Fundats 2021 #17

27. april

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Leder af nyt pionercenter: Nobelpris er indenfor rækkevidde

Der skal le­ve­res mas­ser af grund­forsk­ning. Og en No­bel­pris er og­så in­den­for ræk­ke­vid­de. Så­dan si­ger den ame­ri­kan­ske pro­fes­sor Ser­ge Be­lon­gie, som skal stå i spidsen…

Fondspenge til monument for jøders flugt til Sverige og klassisk musik i Aarhus

Fi­re fon­de har støt­tet pro­jek­tet, når Hen­des Ma­jestæt Dron­ning Mar­gret­he ons­dag den 5. maj ind­vi­er et nyt monu­ment ved navn ’Ok­to­ber 1943’ på Peder…

Ungdomsøen indgår partnerskab med Platformen i Esbjerg

Ung­dom­sø­en, Plat­for­men og Lauritzen Fon­den er gå­et sam­men i et nyt part­ner­skab for at ud­for­ske og ud­bre­de Giv-Et-År-me­to­den, hvor un­ge gi­ver et år af…