Dyb uenighed i fondssektor om behov for brancheorganisation

Både indenfor og udenfor fondsforeningen Fondenes Videnscenter er der nu klare røster, der opfordrer til at samle både store og små fonde i en egentlig brancheorganisation, som kan være talerør i forhold til fondssektorens interessenter. Videnscentret er ”de store fondes klub”, lyder det fra kritiker.

Som et af de få lan­de i Eu­ro­pa har fon­de i Dan­mark ik­ke en bran­che­or­ga­ni­sa­tion, der kan re­præ­sen­te­re fonds­sek­to­ren over­for si­ne in­ter­es­sen­ter i det om­gi­ven­de samfund.

Er der be­hov for en bran­che- el­ler in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion for he­le el­ler de­le af den dan­ske fondssektor?

Dis­kus­sio­nen pro et con­tra en fondsor­ga­ni­sa­tion er ble­vet ak­tu­a­li­se­ret i lø­bet af ef­ter­å­ret ef­ter en kend­skabs­un­der­sø­gel­se, som Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter of­fent­lig­gjor­de i slut­nin­gen af september.

Den vi­ste blandt an­det, at der fra 2018 til 2021 er sket et be­mær­kel­ses­vær­digt fald på 11 pro­cent­po­int i an­de­len af dan­ske­re, som op­le­ver, at de dan­ske fon­de løf­ter en vig­tig sam­funds­op­ga­ve og gør en po­si­tiv for­skel i samfundet.

Men blandt et ud­snit af cen­tra­le ak­tø­rer fra fonds­sek­to­ren, som Fun­dats har talt med, er der stor ue­nig­hed om bå­de be­ho­vet for en bran­che­or­ga­ni­sa­tion og om hvil­ke ty­per af fon­de, der i gi­vet fald især vil kun­ne ha­ve gavn af at træ­de ind i en fondssammenslutning.

På grund af vo­res stør­rel­se har vi for ek­sem­pel in­gen pro­ble­mer med at få po­li­ti­ke­re i ta­le – de er me­get vel­vil­li­ge og stil­ler me­get ger­ne op til dis­kus­sio­ner med os

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, No­vo Nor­disk Fonden

En in­vi­ta­tion til med­lem­skab vil bli­ve be­sva­ret med et ’nej tak’ fra Dan­marks su­verænt stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fond og ver­dens tred­je­stør­ste fond, No­vo Nor­disk Fon­den, fast­slår be­sty­rel­ses­for­mand Lars Re­bi­en Sø­ren­sen. Men sam­ti­dig an­er­ken­der han, at der an­dre ste­der i sek­to­ren kan væ­re an­der­le­des ønsker.

”Vi fø­ler ik­ke no­get be­hov for at del­ta­ge i en bran­che­or­ga­ni­sa­tion, men vi vil ik­ke mod­ar­bej­de det,” fast­slår Lars Re­bi­en Sø­ren­sen, der til­skri­ver No­vo Nor­disk Fon­dens mang­len­de be­hov dels den stør­rel­se, fon­den har, og dels de kom­pe­ten­cer, der er opbygget.

”Men det be­ty­der ik­ke, at man skal væ­re blind for, at min­dre fon­de kan ha­ve be­hov for no­gen at støt­te sig op ad og dis­ku­te­re med. Og jeg vil ik­ke af­vi­se, at der kan væ­re be­hov for en egent­lig for­e­ning for fon­de. Vi hjæl­per ger­ne an­dre fon­de, hvis der er ting, de er usik­re på. Men på grund af vo­res stør­rel­se har vi for ek­sem­pel in­gen pro­ble­mer med at få po­li­ti­ke­re i ta­le – de er me­get vel­vil­li­ge og stil­ler me­get ger­ne op til dis­kus­sio­ner med os. Og så er det i øv­rigt me­get grund­læg­gen­de for os, at vi bå­de forsk­nings­po­li­tisk og in­den for an­dre om­rå­der øn­sker at stå frit og si­ge og me­ne, hvad vi sy­nes,” si­ger Lars Re­bi­en Sø­ren­sen til Fundats.

Sideeffekter ved Fondenes Videnscenter

Hel­ler ik­ke Bo Ry­gaard, der er di­rek­tør i Drey­ers Fond og be­sty­rel­ses­for­mand i bå­de KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond og Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond (KV Fon­den), kom­mer her og nu til at gå for­re­st i kam­pen for en brancheorganisation.

”Man skal al­drig si­ge al­drig, og vi le­ver i en dy­na­misk ver­den, men ak­tu­elt ser jeg ik­ke no­get be­hov for, at vi i den dan­ske fonds­sek­tor får en bran­che- el­ler in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion,” si­ger Bo Rygaard.

”Som det er nu, bli­ver der løst rig­tig me­get i re­gi af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Der bli­ver skabt vær­di­ful­de net­værk mel­lem fon­de­ne, og qua vi­dens­cen­tret er den ge­ne­rel­le vi­den om fon­de­ne ble­vet løf­tet til et hø­je­re ni­veau. Der­u­d­over er én af de me­get fi­ne si­de­ef­fek­ter ved vi­dens­cen­tret, at der er ble­vet skabt en lang ræk­ke sam­ar­bej­der ud over, hvad der fo­re­går i egent­ligt re­gi af vi­dens­cen­tret. Så ge­ne­relt op­le­ver jeg, at fon­de­ne er ble­vet tøm­ret mar­kant tæt­te­re sam­men, end til­fæl­det var, før vi hav­de Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter,” si­ger Bo Ry­gaard, der un­der­stre­ger, at han ud­ta­ler sig på veg­ne af de tre fon­de, han er di­rek­tør el­ler be­sty­rel­ses­for­mand i, ik­ke som be­sty­rel­ses­med­lem i Fon­de­nes Videnscenter.

Jeg er helt på det re­ne med, at de sto­re fon­de har en stor selv­fø­lel­se og me­ner, at de sag­tens selv kan ta­le de­res egen sag

Lars Suhr Ol­sen – Di­rek­tør, Østifterne

Lars Re­bi­en Sø­ren­sens syns­punkt om, at der især blandt min­dre fon­de kan væ­re be­hov for en bran­che­for­e­ning, lig­ger på linje med hold­nin­gen fra Spar Nord Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

I et in­ter­view med Fun­dats ul­ti­mo ok­to­ber i år ef­ter­ly­ste Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl spe­ci­fikt en bran­che- el­ler in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion til at va­re­ta­ge især de min­dre fon­des in­ter­es­ser over for det po­li­ti­ske land­skab og syn­lig­gø­re fon­de­nes sto­re sam­funds­mæs­si­ge betydning.

”En bran­che- og in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion vil kun­ne væ­re rig­tig vær­di­fuld for fon­de­ne sam­let set, men vil må­ske især væ­re en for­del for os, der ik­ke er så sto­re,” po­in­te­r­e­de Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Men Lars Re­bi­en Sø­ren­sen og Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hls op­fat­tel­se væk­ker ik­ke umid­del­bar ge­hør hos Bo Rygaard.

”Det er ik­ke no­get, jeg hø­rer om som et ak­tu­elt be­hov i de tre fon­de, jeg re­præ­sen­te­rer – hel­ler ik­ke i KV Fon­den, som jo er en min­dre fond. Når jeg i min egen­skab af be­sty­rel­ses­for­mand i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond og KV Fon­den snak­ker med le­del­ser­ne, hø­rer jeg der­i­mod, at de er enormt gla­de for de net­værk, de er med i, og at der er stor be­gej­string for og til­freds­hed med, hvor langt vi er kom­met via sam­ar­bej­det i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter” fast­slår Bo Rygaard.

Store fonde har stor selvfølelse

I den filan­tro­pi­ske for­e­ning Østif­ter­ne, der har knap 300.000 med­lem­mer og ud­de­ler om­kring 50 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt, er di­rek­tør Lars Suhr Ol­sen stor til­hæn­ger af en brancheorganisation.

”Dansk In­du­stri gør no­get for fon­de, men re­præ­sen­te­rer ik­ke fon­de­ne, så jeg sy­nes, der er be­hov for en bran­che- el­ler in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion til at va­re­ta­ge de dan­ske fon­des og filan­tro­pi­ske for­e­nin­gers in­ter­es­ser. Det vil væ­re in­ter­es­sant at se, hvad der kun­ne kom­me ud af det, hvis fon­de­ne og de filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger, uan­set stør­rel­se, gik sam­men og de­fi­ne­re­de en fæl­les in­ter­es­ses­fæ­re. Jeg tror, en bran­che­or­ga­ni­sa­tion kun­ne få fonds­sek­to­ren til at frem­stå me­re en­ty­dig, end til­fæl­det er i dag,” si­ger Lars Suhr Olsen.

Østif­ter­nes di­rek­tør af­vi­ser sam­ti­dig, at en bran­che­or­ga­ni­sa­tion især vil væ­re til gavn for de min­dre fonde.

”Det er jeg helt ue­nig i, og det ser man i øv­rigt hel­ler ik­ke i an­dre lig­nen­de fora. Dansk In­du­stri, for ek­sem­pel, om­fat­ter bå­de sto­re, mel­lem­sto­re og min­dre virk­som­he­der. Jeg er helt på det re­ne med, at de sto­re fon­de har en stor selv­fø­lel­se og me­ner, at de sag­tens selv kan ta­le de­res egen sag. Men jeg sy­nes, det lidt kom­mer til at ske på be­kost­ning af sa­gen. Og jeg fin­der det rig­tig ær­ger­ligt, hvis der i en even­tu­el bran­che­or­ga­ni­sa­tion bli­ver en ad­skil­lel­se i for­hold til stør­rel­se, så den kun er for de min­dre og mel­lem­sto­re fon­de, mens de sto­re be­hol­der de­res egen klub,” si­ger Lars Suhr Olsen.

- Og med de sto­re fon­des egen klub me­ner du Fon­de­nes Videnscenter?

”Ja, så­dan op­le­ver jeg det – og­så når jeg ser på be­sty­rel­ses­sam­men­sæt­nin­gen i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter,” si­ger Østif­ter­nes direktør.

- Når du nu har et klart øn­ske om en bran­che- el­ler in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion, hvor­for ta­ger du og Østif­ter­ne så ik­ke ini­ti­a­tiv til at dan­ne den?

”Vi har nok at se til med vo­res egen biks. Vi vil me­get ger­ne gå ind i det, hvis der er stem­ning for at dan­ne en bran­che­or­ga­ni­sa­tion – men det er ik­ke no­get, vi har res­sour­cer til at væ­re loko­mo­tiv for,” fast­slår Lars Suhr Olsen.

Snævert mandat til Fondenes Videnscenter

Østif­ter­ne er ik­ke selv med­lem af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, og det er der iføl­ge Lars Suhr Ol­sen fle­re år­sa­ger til.

”I sin tid, da Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter blev til, ind­send­te vi et øn­ske om at bli­ve en del af vi­dens­cen­tret, men vo­res ef­ter­føl­gen­de kor­re­spon­dan­ce gjor­de, at vi kom i tvivl, om det var det ret­te sted for os at væ­re. Vi er en mel­lem­stor filan­tro­pisk for­e­ning, som ud­de­ler knap 50 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt i støt­te, og den­gang be­stod vo­res se­kre­ta­ri­at kun af én per­son. Jeg fik det kla­re ind­tryk, at Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter øn­ske­de at væ­re et forum for de sto­re fon­de, som rå­der over sto­re se­kre­ta­ri­a­ter og har eg­ne juri­ster an­sat. Og jeg fik og­så ind­tryk af, at de sto­re fon­de hav­de gi­vet Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter et no­get snæ­vert man­dat, idet det ik­ke skul­le væ­re en bran­che­for­e­ning, der ud­tal­te sig på fon­de­nes veg­ne. Med de ting in men­te sat­te vi vo­res til­mel­dings­øn­ske i be­ro,” si­ger Lars Suhr Olsen.

Jeg har hæf­tet mig ved, at der på det se­ne­ste har blæst lidt nye vin­de i for­hold til, hvor­dan Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter skal agere

Lars Suhr Ol­sen – Di­rek­tør, Østifterne

Si­den har Lars Suhr Ol­sen op­mærk­somt fulgt den de­bat, der har væ­ret om Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters age­ren, og som blandt an­det kom til ud­tryk i en eva­lu­e­ring af vi­dens­cen­trets ak­ti­vi­te­ter i de to før­ste år i fuld drift.

I eva­lu­e­rin­gen, der blev præ­sen­te­ret på Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters ge­ne­ral­for­sam­ling i marts i år, bli­ver der blandt an­det lagt op til, at vi­dens­cen­tret frem­over skal le­ve­re me­re de­bat­ska­ben­de ma­te­ri­a­le og ”gå me­re til stå­let” i si­ne ana­ly­ser og udgivelser.

”Jeg har hæf­tet mig ved, at der på det se­ne­ste har blæst lidt nye vin­de i for­hold til, hvor­dan Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter skal age­re, og at fle­re har ef­ter­lyst, at vi­dens­cen­tret får en me­re mar­kant pro­fil. Men jeg har ik­ke ta­get ini­ti­a­tiv til at kon­tak­te dem igen. Jeg op­fat­ter Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter som de sto­re fon­des for­e­ning, og for nær­væ­ren­de sy­nes jeg ik­ke rig­tigt, jeg kan se Østif­ter­ne som en del af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter,” si­ger Lars Suhr Olsen.

Nytte anskueliggjort under coronakrisen

Når det kom­mer til re­sul­ta­ter­ne af vi­dens­cen­trets kend­skabs­un­der­sø­gel­se, der som nævnt blandt an­det vi­ste et fald i an­de­len af dan­ske­re, der op­le­ver, at de dan­ske fon­de løf­ter en vig­tig sam­funds­op­ga­ve, væk­ker re­sul­ta­ter­ne un­dren i No­vo Nor­disk Fon­dens hovedsæde.

”Nu er jeg jo bi­a­sed, men re­sul­ta­ter­ne stri­der imod min op­le­vel­se af fon­de­nes be­tyd­ning i det dan­ske sam­fund. Især de to se­ne­ste år har fon­de­ne i for­bin­del­se med cor­o­na haft mu­lig­hed for at an­sku­e­lig­gø­re den nyt­te, vi gør i det dan­ske sam­fund. Ik­ke kun vi i No­vo Nor­disk Fon­den, men og­så en lang ræk­ke fon­de, blandt dem Carls­berg­fon­det, har bi­dra­get me­get ak­tivt til at hjæl­pe Dan­mark,” si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

”Og­så når du kig­ger på kli­ma­om­rå­det, er der fle­re fon­de, der er in­de og sti­mu­le­re pro­jek­ter om­kring sko­v­rejs­ning og ta­ger en ak­tiv rol­le, som jeg sy­nes er fin,” til­fø­jer No­vo Nor­disk Fon­dens bestyrelsesformand.

I lø­bet af de 15 år, jeg har væ­ret i fonds­sek­to­ren, er der sket en kæm­pe­ud­vik­ling fra, at fon­de­ne slet ik­ke hav­de fo­kus på kom­mu­ni­ka­tion, til at man­ge i dag har selv­stæn­di­ge kommunikationsafdelinger

Bo Ry­gård – Di­rek­tør, Drey­ers Fond

At un­der­sø­gel­sen ik­ke de­sto min­dre vi­ser, at dan­sker­ne i fal­den­de grad an­er­ken­der fon­de­nes sam­funds­be­tyd­ning, kan iføl­ge Lars Re­bi­en Sø­ren­sen blandt an­det skyl­des misforståelser.

”Det kan godt væ­re, at of­fent­lig­he­den ik­ke er så op­mærk­som på fon­de­nes be­tyd­ning, for­di der i nog­le me­di­er sker en sam­men­blan­ding af of­fent­li­ge fon­de og er­hvervs­fon­de. For ek­sem­pel har der væ­ret en del ne­ga­ti­ve skri­ve­ri­er om In­nova­tions­fon­den, som kan væ­re med til at teg­ne et uhel­digt bil­le­de af al­le fon­de­ne, og­så selv­om de hi­sto­ri­er ik­ke har no­get som helst at gø­re med de er­hvervs­dri­ven­de fon­de,” si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

- Er fon­de­ne dyg­ti­ge nok til selv at for­tæl­le om den for­skel, de gør i samfundet?

”Nej, det sy­nes jeg egent­lig ik­ke, at vi er sam­let set som bran­che. Der er må­ske sta­dig et levn fra den­gang man tænk­te, at den, der le­ver stil­le, le­ver godt. Det har jo væ­ret man­tra­et i gam­le da­ge i fonds­sek­to­ren. Jeg sy­nes, at vi i No­vo Nor­disk Fon­den har be­stræbt os me­get på at væ­re åb­ne om­kring, hvad vi be­vil­ger pen­ge til, og om den ind­fly­del­se, be­vil­lin­ger­ne har for Dan­mark. Og det er der og­så man­ge an­dre fon­de, der be­stræ­ber sig på,” si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

Kan aldrig gøre det godt nok

Bo Ry­gaard me­ner, at kend­skabs­un­der­sø­gel­sen fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter un­der­stre­ger, hvor væ­sent­lig en kom­mu­ni­ka­tions­op­ga­ve fon­de­ne i Dan­mark har for­an sig.

”Det er helt klart, at den dan­ske fonds­ver­den li­ge­som al­le an­dre sam­fundsak­tø­rer skal le­ve­re kon­cis, re­le­vant og lø­ben­de kom­mu­ni­ka­tion, og det kan man al­drig gø­re godt nok – det er en kon­stant øvel­se. Om­vendt sy­nes jeg, at vi er rig­tig godt på vej. Og i lø­bet af de 15 år, jeg har væ­ret i fonds­sek­to­ren, er der sket en kæm­pe­ud­vik­ling fra, at fon­de­ne slet ik­ke hav­de fo­kus på kom­mu­ni­ka­tion, til at man­ge i dag har selv­stæn­di­ge kom­mu­ni­ka­tions­af­de­lin­ger,” si­ger Bo Rygaard.

Di­rek­tø­ren i Drey­ers Fond op­le­ver ik­ke, i mod­sæt­ning til Lars Re­bi­en Sø­ren­sen, at fonds­sek­to­ren ge­ne­relt mang­ler dyg­tig­hed i for­hold til at for­tæl­le om den for­skel, som fon­de­ne gør i sam­fun­det, og at man­ge fon­de sta­dig age­rer ef­ter man­tra­et om at le­ve et så stil­le liv som muligt.

”Det er ik­ke min op­le­vel­se,” si­ger Bo Ry­gaard. “Kom­mu­ni­ka­tion har ud­vik­let sig til en af­gø­ren­de di­sci­plin i rig­tig man­ge fon­de. Og jeg har ik­ke no­gen ak­tu­el­le ek­semp­ler på, hvor jeg har tænkt: ’Hvor­for for­tæl­ler de ik­ke den og den hi­sto­rie?’. Men vi kan al­le gø­re det end­nu bed­re i for­hold til bå­de kom­mu­ni­ka­tion og trans­pa­rens, og al­le er vi he­le ti­den på en rej­se, hvor vi skal læ­re af hin­an­den i for­hold til best practice.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer