Direktørnetværk drøfter videnscenter om fonde

Direktørnetværket for de toneangivende fonde spiller en stadig større rolle i fonds­verdenen. Flere direktører kommer ind i netværket, som desuden har nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge muligheden for at danne en egentlig branche­orga­nisation. Det vil blandt andet være en fordel for mange fonde, som har begrænsede sekretariatsressourcer. Et nyt videnscenter om fondene kan være på trapperne inden for det næste halve år.

Net­vær­ket af di­rek­tø­rer fra de stra­te­gisk ar­bej­den­de fon­de ud­vi­der i øje­blik­ket bå­de i bred­den og i dyb­den. Fle­re fon­de bli­ver re­præ­sen­te­ret i net­vær­ket (se li­sten un­der ar­tik­len). Sam­ti­dig har en ræk­ke di­rek­tø­rer på det se­ne­ste til­ken­de­gi­vet de­res hold­ning om, at der er be­hov for et me­re for­ma­li­se­ret sam­ar­bej­de mel­lem de filan­tro­pi­ske fon­de, som blandt an­det kan va­re­ta­ge fon­de­nes fæl­les interesser.

I øje­blik­ket un­der­sø­ger en ar­bejds­grup­pe un­der fonds­direk­tør­net­værket mu­lig­he­der­ne for at etab­le­re en bran­che­or­ga­ni­sa­tion. Det for­tæl­ler et af ar­bejds­grup­pens med­lem­mer, fonds­direk­tør St­ef­fen Nør­gaard i se­ne­ste ud­ga­ve af Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de interviewstafet:

”Jeg er klart til­hæn­ger af, at sam­ar­bej­det ud­vik­ler sig, og per­son­ligt ser jeg ger­ne en de­ci­de­ret bran­che­for­e­ning, idet det­te vil sik­re mig sam­me in­for­ma­tion som fon­de tæt på Kø­ben­havn, po­li­ti­ke­re, Fol­ke­tin­get m.v. Der har hidtil væ­ret en vis mod­stand mod at af­gi­ve magt til en fæl­les or­ga­ni­sa­tion. De stør­re fon­de har al­tid selv kun­net mø­de op hos mi­ni­ste­ren, hvis der var pro­ble­mer. Men der er lang vej fra Kø­ben­havn til Aal­borg, og der­for vil det væ­re guld værd for Spar Nord Fon­den og an­dre mel­lem­sto­re og min­dre fon­de, hvis vi ud­vik­ler en bran­che­forening, som kan sik­re os den sam­me in­for­ma­tion og bed­re påvirknings­muligheder,” si­ger di­rek­tør i Spar Nord Fon­den, St­ef­fen Nørgaard.

Og­så Vil­lum og Ve­lux Fon­de­ne, for­e­nin­gen Re­al­da­nia, Lund­beck­fon­den, Tu­borg­fon­det, No­vo Nor­disk Fon­den samt A. P. Møl­ler Fon­den er re­præ­sen­te­ret i arbejdsgruppen.

Afhængig af de store fondes initiativ

I dag har hver­ken po­li­ti­ke­re el­ler an­dre in­ter­es­sen­ter et sted, hvor de kan hen­ven­de sig for at få fak­ta og hold­nin­ger fra fon­de­ne. En af fle­re kon­se­kven­ser er, at fon­de­ne står i den ef­ter dan­ske for­hold usæd­van­li­ge si­tu­a­tion, at de ik­ke er hø­rings­part, når mi­ni­ste­ri­er sen­der nye lov­for­slag på fonds­om­rå­det i høring.

Ar­bejds­grup­pen for­ven­tes at frem­læg­ge si­ne for­skel­li­ge sce­na­ri­er og an­be­fa­lin­ger til det sam­le­de fonds­di­rek­tør­ne­t­værk i lø­bet af ok­to­ber må­ned. St­ef­fen Nør­gaards kol­le­ga i den lo­kalt for­ank­re­de Fær­ch­fon­den hå­ber og­så, at ud­fal­det bli­ver et me­re for­ma­li­se­ret samarbejde.

”Jeg kan for­stå, at Dan­mark sam­men med Græken­land og Al­ba­ni­en er det ene­ste land, der ik­ke har en bran­che­or­ga­ni­sa­tion for fon­de. Jeg sy­nes, at min­dre fon­de som os vil­le ha­ve rig­tig god gavn af at po­o­le nog­le res­sour­cer og få en me­re struk­tu­re­ret ad­gang til in­for­ma­tion, om hvad der fo­re­går po­li­tisk og lov­giv­nings­mæs­sigt, hvad vi skal væ­re op­mærk­som­me på, og hvor­dan vi hånd­te­rer for­skel­li­ge si­tu­a­tio­ner. I dag er vi jo over­ladt til, at de stør­re fon­de mø­des og be­slut­ter sig for, hvad de sy­nes, der skal ske. Så vi er af­hæn­gi­ge af dem og de­res ini­ti­a­tivrig­hed,” si­ger di­rek­tør Mar­tin Vang Han­sen fra Fær­ch­fon­den, som fo­ku­se­rer si­ne ud­de­lin­ger og filan­tro­pi­ske in­ve­ste­rin­ger i Nordvestjylland.

Han un­der­stre­ger, at Fær­ch­fon­dens be­sty­rel­se end­nu ik­ke har ta­get stil­ling til, hvor­dan den vil for­hol­de sig til de kom­men­de op­læg fra direktørarbejdsgruppen.

”Men jeg vil i hvert fald fo­re­slå min be­sty­rel­se, at vi ind­går i et me­re for­melt sam­ar­bej­de, hvor vi be­ta­ler for ad­gang til vi­den, res­sour­cer og fæl­les drøf­tel­ser med myn­dig­he­der mv. Frem­for at vi på fri­vil­lig ba­sis over­la­der be­slut­nin­ger­ne til de stør­re fon­de. Så jeg sy­nes be­stemt og­så, at en bran­che­or­ga­ni­sa­tion er re­le­vant,” si­ger Mar­tin Vang Hansen.

Med sam­funds­gavn­li­ge ud­de­lin­ger for op til 16 mia. kr. om året ind­ta­ger de dan­ske ud­de­len­de fon­de en sta­dig me­re væ­sent­lig po­si­tion i sam­fun­det. Der­til kom­mer, at de er­hvervs­dri­ven­de fon­de er sta­bi­le eje­re bag be­tyd­nings­ful­de sel­ska­ber i dansk erhvervsliv.

Det er dog usik­kert, hvor hur­tigt det kom­mer til at gå med ud­vik­lin­gen af for­mel­le struk­tu­rer, der kan re­præ­sen­te­re fonds­ver­de­nen i for­hold til lov­gi­ver, myn­dig­he­der og de man­ge grup­per i sam­fun­det, som øn­sker, at fon­de­ne skal træ­de til med fle­re pen­ge på net­op de­res interessefelt.

“En mu­lig­hed kun­ne væ­re at la­ve et vi­den­cen­ter, som kun­ne ind­sam­le vi­den og væ­re et godt ta­le­rør for fon­de­ne. Det kun­ne blandt an­det væ­re med til at for­mid­le fon­de­nes for­skel­lig­heder,” si­ger St­ef­fen Nør­gaard i Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des interviewstafet.

Som di­rek­tør for en fond, der har ud­vik­let sig fra en rent lo­kalt støt­ten­de fond til at bli­ve me­re stra­te­gisk og lands­dæk­ken­de, har han haft stor gavn af sam­ar­bej­det i fondsdirektørnetværket.

”Det har væ­ret me­get po­si­tivt for Spar Nord Fon­den, at jeg blev in­vi­te­ret med ved op­star­ten af fonds­di­rek­tør­ne­t­vær­ket. Et net­værk, hvor der er et fan­ta­stisk sam­ar­bej­de med in­for­ma­tion til hin­an­den om hvad der sker på fonds­om­rå­det i ind- og ud­land, stra­te­gi­er i de en­kel­te fon­de og de­ling af vi­den,” si­ger han.

Sam­me op­le­vel­se har Mar­tin Vang Han­sen, der for knap to år si­den kom til Fær­ch­fon­den fra en stil­ling som vi­ce­di­rek­tør i sta­tens Vækstfonden.

”I før­ste om­gang er det vi­den­de­ling, ek­sem­pel­vis om hvad der fo­re­går lov­giv­nings­mæs­sigt. Vi er jo så lil­le en or­ga­ni­sa­tion, så vi har ik­ke res­sour­cer til at og­så at føl­ge med i, hvad der er på vej igen­nem det po­li­ti­ske sy­stem, som er det, der er vo­res stør­ste ud­for­dring. Her kan vi dra­ge nyt­te af de stør­re fon­de, som har fle­re res­sour­cer. Der­u­d­over kan vi de­le er­fa­ring om, hvor­dan vi for­hol­der os til soft law og good gover­nan­ce. Så for mig har di­rek­tør­ne­t­vær­ket væ­ret forum for vi­den­de­ling, som jeg har nydt at væ­re en del af,” si­ger Mar­tin Vang Hansen.

Ikke konkurrenter

Ud over de kon­kre­te over­vej­el­ser om at et dy­be­re sam­ar­bej­det i fonds­di­rek­tør­ne­t­vær­ket, bli­ver kred­sen af del­ta­gen­de fon­de og­så stør­re for ti­den. For ny­lig kom di­rek­tør for Leo Fon­det, Jes­per Mai­lind, med i di­rek­tør­ne­t­vær­ket og og­så Hem­pel Fon­den er ind­t­rå­dt i net­værk ef­ter An­ders Holm til­t­rå­d­te som ny di­rek­tør i fon­den i maj må­ned. Som ny i bran­chen har han end­nu kun del­ta­get i ét net­værks­mø­de, men han me­ner, at det er na­tur­ligt, at direk­tø­rer mø­des og vi­den­de­ler og drøf­ter ting af fæl­les interesse.

”Da jeg star­te­de for nog­le må­ne­der si­den, in­vi­te­re­de jeg mig selv på kaf­fe hos man­ge af mi­ne nye di­rek­tørkol­le­ga­er. Her har jeg kun op­le­vet en åben dør og en stor vel­vil­lig­hed til at drøf­te, hvor­dan de ar­bej­der, og hvor­dan vi kan sam­ar­bej­de fremad­ret­tet. He­le fonds­ver­de­nen har jo væ­ret igen­nem en stor pro­fes­sio­na­li­se­rings­pro­ces de se­ne­ste fem-ti år, og her kan vi af­gjort læ­re af hin­an­den. Det go­de ved den­ne bran­che er, at vi jo ik­ke er kon­kur­ren­ter – må­ske end­da tvær­ti­mod,” si­ger han og gi­ver ek­semp­ler på, hvor­dan han og fon­den sam­ar­bej­der med de an­dre fonde:

”Jeg vi­den­de­ler med de an­dre di­rek­tø­rer om man­ge af de ting, der lø­ben­de kom­mer op. Det kan væ­re in­den for ad­mi­ni­stra­tion, hvor vi er ved at mo­der­ni­se­re den må­de, vi ar­bej­der på. Det er og­så in­den for ud­de­lin­ger, hvor vi har sam­ar­bej­det med an­dre om at re­a­li­se­re pro­jek­ter, som ik­ke el­lers vil kun­ne bli­ve re­a­li­se­ret af en fond ale­ne. UNLEASH er blot et ek­sem­pel her­på. At vi er driftspart­ner for Mary Fon­den, som gør, at vi har kon­tor­fæl­leskab med dem her i vo­res ho­ved­sæ­de er et an­det ek­sem­pel på sam­ar­bej­de,” si­ger An­ders Holm.

Fonde i direktørnetværket

Fon­de i di­rek­tør­ne­t­vær­ketDel­ta­gen­de di­rek­tørAr­bejds­grup­pe
A. P. Møl­ler FondenHen­rik Tvarnøre­præ­sen­te­ret
Au­gusti­nus FondenFrank Re­chen­dor­ff Møller
Bi­ku­ben­fon­denSø­ren Kaare-Andersen
Bit­ten og Mads Clau­sens FondPer Ha­ve
Carls­berg­fon­detFlem­m­ing Be­sen­ba­cher (be­sty­rel­ses­for­mand)
Det Obel­ske FamiliefondMi­cha­el Bjørn Nellemann
Eg­mont FondenHen­ri­et­te Christiansen
El­sass FondenPe­ter Lindegaard
Fær­ch­fon­denMar­tin Vang Hansen
Hel­se­fon­denHan­ne Jervild
Hem­pel FondenAn­ders Holm
In­du­stri­ens FondMads Le­bech
Knud Høj­gaards FondDit­lev Fløistrup
Lauritzen Fon­denIn­ge Grønvold
Le­go FondenKurt Car­sten­sen, der er Chief Fi­nan­ci­al Of­fi­cer i KIRKBI, re­præ­sen­te­rer LEGO Fonden
Leo Fon­detJes­per Mailind
Lund­beck­fon­denLe­ne Skolere­præ­sen­te­ret
Mar­got og Thor­vald Drey­ers FondBo Ry­gaard
Nor­dea-fon­denHen­rik Le­h­mann Andersen
No­vo Nor­disk FondenBir­git­te Nauntoftere­præ­sen­te­ret
Ny Carls­berg­fon­detKar­sten Orht (be­sty­rel­ses­for­mand)
Po­ul Due Jen­sens FondChri­sti­an Hartvig
Re­al­da­niaJes­per Nygårdre­præ­sen­te­ret
Spar Nord FondenSt­ef­fen Nørgaardre­præ­sen­te­ret
Tryg­fon­den (Tryg­heds­grup­pen)Gur­li Martinussen
Tu­borg­fon­detAn­ne-Ma­rie Skovre­præ­sen­te­ret
Vil­lum FondenLars Han­senre­præ­sen­te­ret
Ve­lux FondenAne Hen­drik­senre­præ­sen­te­ret
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens FondChri­sti­ne Wiberg-Lyng
Aa­ge V. Jen­sens NaturfondAn­ders Skov
No­ter
  • Fon­de­ne i ko­lon­nen 'Ar­bejds­grup­pe' har og­så en di­rek­tør el­ler en an­den re­præ­sen­tant pla­ce­ret i den ar­bejds­grup­pe, som un­der­sø­ger mu­lig­he­den for et me­re for­ma­li­se­ret sam­ar­bej­de i fondsbranchen.
  • Fonds­di­rek­tør­ne­t­vær­ket er et uof­fi­celt net­værk, der se­kre­ta­ri­at­be­tje­nes med hjælp fra Bi­ku­ben­fon­den. Men da in­gen ud­ta­ler sig på veg­ne af he­le net­vær­ket, er det ik­ke mu­ligt at få op­lyst en med­lem­s­li­ste. Der kan der­for væ­re en­kel­te fon­de, som er re­præ­sen­te­ret i net­vær­ket, men ik­ke frem­går af listen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer