Fundats 2020 #21

2. juni

Grøn tænketank i hård kritik af fondselitens investeringer

Der er et mis­for­hold mel­lem de al­ler­stør­ste dan­ske fon­des al­men­nyt­ti­ge for­mål på den ene si­de og de­res mang­len­de im­pact-in­ve­ste­rin­ger på den an­den si­de. Det vurderer…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Kort nyt

Kai Hansens Fond fremrykker årlig pris

Den er­hvervs­dri­ven­de fond bag virk­som­he­den Da­na Lim A/S, Kai Han­sens Fond, ud­de­ler tra­di­tio­nelt sin år­li­ge pris i ef­ter­å­ret. Men på grund af cor­ona­kri­sen uddeler…

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond offentliggør ny uddelingsrunde

Be­vil­lin­ger­ne fra den roy­a­le fond ly­der på sam­men­lagt 2,8 mio. kr. for­delt på 53 for­skel­li­ge pro­jek­ter, skri­ver Kon­ge­hu­set på sin hjem­mesi­de. Dron­ning Mar­gret­he delt­og som…

Martin Ågerup indtræder i bestyrelsen hos mediefond

Mar­tin Ågerup, di­rek­tør for tæn­ket­an­ken Cepos, ind­t­rå­d­te den 25. maj 2020 i be­sty­rel­sen i Den Ber­ling­s­ke Fond. Fon­den ejer ud­gi­ver­ret­tig­he­der­ne til de Ber­ling­s­ke pu­bli­ka­tio­ner, herunder…

Ny formand i Spar Vest Fonden

Som føl­ge af den vedtægts­be­stem­te al­ders­græn­se på 70 år ud­træ­der Ni­els Trærup af be­sty­rel­sen i Spar Vest Fon­den, hvor han har væ­ret for­mand siden…

Marianne Jelved træder ind i fondsbestyrelse

Ma­ri­an­ne Jel­ved ind­træ­der i Asko­v­fon­dens be­sty­rel­se. Mær­kesa­ger­ne for den tid­li­ge­re mi­ni­ster bli­ver børns tryg­hed og min­dre ulig­hed i Dan­mark. ”Jeg glæ­der mig til at være…

Novo Nordisk Fonden sætter pris på naturfagslærere

Den ene el­sker at la­ve eks­pe­ri­men­ter i klas­se­lo­ka­let med sko­lebør­ne­ne. Den an­den har et sær­ligt blik for, at og­så ud­for­dre­de ele­ver skal ha­ve udbytte…