annoncørbetalt indhold

Compounder-selskaber er fundamentet for langsigtet investeringssucces

Uan­set om man fo­ku­se­rer på va­lue- el­ler vækstak­tier, hand­ler in­ve­ste­ring om at kø­be et ak­tiv for en la­ve­re pris, end hvad det er værd. Men hvor­dan skal man vær­di­an­sæt­te ak­tier? Fri­stel­sen til at sprin­ge over, hvor gær­det er la­vest og an­ven­de enk­le mo­del­ler, er be­ty­de­lig. Dog har en fo­kus på ek­sakt vær­di­an­sæt­tel­se in­tet med lang­sig­tet in­ve­ste­rings­suc­ces at gø­re. In­ve­ste­rings­a­na­ly­se med brug af kort­sig­te­de vær­di­an­sæt­tel­ses­mo­del­ler bli­ver uund­gå­e­ligt til spe­ku­la­tion, da det ta­ger tid, før fun­da­men­tale for­hold krystal­li­se­res. Læs me­re om, hvad Com­po­un­ding kan gø­re for dit afkast.

ANNONCE – af Investeringsteamet i C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Annonce: C WorldWide Asset Management

 

Nøg­le­ind­sig­ter
  • De bed­ste in­ve­ste­rin­ger er sel­ska­ber, der vok­ser sig stør­re over tid. Dis­se sel­ska­ber kal­der vi ”Com­po­un­de­re”. Vi pri­o­ri­te­rer hold­bar lang­sig­tet vækst frem for høj, kort­sig­tet vækst.
  • Hvis vækst­sel­ska­ber le­ve­rer den for­ven­te­de vækst, vil den frem­ti­di­ge vær­di­an­sæt­tel­se se an­der­le­des ud, sådan at de dy­re­ste sel­ska­ber re­elt hand­ler med en ra­bat ba­se­ret på vær­di­an­sæt­tel­sen om fem år.

De fle­ste in­ve­sto­rer har en kort in­ve­ste­rings­ho­ri­sont, i bed­ste fald fra 12 til 18 må­ne­der. In­ve­ste­ring med så kort en ho­ri­sont er van­ske­ligt, hvor­for blot få lyk­kes med at ska­be stær­ke re­la­ti­ve in­ve­ste­rings­re­sul­ta­ter over tid. Sand­syn­lig­he­den for at lyk­kes med ak­tie­in­ve­ste­ring er langt hø­je­re, hvis man fo­ku­se­rer dér, hvor de fær­re­ste kik­ker. Det­te gø­res med en læn­ge­re fun­da­men­tal investeringshorisont.

En in­ter­es­sant ana­ly­se (Jef­fe­ri­es, Mi­cro­stra­te­gy, ok­to­ber 2019) vi­ser, at hvis in­ve­sto­rer­ne hav­de haft det per­fek­te frem­syn og købt sel­ska­ber, som rent fak­tisk le­ve­re­de den hø­je­ste gen­nem­snit­li­ge år­li­ge vækst i ind­tje­nin­gen over de føl­gen­de to år (øv­re kvin­til), vil­le de ha­ve kla­ret sig væ­sent­ligt bed­re end mar­ke­det. Den ak­ku­mu­le­re­de out­per­for­man­ce over 15 år i en så­dan “per­fekt” po­r­te­føl­je vil­le væ­re 1.800 pct. Så der er in­gen tvivl om, at det be­ta­ler sig at in­ve­ste­re i æg­te vækst­sel­ska­ber! Men den stør­ste ud­for­dring er in­ve­sto­rer­nes “be­græn­se­de” ev­ne til at for­ud­si­ge ind­tje­nings­væk­sten kor­rekt. Så­le­des vi­ser en lig­nen­de ana­ly­se, at en po­r­te­føl­je ba­se­ret ale­ne på den for­ven­te­de vækst i ind­tje­nin­gen (og ik­ke re­a­li­se­re­de) over de føl­gen­de to år har haft en væ­sent­ligt dår­li­ge­re re­la­tiv ud­vik­ling. En po­r­te­føl­je med de sel­ska­ber, som hav­de de hø­je­ste ind­tje­nings­for­vent­nin­ger, gjor­de det næ­sten 50 pct. Dår­li­ge­re end mar­ke­det må­lt over 15 år, se fi­gur 1 nedenfor.

C WorldWide Asset Management: figur 1Det­te skyl­des, at sel­ska­ber­ne med den hø­je­ste vækst (i øv­re kvin­til for for­ven­tet vækst) i gen­nem­snit ik­ke har væ­ret i stand til at le­ve op til for­vent­nin­ger­ne og ef­ter­føl­gen­de le­ve­ret de stør­ste indtjeningsskuffelser.

Til­ba­ge i 1961 kon­klu­de­re­de Mil­ler og Mo­dig­li­a­ni, at frem­ti­dig vær­di­ska­bel­se af­hæn­ger af, om et sel­skab er i stand til at fin­de pro­jek­ter, der ge­ne­re­rer et po­si­tivt spænd mel­lem af­ka­stet på in­ve­ste­ret ka­pi­tal (ROIC) og de gen­nem­snitsvæg­te­de ka­pi­ta­lom­kost­nin­ger (WACC). Det fo­re­kom­mer åben­lyst, men som­me­ti­der bli­ver mar­ke­det gre­bet af fæ­no­me­net “vækst-for-en­hver-pris”, som f.eks. un­der IT-bob­len og den ny­li­ge UNI­CORN-bob­le. Bag­ef­ter op­le­ver vi mas­si­ve fald i ak­tiv­vær­di­er, da vær­di­an­sæt­tel­ser­ne af sel­ska­ber som f.eks. WeWork og Uber kol­lap­se­de, blot for at næv­ne et par ny­li­ge ek­semp­ler. Når alt kom­mer til alt, skal al­le sel­ska­ber ge­ne­re­re et po­si­tivt af­kastspænd, uan­set hvor in­ter­es­sant vækst­hi­sto­ri­en måt­te væ­re. Vækst ska­ber kun vær­di, når spæn­det er po­si­tivt. Det har in­gen fi­nan­si­el vær­di, når spæn­det er nul, og end­nu vær­re ta­bes vær­di, når spæn­det er ne­ga­tivt. Alt for man­ge sel­skabs­le­de­re og in­ve­sto­rer fo­ku­se­rer på vækst uden at an­er­ken­de be­ho­vet for et po­si­tivt spænd, der kan bi­dra­ge til at ska­be vær­di. Vi in­si­ste­rer på, at de sel­ska­ber, vi ejer, øger de­res frie cash flow, men vi har sam­ti­digt fo­kus på hold­bar­he­den af væk­sten sna­re­re end væk­stens om­fang. Vi af­vi­ser te­o­ri­en om, at sel­ska­ber, der vok­ser hur­tigt, per de­fi­ni­tion ge­ne­re­rer hø­je­re af­kast. Ge­ne­relt går vi uden om de me­get ag­gres­si­ve vækstak­tier, og vi und­går sel­ska­ber, som slet ik­ke har vækst. Vo­res fo­re­truk­ne om­rå­de, at ud­væl­ge ak­tier i, er i over­ve­jen­de grad sel­ska­ber med re­a­li­sti­ske og ved­va­ren­de væk­stra­ter fra 5 pct. til 25 pct. Det er sim­pelt­hen et spørgs­mål om, hvor sand­syn­lig­he­den for et godt ri­si­ko­ju­ste­ret af­kast er. De mest ag­gres­si­ve sel­ska­ber er mest sår­ba­re i for­hold til at bli­ve vær­di­an­sat for højt og der­med ri­si­ke­re en mul­tipel kon­trak­tion, alt­så vær­di­an­sæt­tel­sen må­lt på f.eks. P/E falder.

Indtjeningsvækst trumfer værdiansættelse

Højvækstak­tier hand­les na­tur­lig­vis med en præ­mie i for­hold til mar­ke­det må­lt på P/E, hvil­ket stil­ler pris­be­vid­ste in­ve­sto­rer i et di­lem­ma. Kort­sig­te­de nøg­le­tal som P/E får for me­get op­mærk­som­hed, men kan væ­re en fri­sten­de gen­vej for den pas­si­ve in­ve­stor. Bru­gen af or­de­ne ‘bil­lig’ el­ler ‘dyr’ er de mest an­vend­te vild­le­den­de ord i in­ve­ste­rings­ver­de­nen. Den klas­si­ske ar­ti­kel af Je­re­my Sie­gel “The Nifty Fifty Re­vi­si­ted” fra 1998 og vo­res er­fa­ring an­ty­der, at nu­væ­ren­de hø­je PE-vær­di­er ik­ke bør væ­re et stort pro­blem, hvis grun­dig ana­ly­se un­der­støt­ter sand­syn­lig­he­den for hold­bar vækst.

Vo­res fo­re­truk­ne om­rå­de at ud­væl­ge ak­tier i er i over­ve­jen­de grad sel­ska­ber med re­a­li­sti­ske og ved­va­ren­de væk­stra­ter fra 5 pct. til 25 pct.

Vi bru­ger mest tid på at be­slut­te, “hvil­ke sel­ska­ber vi skal eje”, og ik­ke så me­get på “hvad vi skal be­ta­le for dem”. Som in­ve­sto­rer er vi så­le­des ik­ke dre­vet af pri­sen. Vær­di­an­sæt­tel­se ind­går som en kri­tisk del af vo­res be­slut­nings­pro­ces, men det er kun me­get sjæl­dent vo­res start­punkt. Over­vej­el­ser om vær­di­an­sæt­tel­se bli­ver som re­gel først en del af dis­kus­sio­nen, når vi har ana­ly­se­ret al­le an­dre aspek­ter ved­rø­ren­de sel­ska­bet. Den sik­ker­heds­m­ar­gin, vi in­dreg­ner, si­ger me­re om den til­tro, vi har til, at et sel­skab kan fast­hol­de el­ler øge sin kon­kur­ren­ce­ev­ne, end et gi­vent esti­mat for en ra­bat i for­hold til in­dre vær­di. Vi me­ner, at det er nem­me­re at vur­de­re en for­ret­nings­mo­dels styr­ke og va­rig­hed kor­rekt end at esti­me­re en ak­ties in­dre vær­di. Fo­ku­se­rer vi på ind­tje­nings­po­ten­ti­a­let sna­re­re end på vær­di­an­sæt­tel­sen af for­ret­nin­gen, får det os ik­ke kun til at le­de ef­ter po­ten­ti­elt stær­ke sel­ska­ber, men det hjæl­per os og­så til at be­skyt­te ka­pi­ta­len over tid. Det­te er sim­pli­stisk il­lu­stre­ret i fi­gur 2 nedenfor.

C WorldWide Asset Management: figur 2Fi­gu­ren vi­ser to hy­po­te­ti­ske sel­ska­ber, der beg­ge ind­led­nings­vist har en ind­tje­nings­vækst (cash flow) på 15% om året. Det før­ste sel­skab fort­sæt­ter med at vok­se 15% i ti år, hvil­ket gi­ver et an­nu­a­li­se­ret af­kast på 15%, gi­vet en kon­stant P/E. Det an­det sel­skab op­le­ver grad­vist fal­den­de vækst i ind­tje­nin­gen ef­ter det før­ste år frem til år 10, hvor sel­ska­bet i år 10 vok­ser ind­tje­nin­gen med 10 pct. Den­ne ud­vik­ling vil alt an­det li­ge ska­be et fald i P/E-vur­de­rin­gen, hvil­ket vi i det­te til­fæl­de skøn­ner til 40 pct. over ti år. Det før­ste sel­skab er ty­de­lig­vis den bed­re in­ve­ste­ring, og som føl­ge af de re­du­ce­re­de vækst­for­vent­nin­ger til det an­det sel­skab fal­der P/E, men in­ve­stor op­når dog sta­dig et år­ligt af­kast af in­ve­ste­rin­gen på 6 pct., for­di sel­ska­bet fort­sat vok­ser – om­end i et lang­som­me­re tem­po. Det, der er vig­tigt her, er, at selv­om in­ve­stor be­tal­te en over­pris på 40 pct., gi­ver væk­sten en buf­fer og sik­rer mod et ab­so­lut tab. I sid­ste en­de er den stør­ste ri­si­ko ik­ke kur­s­ud­s­ving, men tab af ens ka­pi­tal. Vækst er et værn mod dette.

Værdiansættelsens rolle gennem mere end 30 år

Man­ge af vo­res vel­lyk­ke­de in­ve­ste­rin­ger har kon­ven­tio­nelt set væ­ret over­vur­de­re­de på køb­s­tids­punk­tet – for­stå­et på den må­de, at vær­di­an­sæt­tel­sen (P/E) fal­der i den pe­ri­o­de, vi ejer sel­ska­bet. Men det­te har ind­tje­nings­væk­sten ty­pisk kom­pen­se­ret for. F.eks. Alp­ha­bet (tid­li­ge­re Goog­le) i pe­ri­o­der væ­ret be­ty­de­ligt dy­re­re end sel­ska­bet er i dag, men har til trods gen­nem pe­ri­o­den gi­vet in­ve­sto­rer­ne me­get at­trak­ti­ve af­kast.
 
Vi me­ner dog, at det i langt de fle­ste til­fæl­de, er mu­ligt at in­ve­ste­re i at­trak­ti­ve sel­ska­ber til en god pris, gan­ske en­kelt for­di den ty­pi­ske in­ve­stor tæn­ker for kort­sig­tet el­ler ik­ke ana­ly­se­rer hold­bar­he­den af væk­sten. Der er alt for stort fo­kus på det sta­ti­ske bil­le­de og den kort­sig­te­de ud­vik­ling og en fast tro på, at mar­kedskræf­ter og kon­kur­ren­ter vil træk­ke hø­je væk­stra­ter mod et gen­nem­snits­ni­veau. Visa er her et godt ek­sem­pel – jf. fi­gur 3 ne­den­for. I slut­nin­gen af 2011 skul­le man be­ta­le 20 gan­ge ind­tje­nin­gen i 2011 (P/E). I de ef­ter­føl­gen­de år øge­de Visa ind­tje­nin­gen 20 pct. om året, og P/E er nu ste­get til 33 gan­ge ind­tje­nin­gen, en mar­kant æn­dring af pris­fast­sæt­tel­sen. In­ve­ste­rin­gen har gi­vet et år­ligt gen­nem­snits­af­kast på 26 pct. i pe­ri­o­den. I sam­me pe­ri­o­de var det år­li­ge af­kast for S&P500-indekset 13 pct. Et sel­skab, der kla­rer sig langt bed­re end mar­ke­det som Visa, var re­trospek­tivt alt for bil­ligt på køb­s­tids­punk­tet, men hvad vil­le en in­ve­stor ha­ve be­talt, hvis ved­kom­men­de hav­de væ­ret i stand til at for­ud­si­ge de føl­gen­de års ind­tje­nings­vækst? Hvad er den rig­ti­ge P/E for at­trak­ti­ve vækst­sel­ska­ber? Fi­gu­ren vi­ser, at Visa, et sel­skab med hold­bar ind­tje­nings­vækst, var langt me­re værd end det, man be­tal­te i 2011.

C WorldWide Asset Management: figur 3

En in­ve­stor med per­fekt frem­syn vil­le (lidt for­sim­plet) ha­ve be­talt op til en pris, der kun­ne ud­lig­ne for­skel­len mel­lem det frem­ti­di­ge sam­le­de af­kast på ak­tien og af­ka­stet i det un­der­lig­gen­de mar­ked, i det­te til­fæl­de S&P500-indekset. Den­ne pris vil­le ha­ve væ­ret USD 65, sva­ren­de til en P/E på 52 gan­ge ind­tje­nin­gen i 2011. Til den pris vil­le det frem­ti­di­ge sam­le­de af­kast for Visa ha­ve sva­ret til S&P500-afkastet i de ef­ter­føl­gen­de ot­te år. Ind­sig­ten af den­ne te­o­re­ti­ske øvel­se er, at man kan til­la­de sig at be­ta­le en me­get høj pris for vækst­sel­ska­ber, der rent fak­tisk kan le­ve­re ind­tje­nings­vækst år ef­ter år, og at de of­te er man­ge gan­ge me­re værd end det, man be­tal­te for dem, og det, der be­trag­tes som “ri­me­ligt” af kon­sensus. Det­te skyl­des ik­ke kun, at man får ef­fek­ten af væk­sten i ind­tje­nin­gen over man­ge år, men og­så at den­ne ty­pe sel­ska­ber of­te op­le­ver en sti­gen­de vær­di­an­sæt­tel­se (P/E).

Man kan til­la­de sig at be­ta­le en me­get høj pris for vækst­sel­ska­ber, der rent fak­tisk kan le­ve­re ind­tje­nings­vækst år ef­ter år.

Højvækstaktier med tematisk medvind skuffer mindst

Tid er en un­der­vur­de­ret fak­tor på de fi­nan­si­el­le mar­ke­der, og kon­si­stent vækst i ind­tje­nin­gen år ef­ter år er ty­pisk for­ank­ret i med­vind fra struk­tu­rel­le for­an­drin­ger. Va­rig­hed har en po­si­tiv ind­virk­ning på net­tonu­tids­vær­di­en af de frem­ti­di­ge cash flows – så jo læn­ge­re en te­ma­tisk med­vind va­rer, jo bed­re. Så­le­des kan te­ma­tisk med­vind ret­fær­dig­gø­re hø­je kort­sig­te­de vær­di­an­sæt­tel­ser og re­du­ce­re ri­si­ko­en for ind­tje­nings­skuf­fel­ser. Som om­talt tid­li­ge­re har vækst dog kun vær­di, hvis sel­ska­bet har en vær­di­ska­ben­de kon­kur­ren­ce­mæs­sig for­del. Det kan væ­re ud­for­dren­de at be­stem­me, hvor lang tid et sel­skab kan op­ret­hol­de en kon­kur­ren­ce­mæs­sig for­del – og der­med pe­ri­o­den, hvor et sel­skab kan ge­ne­re­re mer­af­kast på si­ne lø­ben­de in­ve­ste­rin­ger. Det­te er ik­ke en sta­tisk ana­ly­se, men skal der­i­mod fo­re­ta­ges med en lang­sig­tet og dy­na­misk ind­gangs­vin­kel. I før­ste om­gang kan det væ­re let­te­re at vur­de­re, om en kon­kur­ren­ce­mæs­sig for­del styr­kes, svæk­kes el­ler for­bli­ver in­takt over en rul­len­de tids­ho­ri­sont på f.eks. 5 år. Det er en nøg­le­op­ga­ve for den lang­sig­te­de investor.

C WorldWide Asset Management: figur 4

Sel­ska­ber, der kan fast­hol­de og ud­byg­ge de­res kon­kur­ren­ce­mæs­si­ge po­si­tion og even­tu­elt op­byg­ge nye for­ret­nings­om­rå­der på grund af fi­nan­si­el styr­ke og op­tio­na­li­tet i de­res for­ret­nings­mo­del­ler, kon­trol­le­rer i bund og grund de­res egen frem­tid. Dis­se er po­ten­ti­el­le Com­po­un­de­re – sel­ska­ber, der kan le­ve­re hold­bar og lang­sig­tet vækst. Ud­byg­nin­gen af et sel­skabs kon­kur­ren­ce­mæs­si­ge for­del kan ek­sem­pli­fi­ce­res som i gra­fen ovenfor.

Va­rig­he­den af en kon­kur­ren­ce­mæs­sig for­del er dre­vet af man­ge fak­to­rer som f.eks. ha­stig­he­den af in­du­striæn­drin­ger. Et sel­skab, der be­fin­der sig i en dy­na­misk bran­che, hvor mar­kedskræf­ter­ne hur­tigt skif­ter, har of­te kor­te­re va­rig­hed på de­res kon­kur­ren­ce­mæs­si­ge for­de­le. Det er vo­res er­fa­ring, at ak­tie­mar­ke­det har en ten­dens til at un­der­vur­de­re hold­bar­he­den af kon­kur­ren­ce­for­de­le for sel­ska­ber med te­ma­tisk med­vind i min­dre dy­na­mi­ske sek­to­rer og der­for og­så un­der­vur­de­rer det lang­sig­te­de ind­tje­nings­po­ten­ti­a­le. Et godt ek­sem­pel på en Com­po­un­der i en min­dre dy­na­misk sek­tor, der kon­ti­nu­er­ligt har væ­ret i stand til at ska­be nye kon­kur­ren­ce­mæs­si­ge for­de­le, er Ne­st­lé. Ne­st­lé er ver­dens stør­ste fø­de­va­re- og drik­ke­va­re­virk­som­hed, der har ek­si­ste­ret si­den 1866 – grund­lagt fem år ef­ter, at Ita­li­en blev for­e­net – og har kun haft et en­kelt år med tab i sin +150-års hi­sto­rik. Ne­st­lés ope­ra­tio­nel­le præ­sta­tio­ner ser mu­lig­vis ik­ke im­po­ne­ren­de ud ved før­ste øje­kast, men sel­ve ind­tje­nings­væk­sten be­hø­ver ik­ke væ­re høj for, at en ak­tie over tid kan væ­re at­trak­tiv. Ef­ter­spørgs­len ef­ter sel­ska­bets pro­duk­ter har væ­ret kon­si­stent un­der­støt­tet af en lø­ben­de in­nova­tion og pro­duk­t­ud­vik­ling, som har bi­dra­get til en mo­de­rat, men nok så vig­tigt, sta­bil salgs­vækst. Ne­st­lés hø­je brut­to­m­ar­gi­ner og en ik­ke-ka­pi­tal­tung for­ret­nings­mo­del har re­sul­te­ret i et ro­bust og støt vok­sen­de cash flow.

Com­po­un­de­re er sel­ska­ber, der kan le­ve­re hold­bar og lang­sig­tet vækst.

Når vi le­der ef­ter hold­bar ind­tje­nings­vækst i me­re dy­na­mi­ske om­rå­der som i emer­ging mar­kets er selek­ti­vi­tet end­nu me­re vig­tigt. Det­te skyl­des, at dis­se sel­ska­ber of­te står over for me­get for­skel­li­ge un­der­lig­gen­de for­hold som de­mo­gra­fi, po­li­ti­ske for­hold og om lan­det ge­ne­relt er i en po­si­tiv ud­vik­ling. Ak­tie­ud­væl­gel­se blandt fi­nan­si­el­le sel­ska­ber i ud­vik­le­de mar­ke­der kan væ­re et me­get kom­plekst om­rå­de. Om­vendt kan fi­nan­si­el­le tje­ne­ster i en øko­no­mi som f.eks. In­di­en væ­re en po­si­tiv mu­lig­hed. In­di­en er en væk­stø­ko­no­mi, som vil op­le­ve struk­tu­rel øko­no­misk vækst og sti­gen­de an­ven­del­se af fi­nan­si­el­le tje­ne­stey­del­ser. Det­te vil gav­ne de in­di­ske fi­nan­si­el­le ser­vi­ce­sel­ska­ber som f.eks. HDFC, for­ud­sat at sel­ska­ber­ne le­del­ses­mæs­sigt le­des hensigtsmæssigt.

Holdbarhed er kernen i aktieudvælgelse

Den kort­sig­te­de in­ve­stor er of­te re­ak­tiv i for­hold til be­gi­ven­he­der sna­re­re end pro­ak­tiv. Med en me­get lang in­ve­ste­rings­ho­ri­sont løn­ner det sig at fo­ku­se­re pro­ak­tivt på god for­ret­nings­skik, ik­ke blot for at gø­re min­dre ska­de el­ler for at und­gå ri­si­ko, men for fuldt ud at for­stå virk­som­he­dens lang­sig­te­de po­ten­ti­a­le. Vi har al­tid tænkt i hold­ba­re og an­svar­li­ge for­ret­nings­mo­del­ler, for­di det gav­ner det lang­sig­te­de af­kast. Det­te læn­ge før ud­bre­del­sen af ESG-ana­ly­ser; En­viron­men­tal (Mil­jø), So­ci­al (Sam­fund) and Gover­nan­ce (Le­del­se). Ved fo­ku­se­ring på hold­ba­re in­ve­ste­rin­ger er det helt cen­tralt at eva­lu­e­re al­le lang­sig­te­de fak­to­rer for al­le sel­ska­bets in­ter­es­sen­ter. Ef­ter vo­res op­fat­tel­se er G i ESG vig­tigst. Virk­som­he­dens kva­li­tet i “gover­nan­ce” (alt­så en stærk og an­svar­lig le­del­se) af­gør af­tryk­ket på E (mil­jø­et) og S (sam­fun­det), og den må­de et sel­skab age­rer i en ver­den af for­an­dring. Ak­tio­næ­rer­ne er der­med vin­de­re af en lang­sig­tet ledelsestilgang.

Konklusion

Al­bert Ein­ste­in skal ha­ve sagt, at Com­po­un­ding (ren­tes ren­te-prin­cip­pet) er den stær­ke­ste kraft i uni­ver­set. Vi er over­be­vi­ste om, at det er den lang­sig­te­de ind­tje­nings­ud­vik­ling, som be­stem­mer det lang­sig­te­de in­ve­ste­rings­af­kast, og hem­me­lig­he­den bag suc­ces­ful­de in­ve­ste­rin­ger er at fin­de Com­po­un­der-sel­ska­ber­ne – dre­vet af den stær­ke­ste kraft i in­ve­ste­rings­ver­den. Vo­res kon­stan­te søg­ning ef­ter Com­po­un­de­re er en bed­re in­ve­ste­ring af den knap­pe fak­tor tid, end at udtøm­me ens in­tel­lek­tu­el­le resour­cer på han­del ind og ud af ak­tier og seg­men­ter i mar­ke­det i et øn­ske om en kort­sig­tet be­løn­ning. Com­po­un­ding har væ­ret vo­res til­gang hos C Wor­ldWi­de gen­nem tre år­ti­er, og det vil det fort­sat væ­re fremover.

Den­ne ar­ti­kel er mar­keds­fø­rings­ma­te­ri­a­le ud­ar­bej­det af C Wor­ldWi­de As­set Ma­na­ge­ment (CWW AM). Ar­tik­len er ale­ne ment som ge­ne­rel in­for­ma­tion og ud­gør ik­ke et til­bud el­ler en op­for­dring til at gø­re til­bud, li­ge­som den ik­ke skal be­trag­tes som in­ve­ste­rings- rå­d­giv­ning el­ler som in­ve­ste­rings­a­na­ly­se. Ar­tik­len er så­le­des ik­ke ud­ar­bej­det i hen­hold til de reg­ler, der er fast­sat for at frem­me in­ve­ste­rings­a­na­ly­sers uaf­hæn­gig­hed, og ar­tik­len er ik­ke gen­stand for no­get for­bud mod at hand­le for­ud for ud­bre­del­sen af in­ve­ste­rings­a­na­ly­se. Me­nin­ger og hold­nin­ger gen­gi­vet i ar­tik­len er ale­ne ak­tu­el­le pr. pu­bli­ka­tions­da­to­en. Ar­tik­len er ud­ar­bej­det på bag­grund af kil­der, som CWW AM an­ser for på­li­de­li­ge, og CWW har ta­get al­le ri­me­li­ge for­holds­reg­ler for at sik­re, at in­for­ma­tio­nen er så kor­rekt som mu­ligt. CWW AM kan dog ik­ke ga­ran­te­re in­for­ma­tio­nens kor­rek­t­hed og på­ta­ger sig in­tet an­svar for fejl el­ler ude­la­del­ser. Ar­tik­len må ik­ke gen­gi­ves el­ler vi­de­re­di­stri­bu­e­res helt el­ler del­vist uden CWW AM’s for­ud­gå­en­de skrift­li­ge samtyk­ke. Hi­sto­ri­ske af­kast er in­gen ga­ran­ti for frem­ti­di­ge afkast.

Læs me­re om com­po­un­ding hos C World­Wide As­set Manage­ment Fonds­mægler­sel­skab A/S

Down­lo­ad Com­po­un­­der-sel­ska­­ber er funda­mentet for lang­sigtet inve­ste­rings­succes (pdf) til print: