Årets mest læste artikler

Se listen over de 20 mest populære artikler i 2021

Læs el­ler gen­læs de 20 mest po­pu­læ­re ar­tik­ler på Fun­dats i 2021

20

Fle­re fon­de går over til læn­ge­re strategiperioder

 

 

 

 

19

Ju­stits­mi­ni­ster: Fonds­ud­valg skal styr­ke til­syn og kon­trol med al­me­ne fonde

Nick Hækkerup (foto: Statsministeriet)

 

 

 

 

18

God Fonds­le­del­se: Her er de væ­sent­lig­ste ændringer 

Rasmus Kristian Feldthusen

 

 

 

 

17

Knud Folds­cha­ck er kon­gen af de er­hvervs­dri­ven­de fonde

 

 

 

 

16

Fle­re fon­de vil gø­re det ”cool” at bli­ve håndværker

Unge på erhvervsuddannelser (foto: Industriens Fond)

 

 

 

 

15

Kort­læg­ning: Lin­ke­din er de sto­re fon­des fo­re­truk­ne so­ci­a­le medie 

 

 

 

 

14

Carls­berg­fon­det: Ik­ke re­le­vant at ind­fø­re bedømmelsespaneler 

Carlsbergfondets bestyrelse (foto: Carlsbergfondet)

 

 

 

 

13

De filan­tro­pi­ske magt­ha­ve­re her­sker over 70 mil­li­ar­der i fæl­les­ska­ber­nes fonds­for­mu­er. Men en­kel­te fon­de eks­pe­ri­men­te­rer nu med at de­le uddelingsmagten 

 

 

 

 

12

Cho­ko­la­de­fond skru­er op for almennytten 

 

 

 

 

11

Bir­git­te Naun­tof­te: Vi vil se vækst bå­de i den an­søg­nings­drev­ne og ka­ta­ly­ti­ske filantropi

 

 

 

 

10

Nu star­ter næst­sid­ste eta­pe i Leo Fon­dets op­ti­me­ring af ejerskabsmodellen

 

 

 

 

9

Ny ak­tør er trå­dt ind på filan­tro­pisk felt med tre­cif­re­de millionbevillinger 

 

 

 

 

8

Fle­re fon­de drop­per tu­ren til Allinge 

Folkemødet 2019 (foto: Janus Moos)

 

 

 

 

7

Ny Due Jen­sen-fond vil for­an­dre Dan­marks hospitalssystem

Niels Due Jensen (foto: Grundfos)

 

 

 

 

6

Fær­re an­søg­nin­ger til Fær­ch­fon­den i kølvan­det på coronaen 

Claus Omann Jensen (foto: Færchfonden)

 

 

 

 

5

Re­al­da­nia: "Atom­vå­ben er an­svar­li­ge investeringer"

 

 

 

 

4

Bi­ku­ben­fon­den løn­ner halv­de­len af si­ne an­sat­te med uddelinger 

Haut x Bikubenfonden Pop Up Residency

 

 

 

 

3

Så­dan for­de­ler fa­mi­lie­fon­de­ne pengene 

Familiefonde

 

 

 

 

2

Lønud­gif­ter til fonds­di­rek­tø­rer sæt­ter nye rekorder 

Direktørlønninger

 

 

 

 

1

Kæm­pe­be­vil­ling fra Ve­lux Fon­de­ne skal fø­re til skær­pet dansk klimafokus 

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer