Annoncespot_img

Bikubenfonden evaluerer Årets Reumert

Golden Days Sekretariatet har fået til opgave at evaluere Bikubenfondens pris til sce­ne­kun­sten, Årets Reumert.

Årets Reumert-statuette 2018 af John Kørner (fotograf: Agnete Schlichtkrull)
Fo­to­graf: Ag­ne­te Schlichtkrull

Si­den 1998 har Bi­ku­ben­fon­den sam­men med Re­u­mert-jury­en no­mi­ne­ret og ud­delt pri­ser til kunst­ne­re, der har skabt op­le­vel­ser i særklas­se in­den for scenekunst.

Nu skal Årets Re­u­merts eva­lu­e­res. Det op­ly­ser Bi­ku­ben­fon­den i en pressemeddelelse.

For­må­let med pri­sen har væ­ret at syn­lig­gø­re de ek­stra­or­di­næ­re præ­sta­tio­ner in­den for sce­ne­kun­sten og sti­mu­le­re in­ter­es­sen for te­a­ter i Danmark.

”I den kom­men­de tid går vi i gang med et stør­re eva­lu­e­rings­ar­bej­de for at fin­de ud af om Årets Re­u­mert sta­dig le­ver op til den­ne am­bi­tion; om der fin­des et uop­da­get po­ten­ti­a­le for ud­vik­ling af pris­ud­de­lings­for­ma­tet og om Året Re­u­mert er med til at styr­ke og ud­vik­le dansk sce­ne­kunst, så­dan som vi øn­sker i Bi­ku­ben­fon­den,” skri­ver fonden.

Det bli­ver Gol­den Days Se­kre­ta­ri­a­tet, der skal stå for eva­lu­e­rin­gen. Fon­den op­for­drer in­ter­es­sen­ter til at sen­de in­put og in­spira­tion til brug for eva­lu­e­rings­ar­bej­det til Gol­den Days Se­kre­ta­ria­tet in­den 12. marts.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer