Bestseller Foundation – en dansk frontløber på impact investment i Afrika og Indien

Mi­kro­ban­ker i In­di­en, sol­cel­ler på kiosk­ta­ge og pro­duk­tion af hon­ning i Østafri­ka. Det er ba­re nog­le af ek­semp­ler­ne på Be­st­sel­ler Fo­un­da­tions pro­jek­ter. Fæl­les for dem er tan­ken om at ska­be bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling gen­nem im­pact in­ve­st­ment. Gen­nem for­ret­ning. Det er en del dan­ske fon­de be­gyndt at ar­bej­de med, men ik­ke i ud­lan­det på sam­me må­de. Ny­heds­bre­vet Dan­marks Fon­de har mødt fon­dens di­rek­tør, Kri­sti­an Slo­th Pe­ter­sen, for at hø­re me­re om Be­st­sel­ler Fo­un­da­tions ar­bej­de med im­pact in­ve­st­ment.

M-KOPA Solar (fotograf: Lise Balsby)
Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion har blandt an­det in­ve­ste­ret i M-KOPA So­lar, som sæl­ger bil­li­ge so­le­­ner­­gi-løs­­nin­­ger i Afri­ka – som f.eks. lam­pen på bil­le­det her­over. “Be­st­sel­lers CEO og for­mand for fon­den, An­ders Holch Po­vls­en, tror ba­re på, at im­pact ska­ber man gen­nem at la­ve for­ret­ning,” si­ger di­rek­tør for Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion, Kri­sti­an Slo­th Pe­ter­sen (fo­to­graf: Li­se Bals­by).

– op­da­te­ret d. 28.8.2018

Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion har spe­ci­a­li­se­ret sig i im­pact in­ve­st­ments i ud­vik­ling­s­lan­de. Den un­ge fond er gå­et lidt un­der me­di­e­ra­da­ren, men med en start­ka­pi­tal på 138 mil­li­o­ner er det på tre år ble­vet til 12 virk­som­heds­in­ve­ste­rin­ger i Afri­ka og In­di­en. Fon­dens stif­ter An­ders Holch Povl­sen fra Be­st­­sel­­ler-kon­­cer­­nen står klar til at sky­de yder­li­ge­re pen­ge ind, så fon­den får en ka­pi­tal på en kvart mil­li­ard. På læn­ge­re sigt skal fon­den dog kla­re sig selv via af­ka­stet på de bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger. Og det til trods for, at fon­den ik­ke stil­ler af­kast­krav til mod­ta­ger­ne, li­ge­som den ik­ke sæt­ter de­ad­li­nes for, hvor­når for­ret­nin­ger­ne skal op­nå øko­no­misk bæ­re­dyg­tig­hed.

”Flot­te må­l­tal – in­den vi over­ho­ve­det er i gang – vil væ­re ret te­o­re­ti­ske,” si­ger di­rek­tør for Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion, Kri­sti­an Slo­th Pe­ter­sen, da han mø­der Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de. De en­kel­te in­ve­ste­rings­for­ret­nin­ger har dog af­kast­krav og de­ad­li­nes, un­der­stre­ger han.

Ser I jer selv som en front­lø­ber her­hjem­me in­den­for im­pact in­ve­st­ment i ud­lan­det?

”Ja, jeg tror vi er front­lø­be­re her­hjem­me li­ge nu, men det var ik­ke et mål,” si­ger Be­st­sel­ler Fo­un­da­tions di­rek­tør, Kri­sti­an Slo­th Pe­ter­sen, og ud­dy­berr:

“Be­st­sel­lers CEO og for­mand for fon­den, An­ders Holch Po­vls­en, tror ba­re på, at im­pact ska­ber man gen­nem at la­ve for­ret­ning.”

An­ders Holch Po­vls­en er CEO for Be­st­sel­ler, en glo­bal mil­li­ard­for­ret­ning for tøj og acces­so­ries, som blev grund­lagt i 1975. Han er og­så for­mand for Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion, som blev grund­lagt at Be­st­­sel­­ler-fa­­mi­li­en i 2015. Fon­den er ny, og det er dens ar­bejds­me­to­der og­så. I hvert fald i Dan­mark. Fo­re­lø­big har Be­st­­sel­­ler-fa­­mi­li­en do­ne­ret godt 138 mil­li­o­ner til fon­den, og det er pla­nen at ka­pi­ta­len over et par år skal vok­se til i alt 250 mio. kr..

Med ti­den skal fon­den kla­re sig selv via im­pact in­ve­st­ments i fo­re­lø­big 12 virksom­heds­pro­jek­ter i Afri­ka og In­di­en – og uden helt fa­ste mål for mak­si­ma­le af­kast og uden fa­ste de­ad­li­nes for, hvor­når en bæ­re­dyg­tig­hed i for­ret­nin­ger­ne skal op­nås.

Bestseller-familien ene på banen

Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion er spe­ci­el i sin op­byg­ning her­hjem­me – med im­pact in­ve­st­ments di­rek­te og uden mel­lem­led i ud­vik­lings­om­rå­der i Afri­ka og In­di­en.

Im­pact in­ve­st­ment er el­lers en glo­bal ten­dens. Ef­fek­ten skal kort for­talt væ­re at ska­be en bed­re ver­den, mens af­ka­stet kom­mer i an­den ræk­ke. Face­Books Mark Zuck­er­berg og Micro­softs Bill Ga­tes har nu im­pact in­ve­st­­ment-stra­te­­gi­er i de­res fon­de, og der er dan­net ”The Glo­bal Im­pact In­ve­sting Net­work”. Blandt in­ter­na­tio­na­le virk­som­he­der er og­så Black­Rock, Bain Ca­pi­tal og Gold­man Sa­chs med på vog­nen. I Dan­mark er Be­st­­sel­­ler-fa­­mi­li­en Holch Po­vls­en ret ene på ba­nen med de­res fonds­stra­te­gi.

”Jeg ser ik­ke an­dre fon­de, der la­ver im­pact in­ve­ste­rin­ger som vi de­fi­ne­rer dem. Der er og­så man­ge gråzo­ner. Im­pact in­ve­st­ment ly­der godt og po­si­tivt, og der­for vil man må­ske bru­ge be­gre­bet så snart der er den mind­ste grund til det, men vi gør det fuldt ud,” si­ger Kri­sti­an Slo­th Pe­ter­sen.

Effekterne kommer

Hvad er den over­ord­ne­de sta­tus på Be­st­sel­ler Fo­un­da­tions in­ve­ste­rings­por­te­føl­je i dag med 12 in­ve­ste­rings­pro­jek­ter -– li­ge fra kio­sker dre­vet med sol­cel­ler til hon­nings­alg, bank-mi­krolån og it-ud­vik­ling? Er der virk­som­he­der, der er be­gyndt at gi­ve af­kast – el­ler hvad ved I om effek­ter­ne?

”Hvis du med af­kast me­ner, at vi al­le­re­de har solgt en virk­som­hed med fortje­ne­ste, så er det ik­ke sket. Der kom­mer til at gå tid. Det er ik­ke nemt at si­ge præ­cist hvor læn­ge. Der skal jo væ­re en kø­ber. An­dre skal kun­ne se, at det er en god for­ret­ning. Men vi har virk­som­he­der nu, som tje­ner fle­re pen­ge end de bru­ger. Og det er ik­ke helt præ­ma­turt at spør­ge til ef­fek­ter ef­ter to år. Cir­ka en fjer­de­del af vo­res in­ve­ste­rin­ger er nu pro­fi­tab­le. Re­sten er på vej.”

Er der pro­jek­ter, som du vil frem­hæ­ve som sær­ligt loven­de?

”Vo­res mi­kro­bank, Va­lar Adi­ti So­ci­al Fi­nan­ce Pri­va­te i In­di­en, hvor vi har en eje­ran­del på 51 pro­cent. Det loven­de er, at den nu tje­ner pen­ge på mi­krolån til fat­ti­ge kvin­der i In­di­en. Ko­den er knæk­ket. Bu­si­­ness-mo­­del­­len fun­ge­rer. Op­ga­ven er nu at ska­le­re op, og det kræ­ver fle­re pen­ge. Det er vi i gang med at skaf­fe, for fle­re og fle­re kvin­der op­ret­ter for­ret­nin­ger. De går og­så sam­men og hol­der styr på, at lån bli­ver be­talt til­ba­ge i ti­de. Vi ta­ler om lån på 1.500-3.000 kr. Det er man­ge pen­ge for dem.”

Hvad har gjort ind­tryk på dig fra kvin­de­grup­per­ne?

”I ju­ni be­søg­te jeg kvin­de­grup­per­ne – og der er vir­ke­lig im­pact. De­res si­tu­a­tion æn­dres over en kort pe­ri­o­de. Når de får det før­ste lån - og be­vi­ser, at de kan kla­re det og be­ta­le til­ba­ge – så får de ad­gang til stør­re lån. Bå­de hus­stand­s­ind­komst og kvin­dens stil­ling bli­ver løf­tet. Det hand­ler om simp­le ting som at kø­be en sy­ma­ski­ne og be­ta­le den af via salg af pro­duk­ter­ne. El­ler høn­se­hold. El­ler fø­de­va­re­pro­duk­tion. El­ler ud­lej­ning af ud­styr til events som bryl­lup­per.”

“Det vig­ti­ge er, at det er pro­fi­ta­belt. En kvin­de gjor­de sær­ligt ind­tryk for­di hun var stærk til at for­mu­le­re sig. Hun for­tal­te, hvor­dan kvin­der­ne plud­se­lig blev i stand til at ta­ge an­svar for fa­mi­li­er­ne og for hus­hold­nin­gen. Kun­sten for os er at fin­de de rig­ti­ge men­ne­sker – og skrue de rig­ti­ge bu­si­ness mo­del­ler sam­men, så vi æn­drer ver­den po­si­tivt og sam­ti­dig tje­ner pen­ge.”

Kri­sti­an Slo­th Pe­ter­sen næv­ner og­så Sama­sour­ce i Ke­nya som sær­ligt loven­de. Sama­sour­ce ska­ber di­gi­ta­le ar­bejds­plad­ser, som en vej ud af fat­tig­dom, via over 500 di­gi­ta­le arbejds­sta­tio­ner, som 1.300 un­ge ta­len­ter bru­ger. Blandt kun­der­ne er eBay, Goog­le, Tri­pAd­visor, Mar­ri­ott, Wal­mart og Ya­hoo.

”De un­ge får ud­dan­nel­ses­for­løb, hvor de dyg­tig­ste kva­li­fi­ce­rer sig til jobs. De sid­der på et stort di­gi­talt cen­ter, og lø­ser op­ga­ver for stør­re fir­ma­er. En ting er at læ­se om det – no­get an­det er at se og ta­le med de un­ge men­ne­sker et år ef­ter de kom i gang. Det kan til­med ska­le­res til an­dre lan­de. Vi kan æn­dre til­væ­rel­sen for ti­tu­sind­vis af un­ge men­ne­sker.”

Generalisterne i fonden

I har 12 pro­jek­ter – fra sol­cel­ler på kiosk­ta­ge til it- og hon­ning­pro­duk­tion. Hvil­ke sær­li­ge kom­pe­ten­cer me­ner du, at je­res fond bør ha­ve in­hou­se med fem me­d­ar­bej­de­re for at ska­be im­pact in­ve­ste­rin­ger?

”Vi har ge­ne­ra­list­kom­pe­ten­cer. Dvs. vi skal ha­ve folk, som kan no­get fi­nans og ju­ra. Og så skal vi ha­ve re­gio­nal­kend­skab, dvs. Afri­ka- og In­­di­en-er­­fa­ring. Vi skal vi­de, hvad der fun­ge­rer. Med de kom­pe­ten­cer skul­le vi ger­ne få fat i de rig­ti­ge en­tre­pre­nø­rer. Det er jo ik­ke os, som star­ter en virk­som­hed og dri­ver den. Vi skal væ­re go­de til at fin­de de rig­ti­ge men­ne­sker, der gør det – og så in­ve­ste­re i dem.”

Hvad er de stør­ste ud­for­drin­ger for im­pact in­ve­st­ment i den tred­je ver­den?

”Der er selv­føl­ge­lig det sæd­van­li­ge som kor­rup­tion og bu­reau­kra­ti. Skul­le jeg sæt­te en fin­ger på no­get, så er retsvæ­se­net nok den stør­ste ud­for­dring. Jeg bo­e­de selv i Tan­za­nia fem år som barn og el­sker det land, men der har fon­den de dår­lig­ste er­fa­rin­ger. Det er ek­stremt svært. Man kan ry­ge ind i en kaf­kask rets kar­ru­sel. Jeg kan der­for ik­ke un­der­stre­ge nok, hvor vig­tigt det er at fin­de de rig­ti­ge men­ne­sker.”

Kristian Sloth Petersen
Kri­sti­an Slo­th Pe­ter­sen, di­rek­tør i Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion

Kri­sti­an Slo­th Pe­ter­sen er selv cand.scient.pol., har en for­tid i Mel­lem­fol­ke­ligt Samvir­ke og FN's Ud­vik­lings­pro­gram, UNDP, og i øv­rigt en an­den Be­st­sel­ler fond, som i mod­sæt­ning til den nye, for­ret­nings­drev­ne Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion med bu­si­­ness-in­ve­ste­rin­­ger var ren fi­lan­tro­pisk i si­ne do­na­tio­ner. Og så ken­der Kri­sti­an Slo­th Pe­ter­sen Afri­ka, for han bo­e­de og­så fem år i Tan­za­nia med for­æl­dre­ne.

I har nu 12 me­get for­skel­li­ge pro­jek­ter. Er det og­så en ri­si­kospred­ning – i fald no­get går galt?

”Ja, det er det. Mit gæt er, at ser vi tre år ud i frem­ti­den, så vil der må­ske væ­re lidt me­re fo­kus. Det er en ve­lover­ve­jet sam­men­sæt­ning nu, hvor der og­så er plads til at slå skævt. Si­den vi be­gynd­te har vi haft respekt for, at vi skul­le sam­le er­fa­rin­ger. Vo­res kend­skab til lan­de­ne er stort men vi vid­ste, at det var nyt land at be­træ­de på den må­de vi gør tin­ge­ne på. Med ti­den vil vi prø­ve at bli­ve bed­re til lidt fær­re ting - og få stør­re fo­kus.”

Impact investment i ulande berører mange mennesker

Me­ner du ud­vik­ling­s­lan­de er bed­re eg­ne­de til im­pact in­ve­ste­rin­ger end man­ge hjem­li­ge for­mål, som je­res fond­skol­le­ger be­skæf­ti­ger sig med?

”Jeg har ik­ke la­vet im­pact in­ve­ste­rin­ger i Dan­mark, og jeg er ik­ke sik­ker på det er bed­re i ud­landet. Jeg kan godt se for mig, at im­pact in­ve­ste­rin­ger kan gi­ve nyt liv i ek­sem­pel­vis Dan­marks ud­kant. Men der er in­gen tvivl om, at er man dyg­tig til at fin­de det rig­ti­ge at en­ga­ge­re sig i ulan­des fat­ti­ge sam­fund, så vil det be­rø­re fle­re men­ne­sker og ska­be stør­re im­pact.”

“En an­den vin­kel på det er, at så er man og­så med, hvor nye og spæn­den­de in­nova­tio­ner sker bl.a. i Afri­ka. De var før os med bl.a. mo­bile­pay. Og de ar­bej­der med dro­ner, som fly­ver blod ud til pa­tien­ter i Rwan­da. Vo­res egen Sama­sour­ce er med til at la­ve for­ar­bej­det til, at vi får selv­kø­ren­de bi­ler.”

Hvad be­ty­der FN’s 17 verdensmål for bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling for jer? Hvil­ke er mest re­le­van­te – ek­sem­pel­vis bæ­re­dyg­tig ener­gi, sund­hed el­ler an­svar­ligt for­brug?

”Man kan fak­tisk ik­ke få øje på ver­dens­må­le­ne i vo­res stra­te­gi, men hvert ene­ste sel­skab må­ler im­pact – på for­skel­lig må­de. Vi er ik­ke nå­et til at ud­sen­de en rap­port end­nu – hel­ler ik­ke om de 17 ver­dens­mål, der i øv­rigt er brudt ned til 244 in­di­ka­to­rer. Med ti­den vil vi se på, hvor vi mat­cher. Det er et stort skri­ve­bord­s­ar­bej­de, og vi kom­mer kun til at rap­por­te­re på nog­le af må­le­ne. Det er vig­tigt, at det bli­ver re­elt og ik­ke for kom­plekst. Må­ske ta­ger vi 5-7 in­di­ka­to­rer som vi hig­hligh­ter på bl.a. hjem­mesi­den.”

Fonden skal hvile i sig selv

I års­rap­por­ten for 2017 frem­går, at ”Års­regn­ska­bet for 2017 ud­vi­ser et re­sul­tat på DKK 27,1 mio. samt en egen­ka­pi­tal pr. 31. de­cem­ber 2017 på DKK 92,2 mio.” Det be­teg­nes som til­freds­stil­lende, men du si­ger fon­den skal hvi­le i sig selv på sigt?

”In­ten­tio­nen er, at vi skal kun­ne fi­nan­si­e­re os selv. Ik­ke ba­re ved at be­ta­le vo­res egen drift, men og­så væk­ste så vi kan ska­be me­re im­pact. Jo bed­re vi ud­fø­rer vo­res op­ga­ver, des fle­re pen­ge vil vi ha­ve fremad­ret­tet, så vi kan ska­le­re pro­jek­ter­ne op.”

Hvor lil­le et øko­no­misk af­kast kan I ac­cep­te­re - og hvor­dan reg­ner man i prak­sis med for­ven­tet af­kast på så usik­re in­ve­ste­rin­ger?

”Det er selv­føl­ge­lig et spørgs­mål, hvor me­get ri­si­ko vi vil lø­be. Vi skal bli­ve selv­fi­nan­si­e­ren­de, men der er ik­ke be­stem­te mål om, at gi­ver det ik­ke 20 pro­cent om året så er det en fi­a­sko. Det er en lø­ben­de dis­kus­sion og vur­de­ring i be­sty­rel­sen. En virk­som­hed som Sama­sour­ce har en kæm­pe im­pact, men ik­ke van­vit­tigt hø­je af­kast. Med Sama­sour­ce går vi ef­ter 8 pro­cent. Vi har og­så gi­vet lån ned på 5 pro­cent i ren­te – og det, der gi­ver mest er 14 pro­cent, men der er in­gen an­be­fa­lin­ger af be­stem­te af­kast.

“Vi skal blot bli­ve en bæ­re­dyg­tig for­ret­ning med im­pact. Der er in­gen de­ad­li­ne på, hvor­når det skal bli­ve bæ­re­dyg­tigt, men vo­res be­sty­rel­se eva­lu­e­rer lø­ben­de, hvor­dan det går. Der­fra ju­ste­rer de.”

”Det er og­så kun to år si­den vi for al­vor be­gynd­te at in­ve­ste­re. Vi kom­mer der­for helt sik­kert til at ju­ste­re og­så i vo­res over­vej­el­ser af den bedst sam­men­sat­te po­r­te­føl­je. Dvs. blan­din­gen af egen­ka­pi­tal og lån – og hvor me­get, der må væ­re usik­kert. Den dag, hvor vi ik­ke læn­ge­re får pen­ge­ne ‘gra­tis,’ skal vi som mini­mum kun­ne fi­nan­si­e­re vo­res drift og vi­se, at im­­pa­ct-ef­­­fek­ter­­­ne er der. Vi skal der­for bli­ve dyg­ti­ge­re til at fin­de virk­som­he­der, der gør det godt. Jo bed­re de gør det, des me­re kan vi ge­nin­ve­ste­re.”

Intet off-spin

Er der slet ik­ke no­get off-spin til­ba­ge til Be­st­­sel­­ler-kon­­cer­­nen – ek­sem­pel­vis ima­geple­je?

”Som sagt har vi hidtil ik­ke gjort me­get ud af at for­tæl­le, hvad vi gør. Men in­ter­nt blandt tu­sind­vis af Be­st­sel­ler me­d­ar­bej­de­re bli­ver der kom­mu­ni­ke­ret om­kring Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion. Det er vig­tigt for An­ders Holch Po­vls­en, at det fyl­der no­get i dag­lig­da­gen, at en del af de pen­ge skabt på ker­ne­for­ret­nin­gen bli­ver brugt til fat­tig­doms­be­kæm­pel­se og bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling.”

“Det er vig­tigt at me­d­ar­bej­der­ne er am­bas­sa­dø­rer. Men der er ik­ke over­vej­el­ser om, at Best­seller Fo­un­da­tion skal smit­te af på Be­st­sel­lers øv­ri­ge ker­ne­for­ret­ning. Jeg har selv in­tet med den del af for­ret­nin­gen at gø­re. Og Be­st­sel­ler er ek­sem­pel­vis ik­ke selv ak­tiv i Afri­ka, hvor fon­den ar­bej­der. I hvert fald ik­ke i øje­blik­ket. Be­ty­der fon­den så, at Be­st­sel­lers over­ord­ne­de ima­ge bli­ver bed­re? Jo må­ske, hvis vi gør vo­res ar­bej­de godt nok. Men det er ik­ke et mål i sig selv.”

Er det I la­ver og­så filan­tro­pi – el­ler er det i sid­ste en­de cool bu­si­ness? El­ler et mix?

”Nog­le vil nok kal­de det for­ret­nings­dre­vet filan­tro­pi, men filan­tro­pi er et gam­mel­dags ord. Det er jo ik­ke det, som vi gør. Det er hel­ler ik­ke cool bu­si­ness. Men vi prø­ver at la­ve bed­re vil­kår for men­ne­sker og na­tur gen­nem for­ret­nin­ger.”

Stille ejere

Stil­he­den om­kring fon­den er i tråd med det lidt pres­se­sky ry, som fon­dens for­mand har. For­mand (og enedo­nor) er og­så CEO for den glo­ba­le mil­li­ard­for­ret­ning Be­st­sel­ler, An­ders Holch Po­vls­en, samt hans hu­stru, An­ne Storm Holch Po­vls­en, som er be­sty­rel­ses­med­lem. Her­til er der tre øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer. Fa­mi­li­en gi­ver yderst få in­ter­views. Ud over til kon­ge­li­ge be­gi­ven­he­der ser man dem hel­ler ik­ke i kulør­te bla­de. I Skot­land, hvor fa­mi­li­en har købt lan­d­om­rå­der, så kun den bri­ti­ske dron­ning ejer me­re, har pres­sen og­så svært ved at få den dan­ske rig­mand i ta­le. Bl.a. The Gu­ar­di­an har prø­vet. For Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion er det hel­ler ik­ke An­ders Holch Po­vls­en, som ud­ta­ler sig, men Kri­sti­an Slo­th Pe­ter­sen. Og han har hel­ler in­gen pla­ner om at bru­ge me­get tid på det udad­vend­te.

“Der hav­de nok væ­ret en an­der­le­des di­rek­te, udad­vendt kom­mu­ni­ka­tion, hvis vi var af­hæn­gige af dan­sker­nes do­na­tio­ner – el­ler skul­le sæl­ge no­get. Der er vi jo hel­di­ge som fond, at vi kun har én, en­kelt glad gi­ver, fa­mi­li­en Holch Po­vls­en,” for­kla­rer Kri­sti­an Slo­th Pe­ter­sen.

Han har væ­ret an­sat af fa­mi­li­en i seks år, og in­dadtil er der en an­den, di­rek­te kom­mu­ni­ka­tion.

Det er dog hver­ken no­get Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion pra­ler med, an­non­ce­rer om el­ler læg­ger pres­se­strategier for. Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har og­så selv hen­vendt sig til Be­st­sel­ler Foun­dation for at få et in­ter­view om, hvad der skal ske med fon­den. Ik­ke no­get med PR-kon­su­­­len­ter og pres­se­stra­te­gi­er. Og det er ik­ke for­di no­get er hem­me­ligt.

“I takt med, at vi sy­nes vi har no­get at si­ge, stil­ler vi ger­ne op. Det skal væ­re tro­vær­digt, så kom­mu­ni­ka­tio­nen kom­mer step by step,” for­kla­rer Kri­sti­an Slo­th Pe­ter­sen.

”Jeg har få­et respekt for den må­de, som fa­mi­li­en sty­rer det på. Der er ik­ke no­get bulls­hit,” fast­slår Kri­sti­an Slo­th Pe­ter­sen – og bli­ver i tvivl om man nu kan til­la­de sig at si­ge det så di­rek­te. Det kan man, me­ner jour­na­li­sten.

Fakta om Bestseller Foundation

 • Er en pri­vat fond grund­lagt af Be­st­­sel­­ler-fa­­mi­li­en i 2015. For­mand er Be­st­sel­lers CEO, An­ders Holch Po­vls­en, samt hu­stru, An­ne Storm Holch Po­vls­en, som be­sty­rel­ses­med­lem. Her­til tre øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer. Di­rek­tør er Kri­sti­an Slo­th Pe­ter­sen.
 • Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion af­lø­ste en ren filan­tro­pisk fond fra 1995-2014.
 • Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion vil re­du­ce­re fat­tig­dom via bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling som im­pact in­vest­ment i min­dre for­ret­nin­ger i Afri­ka (Ke­nya, Tan­za­nia, Ugan­da, Rwan­da, Mauri­ti­us og Zam­bia) samt In­di­en.
 • Hvad er im­pact in­ve­st­ment? I ren form skal in­ve­ste­rin­ger­ne ska­be må­l­ba­re so­ci­a­le el­ler mil­jø­mæs­sige for­bed­rin­ger – og af­ka­stet kom­mer i an­den ræk­ke. Im­pact in­ve­st­ment ad­skil­ler sig ved, at in­ve­sto­rer skal ac­cep­te­re et la­ve­re af­kast i byt­te for for­bed­rin­ger.
 • Tre ek­semp­ler på Be­st­sel­ler Fo­un­da­tions im­pact in­ve­st­ments:
  1. Sol­cel­le drev­ne kio­sker i Afri­ka. Sol­cel­ler­ne gi­ver lys i den afri­kan­ske nat, kø­ler mælk og fø­de­va­rer til salg, op­la­der mo­bil­te­le­fo­ner, prin­te­re m.m. Der plan­læg­ges stor eks­pan­sion af ”So­lar­kiosks”.
  2. ”The­re is mo­ney in ho­ney”. I et part­ner­skab med Ho­ney Ca­re Afri­ca sik­res mar­keds­ad­gang og kva­li­tets­kon­trol og­så for min­dre bi­av­le­re. 6.000 bi­av­le­re er til­knyt­tet.
  3. I et part­ner­skab med fir­ma­et Sama­sour­ce i Ke­nya ska­bes di­gi­ta­le ar­bejds­plad­ser som en vej ud af fat­tig­dom. 1300 un­ge ta­len­ter bru­ge dem.
 • Be­st­sel­lers glo­ba­le mil­li­ard­for­ret­ning for tøj og ac­ces­so­ri­es blev grund­lagt i 1975.
 • Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion ar­bej­der uaf­hæn­gigt og er ik­ke di­rek­te re­la­te­ret til Be­st­sel­lers øv­ri­ge ak­ti­vi­te­ter.

– op­da­te­ret d. 28.8.2018: I af­snit­tet om af­kast­krav har vi til­fø­jet den­ne præ­ci­se­ring:
"De en­kel­te in­ve­ste­rings­for­ret­nin­ger har dog af­kast­krav og de­ad­li­nes".

Skri­bent

Keld Broksø
Keld Brok­sø
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Christiansborgs undervisningsordførere vil have opsyn med fondenes folkeskolemilliarder

Der er be­hov for tæt­te­re po­li­tisk op­syn med fon­de­nes mil­li­ar­der til fol­ke­sko­len, si­ger un­der­vis­nings­ord­fø­re­re fra bå­de So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, Al­ter­na­ti­vet og Dansk Fol­ke­par­ti. Mel­din­gen fra par­ti­er­ne…

Sådan fordeler familiefondene pengene

Per­so­ner med fa­mi­liæ­re re­la­tio­ner til fonds­stif­te­re modt­og sid­ste år knap en halv mil­li­ard kro­ner i ud­de­lin­ger fra en ræk­ke kend­te fa­mi­lie­fon­de. Det frem­går af Fun­dats’…

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Boligfonds datalæk giver bøde på 150.000 kroner

Den 21. de­cem­ber 2018 rund­del­te Fre­de­riks­berg Bo­lig­fonds ad­mi­ni­stra­tions­sel­skab Pri­vat­bo 424 USB-stik til le­jer­ne i tre ejen­dom­me på Fre­de­riks­berg. USB-stik­ke­ne in­de­holdt ma­te­ri­a­le, som le­jer­ne hav­de…

Forsker og lærere: Christiansborg bør blande sig i fondenes folkeskolemilliarder

Chri­sti­ans­borg bør i hø­je­re grad sik­re, at pri­va­te fon­de med mil­li­ard-ini­ti­a­ti­ver som f.eks. No­vo Nor­disk Fon­dens Li­fe-pro­jekt ik­ke en­der med at skævvri­de un­der­vis­nin­gen i…

Novo Nordisk Fonden afviser skævvridning: Ingen grund til politisk indblanding

No­vo Nor­disk Fon­dens flagskibs­sats­ning på ud­dan­nel­ses­om­rå­det, Li­fe, skal med en for­ven­tet be­vil­ling på 1,6 mia. kr. “ska­be væ­sent­li­ge for­an­drin­ger i” og “sæt­te helt nye…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…