Birgitte Nauntofte: Vi vil se vækst både i den ansøgningsdrevne og katalytiske filantropi

Bir­git­te Naun­tof­te for­la­der No­vo Nor­disk Fon­den for at hel­li­ge sig en be­sty­rel­ses­kar­ri­e­re. Hun ser til­ba­ge på 12 år som di­rek­tør for en fond, der har ud­vik­let sig fra tre an­sat­te til over 200 an­sat­te og år­li­ge do­na­tio­ner på fem mia. kr. Hun glæ­der sig blandt an­det over den in­ter­na­tio­na­li­se­ring, som hun har stå­et i spid­sen for, og for­ven­ter, at fon­de­nes ar­bej­de på tværs af lan­de­græn­ser og sek­to­rer vil vok­se yder­li­ge­re i de kom­men­de år. ”Ud­vik­lin­gen er gå­et i ret­ning af bå­de fle­re an­søg­nings­drev­ne og fle­re ka­ta­ly­ti­ske ind­sat­ser,” si­ger hun.

”Jeg har få­et den me­di­eom­ta­le, jeg kun­ne øn­ske. Jeg har haft mit fo­kus på for­må­let med det, vi i fon­den ar­bej­der med og for og som vi støt­ter, og jeg sy­nes, at den fo­kus og syn­lig­hed, fon­den har få­et i of­fent­lig­he­den, har væ­ret stor,” si­ger Bir­git­te Nauntofte.

Det er ble­vet sær­de­les po­pu­lært at ta­le om den ’rej­se’, man i over­ført be­tyd­ning har væ­ret på – li­ge fra, når un­ge, hå­be­ful­de sang­ta­len­ter sæt­ter ord på, hvad de har lært som del­ta­ge­re i tv-shows, til når sport­s­ver­de­nens og er­hvervs­li­vets yp­per­ste re­præ­sen­tan­ter be­skri­ver be­stræ­bel­ser­ne på at nå frem til am­bi­tiø­se mål.

Mens rej­­se-me­ta­­for­en i nog­le til­fæl­de kom­mer til at frem­stå som en tem­me­lig tynds­lidt kli­ché, gi­ver den an­der­le­des god me­ning, når Bir­git­te Naun­tof­te be­skri­ver si­ne 12 år i No­vo Nor­disk Fon­den som en rej­se – en, un­der­stre­ger hun, fan­ta­stisk rejse.

Si­den Bir­git­te Naun­tof­te i 2009 star­te­de som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den er­hvervs­dri­ven­de fond, og frem til hun 1. marts i år for­lod di­rek­tør­sto­len i fon­dens do­mi­cil på Tu­borg Hav­ne­vej i Hel­lerup, har No­vo Nor­disk Fon­den så­le­des un­der hen­des le­del­se gen­nem­gå­et en ud­vik­ling, der for at bli­ve i rej­sej­ar­go­nen kan sam­men­lig­nes med en rej­se ad­skil­li­ge gan­ge jor­den rundt.

Tal­le­ne ta­ler et ty­de­ligt sprog:

Da Bir­git­te Naun­tof­te trå­d­te ind ad dø­ren, var der tre se­kre­tæ­rer an­sat, og fon­den ud­del­te år­ligt i stør­rel­ses­or­de­nen 200 mil­li­o­ner kro­ner om året.

Lars vil me­get ger­ne kom­mu­ni­ke­re med of­fent­lig­he­den, men det æn­drer ik­ke på, at vi som fond er for­måls­drev­ne, og den dags­or­den, vi øn­sker at sæt­te, skal væ­re dre­vet af for­må­le­ne med uddelingerne

Bir­git­te Naun­tof­te – Fhv. di­rek­tør, No­vo Nor­disk Fonden

Her 12 år se­ne­re, hvor Bir­git­te Naun­tof­te net­op har over­ladt po­sten som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør til tid­li­ge­re kon­cern­di­rek­tør for forsk­ning og ud­vik­ling i No­vo Nor­disk A/S Mads Krogs­gaard Thom­sen, har hun sagt far­vel og tak til 211 me­d­ar­bej­de­re og et år­ligt ud­de­lings­bud­get på cir­ka 5,5 mil­li­ar­der kroner.

”Det har væ­ret en fan­ta­stisk rej­se, hvor jeg har stå­et i front for at ud­vik­le og op­byg­ge No­vo Nor­disk Fon­den fra en me­get lil­le fond til i dag at væ­re den må­lt på for­mu­en og ud­de­lings­ni­veau­et ab­so­lut stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fond i Dan­mark og blandt de tre stør­ste i ver­den,” si­ger den nu for­hen­væ­ren­de fondsdirektør.

Medarbejdere fra hele verden

Der er man­ge kon­kre­te re­sul­ta­ter, som den 62-åri­­ge tand­læ­geud­dan­ne­de pro­fes­sor i kli­nisk oral fy­si­o­lo­gi glæ­der sig over at ha­ve væ­ret med til at op­nå i No­vo Nor­disk Fon­den. Det før­ste, Bir­git­te Naun­tof­te næv­ner – og som hun fle­re gan­ge i lø­bet af in­ter­viewet med Fun­dats ven­der til­ba­ge til – om­hand­ler fon­dens in­ter­na­tio­na­le fo­kus og profil.

”Be­sty­rel­sen og jeg var eni­ge om, at in­ter­na­tio­na­li­se­ring skul­le pri­o­ri­te­res me­get hø­je­re for blandt an­det at kun­ne træk­ke uden­land­ske for­ske­re til Dan­mark. Så én af grun­de­ne til, at jeg i sin tid fik job­bet, var sim­pelt­hen, at jeg skul­le stå i spid­sen for en in­ter­na­tio­na­li­se­ring af fon­den og dens ud­de­lin­ger, og det har vi ar­bej­det hef­tigt på i al­le 12 år. In­ter­nt har det blandt an­det be­ty­det, at der i dag er en di­vers me­d­ar­bej­der­sam­men­sæt­ning med spe­ci­a­li­ster med in­ter­na­tio­nal er­fa­ring, som er re­k­rut­te­ret fra en lang ræk­ke lan­de, og fon­dens ar­bejds­sprog er i dag en­gelsk, for­di der kom­mu­ni­ke­res med sam­ar­bejds­part­ne­re og pro­jek­ter i he­le ver­den,” si­ger Bir­git­te Nauntofte.

Fon­dens væk­stra­ter har gjort, at det har gå­et stærkt med at re­k­rut­te­re man­ge nye me­d­ar­bej­de­re gen­nem åre­ne, og den sto­re til­strøm­ning af nye an­sig­ter fra for­skel­li­ge lan­de, fag­om­rå­der og ar­bejds­kul­tu­rer har stil­let sto­re le­del­ses­mæs­si­ge krav til Bir­git­te Nauntofte.

For at ska­be sam­men­hængs­kraft i en or­ga­ni­sa­tion med så kraf­tig vækst, har jeg lagt me­get vægt på at få op­byg­get en or­ga­ni­sa­tion med sam­men­hold, for­ank­ring i, hvad fon­dens hi­sto­rie er, samt et stærkt vær­di­fun­da­ment ba­se­ret på til­lid, respekt, kva­li­tet og engagement

Bir­git­te Naun­tof­te – Fhv. di­rek­tør, No­vo Nor­disk Fonden

”For at ska­be sam­men­hængs­kraft i en or­ga­ni­sa­tion med så kraf­tig vækst, har jeg lagt me­get vægt på at få op­byg­get en or­ga­ni­sa­tion med sam­men­hold, for­ank­ring i, hvad fon­dens hi­sto­rie er, samt et stærkt vær­di­fun­da­ment ba­se­ret på til­lid, respekt, kva­li­tet og en­ga­ge­ment. Jeg op­le­ver, at det er lyk­ke­des godt, og at me­d­ar­bej­de­re sy­nes, de bli­ver on­bo­ar­det hur­tigt, hur­tigt ta­ger vær­di­er­ne til sig og bli­ver en del af fa­mi­li­en,” si­ger Bir­git­te Nauntofte.

Stor uudnyttet uddelingskapacitet

Med år­li­ge ud­de­lin­ger i stør­rel­ses­or­de­nen 5,5 mil­li­ar­der kro­ner glæ­der Bir­git­te Naun­tof­te sig sam­ti­dig over, at No­vo Nor­disk Fon­den, som hun ud­tryk­ker det, hvert år sæt­ter ”mar­kan­te af­tryk” med si­ne uddelinger.

”Da jeg kom til fon­den, var der en stor uud­nyt­tet ud­de­lings­ka­pa­ci­tet, og der blev ik­ke gjort nok for at til­træk­ke uden­land­ske for­ske­re til Dan­mark. Der­for gik vi i gang med at etab­le­re hubs og pro­gram­mer, som ud­læn­din­ge­ne føl­te sig til­truk­ket af, og in­den for de før­ste fem år hav­de vi gen­nem vo­res støt­te til uni­ver­si­te­ter­ne få­et til­truk­ket 800 for­ske­re, her­un­der fle­re end halv­de­len fra ud­lan­det, til Dan­mark og der­med få­et sat gang i den øn­ske­de in­ter­na­tio­na­li­se­ring af dansk forsk­ning. Sam­ti­dig med løf­tet af de stra­te­gi­ske om­rå­der, har vi øget be­vil­lin­ger­ne mar­kant til den åb­ne kon­kur­ren­ce. Den an­søg­nings­drev­ne del af ud­de­lin­ger­ne er vok­set vold­somt i mi­ne 12 år i fon­den. I dag er næ­sten halv­de­len af fon­dens ud­de­lin­ger, 2,5 mil­li­ar­der kro­ner, an­søg­nings­drev­ne, og der er et mang­fol­digt in­ter­na­tio­nalt sam­ar­bej­de,” si­ger Bir­git­te Nauntofte.

Hun for­la­der fon­den, mens det dan­ske sam­fund sta­dig er i knæ som kon­se­kvens af den cor­o­­na-pan­­de­­mi, der for præ­cis ét år si­den plud­se­lig over­tog dags­or­de­nen i Dan­mark, og som har vist sig som en no­get van­ske­li­ge­re mod­stan­der end forventet.

I den for­bin­del­se læg­ger Bir­git­te Naun­tof­te ik­ke skjul på sin stolt­hed over og til­freds­hed med den for­skel, No­vo Nor­disk Fon­den har gjort for sam­fun­det i den ek­stra­or­di­næ­re si­tu­a­tion – især i star­ten af cor­ona­kri­sen i for­å­ret 2020. Det ske­te blandt an­det med en be­vil­ling på en kvart mil­li­ard kro­ner til Sta­tens Se­rum In­sti­tut til at etab­le­re et nyt, na­tio­nalt test­cen­ter og med fon­dens støt­te på knap ni mil­li­o­ner kro­ner til igang­sæt­tel­sen af nød­pro­duk­tion af et­ha­nol til des­in­fek­tions­mid­ler på hospitalerne.

”Den rø­de tråd i vo­res cor­o­­na-ind­­sat­­ser har væ­ret sam­ar­bej­de. Vi har væ­ret med til at af­bø­de kon­se­kven­ser, som var op­stå­et i vo­res sam­fund på grund af cor­o­na, for ek­sem­pel ved i sam­ar­bej­de med myn­dig­he­der­ne at etab­le­re test­mu­lig­he­der bredt til be­folk­nin­gen, ved sam­men med Carls­berg at sæt­te gang i pro­duk­tio­nen af et­ha­nol og ved at støt­te en ræk­ke aku­t­te forsk­nings­pro­jek­ter samt so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re til­tag. 2020 blev et me­get travlt år for os – og et hi­sto­risk år, hvor vi gen­nem sam­ar­bej­de med man­ge for­skel­li­ge ak­tø­rer var med til at gø­re en stor for­skel,” un­der­stre­ger Bir­git­te Nauntofte.

I alt be­løb No­vo Nor­disk Fon­dens cor­o­­na-ind­­sat­­ser i 2020 sig til 460 mil­li­o­ner kroner.

Fondes samfundsbidrag vokset kolossalt

- Hvor­dan vil du be­skri­ve den ge­ne­rel­le filan­tro­pi­ske ud­vik­ling i Dan­mark gen­nem de år, du har væ­ret di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fonden?

”Vig­tigst af alt er, at de dan­ske fon­des bi­drag til sam­fun­det er vok­set ko­los­salt de se­ne­ste 10 år, og jeg sy­nes, ud­vik­lin­gen er gå­et i ret­ning af bå­de fle­re an­søg­nings­drev­ne og fle­re ka­ta­ly­ti­ske ind­sat­ser. Som jeg ser det, har det an­søg­nings­drev­ne al­drig stå­et stær­ke­re, end det gør i dag – ale­ne i No­vo Nor­disk Fon­den modt­og vi sid­ste år fle­re end 4.400 an­søg­nin­ger. På det ka­ta­ly­ti­ske felt har bå­de No­vo Nor­disk Fon­den og man­ge an­dre fon­de star­tet stra­te­gi­ske ind­sat­ser in­den for en bred vif­te af di­sci­pli­ner i sam­ar­bej­de med of­fent­li­ge og pri­va­te part­ne­re til gavn for sam­fun­det. Vil­lig­he­den til at prø­ve nye sam­ar­bejds­for­mer af er ble­vet me­re ty­de­lig gen­nem de se­ne­ste 10 år bå­de blandt fon­de­ne og dem, fon­de­ne sam­ar­bej­der med, og det er og­så nød­ven­digt med de ud­for­drin­ger, vi har i re­la­tion til blandt an­det kli­ma­et, sund­he­den og ak­tu­elt pan­de­mi­en. Vi har så man­ge sto­re glo­ba­le pro­blem­stil­lin­ger, som for at bli­ve løst kræ­ver fo­ku­se­re­de ind­sat­ser, de­di­ke­re­de for­ske­re og sto­re øko­no­mi­ske mus­k­ler for at frem­brin­ge nye løs­nin­ger,” si­ger Bir­git­te Nauntofte.

- Hvor­dan vur­de­rer du, at filan­tro­pi­en kom­mer til at ud­vik­le sig i de kom­men­de år i Danmark?

”Først og frem­mest hå­ber jeg, at det og­så post-cor­o­­na bli­ver ved med at gå så godt for de dan­ske er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som vi har set de se­ne­re år, at de kan fort­sæt­te med at fo­re­ta­ge sto­re ud­de­lin­ger. Og jeg tror, at vi vil se en fort­sat ten­dens til, at pri­va­te fon­de støt­ter pro­jek­ter i den of­fent­li­ge sek­tor gan­ske be­trag­te­ligt, her­un­der at vi og­så vil se en vækst i den an­søg­nings­drev­ne filan­tro­pi. Den frie idé til for­an­dring vil al­tid væ­re der og bør fort­sat støt­tes,” fast­slår Bir­git­te Nauntofte.

Store udfordringer kræver internationalt samarbejde

Hun for­ven­ter sam­ti­dig, at den in­ter­na­tio­na­li­se­ring i må­den at tæn­ke fonds­ar­bej­de, som hun selv har stå­et i spid­sen for i No­vo Nor­disk Fon­den, vil få øget fo­kus ik­ke kun i No­vo Nor­disk Fon­den, men og­så i en sta­dig stør­re del af de dan­ske fon­de fremover.

De sto­re ud­for­drin­ger, vi har in­den for kli­­ma- og sund­heds­om­rå­det, kræ­ver sam­ar­bej­der på tværs af landegrænser

Bir­git­te Naun­tof­te – Fhv. di­rek­tør, No­vo Nor­disk Fonden

”De sto­re ud­for­drin­ger, vi har in­den for kli­­ma- og sund­heds­om­rå­det, kræ­ver sam­ar­bej­der på tværs af lan­de­græn­ser. Grund­la­get for dét ar­bej­de ér al­le­re­de lagt med den in­ter­na­tio­na­li­se­rings­pro­ces, der er sket de se­ne­ste 10 år i Dan­mark. Ek­sem­pel­vis er halv­de­len af den forsk­ning, No­vo Nor­disk Fon­den støt­ter, ba­se­ret på sam­ar­bej­der med in­ter­na­tio­na­le part­ne­re, og om­vendt støt­ter vi og­så mas­ser af forsk­ning i ud­lan­det, som har dan­ske sam­ar­bejds­part­ne­re med. Sam­ar­bej­der på tværs af lan­de­græn­ser og fag­om­rå­der kom­mer vi til at se me­get me­re af,” vur­de­rer Bir­git­te Nauntofte.

Hun me­ner sam­ti­dig ik­ke, at der er ri­si­ko for, at de pri­va­te fon­des magt og ind­fly­del­se i det dan­ske sam­fund ri­si­ke­rer at bli­ve for stor, og at der bli­ver skabt en for stor af­hæn­gig­hed af fondsstøtten.

”Selv­føl­ge­lig er det man­ge pen­ge, når No­vo Nor­disk Fon­den ud­de­ler 5,5 mil­li­ar­der kro­ner om året, men pri­va­tes fon­de til­skud er sta­dig re­la­tivt be­græn­set sam­men­lig­net med stats­bud­get­tet. I No­vo Nor­disk Fon­den har vi me­get fo­kus på ik­ke at få skabt en af­hæn­gig­hed af fonds­støt­ten, når vi støt­ter sto­re ak­ti­vi­te­ter. De­vi­sen er, at vi be­ta­ler det som for ek­sem­pel uni­ver­si­te­ter­ne do­ku­men­te­rer, det ko­ster, her­un­der even­tu­elt og­så en ud­fas­ning af ak­ti­vi­te­ten, og der lig­ger al­drig en for­vent­ning fra fon­dens si­de om, at uni­ver­si­te­ter og an­dre sam­ar­bejds­part­ne­re skal ind­lej­re per­so­na­let, fø­re pro­jek­tet vi­de­re og der­med over­ta­ge ud­gif­ten bag­ef­ter. Vo­res exit er al­tid tænkt igen­nem, in­den vi går i gang med at støt­te en stør­re ak­ti­vi­tet, for der­med at gø­re sy­ste­met så lidt af­hæn­gigt af fon­den som mu­ligt – og for at sik­re, at sy­ste­met ik­ke kol­lap­ser, hvis pen­ge­ne fra os til en gi­ven ak­ti­vi­tet en dag ik­ke er der læn­ge­re,” si­ger Bir­git­te Nauntofte.

Alle har personlig stil

Sam­men­lig­net med, da Bir­git­te Naun­tof­te til­t­rå­d­te i No­vo Nor­disk Fon­den for 12 år si­den, har fon­den skru­et mar­kant op for sin kom­mu­ni­ka­tion. Det er, un­der­stre­ger hun, en del af en helt be­vidst stra­te­gi om åben­hed, men og­så ba­se­ret på en stolt­hed over at for­tæl­le om den for­skel, fon­den gør in­­den- og uden­for Dan­marks grænser.

”Når det gæl­der fon­dens kom­mu­ni­ka­tion på de di­gi­ta­le og so­ci­a­le me­di­er, kan vi ef­ter­hån­den godt til­la­de os at sam­men­lig­ne os med an­dre sto­re fon­de ude i ver­den,” me­ner Bir­git­te Nauntofte.
Til gen­gæld har Bir­git­te Naun­tof­te ik­ke selv væ­ret en i of­fent­lig­he­den vold­somt syn­lig di­rek­tør – slet ik­ke, hvis man sam­men­lig­ner med me­di­er­nes in­ter­es­se for og om­ta­le af fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand si­den som­me­ren 2018, Lars Re­bi­en Sørensen.

”Vi har al­le en per­son­lig stil. Jeg har væ­ret me­get ak­tiv in­den for fon­dens ud­de­lings­om­rå­der og i de fag­li­ge mil­jø­er, og jeg har ar­bej­det me­get med syn­lig­hed og med at gø­re fon­den så trans­pa­rent, som den er i dag. Det har haft høj pri­o­ri­tet for mig,” si­ger Bir­git­te Naun­tof­te og til­fø­jer, at hun vil be­teg­ne sig selv som ”me­get formålsdrevet”.
Sam­men­lig­net med Mes­si og Guardiola

Hen­des af­lø­ser som di­rek­tør, Mads Krogs­gaard Thom­sen, blev for ny­lig i Ber­ling­s­ke af me­di­ci­na­l­a­na­ly­ti­ker Sø­ren Lønt­oft Han­sen fra Syd­bank ka­rak­te­ri­se­ret som ”en Mes­si på midt­ba­nen” med re­fe­ren­ce til de man­ge ”mål”, han har væ­ret med til at sik­re No­vo Nordisk.

Det fik ef­ter­føl­gen­de Ber­ling­s­kes po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Tho­mas Lar­sen til i en kom­men­tar i avi­sen at sam­men­lig­ne Lars Re­bi­en Sø­ren­sen med den tid­li­ge­re FC Bar­­ce­lo­­na-træ­­ner og nu­væ­ren­de suc­ce­stræ­ner i Man­che­ster Ci­ty, Jo­sep ”Pep” Guardiola.

”Hvis Mads Krogs­gaard Thom­sen i sin rol­le som kon­cern­di­rek­tør for forsk­ning og ud­vik­ling har væ­ret en Mes­si for No­vo Nor­disk, må det væ­re til­ladt at kal­de Lars Re­bi­en Sø­ren­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i No­vo Nor­disk Fon­den, for Jo­sep Gu­ar­di­o­la,” skrev Tho­mas Larsen.

Me­get symp­to­ma­tisk har stort set al pres­seom­ta­le i for­bin­del­se med di­rek­tørskif­tet i No­vo Nor­disk Fon­den da og­så om­hand­let den nye di­rek­tør, mens om­ta­ler­ne af Bir­git­te Naun­tof­tes me­rit­ter gen­nem 12 år har væ­ret me­re sparsomme.

Vi har i øv­rigt en kom­mu­ni­ka­tions­po­li­tik, hvor det frem­går, hvad for­man­den ud­ta­ler sig om

Bir­git­te Naun­tof­te – Fhv. di­rek­tør, No­vo Nor­disk Fonden

Ads­purgt, om det i bund og grund pas­ser Bir­git­te Naun­tof­te godt ik­ke på sam­me må­de som sin ef­ter­føl­ger og især fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand at væ­re i pres­sens sø­ge­lys og bli­ve ud­sat for ek­sem­pel­vis sam­men­lig­nin­ger med nog­le af de stør­ste stjer­ner fra spor­tens ver­den, si­ger hun:

”Jeg har få­et den me­di­eom­ta­le, jeg kun­ne øn­ske. Jeg har haft mit fo­kus på for­må­let med det, vi i fon­den ar­bej­der med og for og som vi støt­ter, og jeg sy­nes, at den fo­kus og syn­lig­hed, fon­den har få­et i of­fent­lig­he­den, har væ­ret stor.”

Bir­git­te Naun­tof­te til­fø­jer, at hun i No­vo Nor­disk Fon­den har haft glæ­den af at ar­bej­de un­der tre me­get for­skel­li­ge for­mænd, Ulf Jo­hans­son, Sten Schei­bye og Lars Re­bi­en Sø­ren­sen. Al­le tre er, un­der­stre­ger hun, me­get vi­sio­næ­re og dygtige.

”Lars vil me­get ger­ne kom­mu­ni­ke­re med of­fent­lig­he­den, men det æn­drer ik­ke på, at vi som fond er for­måls­drev­ne, og den dags­or­den, vi øn­sker at sæt­te, skal væ­re dre­vet af for­må­le­ne med ud­de­lin­ger­ne. Det vig­ti­ge for Lars er i kom­mu­ni­ka­tio­nen og­så at ret­te fo­kus på fon­dens ak­ti­vi­te­ter, men da han og­så har væ­ret en over­or­dent­lig dyg­tig di­rek­tør i No­vo Nor­disk, er der me­get fo­kus på hans per­son. For mig at se har der væ­ret en god sym­bio­se mel­lem en for­mand med me­get på hjer­te og en or­ga­ni­sa­tion med me­get på hjer­te. Vi har i øv­rigt en kom­mu­ni­ka­tions­po­li­tik, hvor det frem­går, hvad for­man­den ud­ta­ler sig om, og hvad di­rek­tø­ren ud­ta­ler sig om, og den rol­le­for­de­ling er helt klar og fin, og vi har en god ba­lan­ce,” si­ger Bir­git­te Nauntofte.

Vil opbygge bestyrelseskarriere

Selv­om Bir­git­te Naun­tof­te gen­nem en stor del af in­ter­viewet sta­dig si­ger ”vi”, når hun om­ta­ler No­vo Nor­disk Fon­den, er hen­des tid i fon­den ved at rin­de ud. Af­ta­len er, at hun bli­ver i fon­den marts må­ned ud for at sik­re en grun­dig over­dra­gel­se til Mads Krogs­gaard Thom­sen, og i en pe­ri­o­de her­ef­ter vil hun stå til rå­dig­hed for ledelsen.

På spørgs­må­let om, hvad der så skal ske, for­tæl­ler Bir­git­te Naun­tof­te, at pla­nen er at star­te en kar­ri­e­re som pro­fes­sio­nelt be­sty­rel­ses­med­lem. De to før­ste be­sty­rel­ses­po­ster er al­le­re­de fun­det. Hun er er nem­lig ind­t­rå­dt i be­sty­rel­ser­ne for bå­de LIFE (en for­kor­tel­se for Læ­ring, Ide­er, Fa­sci­na­tion og Eks­pe­ri­men­ter) og BII (Bio In­nova­tion In­sti­tu­te), to fon­de, der beg­ge blev etab­le­ret af No­vo Nor­disk Fon­den som selv­stæn­di­ge er­hvervs­dri­ven­de fon­de i de­cem­ber 2020.

”Jeg star­ter ud med LIFE og BII og har få­et nog­le an­dre spæn­den­de til­bud, som jeg er i gang med at over­ve­je. Jeg me­ner, at jeg med min bag­grund som forsk­nings­le­der, fonds­di­rek­tør og le­der af en stor pro­fes­sio­nel or­ga­ni­sa­tion, som jeg selv har op­byg­get, har no­get godt at bi­dra­ge med til di­ver­se be­sty­rel­ser,” si­ger Bir­git­te Nauntofte.

Hun un­der­stre­ger, at hun har det helt fint med, at den del af ”rej­sen”, som ind­be­fat­te­de di­rek­tørjob­bet i Dan­marks stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fond, nu slutter.

”Jeg har op­nå­et det, jeg vil­le med No­vo Nor­disk Fon­den, og al­le de drøm­me, jeg hav­de, er ble­vet ud­le­vet un­der tre fan­ta­sti­ske for­mænd. Ef­ter først 28 år på uni­ver­si­te­tet og 12 år i No­vo Nor­disk Fon­den glæ­der jeg mig nu me­get til næ­ste ka­pi­tel af min kar­ri­e­re, og jeg har nå­et en al­der, hvor jeg ger­ne vil prø­ve kræf­ter med no­get an­det. Jeg hå­ber og tror, det bli­ver su­per­spæn­den­de,” si­ger Bir­git­te Nauntofte.

BIRGITTE NAUNTOFTES BLÅ BOG

  • Født 25. ju­ni 1958 (62 år)
  • Ud­dan­net tand­læ­ge (1982), ph.d. og dr.odont. fra Kø­ben­havns Universitet.
  • 2009-2021 di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fon­den. Før da bl.a. pro­fes­sor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og pro­de­kan for Det Sund­heds­vi­den­ska­be­li­ge Fakultet.
  • Be­sty­rel­ses­med­lem i fon­de­ne LIFE og BII.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: