Fundats 2020 #40

10. november

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter inden…

Ny kunstfond vil gøre Aarhus smukkere

Fonds­dan­marks­kor­tet er med etab­le­rin­gen af Kir­sten Over­gaard Hjort­holm Ol­sen og Gun­nar Ste­en Ja­cob­sens Fa­mi­lie­fond ble­vet en fond stør­re. Og det kan i de kommende…

Fondenes Videnscenter præsenterer ny viden om uddelende fonde

  Bå­de Al­ba­ni Fon­den og Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­den (nu Jut­lan­der Fon­den Ho­bro, red.) har de se­ne­ste tre år ud­delt ca. 6,5 mio. kr. i gennemsnit…

Kort nyt

Ny chef skal revitalisere Leo Museum

Fra 1. de­cem­ber 2020 er an­tro­po­log Sop­hie Se­e­bach ny chef for Leo Hi­sto­ri­cal Ar­chi­ves and Mu­se­um, som Leo Fon­det dri­ver. Leo Mu­se­um, ar­kiv og…

Nye medlemmer til ledelsen i Planbørnefonden

Den øver­ste le­del­se er nu på plads i Plan­bør­ne­fon­den. I maj sat­te di­rek­tør Dort­he Pe­der­sen sig i di­rek­tør­sto­len, og nu har hun sat det…