Fundats 2021 #16

20. april

Fondenes Videnscenter skal gå mere til stålet

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter skal frem­over le­ve­re me­re de­bat­ska­ben­de ma­te­ri­a­le, igang­sæt­te fle­re net­værk og stå for end­nu me­re re­le­vant vi­den­de­ling – bå­de mel­lem fon­de­ne og i…

Fonde sætter public affairs-arbejdet i system

Stra­te­gisk of­fent­lig­heds­ar­bej­de, el­ler pu­blic af­fairs på ny­dansk, er ble­vet en cen­tral del af man­ge fon­des filan­tro­pi­ske værk­tøjskas­se. Det gæl­der og­så for Eg­mont Fon­den, der netop…

Fonden for Socialt Ansvar inviterer flere foreninger med ind under paraplyen

Den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Fon­den for So­ci­alt An­svar Thit Aa­ris-Hø­eg til­by­der nu plads un­der pa­raply­en til de man­ge små og mel­lem­sto­re or­ga­ni­sa­tio­ner og foreninger…

Nye ansigter i bestyrelsen for Fondenes Videnscenter

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har budt tre nye an­sig­ter vel­kom­men i be­sty­rel­ses­lo­ka­let. På ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter den 23. marts blev di­rek­tør i A.P. Møl­ler Fon­den Mads…

Fondsstøtte til høj cigar og modernisering af børneteater

Den­ne uges rund­t­ur blandt ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger star­ter med en do­na­tion fra Ny Carls­berg­fon­det til det, der be­teg­nes som ”Kø­ben­havns smuk­ke­ste ry­ge­rum”. Ry­ge­rum­met er pla­ce­ret på…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Ny formand for Den Berlingske Fond

Den Ber­ling­s­ke Fond har valgt er­hvervs­man­den Fritz Hen­rik Schur som ny for­mand. Det be­kræf­ter fon­den i en mail over for Fun­dats. Fritz Schur af­lø­ser Bjørn Høi…

Bikubenfonden udvider direktionen

Nye am­bi­tio­ner om at kom­me tæt­te­re på sam­ar­bejds­part­ner­ne får nu Bi­ku­ben­fon­den til at gen­nem­fø­re or­ga­ni­sa­tions­æn­drin­ger på le­del­ses­ni­veau. Pro­gram­che­fer­ne på fon­dens pri­mæ­re ind­sats­om­rå­der Si­ne Ege­de Eskesen…