne­ho­spi­tal, som er ver­dens bed­ste for bå­de pa­tien­ter og på­rø­ren­de. I den for­bin­del­se blev der blandt an­det ske­let me­get til ho­spi­ta­ler i USA og Schweiz, hvor det ik­ke er helt ual­min­de­ligt, at et ho­spi­tal har sin egen fond. Hjem­me igen i Dan­mark blev der fun­det fi­re stif­te­re, der al­le ser fon­den som en mu­lig­hed for at kun­ne bi­dra­ge til no­get så unikt som et de­di­ke­ret bør­ne­ho­spi­tal i Dan­mark, og stif­ter­ne har skabt fun­da­men­tet for fon­dens ar­bej­de,” for­kla­rer Lou­i­se Schønau.

Stif­ter­ne dæk­ker Bør­ne­ri­get Fon­dens driftsom­kost­nin­ger, her­un­der di­rek­tø­rens og en halv­tids­me­d­ar­bej­ders løn i tre år.

Hvor stort et be­løb, det er mål­sæt­nin­gen, at Lou­i­se Schø­nau år­ligt skal for­sø­ge at rej­se til det nye bør­ne­ho­spi­tal, øn­sker hun ik­ke at sva­re på.

”Vi er li­ge star­tet, og vi er en nystar­tet fond. Der­for vil jeg me­get nø­dig si­ge, at vi skal sam­le X an­tal mil­li­o­ner ind om året. Men am­bi­tio­ner­ne fra stif­ter­nes, fra min egen og så­dan set og­så fra Bør­ne­ri­gets si­de er sto­re,” fast­slår Lou­i­se Schønau.

Starter med fem konkrete projekter

Fon­den har i sam­ar­bej­de med Rigs­ho­spi­ta­let ud­ar­bej­det en li­ste med de fem før­ste kon­kre­te pro­jek­ter, som Lou­i­se Schø­nau skal sam­le pen­ge ind til.

Tan­ken med fon­den er, at vi skal bli­ve ved med at ek­si­ste­re og­så i lang tid ef­ter, at ho­spi­ta­let er byg­get, og i tæt sam­ar­bej­de med Bør­ne­ri­get fort­sæt­te med at fin­de ud af, hvad det er mest re­le­vant at sam­le pen­ge ind til

Lou­i­se Schø­nau – Di­rek­tør, Bør­ne­ri­get Fonden

Li­sten om­fat­ter blandt an­det en bør­ne­ven­lig MR-scan­ner med et for­ven­tet fi­nan­si­e­rings­be­hov på cir­ka 13 mil­li­o­ner kro­ner, en hy­brid ope­ra­tions­stue til kom­pli­ce­re­de hjer­te­o­pe­ra­tio­ner på børn til cir­ka 17 mil­li­o­ner kro­ner og et in­ter­ak­tivt pro­jekt kal­det ’Krop­pens ri­ge’, hvor­til der skal skaf­fes 27 mil­li­o­ner kro­ner ud over de fi­re mil­li­o­ner kro­ner, Tryg­fon­den al­le­re­de har støt­tet det­te pro­jekt med.

”Al­le fem er pro­jek­ter, som er vig­ti­ge at ind­tæn­ke på et tid­ligt tids­punkt i byg­ge­fa­sen, og de er iden­ti­fi­ce­ret i me­get tæt sam­ar­bej­de med Bør­ne­ri­get. Tan­ken med fon­den er, at vi skal bli­ve ved med at ek­si­ste­re og­så i lang tid ef­ter, at ho­spi­ta­let er byg­get, og i tæt sam­ar­bej­de med Bør­ne­ri­get fort­sæt­te med at fin­de ud af, hvad det er mest re­le­vant at sam­le pen­ge ind til, og på hvil­ke tids­punk­ter det skal ske,” si­ger Lou­i­se Schønau.

I for­hold til de fem hø­jest pri­o­ri­te­re­de pro­jek­ter er Lou­i­se Schø­nau al­le­re­de i ”kon­kret di­a­log” med et an­tal fon­de og med po­ten­ti­el­le pri­va­te do­no­rer. Sam­ti­dig er hun i gang med at over­ve­je, hvor­dan do­no­rer­nes til­knyt­ning til Bør­ne­ri­get ud over den rent øko­no­mi­ske si­de af sa­gen skal ske.

”Skal vi ha­ve en med­lem­s­klub? Skal vi ha­ve en ven­ne­for­e­ning? Skal vi ha­ve et Ad­visory bo­ard? Det skal vi step by step fin­de ud af,” si­ger hun.

Det er di­rek­tø­rens håb og for­vent­ning, at hun in­den som­mer­fe­ri­en kan of­fent­lig­gø­re, at fi­nan­si­e­rin­gen af ét el­ler fle­re af de fem pro­jek­ter er på plads.

Donorer får ikke indflydelse på drift

En vig­tig po­in­te for Lou­i­se Schø­nau er, at de fon­de, som væl­ger at sky­de pen­ge ind i MR-scan­ne­re el­ler an­dre pro­jek­ter på Bør­ne­ri­get, ik­ke får ind­fly­del­se på drif­ten af hospitalet.

”Det er me­get vig­tigt at hol­de fast i, at det er Re­gion Ho­ved­sta­den og Rigs­ho­spi­ta­let, som kom­mer til at stå for drif­ten, så do­no­rer­ne får ik­ke ind­fly­del­se på drif­ten. Der er ta­le om, at vi skal for­sø­ge at skaf­fe støt­te til nog­le spe­ci­fik­ke ud­vik­lings- og sam­ar­bejds­pro­jek­ter og sær­li­ge in­stru­men­ter som for ek­sem­pel en bør­ne­ven­lig MR-scan­ner. Det har ik­ke no­get med drif­ten af ho­spi­ta­let at gø­re. På sam­me må­de var der jo hel­ler ik­ke ta­le om drifts­støt­te, da No­vo Nor­disk Fon­den støt­te­de tre spe­ci­fik­ke pro­fes­sora­ter på Rigs­ho­spi­ta­let med hen­blik på Bør­ne­ri­get,” si­ger Lou­i­se Schø­nau med hen­vis­ning til No­vo Nor­disk Fon­dens 60 mil­li­o­ner kro­ners do­na­tion til tre fe­måri­ge pro­fes­sora­ter øre­mær­ket ska­bel­sen af et kraft­cen­ter for bør­ne­kirur­gisk forsk­ning og behandling.

Fon­de­ne er over­ho­ve­det ik­ke in­de over at skul­le dri­ve ho­spi­ta­let, for så kun­ne man jo li­ge så godt ha­ve la­vet et pri­vat­ho­spi­tal, hvis det var det, man ville

Leila Lindén – Med­lem af Re­gions­rå­det, Re­gion Hovedstaden

I en ar­ti­kel for ny­lig på Fi​nans​.dk om Bør­ne­ri­get Fon­den var pro­fes­sor Kjeld Møl­ler Pe­der­sen fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet ci­te­ret for, at det er før­ste gang, han ”har set pri­vat fi­nan­si­e­ring af no­get, der kom­mer me­get tæt på drif­ten af et of­fent­ligt hospital.”

”Der lig­ger selv­føl­ge­lig den ri­si­ko, at do­no­rer­ne be­gyn­der at blan­de sig i ho­spi­ta­lets drift. Men umid­del­bart er jeg ik­ke be­kym­ret i det­te til­fæl­de, hvis man går ud fra, at do­na­tio­ner­ne sker i tæt sam­ar­bej­de med per­so­na­let på Bør­ne­ri­get,” lød det i Fi​nans​.dk vi­de­re fra Kjeld Møl­ler Pedersen.

Lou­i­se Schø­nau kan ik­ke gen­ken­de den ri­si­ko, som pro­fes­soren påpeger.

”Det vig­ti­ge for mig er, at jeg er an­svar­lig for, at de pen­ge, der bli­ver sam­let ind, bli­ver brugt på den rig­ti­ge må­de. Der­for er fon­dens sam­ar­bej­de med Bør­ne­ri­get om, hvad det er for pro­jek­ter, vi sam­ler ind til, van­vit­tig vig­tigt. Men vi sam­ler ik­ke pen­ge ind til lys, var­me og løn­nin­ger – drif­ten ér der ta­get hånd om – og der­for kan jeg hel­ler ik­ke se, at der skul­le væ­re no­gen ri­si­ko for, at do­no­rer­ne blan­der sig for me­get i ho­spi­ta­lets drift. Hvis du do­ne­rer et ma­le­ri til Sta­tens Mu­se­um for Kunst, er du jo hel­ler ik­ke med til at be­slut­te, hvem der skal an­sæt­tes, el­ler hvor mu­se­et kø­ber lys, vand og var­me,” si­ger Lou­i­se Schønau.

Hel­ler ik­ke Leila Lindén kan gen­ken­de pro­fes­sorens vur­de­ring af, at fonds­fi­nan­si­e­rin­gen kom­mer ”me­get tæt på drif­ten” af Bør­ne­ri­get, og hun er­klæ­rer sig helt på linje med Lou­i­se Schø­nau i syns­punk­tet om, at der er kla­re skil­le­linjer mel­lem fonds­støt­te og drift.

”Fon­de­ne er over­ho­ve­det ik­ke in­de over at skul­le dri­ve ho­spi­ta­let, for så kun­ne man jo li­ge så godt ha­ve la­vet et pri­vat­ho­spi­tal, hvis det var det, man vil­le. Re­gion Ho­ved­sta­den har stå­et for to tred­je­de­le af ud­gif­ten til byg­ge­ri­et, og Re­gion Ho­ved­sta­den står for drif­ten. Fon­de­ne, der­i­mod, står for al­le de saltvand­s­ind­sprøjt­nin­ger, der skal til i byg­ge­ri­et, og al­le de ting, man el­lers ik­ke kun­ne få, og som er med til at sik­re den le­gen­de til­gang,” si­ger Leila Lindén.

 

FAKTA OM BØRNERIGET

  • Nyt ho­spi­tal for børn, un­ge og gravide.
  • Re­gion Ho­ved­sta­den har do­ne­ret 1,4 mia. kr. til byg­ge­ri­et og Ole Kirks Fond 600 mio. kr.
  • Ini­ti­a­tiv­ta­ger er pro­fes­sor Bent Ot­te­sen, tid­li­ge­re di­rek­tør for Juli­a­ne Ma­rie Cen­tret på Rigshospitalet.
  • Byg­ge­ri­et star­ter i år, og dø­re­ne åb­ner for pa­tien­ter i 2025.
  • Bør­ne­ri­get får et are­al på 60.000 kvm. for­delt på syv etager
  • For­vent­nin­gen er, at 700 pa­tien­ter hver dag vil mø­de am­bu­lant, og at der vil væ­re 180 børn og un­ge ind­lagt ad gangen.
  • 1.200 me­d­ar­bej­de­re og 120 stu­de­ren­de vil ha­ve de­res dag­li­ge gang på Børneriget.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer