Danske fonde etablerer Fondenes Videnscenter

En række fonde etablerer i løbet af det kommende halve år et nyt videnscenter, der skal øge informationsniveauet om fondene, deres virke, rammevilkår og betydning i sam­fund­et. Videnscentret skal desuden forstærke videndelingen mellem fonde i Danmark. Det blev besluttet da Fondenes Videnscenter afholdt stiftende generalforsamling mandag den 18. december. Den valgte bestyrelse konstituerede sig med Villum Fondens direktør, Lars Hansen som formand og Realdanias direktør, Jesper Nygård, som næstformand.

I lø­bet af før­ste hal­vår 2018 bli­ver Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter etab­le­ret. Det nye vi­dens­cen­ter får til for­mål at øge kend­ska­bet i of­fent­lig­he­den til de dan­ske fon­de og de­res ak­ti­vi­te­ter, samt at for­mid­le ny forsk­ning om fonds­re­le­van­te emner.

Det op­ly­ser de 34 fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger, som på en stif­ten­de ge­ne­ral­for­sam­ling man­dag den 18. de­cem­ber 2017 blev eni­ge om for­mål og vedtæg­ter for det nye videnscenter.

”Vi er utro­lig gla­de for, at der er op­bak­ning til vi­dens­cen­te­ret fra så bred en kreds af sto­re og små fon­de og hå­ber at end­nu fle­re dan­ske fon­de vil mel­de sig ind, når cen­te­ret er fuldt eta­ble­ret i lø­bet af det før­ste hal­vår af 2018,” si­ger Lars Han­sen, der blev valgt som for­mand for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter og til dag­lig er di­rek­tør i Vil­lum Fonden.

Han un­der­stre­ger, at vi­dens­cen­tret ik­ke er en bran­che­or­ga­ni­sa­tion og ik­ke bli­ver tals­mand el­ler hø­rings­be­ret­ti­get for dan­ske fonde.

Am­bi­tio­nen er, at cen­te­ret kan væ­re med til at frem­me grund­la­get for en stør­re for­stå­el­se af fon­de­nes vir­ke i Dan­mark og der­med bli­ve en vig­tig in­for­ma­tions­kil­de for dem, der øn­sker me­re in­for­ma­tion om fon­de­ne i Dan­mark. En li­ge så vig­tig op­ga­ve for vi­dens­cen­te­ret bli­ver at for­stær­ke vi­dens­de­lin­gen og er­fa­rings­ud­veks­lin­gen mel­lem fon­de­ne, som i sta­dig stør­re grad sam­ar­bej­der om kon­kre­te ini­ti­a­ti­ver og pro­jek­ter, skri­ver de stif­ten­de fon­de og for­e­nin­ger i en pressemeddelelse.

Åbent for nye medlemmer

Cen­te­rets op­ga­ve bli­ver der­for og­så at in­for­me­re med­lem­mer­ne om lov­giv­nings­mæs­si­ge spørgs­mål, som f.eks. sta­ti­stik, EU-reg­ler, per­son­da­ta, skat og al­men fonds­lo­v­giv­ning. En af de før­ste op­ga­ver, som den nye be­sty­rel­se skal lø­se, er at fin­de le­de­ren af det nye videnscenter.

”Ef­ter nytår vil vi sæt­te gang i en sø­ge­pro­ces ef­ter en stærk fag­ligt fun­de­ret le­der, der skal op­byg­ge et min­dre se­kre­ta­ri­at til det nye vi­dens­cen­ter,” si­ger Lars Hansen.

Cen­te­ret vil væ­re åbent for del­ta­gel­se af de fon­de, der op­fyl­der de vedtægts­mæs­si­ge for­mål om at væ­re ud­de­len­de og udø­ver de­res ak­ti­vi­te­ter i over­ens­stem­mel­se med prin­cip­per­ne for god fondsledelse.

Cen­te­rets øv­ri­ge be­sty­rel­se be­står af næst­for­mand Jes­per Ny­gård (Re­al­da­nia), Chri­sti­an Hart­vig (Po­ul Due Jen­sens Fond), Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed (Be­vi­ca Grup­pen), Ma­ri­an­ne Phi­lip (fle­re fon­de), Sten Schei­bye (fle­re fon­de), An­ne-Ma­rie Skov (Tu­borg­fon­det) og Hen­rik Tvar­nø (A.P. Møl­ler Fonden).

Som sup­ple­an­ter blev valgt Hen­rik Le­h­mann An­der­sen (Nor­dea-fon­den) og Bo Ry­gaard (Drey­ers Fond).

De stif­ten­de med­lem­mer af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter be­står af:

 • 15. Ju­ni Fonden
 • A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne McK­in­ney Møl­lers Fond
 • Au­gusti­nus Fonden
 • Be­vi­ca
 • Bi­ku­ben­fon­den
 • C.L. Davids Fond og Samling
 • Carls­berg­fon­det
 • Dan­foss (Bit­ten and Mads Clau­sen Foundation)
 • Det Obel­ske Familiefond
 • Drey­ers Fond
 • Eg­mont Fonden
 • Fær­ch­fon­den
 • Hel­se­fon­den
 • Hem­pel Fonden
 • In­du­stri­ens Fond
 • Knud Høj­gaards Fond
 • Lauritzen Fon­den
 • LEGO Fo­un­da­tion
 • Leo Fo­un­da­tion
 • El­sass Fonden
 • Lund­beck­fon­den
 • Nor­dea-fon­den
 • No­vo Nor­disk Fonden
 • Ny Carls­berg­fon­det
 • Ot­to Møn­steds Fond
 • Po­ul Due Jensen's Fond
 • Re­al­da­nia
 • Ro­ck­wool Fonden
 • Spar Nord Fonden
 • Tryg­Fon­den
 • Tu­borg Fo­un­da­tion – Tu­borg­fon­det & Carls­bergs Mindelegat
 • Ve­lux Fonden
 • Vil­lum Fonden
 • Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer