Bo Rygaard: Idéen om en brancheforening rummer flere fordele

Fonds­dan­mark mod­ta­ger i dis­se år fle­re an­søg­nin­ger om støt­te til for­mål, der tid­li­ge­re blev fi­nan­si­e­ret af det of­fent­li­ge. Et bre­de­re sam­ar­bej­de om fæl­les ud­for­drin­ger kun­ne styr­ke fonds­bran­chen yder­li­ge­re og sam­ti­dig hjæl­pe med at få en sti­gen­de profes­sio­na­lisme og best pra­cti­ce til at bre­de sig. ”Der er fle­re fæl­les fla­der end mod­sæt­nin­ger på tværs af fonds­bran­chen,” ly­der det fra Bo Ry­gaard i et per­son­ligt in­ter­view med Dan­marks Fonde.

Bo Rygaard er en central person i den danske fondsbranche. Han er direktør i Dreyers Fond og har en række bestyrelsesposter i flere danske fonde, blandt andet som bestyrelsesformand i KFI Erhvervsdrivende Fond og KV Fonden.
Bo Ry­gaard er en cen­tral per­son i den dan­ske fonds­bran­che. Han er di­rek­tør i Drey­ers Fond og har en ræk­ke be­sty­rel­ses­po­ster i fle­re dan­ske fon­de, blandt an­det som be­sty­rel­ses­for­mand i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond og KV Fonden.

 

Tryk­ket vok­ser i dis­se år på dan­ske fon­de i takt med be­spa­rel­ser i den of­fent­li­ge sek­tor. Sam­ti­dig er åben­he­den og gen­nem­sig­tig­he­den ble­vet bed­re i fonds­ver­de­nen, så en­hver kan få ind­sigt i fon­de­nes øko­no­mi­ske forhold.

Det kan væ­re med til at fjer­ne fo­kus fra de for­mål, som man­ge fon­de an­ser som de vig­tig­ste: At bi­dra­ge med nytænk­ning, der lig­ger ud over det of­fent­li­ges tra­di­tio­nel­le op­ga­ver el­ler at age­re ri­si­ko­vil­lig ki­ck­star­ter til pro­jek­ter, der el­lers ik­ke bli­ver sat i søen.

”Vi bli­ver præ­sen­te­ret for nye støt­te­for­slag i takt med, at det of­fent­li­ge skæ­rer ned. Jeg så per­son­ligt helst, at der ik­ke blev skå­ret så kraf­tigt ned, så fon­de­ne kun­ne væ­re med til at gi­ve no­get på top­pen og ik­ke kom­pen­se­re for be­spa­rel­ser. Når man sid­der og har med uddelings­midler at gø­re, hand­ler det jo i vid ud­stræk­ning om at gå ind og støt­te, hvor det gør en for­skel. Vi skal jo ik­ke fi­nan­si­e­re drift over en læn­ge­re pe­ri­o­de. I de fon­de jeg ar­bej­der med, vil vi helst ska­be be­tin­gel­ser for, at der op­står ak­ti­vi­te­ter, som ik­ke el­lers var ble­vet til no­get. Vi er fød­sels­hjæl­pe­re, og jeg har selv væ­ret med til at ska­be en ræk­ke spæn­den­de pro­jek­ter og tæn­ket­an­ke som ik­ke vil­le ha­ve væ­ret der uden fonds­støt­te,” si­ger Bo Ry­gaard, der har 15 års er­fa­ring fra fonds­ver­de­nen. Bå­de som fonds­di­rek­tør og som for­mand i fle­re be­sty­rel­ser. Han un­der­stre­ger dog, at det er hans egen per­son­li­ge hold­ning, han gi­ver ud­tryk for.

Det er sær­ligt in­den for om­rå­der som kunst, kul­tur og ud­dan­nel­se, at Bo Ry­gaard op­le­ver, at helt ba­sa­le for­hold ik­ke læn­ge­re kan fi­nan­si­e­res for­di der sim­pelt­hen ik­ke er til­stræk­ke­li­ge mid­ler fra det of­fent­li­ge. Det er en sam­funds­mæs­sig ud­for­dring, som er fæl­les for de fle­ste fon­de og som de med for­del kun­ne adres­se­re i fællesskab.

”Det er jo om­rå­der, vi som land byg­ger vo­res sam­fund og kon­kur­ren­ce­kraft på. Men jo me­re vi får ind af pro­jek­ter med drifts­mæs­sig ka­rak­ter, jo min­dre bli­ver der til­ba­ge til de progres­sive pro­jek­ter, vi helst vil støt­te. Be­spa­rel­ser­ne i kul­tur­li­vet er et godt ek­sem­pel, og det med­fører at man sø­ger al­ter­na­tiv fi­nan­si­e­ring til drift hos fon­de­ne i ste­det,” si­ger Bo Rygaard.

Best practice til bredden i fondsbranchen

Bo Ry­gaard un­der­stre­ger dog, at der sær­ligt blandt de mest ud­de­len­de fon­de al­le­re­de eksi­ste­rer et godt og tæt sam­ar­bej­de om man­ge for­skel­li­ge em­ner. Men de stør­ste fon­des er­fa­rin­ger kan med for­del bre­des ud til en stør­re kreds.

”Sær­ligt in­den for de sid­ste fem år er der sket en pro­fes­sio­na­li­se­ring i den dan­ske fonds­ver­den. Der er kom­met man­ge er­hvervs­folk ind med nye er­fa­rin­ger. Man­ge har i dag re­la­tivt tung le­del­se­ser­fa­ring bag sig. Sam­ti­dig er der sket me­get i for­hold til ny re­gu­le­ring, blandt an­det an­be­fa­lin­ger­ne om god fonds­le­del­se som al­le skal for­hol­de sig til. Det be­ty­der, at vi sær­ligt i de stør­re fon­de er be­gyndt at ar­bej­de tæt sam­men. Og­så på ud­de­lings­om­rå­der­ne, hvor jeg for ek­sem­pel selv ar­bej­der sam­men med ek­sem­pel­vis Re­al­da­nia, Bi­ku­ben­fon­den samt Grund­ejer­nes In­ve­ste­rings­fond. Vi har fæl­les ud­vik­lings­for­mål og fæl­les re­fe­ren­ce­ram­mer,” si­ger Bo Rygaard.

Dan­mark er des­u­den et af de få lan­de, hvor man i dag ik­ke har en bran­che­for­e­ning for fon­de. Det har man i de fle­ste an­dre lan­de, hvor fon­de­ne spil­ler en vig­tig rol­le i sam­fun­det. Ale­ne stør­rel­sen af de dan­ske fon­de be­ret­ti­ger til at man har en for­e­ning for fon­de­ne, me­ner Bo Rygaard.

”Hvad gør vi, når det of­fent­li­ge skæ­rer kraf­tigt ned, og der plud­se­lig kom­mer nye skatte­mæssige be­tragt­nin­ger fra po­li­tisk hold over nat­ten. Nog­le af de ting drøf­ter vi jo i for­vej­en med hin­an­den på tværs af bran­chen i dag, og mil­jø­et er fak­tisk al­le­re­de me­get dy­na­misk,” si­ger Bo Rygard.

Men han me­ner og­så, at fle­re fon­de kan få gavn af de er­hvervs­mæs­si­ge er­fa­rin­ger, der er kom­met til i den øver­ste del af bran­chen de sid­ste fem år. Det har en ud­vik­len­de ka­rak­ter for bran­chen som hel­hed. Ud­bre­del­sen af best pra­cti­ce, hvor der og­så fin­des er­fa­rin­ger fra re­sten af ver­den. No­get den en­kel­te fond kan ha­ve svært ved at løf­te ale­ne, men bedst løf­tes i fælles­skab. El­ler ét sted hvor sta­ke­hol­de­re kan ret­te hen­ven­del­ser til i ste­det for at skul­le ta­ge kon­takt til man­ge for­skel­li­ge fonde.

”Jeg har selv brugt tid på at se ud i ver­den, og der er man­ge ste­der, der er me­get vel­funge­rende, hvor man sik­kert kun­ne få go­de er­fa­rin­ger til Dan­mark. Bå­de det at tje­ne pen­ge og an­ven­de an­dres er så vig­tigt, at man kan dra­ge nyt­te af best pra­cti­ce på om­rå­det. Jeg har selv haft le­den­de stil­lin­ger i er­hvervs­li­vet i gan­ske man­ge år, så det at tje­ne pen­ge er no­get, jeg der­for har er­fa­ring med. Men jeg ple­jer at si­ge, at det at ud­de­le mid­ler næ­sten er ‘svæ­re­re’ at end at tje­ne dem. Et an­det ek­sem­pel er, at man­ge fon­de ar­bej­der med in­ve­ste­rin­ger, hvor man i øje­blik­ket og­så snak­ker sam­men om best pra­cti­ce. En bran­che­for­e­ning kun­ne væ­re en god fa­ci­li­ta­tor for så­dan­ne ting,” si­ger han.

Han un­der­stre­ger, at vær­di­en af at ska­be en bran­che­for­e­ning er hans per­son­li­ge syns­vin­kel, der sær­ligt hand­ler om, at han op­le­ver man­ge fle­re fæl­les fla­der end mod­sat­te agen­da­er gene­relt i branchen.

Om Bo Rygaard

Bo Ry­gaard er di­rek­tør i Drey­ers Fond, besty­rel­ses­formand i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond og i KV Fon­den. Der­u­d­over er han bestyrelses­medlem i Knud og Dag­ny Gad An­d­re­sens Fond, Ma­rie & M.B. Ri­ch­ters Fond samt Ve­gas musikfond.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer