Abonnementsvilkår

Udgivelse

Fun­dats ud­kom­mer én gang om ugen i 42 uger om året på mail sup­ple­ret med lø­ben­de op­da­te­rin­ger på fun​dats​.dk. Be­ta­len­de abon­nen­ter får til­sendt Fun­dats via e-mail og får en per­son­lig bru­ger­kon­to, som gi­ver ad­gang til alt ind­hold på hjem­mesi­den, her­un­der ar­ti­kel­ar­ki­vet samt lø­ben­de op­da­te­rin­ger af 'Bran­chen i tal'.

Abon­ne­ment­er­ne er fast­sat ud fra an­tal ud­gi­vel­ser på en årgang

  • 12 må­ne­ders abon­ne­ment (42 udgivelser)

Så­fremt Fun­dats som føl­ge af tek­nisk ned­brud, her­un­der even­tu­el­le kortva­ri­ge ned­brud hos ek­ster­nt webho­tel, ik­ke kan le­ve­re de af­tal­te 42 uger år­ligt, for­læn­ges abon­ne­ments­pe­ri­o­den for­holds­mæs­sigt herefter.

Brugerlicens

Abon­ne­ment­ets bru­ger­li­cens er per­son­lig, og må kun be­nyt­tes af én bru­ger. Bru­ger­nav­ne og ad­gangs­ko­der må ik­ke de­les med tred­je­mand. Det le­ve­re­de ma­te­ri­a­le er be­skyt­tet af dansk lov om op­havs­ret. Di­gi­talt ind­hold stil­les til rå­dig­hed for visning/læsning for abon­nen­ten, og må prin­tes til per­son­ligt brug. An­den an­ven­del­se af ind­hold i abon­ne­ment­et kræ­ver en skrift­lig til­la­del­se fra Fundats.

Ved køb af 3 bru­ger­li­cen­ser får tre per­so­ner hver de­res per­son­li­ge brugerlicens.

Ved køb af 5 bru­ger­li­cen­ser får fem per­so­ner hver de­res per­son­li­ge brugerlicens.

Betaling

Et abon­ne­ment på Fun­dats be­ta­les for­ud. Ved til­mel­ding frem­sendes en or­dre­be­kræf­tel­se. Fak­tu­ra frem­sen­des pr. e-mail, hvor abon­ne­ments­pe­ri­o­de og ret­ti­dig be­ta­lings­frist frem­går. Ef­ter den før­ste abon­ne­ments­pe­ri­o­de fort­sæt­ter abon­ne­ment­et au­to­ma­tisk, med­min­dre der mod­tages en opsigelse.

Pris

Fun­dats for­be­hol­der sig ret­ten til at ju­ste­re pri­ser el­ler ge­by­rer med virk­ning fra først­kom­men­de abon­ne­ments­pe­ri­o­de. Det­te kan bl.a. ske som føl­ge af in­f­la­tion, æn­drin­ger i pri­ser hos vo­res un­der­le­ve­ran­dø­rer, æn­drin­ger i løn­ni­veau­et og/eller æn­drin­ger i vo­re pro­duk­ter. Pris­æn­drin­ger vars­les jf. lov­giv­ning på området.

Fun­dats for­be­hol­der sig ret til at æn­dre abon­ne­ments & le­ve­rings­be­tin­gel­ser lø­ben­de, med virk­ning fra først­kom­men­de abonnementsperiode.

Fun­dats for­be­hol­der sig ret­ten til at æn­dre de gæl­den­de pri­ser el­ler øv­ri­ge be­tin­gel­ser, hvis æn­drin­gen skyl­des de lov­giv­nings­mæs­si­ge ram­mer for aftalen.

Li­ste­pri­ser­ne re­gu­le­res en gang år­ligt, sva­ren­de til indeksreguleringen.

Abon­ne­ment­et kan væ­re solgt med ra­bat ifm. kampag­ner el­ler un­der an­dre hen­syn. Ra­bat­ten vil som ud­gangs­punkt gæl­de som en in­tro­duk­tions­ra­bat og vil der­for fra­fal­de el­ler grad­vist ud­fa­ses ef­ter før­ste abon­ne­ments­pe­ri­o­de, med min­dre an­det er aftalt.

Opsigelse

Et abon­ne­ment er bin­den­de i 3 må­ne­der og kan her­ef­ter op­si­ges kvar­tals­vis. Abon­ne­ment­et fort­sæt­ter, ind­til det op­si­ges skrift­ligt (på [email protected]​fundats.​dk) med 30 da­ges var­sel for­ud for be­ta­lings­pe­ri­o­dens ud­løb. Det er så­le­des ik­ke til­stræk­ke­ligt at und­la­de at be­ta­le fakturaen.

Bindingsperiode ved forbrugerkøb

Ved for­bru­ger­køb kan abon­ne­ment­et ef­ter 5 må­ne­der op­si­ges med 1 må­neds var­sel til ud­gan­gen af en måned.

Manglende betaling

Over­hol­des be­ta­lings­fri­sten ik­ke, frem­sen­des der ryk­ker­skri­vel­ser, og abon­ne­ment­et sus­pen­de­res ind­til det skyl­di­ge be­løb er be­talt. Der opkræ­ves et ryk­ker­ge­byr på kr. 75. Ude­bli­ver be­ta­ling fort­sat, trods frem­sendelse af ryk­ker­skri­vel­ser, over­gi­ves sa­gen til inkasso.

Fortrydelsesret ved forbrugerkøb

Abon­ne­ment på Fun­dats, købt via te­le­fon el­ler webs­hop, er om­fat­tet af reg­len om for­try­del­ses­ret på 14 da­ge. Fri­sten reg­nes fra købs­da­to­en. For di­gi­ta­le pro­duk­ter gæl­der fri­sten dog ik­ke, hvis pro­duk­tet har væ­ret ta­get i brug.

For at udø­ve for­try­del­ses­ret­ten skal du med­dele ud­gi­ve­ren af Fun­dats, Dan­marks Fon­de IVS (Rat­hsa­ck­s­vej 1, 3.th., 1862 Fre­de­riks­berg C din be­slut­ning om at for­try­de den­ne af­ta­le i en ut­ve­ty­dig er­klæ­ring (f.eks. i en e-mail). Fortrydelses­fristen er over­holdt, hvis du sen­der din med­del­else om udø­vel­se af fortrydelses­retten, in­den fortrydelses­fristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis du udø­ver din for­try­del­ses­ret in­den­for 14 da­ge, re­fun­de­rer vi al­le be­ta­lin­ger mod­ta­get fra dig uden unø­dig for­sin­kel­se og un­der al­le om­stæn­dig­he­der se­ne­st 14 da­ge fra den da­to, hvor vi har mod­ta­get med­del­el­se om din be­slut­ning om at for­try­de den­ne afta­le. Vi gen­nem­fø­rer en så­dan til­ba­ge­be­ta­ling med sam­me be­ta­lings­mid­del, som du be­nyt­tede ved den op­rin­de­li­ge transak­tion, med­min­dre du ud­tryk­ke­ligt har ind­vil­get i no­get an­det. Un­der al­le om­stæn­dig­he­der på­læg­ges du in­gen for­mer for ge­by­rer som føl­ge af tilbagebetalingen.

Procedure for fornyelse og sletning af kortnummer

Bli­ver dit kort luk­ket, for­di du har få­et et nyt el­ler af an­den år­sag, vil din be­ta­ling ik­ke kun­ne gen­nem­fø­res. Dit abon­ne­ment vil som ho­ved­re­gel bli­ve de­ak­ti­ve­ret, ind­til beta­lingen kan gen­nem­fø­res, men det­te er ik­ke at be­trag­te som en op­si­gel­se. Fejl­er en beta­ling, kon­tak­ter vi dig der­for, så du får mu­lig­hed for at op­da­te­re di­ne kortoplysninger.

Privatlivspolitik

Per­so­nop­lys­nin­ger af­gi­ves al­drig til tred­je­part, og vi ind­sam­ler al­drig person­oplys­ning­er, uden at du selv har gi­vet os dis­se op­lys­nin­ger ved re­gi­stre­ring, køb el­ler del­ta­gel­se i en un­der­sø­gel­se m.v.

Per­so­nop­lys­nin­ger bru­ges til at gen­nem­fø­re det køb el­ler den ser­vi­ce, som oplysning­er­ne er ind­sam­let i for­bin­del­se med. Op­lys­nin­ger­ne bru­ges der­u­d­over til at få stør­re kend­skab til tra­fik­ken på si­tet. Den­ne brug kan bl.a. om­fat­te un­der­sø­gel­ser og ana­ly­ser, der er ret­tet mod en for­bed­ring af vo­re pro­duk­ter, tje­ne­ster og teknologier.

Af­ta­len er be­tin­get af, at du gi­ver samtyk­ke til, at vi i for­bin­del­se med ad­mi­ni­stra­tion og bog­fø­ring af dit abon­ne­ment gi­ver de nød­ven­di­ge op­lys­nin­ger til samarbejdspartnere.

Hvis du har brug for me­re in­for­ma­tion om vo­res pri­vat­livspo­li­tik så kon­takt Fundats.

Kontakt

Fun­dats – ud­gi­vet af Dan­marks Fon­de ApS

Vodrof­f­svej 61, 1. tv
1900 Fre­de­riks­berg C

E-mail: [email protected]​fundats.​dk
Te­le­fon­num­mer: 2295 3094 (Jakob Thomsen)