Annoncespot_img

DI: Det skal være attraktivt at etablere erhvervsfonde

Danmarks 1360 erhvervsfonde har stor værdi for samfundet – både som ejere af virk­som­heder og i kraft af deres almennyttige uddelinger. Men siden en ændring i skat­te­reglerne i 1998 er der ikke blevet oprettet nye store fonde. Den udfordring var omdrej­nings­punktet på tirsdagens konference, Fondenes Dag. “Målet er helt klart, for os her i Dansk Industri: at det skal være attraktivt at etablere og drive fonde i Danmark,” siger Tine Roed, direktør i Dansk Industri, der arrangerede konferencen.

Flemming Besenbacher sidder i den arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en konkret model for succession til erhvervsdrivende fonde. På Fondene Dag løftede han sløret for sin egen holdning til en attraktiv fremtidig fondsmodel.
Flem­m­ing Be­sen­ba­cher sid­der i den ar­bejds­grup­pe, der skal kom­me med for­slag til en kon­kret mo­del for suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­de. På Fon­de­ne Dag løf­te­de han slø­ret for sin egen hold­ning til en at­trak­tiv frem­ti­dig fondsmodel.

 

Er­hvervs­fon­de­ne spil­ler en sær­lig rol­le i det dan­ske sam­fund. Iføl­ge Dansk In­du­stri har om­kring halv­de­len af C20-sel­ska­ber­ne en er­hvervs­dri­ven­de fond bag sig, og fle­re an­dre sto­re virk­som­he­der er og­så fond­se­je­de. Det er en ejer­form, som gi­ver stor vær­di til Dan­mark. Allige­vel er der me­get få virk­som­hed­s­e­je­re, der de se­ne­ste år har valgt at do­ne­re de­res virk­som­hed til en fond.

“Som sam­fund har vi gavn af, at fon­de­ne har et na­tur­ligt til­hørs­for­hold til Dan­mark. Det er med til at sik­re dansk be­skæf­ti­gel­se og skat­te­be­ta­lin­ger til gavn for vo­res vel­stand og der­med vo­res vel­færd. Men i de sid­ste knap 20 år har in­gen eje­re af sto­re er­hvervsvirk­som­he­der valgt at do­ne­re de­res livs­værk til en fond. Etab­le­ring af nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de gik ef­fek­tivt i stå i 1998,” si­ger Ti­ne Ro­ed, di­rek­tør i Dansk Industri.

På kon­fe­ren­cen Fon­de­nes Dag, som blev af­holdt af Dansk In­du­stri tirs­dag d. 16. maj, dis­ku­te­rede re­præ­sen­tan­ter for fle­re af de stør­ste er­hvervs­fon­de, po­li­ti­ke­re og for­ske­re hvor­dan man igen kan gø­re det at­trak­tivt at etab­le­re og dri­ve fon­de i Danmark.

Som grund­lag for dis­kus­sio­nen gen­nem­gik pro­fes­sor i fond­s­ø­ko­no­mi på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School, Ste­en Thom­sen, er­hvervs­fon­de­nes be­tyd­ning for det dan­ske sam­fund. Helt over­ord­net ska­ber fon­de­ne vær­di på to må­der – de de­ler pen­ge ud til go­de for­mål og de dri­ver virksom­he­der. Og iføl­ge Ste­en Thom­sen vil de sam­le­de ud­de­lin­ger fra dan­ske fon­de i 2016 kom­me i nær­he­den af 10 mia. kr. Sam­ti­dig nær­mer ka­pi­ta­len i de fond­se­je­de virk­som­he­der sig 1.000 mia. kr.

“Det er langt stør­re vær­di­er og langt stør­re im­pact der fo­re­går dér,” si­ger Ste­en Thomsen.

Han sat­te tal på hvor me­get er­hvervs­fon­de­ne fyl­der i det dan­ske er­hvervs­liv, og næv­ner som ek­sem­pel 8 pro­cent af be­skæf­ti­gel­sen, 14 pro­cent af om­sæt­nin­gen, 18 pro­cent af vær­di­tilvæksten, 25 pro­cent af eks­por­ten, 50 pro­cent af bør­s­vær­di­en og mindst 60 pro­cent af forsk­nings­ind­sat­sen i dansk erhvervsliv.

“Og på en ræk­ke vig­ti­ge punk­ter, blandt an­det in­ter­na­tio­na­li­se­ring og forsk­ning, fyl­der de end­nu me­re. Så det er vir­ke­lig en fun­da­men­tal del af dansk er­hvervs­liv,” si­ger Ste­en Thomsen.

På kon­fe­ren­cen gav Bir­git­te Naun­tof­te, di­rek­tør for No­vo Nor­disk Fon­den, ek­semp­ler på den vær­di en af lan­dets stør­ste er­hvervs­fon­de ska­ber i det dan­ske sam­fund. Iføl­ge fon­den om­sat­te No­vo Nor­disk i 2016 for 112 mia. kr., og kun 0,3 pro­cent af om­sæt­nin­gen kom fra de­res hjem­me­marked i Dan­mark. Til gen­gæld be­tal­te No­vo Nor­disk 5,1 mia. i sel­skabs­skat til Dan­mark, og det er iføl­ge fon­den det hø­je­ste skat­te­bi­drag fra no­get sel­skab her­hjem­me i 2016. På trods af at de­res hjem­me­mar­ked er så lil­le, har No­vo Nor­disk 17.410 an­sat­te i Dan­mark ved udgang­en af året. De an­slår, at de an­sat­te be­tal­te ca. 4,4 mia. kr. i ind­komstskat i Dan­mark i 2016.

“Man kan si­ge at vi la­ver en om­vendt Ro­bin Hood – vi tje­ner pen­ge­ne ude i den sto­re ver­den, og gi­ver til et rigt land som Dan­mark,” si­ger Bir­git­te Nauntofte.

Der­til kom­mer en lang ræk­ke af­led­te ef­fek­ter af virk­som­he­dens ak­ti­vi­te­ter, som har betyd­ning for un­der­le­ve­ran­dø­rer og samarbejdspartnere.

“An­slå­et be­tød det i 2015-tal, at der var ca. 40.000 af­led­te job fra virk­som­he­den. De be­ta­ler selv­føl­ge­lig og­så skat. Men det hand­ler ik­ke kun om ind­tæg­ter til sta­ten. De fond­se­je­de virk­som­heder ska­ber og­så en dy­na­mik, som har be­tyd­ning for vo­res vi­dens­sam­fund,” si­ger direk­tøren for No­vo Nor­disk Fonden.

Og så er er­hvervs­fon­de­ne med til at sik­re, at virk­som­he­der­ne bli­ver på dan­ske hænder.

“Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­de hav­de vi næp­pe sik­ret et ejer­skab på dan­ske hæn­der af en ræk­ke af vo­res stør­ste virk­som­he­der. Og spe­ci­elt ik­ke de virk­som­he­der, som og­så ope­re­rer på det glo­ba­le mar­ked. Fond­se­jer­ska­bet un­der­støt­ter, at virk­som­he­der­ne bli­ver i lan­det og ik­ke flyt­ter ud,” si­ger Bir­git­te Nauntofte.

Større åbenhed og mere kommunikation

Men selv­om der fra fon­de­nes per­spek­tiv er man­ge go­de grun­de til at gø­re det at­trak­tivt at dan­ne er­hvervs­fon­de, kæm­per bran­chen med at få op­bak­ning til æn­drin­ger­ne i den bre­de befolkning.

“Der er no­gen der me­ner, at fon­de­ne er for ri­ge og at de har for me­get magt. Der er no­gen der me­ner, at når fon­de­ne de­ler pen­ge ud, så bå­de sty­rer og skævvri­der de. Der er og­så no­gen der me­ner, at det er de sam­me men­ne­sker der får pen­ge igen og igen. Og så er der no­gen der me­ner, at fon­de­ne ik­ke be­ta­ler skat,” si­ger Le­ne Sko­le, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Lund­beck­fonden, og fortsætter:

“For at ska­be de bed­ste mu­lig­he­der for at få æn­dret vil­kå­re­ne, så der kan kom­me end­nu fle­re fon­de, skal vi gø­re op med myter­ne. Og det kan vi gø­re gen­nem en langt hø­je­re grad af trans­parens og kom­mu­ni­ka­tion. Vi kan bli­ve end­nu bed­re til at for­tæl­le hi­sto­ri­en om fondene.”

Sam­me bud­skab gik igen i et ind­læg fra for­man­den for Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se, Ma­ri­an­ne Philip:

“Jeg tror, at kom­mu­ni­ka­tion og trans­pa­rens i de kom­men­de år bli­ver én af fonds­bestyrel­sernes al­ler­vig­tig­ste op­ga­ver. At sik­re sig, at fon­dens hi­sto­rie bli­ver for­talt på den rig­ti­ge må­de til det om­gi­ven­de sam­fund, så in­ter­es­sen­ter­ne for­står hvad fon­den beskæf­tiger sig med, og så man får af­mysti­fi­ce­ret for­hol­de­ne om­kring fon­dens arbejde.”

En ny fondsmodel

I slut­nin­gen af 2016 ned­sat­te re­ge­rin­gen en ar­bejds­grup­pe, som til au­gust i år skal kom­me med for­slag til en kon­kret mo­del for, hvor­dan er­hvervs­dri­ven­de fon­de kan over­ta­ge virk­somheder med skat­te­mæs­sig suc­ces­sion. Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, der er be­sty­rel­ses­for­mand i Carls­berg A/S og Carls­berg­fon­det, del­ta­ger i ar­bejds­grup­pen som én af de fem ek­ster­ne eks­per­ter. Han me­ner, at skat­te­mi­ni­ste­ri­ets mo­del fra 2015 for suc­ces­sion til fon­de er problematisk.

“Mo­del­len er på en ræk­ke om­rå­der ik­ke at­trak­tiv og hen­sigts­mæs­sig – på grund af over­dragel­ses­afgift, værns­reg­ler, fjer­nel­sen af trans­pa­rens­reg­len og for­di ak­tieud­byt­te fra virk­som­heden til fon­den gø­res skat­teplig­tig – i re­a­li­te­ten en dob­belt­be­skat­ning,” si­ger han og fortsætter:

“Det er nu el­ler al­drig der skal la­ves en ny fondsmodel.”

Flem­m­ing Be­sen­ba­cher ap­pel­le­re­de til po­li­ti­ker­ne om at sæt­te det lan­ge lys på i lov­giv­nin­gen, og ik­ke kun in­ter­es­se­re sig for skat­te­prove­nu­et her og nu, men der­i­mod fin­de en fonds­mo­del der er god for Dan­mark de næ­ste 100 år. På kon­fe­ren­cen løf­te­de han slø­ret for, hvor­dan ske­let­tet i en at­trak­tiv frem­ti­dig fonds­mo­del kun­ne se ud.

“Jeg me­ner der skal væ­re skat­te- og af­drags­fri­hed ved over­dra­gel­se til en fond. Jeg me­ner sta­ten skal sik­res skat­te­vær­di­en af den ud­sat­te avan­ce, så­le­des at hvis fon­den på et tids­punkt sæl­ger, så skal man gø­re krav på en be­skat­ning. Og hvis det er til­fæl­det, så kan man op­hæ­ve værnsreglerne.”

Fon­de­nes Dag vil frem­over væ­re en år­ligt til­ba­ge­ven­den­de be­gi­ven­hed. Næ­ste ar­ran­ge­ment fin­der sted den 1. ok­to­ber 2018.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer