Birgitte Nauntofte: Vi vil se vækst både i den ansøgningsdrevne og katalytiske filantropi

Birgitte Nauntofte forlader Novo Nordisk Fonden for at hellige sig en bestyrelseskarriere. Hun ser tilbage på 12 år som direktør for en fond, der har udviklet sig fra tre ansatte til over 200 ansatte og årlige donationer på fem mia. kr. Hun glæder sig blandt andet over den internationalisering, som hun har stået i spidsen for, og forventer, at fondenes arbejde på tværs af landegrænser og sektorer vil vokse yderligere i de kommende år. ”Udviklingen er gået i retning af både flere ansøgningsdrevne og flere katalytiske indsatser,” siger hun.

”Jeg har få­et den me­di­eom­ta­le, jeg kun­ne øn­ske. Jeg har haft mit fo­kus på for­må­let med det, vi i fon­den ar­bej­der med og for og som vi støt­ter, og jeg sy­nes, at den fo­kus og syn­lig­hed, fon­den har få­et i of­fent­lig­he­den, har væ­ret stor,” si­ger Bir­git­te Nauntofte.

Det er ble­vet sær­de­les po­pu­lært at ta­le om den ’rej­se’, man i over­ført be­tyd­ning har væ­ret på – li­ge fra, når un­ge, hå­be­ful­de sang­ta­len­ter sæt­ter ord på, hvad de har lært som del­ta­ge­re i tv-shows, til når sport­s­ver­de­nens og er­hvervs­li­vets yp­per­ste re­præ­sen­tan­ter be­skri­ver be­stræ­bel­ser­ne på at nå frem til am­bi­tiø­se mål.

Mens rej­se-me­ta­for­en i nog­le til­fæl­de kom­mer til at frem­stå som en tem­me­lig tynds­lidt kli­ché, gi­ver den an­der­le­des god me­ning, når Bir­git­te Naun­tof­te be­skri­ver si­ne 12 år i No­vo Nor­disk Fon­den som en rej­se – en, un­der­stre­ger hun, fan­ta­stisk rejse.

Si­den Bir­git­te Naun­tof­te i 2009 star­te­de som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den er­hvervs­dri­ven­de fond, og frem til hun 1. marts i år for­lod di­rek­tør­sto­len i fon­dens do­mi­cil på Tu­borg Hav­ne­vej i Hel­lerup, har No­vo Nor­disk Fon­den så­le­des un­der hen­des le­del­se gen­nem­gå­et en ud­vik­ling, der for at bli­ve i rej­sej­ar­go­nen kan sam­men­lig­nes med en rej­se ad­skil­li­ge gan­ge jor­den rundt.

Tal­le­ne ta­ler et ty­de­ligt sprog:

Da Bir­git­te Naun­tof­te trå­d­te ind ad dø­ren, var der tre se­kre­tæ­rer an­sat, og fon­den ud­del­te år­ligt i stør­rel­ses­or­de­nen 200 mil­li­o­ner kro­ner om året.

Lars vil me­get ger­ne kom­mu­ni­ke­re med of­fent­lig­he­den, men det æn­drer ik­ke på, at vi som fond er for­måls­drev­ne, og den dags­or­den, vi øn­sker at sæt­te, skal væ­re dre­vet af for­må­le­ne med uddelingerne

Bir­git­te Naun­tof­te – Fhv. di­rek­tør, No­vo Nor­disk Fonden

Her 12 år se­ne­re, hvor Bir­git­te Naun­tof­te net­op har over­ladt po­sten som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør til tid­li­ge­re kon­cern­di­rek­tør for forsk­ning og ud­vik­ling i No­vo Nor­disk A/S Mads Krogs­gaard Thom­sen, har hun sagt far­vel og tak til 211 me­d­ar­bej­de­re og et år­ligt ud­de­lings­bud­get på cir­ka 5,5 mil­li­ar­der kroner.

”Det har væ­ret en fan­ta­stisk rej­se, hvor jeg har stå­et i front for at ud­vik­le og op­byg­ge No­vo Nor­disk Fon­den fra en me­get lil­le fond til i dag at væ­re den må­lt på for­mu­en og ud­de­lings­ni­veau­et ab­so­lut stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fond i Dan­mark og blandt de tre stør­ste i ver­den,” si­ger den nu for­hen­væ­ren­de fondsdirektør.

Medarbejdere fra hele verden

Der er man­ge kon­kre­te re­sul­ta­ter, som den 62-åri­ge tand­læ­geud­dan­ne­de pro­fes­sor i kli­nisk oral fy­si­o­lo­gi glæ­der sig over at ha­ve væ­ret med til at op­nå i No­vo Nor­disk Fon­den. Det før­ste, Bir­git­te Naun­tof­te næv­ner – og som hun fle­re gan­ge i lø­bet af in­ter­viewet med Fun­dats ven­der til­ba­ge til – om­hand­ler fon­dens in­ter­na­tio­na­le fo­kus og profil.

”Be­sty­rel­sen og jeg var eni­ge om, at in­ter­na­tio­na­li­se­ring skul­le pri­o­ri­te­res me­get hø­je­re for blandt an­det at kun­ne træk­ke uden­land­ske for­ske­re til Dan­mark. Så én af grun­de­ne til, at jeg i sin tid fik job­bet, var sim­pelt­hen, at jeg skul­le stå i spid­sen for en in­ter­na­tio­na­li­se­ring af fon­den og dens ud­de­lin­ger, og det har vi ar­bej­det hef­tigt på i al­le 12 år. In­ter­nt har det blandt an­det be­ty­det, at der i dag er en di­vers me­d­ar­bej­der­sam­men­sæt­ning med spe­ci­a­li­ster med in­ter­na­tio­nal er­fa­ring, som er re­k­rut­te­ret fra en lang ræk­ke lan­de, og fon­dens ar­bejds­sprog er i dag en­gelsk, for­di der kom­mu­ni­ke­res med sam­ar­bejds­part­ne­re og pro­jek­ter i he­le ver­den,” si­ger Bir­git­te Nauntofte.

Fon­dens væk­stra­ter har gjort, at det har gå­et stærkt med at re­k­rut­te­re man­ge nye me­d­ar­bej­de­re gen­nem åre­ne, og den sto­re til­strøm­ning af nye an­sig­ter fra for­skel­li­ge lan­de, fag­om­rå­der og ar­bejds­kul­tu­rer har stil­let sto­re le­del­ses­mæs­si­ge krav til Bir­git­te Nauntofte.

For at ska­be sam­men­hængs­kraft i en or­ga­ni­sa­tion med så kraf­tig vækst, har jeg lagt me­get vægt på at få op­byg­get en or­ga­ni­sa­tion med sam­men­hold, for­ank­ring i, hvad fon­dens hi­sto­rie er, samt et stærkt vær­di­fun­da­ment ba­se­ret på til­lid, respekt, kva­li­tet og engagement

Bir­git­te Naun­tof­te – Fhv. di­rek­tør, No­vo Nor­disk Fonden

”For at ska­be sam­men­hængs­kraft i en or­ga­ni­sa­tion med så kraf­tig vækst, har jeg lagt me­get vægt på at få op­byg­get en or­ga­ni­sa­tion med sam­men­hold, for­ank­ring i, hvad fon­dens hi­sto­rie er, samt et stærkt vær­di­fun­da­ment ba­se­ret på til­lid, respekt, kva­li­tet og en­ga­ge­ment. Jeg op­le­ver, at det er lyk­ke­des godt, og at me­d­ar­bej­de­re sy­nes, de bli­ver on­bo­ar­det hur­tigt, hur­tigt ta­ger vær­di­er­ne til sig og bli­ver en del af fa­mi­li­en,” si­ger Bir­git­te Nauntofte.

Stor uudnyttet uddelingskapacitet

Med år­li­ge ud­de­lin­ger i stør­rel­ses­or­de­nen 5,5 mil­li­ar­der kro­ner glæ­der Bir­git­te Naun­tof­te sig sam­ti­dig over, at No­vo Nor­disk Fon­den, som hun ud­tryk­ker det, hvert år sæt­ter ”mar­kan­te af­tryk” med si­ne uddelinger.

”Da jeg kom til fon­den, var der en stor uud­nyt­tet ud­de­lings­ka­pa­ci­tet, og der blev ik­ke gjort nok for at til­træk­ke uden­land­ske for­ske­re til Dan­mark. Der­for gik vi i gang med at etab­le­re hubs og pro­gram­mer, som ud­læn­din­ge­ne føl­te sig til­truk­ket af, og in­den for de før­ste fem år hav­de vi gen­nem vo­res støt­te til uni­ver­si­te­ter­ne få­et til­truk­ket 800 for­ske­re, her­un­der fle­re end halv­de­len fra ud­lan­det, til Dan­mark og der­med få­et sat gang i den øn­ske­de in­ter­na­tio­na­li­se­ring af dansk forsk­ning. Sam­ti­dig med løf­tet af de stra­te­gi­ske om­rå­der, har vi øget be­vil­lin­ger­ne mar­kant til den åb­ne kon­kur­ren­ce. Den an­søg­nings­drev­ne del af ud­de­lin­ger­ne er vok­set vold­somt i mi­ne 12 år i fon­den. I dag er næ­sten halv­de­len af fon­dens ud­de­lin­ger, 2,5 mil­li­ar­der kro­ner, an­søg­nings­drev­ne, og der er et mang­fol­digt in­ter­na­tio­nalt sam­ar­bej­de,” si­ger Bir­git­te Nauntofte.

Hun for­la­der fon­den, mens det dan­ske sam­fund sta­dig er i knæ som kon­se­kvens af den cor­o­na-pan­de­mi, der for præ­cis ét år si­den plud­se­lig over­tog dags­or­de­nen i Dan­mark, og som har vist sig som en no­get van­ske­li­ge­re mod­stan­der end forventet.

I den for­bin­del­se læg­ger Bir­git­te Naun­tof­te ik­ke skjul på sin stolt­hed over og til­freds­hed med den for­skel, No­vo Nor­disk Fon­den har gjort for sam­fun­det i den ek­stra­or­di­næ­re si­tu­a­tion – især i star­ten af cor­ona­kri­sen i for­å­ret 2020. Det ske­te blandt an­det med en be­vil­ling på en kvart mil­li­ard kro­ner til Sta­tens Se­rum In­sti­tut til at etab­le­re et nyt, na­tio­nalt test­cen­ter og med fon­dens støt­te på knap ni mil­li­o­ner kro­ner til igang­sæt­tel­sen af nød­pro­duk­tion af et­ha­nol til des­in­fek­tions­mid­ler på hospitalerne.

”Den rø­de tråd i vo­res cor­o­na-ind­sat­ser har væ­ret sam­ar­bej­de. Vi har væ­ret med til at af­bø­de kon­se­kven­ser, som var op­stå­et i vo­res sam­fund på grund af cor­o­na, for ek­sem­pel ved i sam­ar­bej­de med myn­dig­he­der­ne at etab­le­re test­mu­lig­he­der bredt til be­folk­nin­gen, ved sam­men med Carls­berg at sæt­te gang i pro­duk­tio­nen af et­ha­nol og ved at støt­te en ræk­ke aku­t­te forsk­nings­pro­jek­ter samt so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re til­tag. 2020 blev et me­get travlt år for os – og et hi­sto­risk år, hvor vi gen­nem sam­ar­bej­de med man­ge for­skel­li­ge ak­tø­rer var med til at gø­re en stor for­skel,” un­der­stre­ger Bir­git­te Nauntofte.

I alt be­løb No­vo Nor­disk Fon­dens cor­o­na-ind­sat­ser i 2020 sig til 460 mil­li­o­ner kroner.

Fondes samfundsbidrag vokset kolossalt

- Hvor­dan vil du be­skri­ve den ge­ne­rel­le filan­tro­pi­ske ud­vik­ling i Dan­mark gen­nem de år, du har væ­ret di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fonden?

”Vig­tigst af alt er, at de dan­ske fon­des bi­drag til sam­fun­det er vok­set ko­los­salt de se­ne­ste 10 år, og jeg sy­nes, ud­vik­lin­gen er gå­et i ret­ning af bå­de fle­re an­søg­nings­drev­ne og fle­re ka­ta­ly­ti­ske ind­sat­ser. Som jeg ser det, har det an­søg­nings­drev­ne al­drig stå­et stær­ke­re, end det gør i dag – ale­ne i No­vo Nor­disk Fon­den modt­og vi sid­ste år fle­re end 4.400 an­søg­nin­ger. På det ka­ta­ly­ti­ske felt har bå­de No­vo Nor­disk Fon­den og man­ge an­dre fon­de star­tet stra­te­gi­ske ind­sat­ser in­den for en bred vif­te af di­sci­pli­ner i sam­ar­bej­de med of­fent­li­ge og pri­va­te part­ne­re til gavn for sam­fun­det. Vil­lig­he­den til at prø­ve nye sam­ar­bejds­for­mer af er ble­vet me­re ty­de­lig gen­nem de se­ne­ste 10 år bå­de blandt fon­de­ne og dem, fon­de­ne sam­ar­bej­der med, og det er og­så nød­ven­digt med de ud­for­drin­ger, vi har i re­la­tion til blandt an­det kli­ma­et, sund­he­den og ak­tu­elt pan­de­mi­en. Vi har så man­ge sto­re glo­ba­le pro­blem­stil­lin­ger, som for at bli­ve løst kræ­ver fo­ku­se­re­de ind­sat­ser, de­di­ke­re­de for­ske­re og sto­re øko­no­mi­ske mus­k­ler for at frem­brin­ge nye løs­nin­ger,” si­ger Bir­git­te Nauntofte.

- Hvor­dan vur­de­rer du, at filan­tro­pi­en kom­mer til at ud­vik­le sig i de kom­men­de år i Danmark?

”Først og frem­mest hå­ber jeg, at det og­så post-cor­o­na bli­ver ved med at gå så godt for de dan­ske er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som vi har set de se­ne­re år, at de kan fort­sæt­te med at fo­re­ta­ge sto­re ud­de­lin­ger. Og jeg tror, at vi vil se en fort­sat ten­dens til, at pri­va­te fon­de støt­ter pro­jek­ter i den of­fent­li­ge sek­tor gan­ske be­trag­te­ligt, her­un­der at vi og­så vil se en vækst i den an­søg­nings­drev­ne filan­tro­pi. Den frie idé til for­an­dring vil al­tid væ­re der og bør fort­sat støt­tes,” fast­slår Bir­git­te Nauntofte.

Store udfordringer kræver internationalt samarbejde

Hun for­ven­ter sam­ti­dig, at den in­ter­na­tio­na­li­se­ring i må­den at tæn­ke fonds­ar­bej­de, som hun selv har stå­et i spid­sen for i No­vo Nor­disk Fon­den, vil få øget fo­kus ik­ke kun i No­vo Nor­disk Fon­den, men og­så i en sta­dig stør­re del af de dan­ske fon­de fremover.

De sto­re ud­for­drin­ger, vi har in­den for kli­ma- og sund­heds­om­rå­det, kræ­ver sam­ar­bej­der på tværs af landegrænser

Bir­git­te Naun­tof­te – Fhv. di­rek­tør, No­vo Nor­disk Fonden

”De sto­re ud­for­drin­ger, vi har in­den for kli­ma- og sund­heds­om­rå­det, kræ­ver sam­ar­bej­der på tværs af lan­de­græn­ser. Grund­la­get for dét ar­bej­de ér al­le­re­de lagt med den in­ter­na­tio­na­li­se­rings­pro­ces, der er sket de se­ne­ste 10 år i Dan­mark. Ek­sem­pel­vis er halv­de­len af den forsk­ning, No­vo Nor­disk Fon­den støt­ter, ba­se­ret på sam­ar­bej­der med in­ter­na­tio­na­le part­ne­re, og om­vendt støt­ter vi og­så mas­ser af forsk­ning i ud­lan­det, som har dan­ske sam­ar­bejds­part­ne­re med. Sam­ar­bej­der på tværs af lan­de­græn­ser og fag­om­rå­der kom­mer vi til at se me­get me­re af,” vur­de­rer Bir­git­te Nauntofte.

Hun me­ner sam­ti­dig ik­ke, at der er ri­si­ko for, at de pri­va­te fon­des magt og ind­fly­del­se i det dan­ske sam­fund ri­si­ke­rer at bli­ve for stor, og at der bli­ver skabt en for stor af­hæn­gig­hed af fondsstøtten.

”Selv­føl­ge­lig er det man­ge pen­ge, når No­vo Nor­disk Fon­den ud­de­ler 5,5 mil­li­ar­der kro­ner om året, men pri­va­tes fon­de til­skud er sta­dig re­la­tivt be­græn­set sam­men­lig­net med stats­bud­get­tet. I No­vo Nor­disk Fon­den har vi me­get fo­kus på ik­ke at få skabt en af­hæn­gig­hed af fonds­støt­ten, når vi støt­ter sto­re ak­ti­vi­te­ter. De­vi­sen er, at vi be­ta­ler det som for ek­sem­pel uni­ver­si­te­ter­ne do­ku­men­te­rer, det ko­ster, her­un­der even­tu­elt og­så en ud­fas­ning af ak­ti­vi­te­ten, og der lig­ger al­drig en for­vent­ning fra fon­dens si­de om, at uni­ver­si­te­ter og an­dre sam­ar­bejds­part­ne­re skal ind­lej­re per­so­na­let, fø­re pro­jek­tet vi­de­re og der­med over­ta­ge ud­gif­ten bag­ef­ter. Vo­res exit er al­tid tænkt igen­nem, in­den vi går i gang med at støt­te en stør­re ak­ti­vi­tet, for der­med at gø­re sy­ste­met så lidt af­hæn­gigt af fon­den som mu­ligt – og for at sik­re, at sy­ste­met ik­ke kol­lap­ser, hvis pen­ge­ne fra os til en gi­ven ak­ti­vi­tet en dag ik­ke er der læn­ge­re,” si­ger Bir­git­te Nauntofte.

Alle har personlig stil

Sam­men­lig­net med, da Bir­git­te Naun­tof­te til­t­rå­d­te i No­vo Nor­disk Fon­den for 12 år si­den, har fon­den skru­et mar­kant op for sin kom­mu­ni­ka­tion. Det er, un­der­stre­ger hun, en del af en helt be­vidst stra­te­gi om åben­hed, men og­så ba­se­ret på en stolt­hed over at for­tæl­le om den for­skel, fon­den gør in­den- og uden­for Dan­marks grænser.

”Når det gæl­der fon­dens kom­mu­ni­ka­tion på de di­gi­ta­le og so­ci­a­le me­di­er, kan vi ef­ter­hån­den godt til­la­de os at sam­men­lig­ne os med an­dre sto­re fon­de ude i ver­den,” me­ner Bir­git­te Nauntofte.
Til gen­gæld har Bir­git­te Naun­tof­te ik­ke selv væ­ret en i of­fent­lig­he­den vold­somt syn­lig di­rek­tør – slet ik­ke, hvis man sam­men­lig­ner med me­di­er­nes in­ter­es­se for og om­ta­le af fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand si­den som­me­ren 2018, Lars Re­bi­en Sørensen.

”Vi har al­le en per­son­lig stil. Jeg har væ­ret me­get ak­tiv in­den for fon­dens ud­de­lings­om­rå­der og i de fag­li­ge mil­jø­er, og jeg har ar­bej­det me­get med syn­lig­hed og med at gø­re fon­den så trans­pa­rent, som den er i dag. Det har haft høj pri­o­ri­tet for mig,” si­ger Bir­git­te Naun­tof­te og til­fø­jer, at hun vil be­teg­ne sig selv som ”me­get formålsdrevet”.
Sam­men­lig­net med Mes­si og Guardiola

Hen­des af­lø­ser som di­rek­tør, Mads Krogs­gaard Thom­sen, blev for ny­lig i Ber­ling­s­ke af me­di­ci­na­l­a­na­ly­ti­ker Sø­ren Lønt­oft Han­sen fra Syd­bank ka­rak­te­ri­se­ret som ”en Mes­si på midt­ba­nen” med re­fe­ren­ce til de man­ge ”mål”, han har væ­ret med til at sik­re No­vo Nordisk.

Det fik ef­ter­føl­gen­de Ber­ling­s­kes po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Tho­mas Lar­sen til i en kom­men­tar i avi­sen at sam­men­lig­ne Lars Re­bi­en Sø­ren­sen med den tid­li­ge­re FC Bar­ce­lo­na-træ­ner og nu­væ­ren­de suc­ce­stræ­ner i Man­che­ster Ci­ty, Jo­sep ”Pep” Guardiola.

”Hvis Mads Krogs­gaard Thom­sen i sin rol­le som kon­cern­di­rek­tør for forsk­ning og ud­vik­ling har væ­ret en Mes­si for No­vo Nor­disk, må det væ­re til­ladt at kal­de Lars Re­bi­en Sø­ren­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i No­vo Nor­disk Fon­den, for Jo­sep Gu­ar­di­o­la,” skrev Tho­mas Larsen.

Me­get symp­to­ma­tisk har stort set al pres­seom­ta­le i for­bin­del­se med di­rek­tørskif­tet i No­vo Nor­disk Fon­den da og­så om­hand­let den nye di­rek­tør, mens om­ta­ler­ne af Bir­git­te Naun­tof­tes me­rit­ter gen­nem 12 år har væ­ret me­re sparsomme.

Vi har i øv­rigt en kom­mu­ni­ka­tions­po­li­tik, hvor det frem­går, hvad for­man­den ud­ta­ler sig om

Bir­git­te Naun­tof­te – Fhv. di­rek­tør, No­vo Nor­disk Fonden

Ads­purgt, om det i bund og grund pas­ser Bir­git­te Naun­tof­te godt ik­ke på sam­me må­de som sin ef­ter­føl­ger og især fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand at væ­re i pres­sens sø­ge­lys og bli­ve ud­sat for ek­sem­pel­vis sam­men­lig­nin­ger med nog­le af de stør­ste stjer­ner fra spor­tens ver­den, si­ger hun:

”Jeg har få­et den me­di­eom­ta­le, jeg kun­ne øn­ske. Jeg har haft mit fo­kus på for­må­let med det, vi i fon­den ar­bej­der med og for og som vi støt­ter, og jeg sy­nes, at den fo­kus og syn­lig­hed, fon­den har få­et i of­fent­lig­he­den, har væ­ret stor.”

Bir­git­te Naun­tof­te til­fø­jer, at hun i No­vo Nor­disk Fon­den har haft glæ­den af at ar­bej­de un­der tre me­get for­skel­li­ge for­mænd, Ulf Jo­hans­son, Sten Schei­bye og Lars Re­bi­en Sø­ren­sen. Al­le tre er, un­der­stre­ger hun, me­get vi­sio­næ­re og dygtige.

”Lars vil me­get ger­ne kom­mu­ni­ke­re med of­fent­lig­he­den, men det æn­drer ik­ke på, at vi som fond er for­måls­drev­ne, og den dags­or­den, vi øn­sker at sæt­te, skal væ­re dre­vet af for­må­le­ne med ud­de­lin­ger­ne. Det vig­ti­ge for Lars er i kom­mu­ni­ka­tio­nen og­så at ret­te fo­kus på fon­dens ak­ti­vi­te­ter, men da han og­så har væ­ret en over­or­dent­lig dyg­tig di­rek­tør i No­vo Nor­disk, er der me­get fo­kus på hans per­son. For mig at se har der væ­ret en god sym­bio­se mel­lem en for­mand med me­get på hjer­te og en or­ga­ni­sa­tion med me­get på hjer­te. Vi har i øv­rigt en kom­mu­ni­ka­tions­po­li­tik, hvor det frem­går, hvad for­man­den ud­ta­ler sig om, og hvad di­rek­tø­ren ud­ta­ler sig om, og den rol­le­for­de­ling er helt klar og fin, og vi har en god ba­lan­ce,” si­ger Bir­git­te Nauntofte.

Vil opbygge bestyrelseskarriere

Selv­om Bir­git­te Naun­tof­te gen­nem en stor del af in­ter­viewet sta­dig si­ger ”vi”, når hun om­ta­ler No­vo Nor­disk Fon­den, er hen­des tid i fon­den ved at rin­de ud. Af­ta­len er, at hun bli­ver i fon­den marts må­ned ud for at sik­re en grun­dig over­dra­gel­se til Mads Krogs­gaard Thom­sen, og i en pe­ri­o­de her­ef­ter vil hun stå til rå­dig­hed for ledelsen.

På spørgs­må­let om, hvad der så skal ske, for­tæl­ler Bir­git­te Naun­tof­te, at pla­nen er at star­te en kar­ri­e­re som pro­fes­sio­nelt be­sty­rel­ses­med­lem. De to før­ste be­sty­rel­ses­po­ster er al­le­re­de fun­det. Hun er er nem­lig ind­t­rå­dt i be­sty­rel­ser­ne for bå­de LIFE (en for­kor­tel­se for Læ­ring, Ide­er, Fa­sci­na­tion og Eks­pe­ri­men­ter) og BII (Bio In­nova­tion In­sti­tu­te), to fon­de, der beg­ge blev etab­le­ret af No­vo Nor­disk Fon­den som selv­stæn­di­ge er­hvervs­dri­ven­de fon­de i de­cem­ber 2020.

”Jeg star­ter ud med LIFE og BII og har få­et nog­le an­dre spæn­den­de til­bud, som jeg er i gang med at over­ve­je. Jeg me­ner, at jeg med min bag­grund som forsk­nings­le­der, fonds­di­rek­tør og le­der af en stor pro­fes­sio­nel or­ga­ni­sa­tion, som jeg selv har op­byg­get, har no­get godt at bi­dra­ge med til di­ver­se be­sty­rel­ser,” si­ger Bir­git­te Nauntofte.

Hun un­der­stre­ger, at hun har det helt fint med, at den del af ”rej­sen”, som ind­be­fat­te­de di­rek­tørjob­bet i Dan­marks stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fond, nu slutter.

”Jeg har op­nå­et det, jeg vil­le med No­vo Nor­disk Fon­den, og al­le de drøm­me, jeg hav­de, er ble­vet ud­le­vet un­der tre fan­ta­sti­ske for­mænd. Ef­ter først 28 år på uni­ver­si­te­tet og 12 år i No­vo Nor­disk Fon­den glæ­der jeg mig nu me­get til næ­ste ka­pi­tel af min kar­ri­e­re, og jeg har nå­et en al­der, hvor jeg ger­ne vil prø­ve kræf­ter med no­get an­det. Jeg hå­ber og tror, det bli­ver su­per­spæn­den­de,” si­ger Bir­git­te Nauntofte.

BIRGITTE NAUNTOFTES BLÅ BOG

  • Født 25. ju­ni 1958 (62 år)
  • Ud­dan­net tand­læ­ge (1982), ph.d. og dr.odont. fra Kø­ben­havns Universitet.
  • 2009-2021 di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fon­den. Før da bl.a. pro­fes­sor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og pro­de­kan for Det Sund­heds­vi­den­ska­be­li­ge Fakultet.
  • Be­sty­rel­ses­med­lem i fon­de­ne LIFE og BII.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer