Fundats 2021 #13

30. marts

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…

Velliv Foreningen afsætter flere penge til mental sundhed

Re­præ­sen­tant­ska­bet i Vel­liv For­e­nin­gen har på et mø­de den 25. marts god­kendt års­rap­por­ten for 2020 samt be­sty­rel­sens indstil­ling til ud­be­ta­ling af med­lems­bonus og almennyttige…

Ugens uddelinger: Fondsmidler til Hus Forbi og maritime erhvervsprojekter

Ned­luk­nin­gen af Dan­mark har be­ty­det, at sæl­ger­ne af hjem­lø­sea­vi­sen Hus For­bi har dø­jet med men­ne­ske­tom­me ga­der og af­stand­s­krav, og den van­ske­li­ge si­tu­a­tion fik i…

Kort nyt

Skiftedag i Lego Fonden

Den kom­men­de di­rek­tør for Le­go Fon­den er 53 år, ud­dan­net jurist fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og p.t.  bo­sat i Eng­land. I næ­sten 30 år har Anne-Birgitte…

Ørsted-formand indtræder i ØK-fondens bestyrelse

Be­sty­rel­ses­for­mand i Ør­sted A/S og i VKR-Hol­ding, Tho­mas Thu­ne An­der­sen, ind­træ­der i be­sty­rel­sen for Det Øst­a­si­a­ti­ske Kom­pag­nis Al­men­nyt­ti­ge Fond (ØK-fon­den). Det op­ly­ser ØK-fon­den i en…

Egmont Fonden henter programchef fra Hjem til Alle Alliancen

Sig­ne Bo­hm bli­ver fra 1. maj ny pro­gram­chef i Eg­mont Fon­den, op­ly­ser fon­den i en pres­se­med­del­el­se. Sig­ne Bo­hm har haft ud­sat­te børn og un­ge som…

Nyt bestyrelsesmedlem i A. P. Møller Fonden

Pro­fes­sor eme­ri­ta Bir­git­te Po­s­sing er ind­t­rå­dt i be­sty­rel­sen for A. P. Møl­ler Fon­den, hvor hun af­lø­ser Jo­han Ug­g­la ef­ter fi­re år på po­sten. Det oplyser…