Annoncespot_img

Bo Rygaard: Idéen om en brancheforening rummer flere fordele

Fondsdanmark modtager i disse år flere ansøgninger om støtte til formål, der tidligere blev finansieret af det offentlige. Et bredere samarbejde om fælles udfordringer kunne styrke fondsbranchen yderligere og samtidig hjælpe med at få en stigende profes­sio­na­lisme og best practice til at brede sig. ”Der er flere fælles flader end modsætninger på tværs af fondsbranchen,” lyder det fra Bo Rygaard i et personligt interview med Dan­marks Fonde.

Bo Rygaard er en central person i den danske fondsbranche. Han er direktør i Dreyers Fond og har en række bestyrelsesposter i flere danske fonde, blandt andet som bestyrelsesformand i KFI Erhvervsdrivende Fond og KV Fonden.
Bo Ry­gaard er en cen­tral per­son i den dan­ske fonds­bran­che. Han er di­rek­tør i Drey­ers Fond og har en ræk­ke be­sty­rel­ses­po­ster i fle­re dan­ske fon­de, blandt an­det som be­sty­rel­ses­for­mand i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond og KV Fonden.

 

Tryk­ket vok­ser i dis­se år på dan­ske fon­de i takt med be­spa­rel­ser i den of­fent­li­ge sek­tor. Sam­ti­dig er åben­he­den og gen­nem­sig­tig­he­den ble­vet bed­re i fonds­ver­de­nen, så en­hver kan få ind­sigt i fon­de­nes øko­no­mi­ske forhold.

Det kan væ­re med til at fjer­ne fo­kus fra de for­mål, som man­ge fon­de an­ser som de vig­tig­ste: At bi­dra­ge med nytænk­ning, der lig­ger ud over det of­fent­li­ges tra­di­tio­nel­le op­ga­ver el­ler at age­re ri­si­ko­vil­lig ki­ck­star­ter til pro­jek­ter, der el­lers ik­ke bli­ver sat i søen.

”Vi bli­ver præ­sen­te­ret for nye støt­te­for­slag i takt med, at det of­fent­li­ge skæ­rer ned. Jeg så per­son­ligt helst, at der ik­ke blev skå­ret så kraf­tigt ned, så fon­de­ne kun­ne væ­re med til at gi­ve no­get på top­pen og ik­ke kom­pen­se­re for be­spa­rel­ser. Når man sid­der og har med uddelings­midler at gø­re, hand­ler det jo i vid ud­stræk­ning om at gå ind og støt­te, hvor det gør en for­skel. Vi skal jo ik­ke fi­nan­si­e­re drift over en læn­ge­re pe­ri­o­de. I de fon­de jeg ar­bej­der med, vil vi helst ska­be be­tin­gel­ser for, at der op­står ak­ti­vi­te­ter, som ik­ke el­lers var ble­vet til no­get. Vi er fød­sels­hjæl­pe­re, og jeg har selv væ­ret med til at ska­be en ræk­ke spæn­den­de pro­jek­ter og tæn­ket­an­ke som ik­ke vil­le ha­ve væ­ret der uden fonds­støt­te,” si­ger Bo Ry­gaard, der har 15 års er­fa­ring fra fonds­ver­de­nen. Bå­de som fonds­di­rek­tør og som for­mand i fle­re be­sty­rel­ser. Han un­der­stre­ger dog, at det er hans egen per­son­li­ge hold­ning, han gi­ver ud­tryk for.

Det er sær­ligt in­den for om­rå­der som kunst, kul­tur og ud­dan­nel­se, at Bo Ry­gaard op­le­ver, at helt ba­sa­le for­hold ik­ke læn­ge­re kan fi­nan­si­e­res for­di der sim­pelt­hen ik­ke er til­stræk­ke­li­ge mid­ler fra det of­fent­li­ge. Det er en sam­funds­mæs­sig ud­for­dring, som er fæl­les for de fle­ste fon­de og som de med for­del kun­ne adres­se­re i fællesskab.

”Det er jo om­rå­der, vi som land byg­ger vo­res sam­fund og kon­kur­ren­ce­kraft på. Men jo me­re vi får ind af pro­jek­ter med drifts­mæs­sig ka­rak­ter, jo min­dre bli­ver der til­ba­ge til de progres­sive pro­jek­ter, vi helst vil støt­te. Be­spa­rel­ser­ne i kul­tur­li­vet er et godt ek­sem­pel, og det med­fører at man sø­ger al­ter­na­tiv fi­nan­si­e­ring til drift hos fon­de­ne i ste­det,” si­ger Bo Rygaard.

Best practice til bredden i fondsbranchen

Bo Ry­gaard un­der­stre­ger dog, at der sær­ligt blandt de mest ud­de­len­de fon­de al­le­re­de eksi­ste­rer et godt og tæt sam­ar­bej­de om man­ge for­skel­li­ge em­ner. Men de stør­ste fon­des er­fa­rin­ger kan med for­del bre­des ud til en stør­re kreds.

”Sær­ligt in­den for de sid­ste fem år er der sket en pro­fes­sio­na­li­se­ring i den dan­ske fonds­ver­den. Der er kom­met man­ge er­hvervs­folk ind med nye er­fa­rin­ger. Man­ge har i dag re­la­tivt tung le­del­se­ser­fa­ring bag sig. Sam­ti­dig er der sket me­get i for­hold til ny re­gu­le­ring, blandt an­det an­be­fa­lin­ger­ne om god fonds­le­del­se som al­le skal for­hol­de sig til. Det be­ty­der, at vi sær­ligt i de stør­re fon­de er be­gyndt at ar­bej­de tæt sam­men. Og­så på ud­de­lings­om­rå­der­ne, hvor jeg for ek­sem­pel selv ar­bej­der sam­men med ek­sem­pel­vis Re­al­da­nia, Bi­ku­ben­fon­den samt Grund­ejer­nes In­ve­ste­rings­fond. Vi har fæl­les ud­vik­lings­for­mål og fæl­les re­fe­ren­ce­ram­mer,” si­ger Bo Rygaard.

Dan­mark er des­u­den et af de få lan­de, hvor man i dag ik­ke har en bran­che­for­e­ning for fon­de. Det har man i de fle­ste an­dre lan­de, hvor fon­de­ne spil­ler en vig­tig rol­le i sam­fun­det. Ale­ne stør­rel­sen af de dan­ske fon­de be­ret­ti­ger til at man har en for­e­ning for fon­de­ne, me­ner Bo Rygaard.

”Hvad gør vi, når det of­fent­li­ge skæ­rer kraf­tigt ned, og der plud­se­lig kom­mer nye skatte­mæssige be­tragt­nin­ger fra po­li­tisk hold over nat­ten. Nog­le af de ting drøf­ter vi jo i for­vej­en med hin­an­den på tværs af bran­chen i dag, og mil­jø­et er fak­tisk al­le­re­de me­get dy­na­misk,” si­ger Bo Rygard.

Men han me­ner og­så, at fle­re fon­de kan få gavn af de er­hvervs­mæs­si­ge er­fa­rin­ger, der er kom­met til i den øver­ste del af bran­chen de sid­ste fem år. Det har en ud­vik­len­de ka­rak­ter for bran­chen som hel­hed. Ud­bre­del­sen af best pra­cti­ce, hvor der og­så fin­des er­fa­rin­ger fra re­sten af ver­den. No­get den en­kel­te fond kan ha­ve svært ved at løf­te ale­ne, men bedst løf­tes i fælles­skab. El­ler ét sted hvor sta­ke­hol­de­re kan ret­te hen­ven­del­ser til i ste­det for at skul­le ta­ge kon­takt til man­ge for­skel­li­ge fonde.

”Jeg har selv brugt tid på at se ud i ver­den, og der er man­ge ste­der, der er me­get vel­funge­rende, hvor man sik­kert kun­ne få go­de er­fa­rin­ger til Dan­mark. Bå­de det at tje­ne pen­ge og an­ven­de an­dres er så vig­tigt, at man kan dra­ge nyt­te af best pra­cti­ce på om­rå­det. Jeg har selv haft le­den­de stil­lin­ger i er­hvervs­li­vet i gan­ske man­ge år, så det at tje­ne pen­ge er no­get, jeg der­for har er­fa­ring med. Men jeg ple­jer at si­ge, at det at ud­de­le mid­ler næ­sten er ‘svæ­re­re’ at end at tje­ne dem. Et an­det ek­sem­pel er, at man­ge fon­de ar­bej­der med in­ve­ste­rin­ger, hvor man i øje­blik­ket og­så snak­ker sam­men om best pra­cti­ce. En bran­che­for­e­ning kun­ne væ­re en god fa­ci­li­ta­tor for så­dan­ne ting,” si­ger han.

Han un­der­stre­ger, at vær­di­en af at ska­be en bran­che­for­e­ning er hans per­son­li­ge syns­vin­kel, der sær­ligt hand­ler om, at han op­le­ver man­ge fle­re fæl­les fla­der end mod­sat­te agen­da­er gene­relt i branchen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Om Bo Rygaard

Bo Rygaard er direktør i Dreyers Fond, besty­rel­ses­formand i KFI Erhvervsdrivende Fond og i KV Fonden. Derudover er han bestyrelses­medlem i Knud og Dagny Gad Andresens Fond, Marie & M.B. Richters Fond samt Vegas musikfond.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer