Augustinus Fonden: Vil gerne mødes med Dansk Teater på brancheniveau – men ikke for at give nødhjælp

Organisationen Dansk Teaters appel til fondene om mere dialog på brancheniveau får en blandet modtagelse i to af de største kulturfonde. Augustinus Fondens direktør kommer gerne til møde, hvis Dansk Teater vel at mærke tager initiativet, men afviser samtidig, at fondene mangler viden om teatrenes vilkår. Direktøren i Louis-Hansen Fonden tvivler på, at kultursektorens udfordringer løses ved, at fondene holder møder med de brancher, som søger om støtte.

De dan­ske te­a­tre er iføl­ge or­ga­ni­sa­tio­nen Dansk Te­a­ter i kri­se på tred­je år, og di­rek­tør Pe­ter Mark Lund­berg vil ger­ne i di­a­log med fon­de­ne på bran­che­ni­veau. Au­gusti­nus Fon­dens di­rek­tør Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler ta­ger ger­ne di­a­lo­gen med Dansk Te­a­ter, men af­vi­ser pu­re, at fon­de­ne ik­ke har fin­ge­ren på pul­sen i for­hold til te­a­tre­nes situation.

”Det kun­ne væ­re spæn­den­de at mø­des til sam­ta­ler om bran­chens ud­for­drin­ger og te­a­tre­nes ram­me­vil­kår mel­lem os, der va­re­ta­ger he­le te­a­ter­bran­chens in­ter­es­ser, og de re­le­van­te fon­de – frem for, at fon­de­ne ta­ler med en­kel­tan­sø­ge­re, som jo al­tid har særinteresser.”

Så­dan lød op­for­drin­gen i Fun­dats i sid­ste uge fra Pe­ter Mark Lund­berg, der er di­rek­tør i de pro­fes­sio­nel­le te­a­tres og sce­ne­kunst­kom­pag­ni­ers bran­che- og ar­bejds­gi­ver­or­ga­ni­sa­tion Dansk Teater.

Op­for­drin­gen til di­a­log mel­lem te­a­tre­ne og fon­de­ne på bran­che­ni­veau kom­mer i en tid, hvor man­ge te­a­tre op­le­ver fal­den­de bil­letsalg, imø­de­ser rø­de tal på bund­linj­en, og hvor hvert sjet­te te­a­ter iføl­ge en un­der­sø­gel­se fra Dansk Te­a­ter for­ven­ter at skul­le gen­nem­fø­re fy­rin­ger i in­de­væ­ren­de sæson.

”Te­a­tre­ne er i kri­se på tred­je år. Og det er enormt svært at væ­re in­nova­tiv og kunst­ne­risk ud­vik­len­de i kri­se­år, hvis man ik­ke har råd til at be­ta­le hus­le­je og løn­nin­ger på te­a­tre­ne. Der­for vil­le det væ­re rig­tig fint, hvis fon­de­ne over en bred kam vil­le æn­dre de­res syn på støt­te til te­a­tre­ne i takt med, at de ge­ne­rel­le ram­me­vil­kår for at dri­ve te­a­ter har æn­dret sig dra­ma­tisk. Jeg kun­ne godt øn­ske mig, at fon­de­ne bli­ver me­re vir­ke­lig­hedsnæ­re og vil­le ind­gå i di­a­log med os om, hvor­dan det her og nu er at dri­ve te­a­ter,” sag­de Pe­ter Mark Lundberg.

Forståelse for frustration

I én af Dan­marks stør­ste kunst- og kul­tur­fon­de, Au­gusti­nus Fon­den, mø­der Pe­ter Mark Lund­bergs syns­punk­ter på den ene si­de for­stå­el­se fra ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Sam­ti­dig er der dog og­så fle­re af Pe­ter Mark Lund­bergs be­tragt­nin­ger om te­a­tre­nes og fon­de­nes sam­ar­bej­de, som fonds­di­rek­tø­ren er lodret ue­nig i.

”Jeg vil ger­ne un­der­stre­ge, at vi godt kan gen­ken­de og har et ret godt bil­le­de af den ak­tu­el­le si­tu­a­tion i kul­tur­li­vet, her­un­der den spe­ci­fik­ke si­tu­a­tion på te­a­te­r­om­rå­det, som Pe­ter Lund­berg ta­ler om. Og som en fond, der er ret ak­tiv på kul­tu­r­om­rå­det, har vi stor for­stå­el­se for den fru­stra­tion og be­kym­ring, der er i de­le af kul­tur­li­vet,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

I Au­gusti­nus Fon­den har vi lø­ben­de sam­ar­bej­der og vir­ke­lig­hedsnær di­a­log med en ræk­ke bran­che­for­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner, som re­præ­sen­te­rer for­skel­li­ge ud­snit af kulturlivet

Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Au­gusti­nus Fonden

Au­gusti­nus Fon­den ud­del­te i 2021 i alt 399 mil­li­o­ner kro­ner, hvoraf 71 pro­cent, 284 mil­li­o­ner kro­ner, gik til kun­sten og kul­tu­ren. Og for den er­hvervs­dri­ven­de fond tan­ken om sam­ar­bej­der på bran­che­ni­veau i kul­tur­sek­to­ren ik­ke ny, un­der­stre­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

”I Au­gusti­nus Fon­den har vi lø­ben­de sam­ar­bej­der og vir­ke­lig­hedsnær di­a­log med en ræk­ke bran­che­for­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner, som re­præ­sen­te­rer for­skel­li­ge ud­snit af kul­tur­li­vet – ik­ke Dansk Te­a­ter, men med blandt an­dre Dan­ske En­sem­b­ler, Or­ke­stre og Ope­rain­sti­tu­tio­ner, Or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Mu­se­er, Ja­zz­Dan­mark og Dansk Li­ve. Dis­se sam­ar­bej­der med bran­che­for­e­nin­ger­ne fø­rer of­te til go­de, fæl­les ind­sat­ser samt kon­kre­te af­ta­ler, hvor vi som fond si­ger ja til at bi­dra­ge øko­no­misk til fremad­ret­te­de pro­jek­ter,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Et fejlskud

For Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler er det es­sen­ti­elt, at den di­a­log, Au­gusti­nus Fon­den har med bran­che­or­ga­ni­sa­tio­ner­ne, ta­ger af­sæt i kon­kre­te op­læg og tan­ker fra de på­gæl­den­de or­ga­ni­sa­tio­ner om, hvil­ken rol­le fon­den kan spil­le i re­la­tion til fremad­ret­te­de projekter.

”Vi er der­i­mod ik­ke en sær­ligt god sam­ar­bejds­part­ner at ind­kal­de til mø­de, hvis det, man vil, er at ha­ve bred hjælp til at un­der­støt­te en ind­tægtskri­se som for ek­sem­pel­vis pu­bli­kum­skri­sen på te­a­te­r­om­rå­det. Vi står til rå­dig­hed for det fremad­ret­te­de og løs­nings­o­ri­en­te­re­de ar­bej­de – men ik­ke med nød­hjælp,” fast­slår Frank Re­chen­dor­ff Møller.

- Pe­ter Mark Lund­berg øn­sker, at fon­de­ne bli­ver me­re ”vir­ke­lig­hedsnæ­re” og vil ger­ne i di­a­log med jer om, ”hvor­dan det her og nu er at dri­ve te­a­ter”. Har Dansk Te­a­ters di­rek­tør en po­in­te, når han an­ty­der, at I i fon­de­ne ik­ke har fin­ge­ren på pul­sen i for­hold til, hvor­dan det pt. er at dri­ve teater?

”Over­ho­ve­det ik­ke. Det, sy­nes jeg, er et fejl­skud. Vi har en klar op­fat­tel­se af, hvor­dan det er at dri­ve te­a­ter, og vi har et re­la­tivt tæt sam­ar­bej­de med en ræk­ke te­a­te­rin­sti­tu­tio­ner, som gi­ver os et godt ind­tryk af, hvor­dan tin­ge­ne ud­spil­ler sig i øje­blik­ket. Vi har og­så læst den un­der­sø­gel­se, Dansk Te­a­ter har la­vet, som blandt an­det vi­ser, at der er syv te­a­tre, som imø­de­ser lik­vi­di­tets­pro­ble­mer. Det si­ger jeg ik­ke for at un­der­spil­le si­tu­a­tio­nen, men for at un­der­stre­ge, at vi bå­de læ­ser og for­står, hvad der fo­re­går på te­a­te­r­om­rå­det – li­ge­som vi og­så gør på mu­se­ums­om­rå­det,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Sikrer kernedrift på dansekompagnier

I Fun­dats’ ar­ti­kel i sid­ste uge for­tal­te Pe­ter Mark Lund­berg, at der for ti­den er sto­re fru­stra­tio­ner blandt te­a­ter­che­fer­ne over, at hvis de skal ha­ve pen­ge fra fon­de­ne, skal det, som han ud­tryk­te det, gå op i projekter.

På spørgs­må­let, om ti­den er mo­den til en stør­re åben­hed fra fon­de­ne i for­hold til at hjæl­pe te­a­tre­ne med at dæk­ke drifts­ud­gif­ter, sva­rer Frank Re­chen­dor­ff Møller:

”Hvad er drift? Er det ren­gø­ring på toilet­ter­ne? El­ler er det den lang­sig­te­de sik­ring af, at in­sti­tu­tio­ner­nes ker­ne­ak­ti­vi­tet, som jo er pro­duk­tion af sce­ne­kunst, kan fin­de sted? Det sidst­nævn­te me­ner jeg, vi ta­ger rig­tig godt va­re på med blandt an­det de fler­åri­ge af­ta­ler, vi har in­den for nog­le be­græn­se­de om­rå­der af kul­tur­li­vet, blandt an­det dan­se­om­rå­det. Her har vi to- og tre­åri­ge af­ta­ler om støt­te med en ræk­ke dan­se­kom­pag­ni­er, hvori­gen­nem vi sik­rer ker­ne­drif­ten på de på­gæl­den­de institutioner.”

Vi en klar for­stå­el­se for, hvil­ke krav der er til te­a­tre­ne, og vi støt­ter i bå­de den ene og an­den en­de af skalaen

Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Au­gusti­nus Fonden

Au­gusti­nus Fon­dens di­rek­tør har hel­ler ik­ke no­gen for­stå­el­se for Pe­ter Mark Lund­bergs syns­punkt om, at der er en kon­flikt mel­lem på den ene si­de sta­tens og kom­mu­ner­nes krav om, at te­a­tre­ne skal ha­ve fo­kus på mæng­den af pu­bli­kum og på at gø­re kun­sten til­gæn­ge­lig for man­ge – og på den an­den si­de fon­de­ne, der helst støt­ter no­get, der ”er smalt og har et højt kunst­ne­risk niveau”.

”Det syns­punkt kan jeg slet ik­ke gen­ken­de. Vi en klar for­stå­el­se for, hvil­ke krav der er til te­a­tre­ne, og vi støt­ter i bå­de den ene og an­den en­de af ska­la­en,” un­der­stre­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Udfordring løses ikke med branchemøder

I Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond, der og­så hø­rer til blandt fonds­sek­to­rens stør­ste bi­drag­y­de­re in­den for kunst og kul­tur, blev der i det se­ne­ste regn­skabsår i alt ud­delt 180 mil­li­o­ner kro­ner – her­af fik kunst- og kul­tu­r­om­rå­det 77 pro­cent af mid­ler­ne, 138 mil­li­o­ner kroner.

Fonds­di­rek­tør i Lou­is-Han­sen Fon­den Chri­sti­ne Wi­berg-Lyng an­er­ken­der den al­vor­li­ge si­tu­a­tion, som det dan­ske kul­tur­liv be­fin­der sig i.

”Ik­ke ba­re dan­ske te­a­tre, men he­le det dan­ske kul­tur­liv er mærk­bart pres­set af den hø­je­ste in­f­la­tion i år­ti­er koblet med en ge­ne­relt vi­gen­de pu­bli­kumstil­strøm­ning. Det er en al­vor­lig og van­ske­lig si­tu­a­tion, som der næp­pe fin­des enk­le løs­nin­ger på, og det er ik­ke us­and­syn­ligt, at de svæ­re ti­der kom­mer til at præ­ge kul­tur­sek­to­ren i en læn­ge­re pe­ri­o­de,” skri­ver Chri­sti­ne Wi­berg-Lyng i en mail til Fundats.

Med di­rek­te adres­se til op­for­drin­ger­ne fra Pe­ter Mark Lund­berg skri­ver hun videre:

”Det er næp­pe hel­ler en ty­pe ud­for­dring, som kla­res ved, at fon­de­ne or­ga­ni­se­rer sig på en an­den må­de el­ler ge­ne­relt mø­des sam­let med de bran­cher, som sø­ger om støt­te. Fon­de­ne ope­re­rer ud fra de­res respek­ti­ve fun­dat­ser, og den­ne bre­de va­ri­a­tion i støt­te­for­mål og må­der at ar­bej­de på, op­fat­ter jeg på man­ge må­der som til gavn for det sam­le­de dan­ske kulturlandskab.”

Det er næp­pe hel­ler en ty­pe ud­for­dring, som kla­res ved, at fon­de­ne or­ga­ni­se­rer sig på en an­den må­de el­ler ge­ne­relt mø­des sam­let med de bran­cher, som sø­ger om støtte

Chri­sti­ne Wi­berg-Lyng – Fonds­di­rek­tør, Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond

Lou­is-Han­sen Fon­dens di­rek­tør til­fø­jer, at fon­den er an­sø­ger­dre­vet og ik­ke ”for­føl­ger eg­ne dags­ord­ner”, men der­i­mod re­a­ge­rer på kon­kre­te op­læg fra ansøgerne.

”In­den for fon­dens tre støt­te­o­m­rå­der er vi al­drig læn­ge­re væk end en op­ring­ning, en mail el­ler en kon­kret an­søg­ning – og­så fra de dan­ske te­a­tre,” fast­slår Chri­sti­ne Wiberg-Lyng.

Usædvanlig måde at invitere til samarbejde på

I in­ter­viewet med Fun­dats i sid­ste uge be­to­ne­de Pe­ter Mark Lund­berg, at Dansk Te­a­ter ik­ke har res­sour­cer til selv at ta­ge ini­ti­a­tiv til den over­ord­ne­de di­a­log med fon­de­ne, som te­a­tre­nes bran­che­or­ga­ni­sa­tion drøm­mer om.

”Li­ge­som de te­a­tre, vi re­præ­sen­te­rer, er vi som bran­che­or­ga­ni­sa­tion og­så pres­set på res­sour­cer. Men hvis der sid­der en fond, som sy­nes, det kun­ne væ­re in­ter­es­sant at etab­le­re mø­der på tværs mel­lem fon­de­ne og os, må de me­get ger­ne rin­ge, og så vil vi me­get ger­ne væ­re med til sæt­te det i gang,” lød det fra Pe­ter Mark Lundberg.

Jeg sy­nes, det er en lidt usæd­van­lig må­de at in­vi­te­re til sam­ar­bej­de på, når jeg sam­men­lig­ner med de sam­ar­bej­der, vi al­le­re­de har med fem-seks an­dre bran­che­or­ga­ni­sa­tio­ner in­den for kulturområdet

Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Au­gusti­nus Fonden

Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler har in­gen in­ten­tio­ner om at væ­re den, der rin­ger til Dansk Te­a­ter for at etab­le­re et mø­de på brancheniveau.

”Vi ta­ger ger­ne en di­a­log med al­le, der har lyst til det. Men jeg sy­nes, det er en lidt usæd­van­lig må­de at in­vi­te­re til sam­ar­bej­de på, når jeg sam­men­lig­ner med de sam­ar­bej­der, vi al­le­re­de har med fem-seks an­dre bran­che­or­ga­ni­sa­tio­ner in­den for kul­tu­r­om­rå­det. Her har vi en lø­ben­de di­a­log, som ik­ke fo­re­går via et me­die som Fun­dats,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

- Så du af­vi­ser ik­ke at hol­de mø­de med Dansk Te­a­ter på bran­che­ni­veau, men det er ba­re ik­ke no­get, du og Au­gusti­nus Fon­den vil ta­ge ini­ti­a­tiv til?

”Vi ta­ger na­tur­lig­vis ger­ne di­a­log med Dansk Te­a­ter og an­dre bran­che­for­e­nin­ger, som kun­ne væ­re in­ter­es­se­re­de i et sam­ar­bej­de med os, og jeg kan slet ik­ke gen­ken­de den van­ske­lig­hed, der skul­le væ­re i at etab­le­re di­a­log. Men det er klart, at hvis Dansk Te­a­ter ger­ne vil ha­ve, vi fra fon­de­nes si­de sæt­ter os ned og or­ga­ni­se­rer en ræk­ke fon­des mø­de med Dansk Te­a­ter, sør­ger for boo­ke mø­de­lo­ka­le og så rin­ger og spør­ger Dansk Te­a­ter, om det er be­lej­ligt for dem at kom­me dén og dén dag – ja, så må jeg si­ge, at det ik­ke er så­dan, et vir­ke­lig­hedsnært sam­ar­bej­de fo­re­går,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

- Hvis in­vi­ta­tio­nen til Au­gusti­nus Fon­den og an­dre kunst- og kul­tur­fon­de kom­mer fra Dansk Te­a­ter, mø­der I så ger­ne op?

”Ja, vi mø­der op i de fle­ste sam­men­hæn­ge, hvor folk in­vi­te­rer os. Det gjor­de vi for ek­sem­pel og­så til et bran­che­mø­de for sce­ne­kun­st­om­rå­det, som Ap­plaus holdt for en må­neds tid si­den, hvor vi holdt op­læg om Au­gusti­nus Fon­dens stra­te­gi for sce­ne­kun­st­om­rå­det, og hvor Dansk Te­a­ters le­del­se i øv­rigt og­så var repræsenteret.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer