Den offentlige sektor får faglig støtte og milliarder i bistand fra fondsbranchen

Filantropiske fonde støtter den offentlige sektors budgetter med milliardbeløb til udviklings- og anlægsprojekter. Fondene er desuden ofte villige til at bruge deres egen faglige og metodiske ekspertise til at rådgive de offentlige forvaltninger om, hvordan de kan løse deres opgaver bedre. Det viser nyhedsbrevet Danmarks Fondes gennemgang af 100 aktuelle fondsprojekter i stat, regioner og kommuner. KL har noteret den kommunale sektors stigende interesse for fondsmidler, men mener ikke, at rent økonomiske grunde kan være den primære årsag. Aalborg Kommunes borgmester peger på, at fondene bidrager med vigtig viden og kompetencer, og at mange kommuners budgetter er så pressede, at fondenes økonomiske bidrag er helt afgørende for at skabe udvikling.

Nyt Naturhistorisk Museum (Illustration: Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Nyt Na­tur­hi­sto­risk Mu­se­um: Pro­jek­tet ko­ster 950 mio. kr. og for­ven­tes af stå fær­digt i 2020. Pro­jek­tet er fi­nan­si­e­ret med 250 mio. kr. fra Vil­lum Fon­den, 100 mio. kr. fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, 100 mio. kr. fra No­vo Nor­disk Fon­den, 100 mio. kr. fra Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond, 300 mio. kr. fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, 100 mio. kr. fra Sta­ten (Il­lu­stra­tion: Lund­gaard & Tran­berg Arkitekter)

Kom­mu­na­le for­valt­nin­ger, job­cen­tre, ho­spi­ta­ler, stats­li­ge sty­rel­ser, sko­ler, uni­ver­si­te­ter, bi­bli­o­te­ker og of­fent­li­ge mu­se­er. Stort set al­le ni­veau­er og gre­ne i den of­fent­li­ge sek­tor får øko­no­misk bi­stand fra de sta­dig vok­sen­de pri­va­te fonds­mid­ler. Men fon­de­ne nø­jes ik­ke kun med at sup­ple­re de of­fent­li­ge kas­ser. Man­ge fon­de er og­så vil­li­ge til at stil­le fag­lig vi­den, stra­te­gisk rå­d­giv­ning og me­to­disk eks­per­ti­se til rå­dig­hed i for­bin­del­se med støt­ten. Det vi­ser nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­ser over 100 ak­tu­el­le pro­jek­ter i kom­mu­ner, re­gio­ner, stats­li­ge sty­rel­ser og uni­ver­si­te­ter, som har få­et fonds­støt­te for me­re end 3,3 mil­li­ar­der kro­ner. (se ta­bel­ler­ne ne­den­for)

Be­løbs­mæs­sigt fyl­der byg­ge­pro­jek­ter me­get i hver af de fi­re del­sek­to­rer. Ek­sem­pel­vis fi­re fon­des sam­le­de støt­te til byg­ge­ri af et nyt Na­tur­hi­sto­risk Mu­se­um un­der Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, byg­ge­ri­et af det nye Pa­num In­sti­tut, som Byg­nings­sty­rel­sen ejer el­ler det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal ved Rigshospitalet.

Set på an­tal­let af pro­jek­ter fyl­der kom­mu­ner­ne mest i fon­de­nes po­r­te­føl­jer. Blandt de 53 kom­mu­na­le pro­jek­ter i op­gø­rel­sen er det og­så først og frem­mest an­lægs- og ud­vik­lings­pro­jek­ter­ne, der hen­ter de stør­ste mil­li­onbe­løb, po­in­te­r­er kon­tor­chef i Øko­no­misk Se­kre­ta­ri­at hos Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning, Claus Ørum Mo­gen­sen. Han me­ner der­for ik­ke, at fonds­støt­ten gi­ver kom­mu­ner­ne mu­lig­hed for, at den kom­mu­na­le sek­tor sam­let set kan bru­ge fle­re pen­ge. Det skyl­des den kom­mu­na­le rammestyring:

”Det vi hø­rer er, at in­ter­es­sen for de pri­va­te fon­de er sti­gen­de. Ek­stra fi­nan­si­e­ring er na­tur­lig­vis al­tid in­ter­es­sant for den en­kel­te kom­mu­ne, men det er ik­ke mit ind­tryk, at øko­no­mi­ske grun­de er den pri­mæ­re år­sag til ud­vik­lin­gen. Hvis en kom­mu­ne får støt­te til ek­sem­pel­vis et an­lægs­pro­jekt fra en fond, så får man jo ik­ke mu­lig­hed for at byg­ge me­re, når man ta­ger kom­mu­ner­ne un­der ét. For kom­mu­ner­ne er un­der­lagt en stram ram­mesty­ring, som be­ty­der, at der ik­ke må byg­ges me­re må­lt på brut­toud­gif­ter­ne. I den sam­men­hæng hjæl­per det ik­ke med ek­stra fi­nan­si­e­ring fra en fond,” si­ger Claus Ørum Mogensen.

Han hen­vi­ser der­med til bud­get­loven og kra­ve­ne fra EU, der skal hol­de de kom­mu­na­le ud­gif­ter i ro. An­lægs­ram­men er i øje­blik­ket på 16,3 mia. kr. om året.

”Kom­mu­ner­ne sid­der og sty­rer bud­get­ter­ne på et me­get de­tal­je­ret ni­veau pga. ram­mesty­rin­gen. Det skyl­des, at byg­ge- og an­lægs­ud­gif­ter­ne fun­ge­rer som et vig­tigt konjunk­tur­re­gu­le­ren­de in­stru­ment i re­ge­rin­ger­nes øko­no­mi­ske po­li­tik,” si­ger han.

Kommuner søger sparring

Lidt an­der­le­des for­hol­der det sig på de me­re di­rek­te bor­ger­ret­te­de om­rå­der in­den for den kom­mu­na­le service:

”In­den for ser­vi­ce­ram­men er det mu­ligt at net­to­fi­ce­re ind­tæg­ter og ud­gif­ter, og det be­ty­der at kom­mu­nen kan bru­ge fle­re pen­ge, hvis den har ind­tæg­ter til ak­ti­vi­te­ten fra en fond. Men som det og­så frem­går af op­gø­rel­sen, så er det kun min­dre be­løb fra fon­de­ne, som bli­ver gi­vet til pro­jek­ter in­den for ser­vi­ce. De fle­ste går til an­læg,” si­ger Claus Ørum Mogensen.

Ve­lux Fon­dens støt­te på seks mil­li­o­ner kro­ner til Job­cen­ter Aar­hus er et ek­sem­pel på den­ne ty­pe bor­ger­ret­te­de pro­jek­ter. Pro­jek­tet skal gi­ve lang­tids­le­di­ge bed­re mu­lig­he­der for at sam­men­sæt­te en jo­bind­sats ud fra de­res øn­sker og be­hov og der­ved få fle­re ar­bejds­lø­se i job. Det skal des­u­den bi­dra­ge til at ud­vik­le en ny kul­tur for sam­ar­bej­det mel­lem bor­ger og kommune.

Claus Ørum Mo­gen­sen pe­ger dog på, at de kom­mu­na­le pro­jek­ter i op­gø­rel­sen be­løbs­mæs­sigt sva­rer til cir­ka 0,25 pro­cent af kom­mu­ner­nes sam­le­de ser­vi­ce- og an­lægs­ram­me i ét år.

Al­li­ge­vel er ud­vik­lin­gen iføl­ge KL, at fle­re kom­mu­ner an­sæt­ter fun­dra­i­se­re til at sup­ple­re de kom­mu­na­le kas­ser med ek­ster­ne mid­ler fra blandt an­det pri­va­te fon­de. Og KL har de se­ne­re år væ­ret tov­hol­der for et kom­mu­nalt net­værk af fun­dra­i­se­re, som går ud på at sik­re vi­den­de­ling og fag­lig spar­ring blandt kom­mu­na­le fun­dra­i­se­re. KL skri­ver om net­vær­ket til kommunerne:

”Ten­den­sen til at bru­ge hel- el­ler del­tids­fun­dra­i­se­re i kom­mu­ner­ne er sti­gen­de. Men spørgs­mål om in­tern or­ga­ni­se­ring, tværkom­mu­na­le ind­sat­ser, den go­de di­a­log med fon­de­ne og sam­ar­bej­de med or­ga­ni­sa­tio­ner og bor­ger­grup­per pres­ser sig på blandt fun­dra­i­ser­ne, som of­te sid­der ale­ne med op­ga­ven i kom­mu­nen og der­for skal fin­de kol­le­ga­er­ne i an­dre kom­mu­ner,” skri­ver KL i sin præ­sen­ta­tions­fol­der over kom­mu­na­le net­værk i re­gi af kommuneforeningen.

Men hvis man be­trag­ter den kom­mu­na­le sek­tor sam­let un­der ét, er det ik­ke øko­no­mi­ske mo­ti­ver, der dri­ver kom­mu­ner­ne til at sam­ar­bej­de med pri­va­te fon­de, me­ner Claus Ørum Mogensen.

”Jeg tror, at man skal sø­ge ef­ter an­dre mo­ti­ver. Jeg tror det hand­ler om, at kom­mu­ner­ne sø­ger den spar­ring, de kan få fra fon­de­ne: Mu­lig­he­den for at tæn­ke ud af bok­sen i for­hold til ud­vik­lings­pro­jek­ter og sam­ska­bel­sen med bor­ger­ne. De pro­jek­ter gi­ver nog­le an­dre in­put end at kø­re et rent kom­mu­nalt pro­jekt, det gi­ver et kryd­de­ri på ud­vik­lings­pro­jek­ter­ne,” si­ger han.

Borgmester: fondsstøtte tilfører kvalitet, vi ellers ikke havde fået

En af de kom­mu­ner, der har fle­re me­d­ar­bej­de­re an­sat, som ar­bej­der helt el­ler del­vist med fun­dra­i­sing er Aal­borg Kom­mu­ne. Kom­mu­nen har des­u­den en ud­før­lig stra­te­gi for fun­dra­i­sing, som er ved­ta­get af byrådet.

"Fon­de­ne kom­mer med nog­le kom­pe­ten­cer, nog­le blik og nog­le greb samt et in­ter­na­tio­nalt ud­syn, som vi ik­ke selv har"

- Tho­mas Kastrup-Larsen

”Vi har en fun­dra­i­sing-stra­te­gi, for­di vi me­ner, at fon­de­ne er med til at til­fø­re Aal­borg Kom­mu­ne rig­tig me­get kva­li­tet. Det er de bå­de for­di, de gi­ver os mu­lig­hed for at re­a­li­se­re nog­le pro­jek­ter, som vi el­lers ik­ke vil­le ha­ve haft mu­lig­hed for rent øko­no­misk. Men i li­ge så høj grad for­di fon­de­ne kom­mer med nog­le kom­pe­ten­cer, nog­le blik og nog­le greb samt et in­ter­na­tio­nalt ud­syn, som vi ik­ke selv har. Der­for gi­ver sam­ar­bej­det med fon­de mu­lig­hed for at flyt­te nog­le ting på en helt an­den må­de end vi som kom­mu­ne vil­le kun­ne gø­re ale­ne,” si­ger Aal­borg Kom­mu­nes borg­me­ster, Tho­mas Kastrup-Larsen.

Han næv­ner som ek­sem­pel Mu­sik­kens Hus i Aal­borg, som Re­al­da­nia har væ­ret med til at fi­nan­si­e­re en del af.

”Mu­sik­kens Hus har for­doblet an­tal­let af bor­ge­re i Aal­borg, der lyt­ter til sym­fo­nisk mu­sik og er ble­vet en mar­kant kul­turin­sti­tu­tion i vo­res kom­mu­ne,” si­ger Tho­mas Kastrup-Larsen.

Et an­det helt nyt ek­sem­pel er en be­vil­ling fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond på 50 mio. kr., som blev of­fent­lig­gjort den 19. de­cem­ber. Pen­ge­ne er før­ste del af fi­nan­si­e­rin­gen til en stor kunst- og kul­tur­by­del, Cloud Ci­ty, som skal lig­ge på den gam­le sprit­fa­briks om­rå­de, som nu er ud­lagt til fre­det industriområde.

Tho­mas Ka­strup-Lar­sen me­ner, at selv­om den kom­mu­na­le sek­tor sam­let set er un­der­lagt stram­me re­strik­tio­ner fra sta­tens si­de, så er den øko­no­mi­ske fonds­støt­te en vig­tig kil­de til ud­vik­ling for man­ge kommuner.

”Kom­mu­ner­ne har for­skel­li­ge øko­no­mi­ske for­ud­sæt­nin­ger. En kom­mu­ne som Kø­ben­havns Kom­mu­ne har en me­get dyb kas­se, mens nog­le af vi an­dre har ud­for­drin­ger i for­hold til at skaf­fe nok fi­nan­si­e­ring. Men i kraft af vo­res sam­ar­bej­de med fon­de har vi i Aal­borg få­et skabt en by­ud­vik­ling og by­vækst, som er uden si­destyk­ke i for­hold til, hvad vi tid­li­ge­re har op­le­vet. Ale­ne de sid­ste fem år er vi vok­set med 12.500 ind­byg­ge­re,” si­ger Tho­mas Ka­strup-Lar­sen og næv­ner at fle­re nord­jy­ske kom­mu­ner i pe­ri­o­der slet ik­ke har haft råd til at ha­ve et anlægsbudget.

Som det frem­går af op­gø­rel­sen ny­der uni­ver­si­te­ter og an­dre stats­li­ge selv­stæn­di­ge en­he­der og­så godt af fon­de­nes fi­nan­si­e­ring af byg­ge­ri­er. Der­u­d­over får uni­ver­si­te­ter­ne mar­kant øko­no­misk støt­te til drift af forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner­ne samt til de lø­ben­de forskningsprojekter.

De be­løb ind­går ik­ke i op­gø­rel­sen. Ale­ne i 2015 bi­drog de sto­re forsk­nings­fon­de som Lund­beck­fon­den, No­vo-Nor­disk Fon­den, Vil­lum Fon­den, Carls­berg­fon­det, Ve­lux Fon­den og Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond med me­re end 2 mil­li­ar­der kro­ner. Der­til kom­mer fle­re an­dre fon­de som og­så støt­ter forsk­nin­gen, her­un­der Hel­se­fon­den og Nordea-fonden.

100 fond­spro­jek­ter gi­ver 3,3 mia. til det offentlige

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se over ak­tu­el­le fond­spro­jek­ter til den of­fent­li­ge sek­tor dæk­ker 100 pro­jek­ter, som er en­ten be­vil­get, af­slut­tet el­ler igang­væ­ren­de i 2015 og 2016. Li­sten er dog ik­ke udtøm­men­de for de med­ta­ge­de fon­des støt­te til kom­mu­ner, re­gio­ner og stats­li­ge en­he­der, li­ge­som fle­re af lan­dets me­re end 10.000 fon­de kan ha­ve lig­nen­de pro­jek­ter. Op­gø­rel­sen dæk­ker ik­ke fon­de­nes støt­te til forsk­nings­pro­jek­ter el­ler drift af forsk­nings­cen­tre. Den ik­ke med­reg­ne­de forsk­nings­støt­te fra Lund­beck­fon­den, No­vo Nor­disk Fon­den, Carls­berg­fon­det, Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond, Vil­lum og Ve­lux Fon­de­ne, Oti­con Fon­det og Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond ud­gør ale­ne i 2015 me­re end 2 mia. kr. Be­vil­lin­gen fra A.P. Møl­ler Fon­den på 1 mil­li­ard kro­ner til bla. ud­dan­nel­se af skole­le­de­re, læ­re­re og an­dre for­mål i Fol­ke­sko­len er hel­ler ik­ke medregnet.

 

– se evt. en stør­re ver­sion af ta­bel­ler­ne her

Regioner

Be­løbTy­peBe­skri­vel­seFond
Rigs­ho­spi­ta­let, Re­gion Hovedstaden600.000.000Part­ner­skabByg­ge­ri: ’Bør­ne­ri­get’ er nav­net på et ho­spi­tals­byg­ge­ri for børn, un­ge, fø­de­n­de og de­res fa­mi­li­er. Byg­ge­ri­et er et part­ner­skab mel­lem Re­gion Ho­ved­sta­den, som be­ta­ler 1,4 mia. kr., Ole Kirks Fond, som støt­ter med 600 mio. kr. og Rigs­ho­spi­ta­let. Pro­jek­tet ind­le­des med pro­jekt­kon­kur­ren­ce i 2016-2017. Ole Kirks Fond
Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, Re­gion Syddanmark
Her­lev ho­spi­tal, Re­gion Hovedstaden 
Re­gions­ho­spi­ta­let Her­ning, Re­gion Midtjylland
Næst­ved Sy­ge­hus (fra 2017), Re­gion Sjælland
Sam­ar­bej­de
In­di­rek­te støtte
Kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling: El­sass Fon­den ind­går i sam­ar­bej­der med kom­mu­ner og ho­spi­ta­ler om pro­jekt­for­løb med kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling for fag­folk og fa­mi­li­er med børn med Ce­re­bral Pa­re­se (CP). El­sass Fon­den bi­dra­ger med vi­den og res­sour­cer, b.la. fra fon­dens El­sass Instituttet.El­sass Fonden
Hvi­d­ov­re Hospital145.000Støt­teUd­dan­nel­se: Ud­dan­nel­ses­for­løb for kvin­der med af­fø­rings­in­kon­ti­nens. For­må­let med pro­jek­tet er at øge vi­den og bry­de ta­bu om af­fø­rings­in­kon­ti­nens, samt at bry­de so­ci­al iso­la­tion om­kring syg­dom­men. Hel­se­fon­den støt­ter med 145.000 kr.Hel­se­fon­den
Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, Re­gion Midtjylland150.000Støt­teSund­hed: Skrum­pe­le­ver og sund mund - mund­hy­giej­ne-til­bud til pa­tien­ter med le­vercir­ro­se. Pro­jek­tets for­mål er at for­bed­re tands­und­he­den og mund­hy­giej­nen for pa­tien­ter med le­vercir­ro­se, her­un­der at un­der­sø­ge ef­fek­ten af pa­tien­tind­dra­gen­de in­ter­ven­tio­ner i for­hold til oral sund­hed. Hel­se­fon­den støt­ter med 150.000 kr.Hel­se­fon­den
Vi­den­cen­ter for Hjælpemidler400.000Støt­teSund­hed: Bor­ge­re med hjer­neska­de­des øn­sker og be­hov – me­to­de­ud­vik­ling og af­dæk­ning. Hel­se­fon­den støt­ter med 400.000 kr.Hel­se­fon­den
Psy­ki­a­tri­en i Re­gion Syddanmark350.000Støt­teMen­tal sund­hed: San­se­pro­fi­ler til un­ge psy­kisk sår­ba­re. For­må­let med pro­jek­tet, som er støt­tet af Hel­se­fon­den, er kon­kret at ud­ar­bej­de san­se­pro­fi­ler på un­ge psy­kisk sår­ba­re, så de får ind­sigt i, hvor­dan de­res in­di­vi­du­el­le pro­fil ser ud, og hvad de kan gø­re for at få et bed­re funktionsniveau.Hel­se­fon­den
CFK, Re­gion Midtjylland200.000Støt­teSo­ci­a­le for­mål: Pro­jek­tet "En­som­hed – en sam­ar­bejds­mo­del for kom­mu­ne og ci­vil­sam­fund" har til for­mål på et forsk­nings­ba­se­ret grund­lag at ud­vik­le og af­prø­ve en sam­ar­bejds­mo­del med hen­blik på fore­byg­gel­se og af­hjæl­p­ning af en­som­hed i Aar­hus Kom­mu­ne. Hel­se­fon­den støt­ter med 200.000 kr.Hel­se­fon­den
In­sti­tut for kom­mu­ni­ka­tion og han­di­cap, Re­gion Midtjylland200.000Støt­teKom­mu­ni­ka­tion for li­vet - ud­vik­ling af sam­ta­le­grup­per med fri­vil­lig­støt­te til bor­ge­re med afa­si. Pro­jek­tets for­mål er at for­bed­re livskva­li­te­ten for bor­ge­re med afa­si ved at af­prø­ve, om et sam­ta­le­grup­pe­kon­cept med fri­vil­lig­støt­te un­der­støt­tet af sam­ta­le­støt­te­me­to­den (SCA - Sup­por­ted Con­ver­sa­tion of Adults with Ap­ha­sia) kan styr­ke del­ta­ger­nes kom­mu­ni­ka­tion og mestring.Hel­se­fon­den
Her­lev Ho­spi­tal, Re­gion HovedstadenStøt­teHo­spi­tals­ud­styr: A. P. Møl­ler Fon­den støt­te­de i 2015 med ind­køb af en ny scan­ner til CT-enheden.A. P. Møl­ler Fonden
Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, Re­gion Midtjylland17.500.000Støt­teHo­spi­tals­ud­styr: A. P. Møl­ler Fon­den støt­te­de i 2015 med ind­køb af ny scan­ner-tek­no­lo­gi: mag­ne­tisk re­so­nans hy­per­po­la­ri­se­rings­un­der­sø­gel­ser. 17,5 mio. kr.A. P. Møl­ler Fonden
Sy­ge­hus Lil­le­bælt, Re­gion Syddanmark14.500.000Støt­teHo­spi­tals­ud­styr: Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond be­vil­ge­de i 2015 pen­ge­ne til ind­køb af en ope­ra­tions­ro­bot, som skal as­si­ste­re med ro­bot­kirur­gi på pa­tien­ter med vis­se sygdomme.Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond
Re­gion Hovedstaden,SDC Co­pen­ha­gen diabetscenter.109.000.000Støt­teSteno Di­a­be­tes Cen­ter: No­vo Nor­disk Fon­den og Re­gion Ho­ved­sta­den har med in­put fra No­vo Nor­disk A/S ud­vik­let en vi­sion, der skal sik­re per­so­ner med di­a­be­tes be­hand­ling i ver­dens­klas­se. Hen­sig­ten i den fæl­les vi­sion er, at Steno Di­a­be­tes Cen­ter SDC over­dra­ges til Re­gion Ho­ved­sta­den pr. 1. ja­nu­ar 2017. I pe­ri­o­den 2017-2020 er det tan­ken at op­fø­re en ny byg­ning ved Her­lev Ho­spi­tal til at hu­se det nye center.No­vo Nor­disk Fonden
Rigs­ho­spi­ta­let, Re­gions Hovedstaden300.000Støt­teFor­mid­ling om li­vet med hjertesygdom.Formålet med pro­jek­tet er at støt­te per­so­ner med hjer­te­syg­dom og de­res fa­mi­li­er i at age­re hen­sigts­mæs­sigt i hver­dags­li­vet. Hel­se­fon­den støt­ter med 300.000 kr.Hel­se­fon­den
Re­gion Midtjylland1.460.000Støt­teUd­vik­ling af un­ge­men­tor­ord­ni­ning: Un­ge­men­tor­ord­nin­gen er en hel­heds­o­ri­en­te­ret støt­te til un­ge, som har få­et en hjer­neska­de ef­ter ulyk­ke el­ler syg­dom. Hvis den un­ge er in­ter­es­se­ret i til­bud­det, bli­ver en men­tor al­le­re­de til­knyt­tet, mens pa­tien­ten er ind­lagt. Tryg­fon­den støt­ter pro­jek­tet med 1,4 mio. kr.Tryg­fon­den
Psy­ki­a­trisk Cen­ter Kø­ben­havn, Re­gion Hovedstaden495.000Støt­teUd­styr og an­læg af ha­ve til fy­sisk ak­ti­vi­tet. Et liv med psy­kisk syg­dom med­fø­rer of­te inak­ti­vi­tet, ned­sat lyst og ener­gi, træt­hed, iso­la­tion og fø­rer of­te til væ­sent­lig kor­te­re le­ve­tid end hos al­men­be­folk­nin­gen grun­det over­vægt, di­a­be­tes og hjer­te-kar-syg­dom­me. Tryg­fon­den støt­ter Psy­ki­a­trisk Cen­ter Kø­ben­havn med mid­ler blandt an­det til en bold­ba­ne, fit­nes­s­red­ska­ber og et af­slap­nings­om­rå­de med pavil­lon, bor­de og træ­er til gavn for mel­lem 500-1000 pa­tien­ter årligt.Tryg­fon­den
Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, Re­gion Syddanmark526.000Støt­teFore­byg­gel­se af fød­selska­der: Ved tre-fi­re pct. af al­le føds­ler i Dan­mark får kvin­den sto­re brist­nin­ger i mel­lem­kø­det. På Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal og Svend­borg Sy­ge­hus an­ven­der man en ny me­to­de, der ned­brin­ger an­tal­let af ska­der. Pro­jek­tet skal sik­re en opkva­li­fi­ce­ring af læ­ger og jor­de­mødre, samt at der kan ind­kø­bes det ret­te ud­styr til un­der­vis­nin­gen. Sam­ti­dig skal der ud­ar­bej­des ret­nings­linjer for sær­lig ri­si­ko­fyld­te føds­ler, f.eks. føds­ler, hvor der an­ven­des su­ge­kop. Tryg­fon­den støt­ter pro­jek­tet med en halv mil­li­on i 2015.Tryg­fon­den
Bør­ne­af­de­lin­gen på Re­gions­ho­spi­ta­let Vi­borg, Re­gions Midtjylland588.000Støt­teSund­heds­ple­je på tværs: Pro­jek­tet har til for­mål at styr­ke over­gan­gen fra ind­læg­gel­se på ho­spi­ta­let til hjem­met for for­æl­dre til for tid­ligt fød­te børn. Tryg­fon­den støt­ter ho­spi­ta­let med 588.000 kr. i 2015.Tryg­fon­den
Psy­ki­a­trisk Cen­ter Bal­lerup, Re­gion Hovedstaden250.000Støt­teKunst og men­tal sund­hed: Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond støt­ter med 250.000 kr. til kunst­pro­jekt for men­ne­sker med spi­se­for­styr­rel­ser i Psy­ki­a­trisk Cen­ter Bal­lerups nybyggeri.Det Obel­ske Familiefond
Re­gio­ner i alt746.064.000

Kommuner

Be­løbTy­peBe­skri­vel­seFond
Fre­de­ri­cia, Kol­ding, Ran­ders, Søn­der­borg, Hvi­d­ov­re, Hø­je Taa­strup, Lej­re, Næst­ved og Val­lens­bæk kommuner5.000.000Støt­te til strategiudviklingI pro­jekt Grøn Ge­ne­ra­tion ud­vik­ler de ni del­ta­gen­de kom­mu­ner nye stra­te­gi­er for at frem­me ud­dan­nel­se i bæ­re­dyg­tig­hed ret­tet mod børn og un­ge. Den en­kel­te kom­mu­ne etab­le­rer tvær­fag­ligt sam­ar­bej­de mel­lem tek­nisk for­valt­ning og sko­le­for­valt­nin­gen. Af­slut­tet i år. Vil­lum Fon­den støt­te­de pro­jek­tet med 5 mio. kr.Vil­lum Fonden
Hels­in­gør Kom­mu­ne og Lej­re Kommune15.000.000Part­ner­skabSo­ci­a­le for­mål: Hel­se­fon­den har be­vil­get 15 mio. kr. over en fler­årig pe­ri­o­de til ud­vik­lings­ar­bej­de, der skal bry­de den so­ci­a­le arv. Hel­se­fon­den sam­ar­bej­der med og støt­ter Hels­in­gør og Lej­re Kom­mu­ne med at gå nye ve­je for at ska­be bed­re livsvil­kår for ud­sat­te børn og un­ge. Sam­men med So­ci­alt Ud­vik­lings­cen­ter SUS af­prø­ver de to kom­mu­ner ar­bejds­me­to­den, col­lecti­ve im­pact, hvor of­fent­li­ge, pri­va­te og fri­vil­li­ge sæt­ter fæl­les mål og går sam­men om at lø­se et spe­ci­fikt so­ci­alt problem.Hel­se­fon­den
Bil­lund Kommune6.000.000OPPBørn, læ­ring og leg: Bør­ne­nes Ho­ved­stad er nav­net på et egent­ligt of­fent­ligt pri­vat part­ner­skab etab­le­ret i 2012 mel­lem Le­go­fon­den og Bil­lund Kom­mue. OPP'et er or­ga­ni­se­ret som et ak­tie­sel­skab, hvor kom­mu­nen og Le­go­fon­dens hol­dings­el­skab hver ejer 50 pct. Vi­sio­nen er bl.a., at Bil­li­und Kom­mu­ne skal væ­re "et godt sted for børn at vok­se op og fol­de sig ud som ska­ben­de ver­dens­bor­ge­re". Ek­sem­pel­vis ka­ster 3000 af Bil­lund Kom­mu­nes børn i sko­ler og dag­til­bud sig til ja­nu­ar ud i et fæl­les læ­ring­pro­jekt med om­drej­nings­punk­tet ”ener­gi”. Kom­mu­nen og Le­go­fon­den bi­dra­ger til­sam­men med 12 mio. kr. om åretLe­go­fon­den
Vi­borg Kommune12.500.000Samarbejde/ in­ter­na­tio­nalt samarbejdeTil­gæn­ge­lig­hed og kul­tu­rarv: I sep­tem­ber må­ned ind­vie­de Vi­borg Kom­mu­ne et pro­jekt, der skal sik­re til­gæn­ge­lig­hed for al­le til Vi­borgs hi­sto­ri­ske by­ker­ne. Pro­jek­tet ind­går som de­mon­stra­tions­pro­jekt i et eu­ro­pæ­isk sam­ar­bej­de i re­gi af Eu­ro­pe­an Fo­un­da­tion Cen­tre (EFC) og var for­ank­ret i en sty­re­grup­pe med del­ta­gel­se af Vi­borg Kom­mu­ne, Re­al­da­nia (10 mio. kr.), Ar­bejds­mar­ke­dets Fe­ri­e­fond og Be­vi­ca Fon­den (2,5 mio​.kr.) Og­så Van­fø­re­fon­den bi­drog til finansieringen.Be­vi­ca Fon­den, Re­al­da­nia, Vanførefonden
Ski­ve, Re­bild, Aal­borg og Ran­ders kom­mu­ner samt op til 21 an­dre landkommuner16.100.000Støt­te samt fag­lig spar­ring til stra­te­gi­pla­ner, fa­ci­li­te­ring af net­værk, ud­vik­ling af vi­den, samt formidlingLand­di­strikt­ud­vik­ling: DGI, Lo­ka­le og An­lægs­fon­den lan­ce­re­de i 2016 et pro­jekt om ud­vik­ling af lands­byklyn­ger, som kan sø­ges af kom­mu­ner og lands­by­er. Pro­jek­tet har et bud­get på 16,1 mio. kr. hvoraf Re­al­da­nia bi­dra­ger 10,6 mio. De fi­re før­ste lands­byklyn­ger blev of­fent­lig­gjort i de­cem­ber 2016. De fi­re nye klyn­ger lig­ger i Ski­ve, Re­bild, Aal­borg og Ran­ders kommuner.Re­al­da­nia, Lo­ka­le og Anlægsfonden
Gen­tof­te, Fu­re­sø, Lyng­by – Tår­bæk, Oden­se, Her­ning og Es­b­jerg kommuner.Sam­ar­bej­de, ud­dan­nel­se og kompetenceudvikling El­sass Fon­den ind­går i sam­ar­bej­der med kom­mu­ner og ho­spi­ta­ler om pro­jekt­for­løb med kompetence­udvikling for fag­folk og fa­mi­li­er med børn med Ce­re­bral Pa­re­se (CP). Kom­pe­ten­ce­ud­vik­lin­gen af for­æl­dre­ne er en del af pro­jek­ter­ne. De­le af kom­pe­ten­ce­ud­vik­lin­gen fo­re­går ved op­hold på El­sass In­sti­tut­tet og no­get fo­re­går i kommunerne.El­sass Fonden
Job­cen­ter Aar­hus, Aar­hus Kom­mu­nes beskæftigelses-forvaltning5.972.000Støt­teAr­bejds­lø­se i job: Ve­lux Fon­den støt­ter i 2015 Job­cen­ter Aar­hus’ pro­jekt ”Lang­tids­le­di­ge ta­ger te­ten” med 5,9 mio. kr. Der­med kan job­cen­tret gi­ve le­di­ge rå­de­ret over en del af bud­get­tet, så de i hø­je­re grad kan sam­men­sæt­te de­res jo­bind­sats ud fra eg­ne øn­sker og be­hov. Pro­jek­tet har til for­mål at gi­ve stør­re selv­be­stem­mel­se, me­dind­fly­del­se og an­svar til de le­di­ge. Det skal un­der­støt­te en po­si­tiv, per­son­lig ud­vik­ling for den en­kel­te og brin­ge fle­re, nye mu­lig­he­der i spil i jo­bind­sat­sen. Sam­ti­dig skal pro­jek­tet bi­dra­ge til at ud­vik­le en ny kul­tur for sam­ar­bej­det mel­lem bor­ger og kommune.Ve­lux Fonden
7 sko­ler
Dro​en​.dk tjek pres­se­med­del­el­se om de 7 skoler
21.000.000Part­ner­skabDrøn på sko­le­går­den: Part­ner­skab mel­lem kul­tursty­rel­sens selv­stæn­di­ge stats­li­ge in­sti­tu­tion, Lo­ka­le og An­lægs­fon­den, Re­al­da­nia og Kræf­tens Be­kæm­pel­se. Fle­re pro­jek­ter ind­vi­et i år. Bag Drøn på sko­le­går­den står et part­ner­skab mel­lem Re­al­da­nia, Lo­ka­le og An­lægs­fon­den og Kræf­tens Be­kæm­pel­se. Kampag­nen har et sam­let bud­get på godt 21 mio. kr., og her­til kom­mer en esti­me­ret kom­mu­nal selv­fi­nan­si­e­ring på 10 mio. kr.Re­al­da­nia, Lo­ka­le og Anlægsfonden
Fol­ke­sko­ler­ne/un­der-vis­nings­mi­ni­ste­ri­et.Un­der­sø­gel­se på eget initiativFol­ke­sko­lere­form: Tryg­fon­den har i år fi­nan­si­e­ret en om­fat­ten­de un­der­sø­gel­se fra Ox­ford Re­search om børns be­væ­gel­se og mo­tion i lø­bet af sko­le­da­gen. Det er blandt an­det un­der­søgt, hvor man­ge sko­ler der over­hol­der Fol­ke­sko­lere­for­men og lov­giv­nin­gens krav om at gen­nem­fø­re min. 45 mi­nut­ters dag­lig be­væ­gel­se i skoletiden.Tryg­fon­den
12 sko­ler i Ru­der­s­dal Kommune5.000.000Støt­teDen bæ­re­dyg­ti­ge sko­le i Ru­der­s­dal Kom­mu­ne sæt­ter fo­kus på ad­færds­æn­drin­ger hos sko­le­e­le­ver, der er med til at re­du­ce­re ener­gi­for­bru­get på sko­ler­ne med over 20 pct. Pro­jek­tet er eva­lu­e­ret og for­mid­let i 2016 og er støt­tet med 5 mio. kr. af Ve­lux Fonden.Ve­lux Fonden
Dag­in­sti­tu­tio­ner i Fre­de­riks­berg KommuneStøt­teFrisk luft til in­sti­tu­tions­børn Fre­de­riks­berg­Fon­den har øre­mær­ket mid­ler til, at by­ens dag­in­sti­tu­tio­ner kan sø­ge om støt­te til ind­køb af de­res helt eg­ne el-lad­cyk­ler. Den in­te­gre­re­de Fre­de­riks­berg-in­sti­tu­tion Mid­går­den har del­ta­get i et pi­lot­pro­jekt, hvor man har fun­det frem til den helt rig­ti­ge el-lad­cy­kel, der gør det mu­ligt at ta­ge bør­ne­ne med på tur, of­te­re og læn­ge­re væk. Fre­de­riks­berg­Fon­den op­for­drer in­sti­tu­io­ner­ne til at søge.Fre­de­riks­berg-Fon­den
Al­le kom­mu­ner kan søge20.000.000Støt­teUd­sat­te bør­ne­fa­mi­li­er: Ve­lux Fon­den har i år af­sat op til 20 mio. kr. til kom­mu­ner og ngo’er til i fæl­les­skab at la­ve nye ind­sat­ser over for so­ci­alt ud­sat­te bør­ne­fa­mi­li­er. Med pen­ge­ne skal myn­dig­he­der og ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner sam­ar­bej­de om bed­re hjælp til fa­mi­li­er med so­ci­a­le problemer.Ve­lux Fonden
Skan­der­borg Kommune/Låsby6.000.000Støt­teKli­ma­sik­ring/ Grossgym i Lås­by Sø­park: Kom­bi­ne­ret sky­brud­s­sik­ring og mo­tions­park blev ind­vi­et i novem­ber 2016. Lås­by Sø­park har ko­stet i alt 19 mio​.kr. her­af 14 mio. kr. til re­kre­a­ti­ve for­mål. Par­ken og By­skel­let er støt­tet af Skan­der­borg For­sy­nings­virk­som­hed, Skan­der­borg Kom­mu­ne, Lo­ka­le og An­lægs­fon­den (3,5 mio. kr.) og Re­al­da­nia (2,5 mio. kr.), Fril­ufts­rå­det og Vanførefonden.Lo­ka­le og An­lægs­fon­den, Re­al­da­nia, Vanførefonden
Ny­borg Kommune200.000.000Støt­teRe­stau­re­ring af Ny­borg Slot. For at re­vi­ta­li­se­re det hi­sto­ri­ske monu­ment gen­nem­fø­res fra 2015-2019 en om­fat­ten­de re­stau­re­ring af slot­tet og tur­ne­rings-plad­sen. Re­al­da­nia og A.P. Møl­ler Fon­den støt­ter sam­men med 200 mio. kr. Ny­borg Kom­mu­ne selv med 35 mio. kr.A. P. Møl­ler Fon­den, Realdania
Guld­borgs­und Kommune300.000Na­tur­pro­jekt: Af­græs­ning af stran­den­ge langs Guld­borgs­und – 300.000 kr., 15. Ju­ni Fonden15. Ju­ni Fonden
Ka­tri­neb­jergsko­len, Aar­hus Kommune5.200.000Støt­teIn­klu­sion af børn med au­tis­me i al­me­ne sko­le­klas­ser. Aar­hus Kom­mu­ne og Ka­tri­neb­jergsko­len er de før­ste til at af­prø­ve er­fa­rin­ger­ne fra det ame­ri­kan­ske pro­gram Ne­st i en dansk kon­tekst. Pro­gram­met har kørt i New York i ti år og er­fa­rin­ger­ne vi­ser, at børn med au­tis­me, der går i en al­min­de­lig klas­se med en sær­lig pæ­da­go­gik, læ­rer me­re, end hvis de gik i spe­ci­al­klas­se. Sam­ti­dig kla­rer al­le bør­ne­ne i klas­sen sig bed­re bå­de fag­ligt, per­son­ligt og so­ci­alt. Eg­mont Fon­den støt­ter pro­jek­tet med 5,2 mio. kr.Eg­mont Fonden
Ar­re­sø Sko­le i Halsnæs Kom­mu­ne, Ha­ar­by Sko­le i As­sens Kom­mu­ne, Mo­se­de­sko­le i Gre­ve Kom­mu­ne, Stok­ke­bæks­ko­len i Svend­borg Kom­mu­ne, Søn­der­vangsko­len i Aar­hus Kom­mu­ne, Vir­ring Sko­le i Skan­der­borg Kommune26.000.000Støt­teSko­le+ Pro­jekt: Sko­le+ er en kampag­ne, der med seks ek­sem­pel­pro­jek­ter vi­ser vej­en til, hvor­dan in­den­dørs­fa­ci­li­te­ter­ne på lan­dets sko­ler kan ind­ret­tes, så de i hø­je­re grad in­vi­te­rer til idræt og be­væ­gel­se for børn og voks­ne i og uden­for skoletid.Danmarks Idræts­for­bund, Re­al­da­nia og Lo­ka­le og An­lægs­fon­den står bag kampag­nen og 26 mio. kr. til skolerne.Re­al­da­nia, Lo­ka­le og Anlægsfonden
Ran­ders Kom­mu­ne, Mu­se­um Østjylland4.000.000Kul­tur: Etab­le­ring af ba­sis­ud­stil­lin­ger på det Mu­se­um Østjyl­lands af­de­ling i Gre­naa. Støt­tet af Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond i 2015.Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond
Vej­le Kommune25.000.000An­læg: Re­vi­ta­li­se­ring af Skyt­te­hus­ha­ven og pro­me­na­den i Vej­le. Pro­jek­tet er støt­tet med 25 mio. kr. af A.P. Møl­ler FondenA. P. Møl­ler Fonden
Læ­sø Kommune22.000.000Kul­tu­rarv: Slots- og Kul­tursty­rel­sen er sam­men med Læ­sø Kom­mu­ne pro­jekt­le­der på pro­jek­tet ”Tæn­ge­de ta­ge på Læ­sø” til sik­ring af kul­tu­rarv på Læ­sø. A.P. Møl­ler Fon­den støt­ter med 19 mio. kr. og Au­gusti­nus Fon­den med 3 mio. kr.A. P. Møl­ler Fon­den, Au­gusti­nus Fonden
Thi­sted Kommune19.500.000Byg­ge­ri: Etab­le­ring af Kul­tur­Rum­met – en fæl­les men­tal og fy­sisk plat­form for kul­tur­liv i Thi­sted kom­mu­ne, støt­tet med 19,5 mio. kr. af A. P. Møl­ler Fonden.A. P. Møl­ler Fonden
Bil­lund Kommune4.000.000Byg­ge­ri og bi­bli­o­tek: Renove­ring og in­dret­ning af Bil­lund Cen­tret, her­un­der ud­vik­ling og in­dret­ning af et bi­bli­o­tek må­l­ret­tet børn og un­ge, fra Ole Kirks Fond.Ole Kirks Fond
Bil­lund Kommune1.500.000So­ci­a­le for­mål: Ole Kirks Fond støt­ter op­start af He­ads­pa­ce cen­ter i Bil­lund Kommune.Ole Kirks Fond
Her­ning Kommune250.000Æl­dre og sund­hed: Her­ning Kom­mu­ne har er­fa­ring med, at dag­lig­dags ak­ti­vi­te­ter som fx søvn, per­son­lig ple­je og for­flyt­nin­ger kan væ­re pro­ble­ma­ti­ske hos nog­le bor­ge­re, for­di de er mo­to­risk el­ler psy­kisk uro­li­ge. For­må­let med pro­jek­tet er at un­der­sø­ge ef­fek­ten af den kro­p­s­af­græn­sen­de lej­ring på bor­ge­re med de­mens el­ler an­den hjer­neska­de, der er mo­to­risk og psy­kisk uro­li­ge. Hel­se­fon­den støt­ter med 250.000 kr.Hel­se­fon­den
Lol­land Fal­ster Kommune18.000.000Na­tur: Op­le­vel­ser i na­tu­ren på Lol­land-Fal­ster – styr­ket syn­lig­gø­rel­se af og
til­gæn­ge­lig­hed til na­tu­ren, Nor­dea-fon­den støt­ter med 18.000.000 kr.
Nor­dea-fon­den
Kø­ben­havns Kommune14.000.000Byg­ge­ri: Fær­dig­gø­rel­se af Cir­kel­bro­en, Nor­dea-fon­den har støt­tet med 14 mio. kr. i 2015.Nor­dea-fon­den
Aal­borg Kommune8.800.000Na­tur­for­mid­ling: For­mid­ling af vi­den om el­ge og kron­dyr i Lil­le Vild­mo­se. Nor­dea-fon­den har støt­tet med 8,8 mio. kr.Nor­dea-fon­den
Kø­ben­havns Kommune2.100.000Byg­ge­ri: Nor­dea-fon­den støt­ter i 2016 in­ter­na­tio­nal ar­ki­tekt­kon­kur­ren­ce for det kom­men­de vand-kul­tur­hus på Pa­pirø­en med 2,1 mio. kr. Det skal sik­re et byg­ge­pro­jekt med fa­ci­li­te­ter, ar­ki­tek­tur og de­sign i verdensklasse.Nor­dea-fon­den
Fre­dens­borg, Gen­tof­te, og Fu­re­sø kommuner15.000.000Kom­mu­ner­ne Fre­dens­borg, Gen­tof­te, og Fu­re­sø ar­bej­der sam­men med Ha­ver til Ma­ver om at bru­ge de lo­ka­le sko­le­ha­ver stra­te­gisk over for en bre­de­re grup­pe af bor­ge­re. Nor­dea-fon­den har støt­tet Ha­ver til Ma­vers ud­bre­del­se i pe­ri­o­den 2014-16 og støt­ter nu med yder­li­ge­re 15 mil­li­o­ner kr.Nor­dea-fon­den
Kø­ge Kom­mu­ne, KØS Museum8.500.000Kunst og kul­tur: KØS Mu­se­um for kunst i det of­fent­li­ge rum: ’SPEAK OUT LOUD’, ta­ler­sko­le for un­ge, Nor­dea-fon­den støt­ter med 8.5 mio. kr. i 2015.Nor­dea-fon­den
Oden­se Kommune3.800.000Na­tur­for­mid­ling: Med pro­jek­tet ”Ud i det blå – Oden­se Å” ar­bej­der Oden­se Kom­mu­nes By- og Kul­tur­for­valt­ning på at gø­re åen end­nu me­re til­gæn­ge­lig i fem om­rå­der: Mun­ke Mo­se, Kul­tur­bo­ta­nisk ha­ve, El­lesum­pen, Chri­sti­ans­ga­de og bag Al­ba­ni. Nor­dea-fon­den støt­ter projektet.Nor­dea-fon­den
Gribs­kov, Oden­se, Aal­borg, Sla­gel­se, Læ­sø og Fre­de­riks­berg kom­mu­ner og In­sti­tut for Folkesundhed 10.400.000Støt­te til partnerskabMen­tal sund­hed: Nor­dea-fon­den har i 2016 ud­delt 10,4 mio. kro­ner til Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed, der sam­men med ot­te part­ne­re og seks kom­mu­ner over de næ­ste to år skal ska­be en ram­me, der frem­mer den men­tale triv­sel på in­di­vid,- grup­pe- og samfundsniveau.Nor­dea-fon­den
Gen­tof­te, Guld­borgs­und, Hø­je Taa­strup, Kol­ding, Ny­borg, Od­s­her­red, Sil­ke­borg, Var­de, Aal­borg kommuner5.000.000Støt­teBørn og tra­fik: 10 cy­kel­le­ge­ba­ner i 10 for­skel­li­ge dan­ske kom­mu­ner står klar i lø­bet af 2016-17 og gi­ver børn mu­lig­hed for at læ­re ba­sa­le cy­kel­fær­dig­he­der gen­nem leg. Nor­dea-fon­den støt­ter Cyk­list­for­bun­det og kom­mu­ner­ne med 5 mio. kr.Nor­dea-fon­den
Born­holms Regionskommune7.200.000Støt­teNa­tur­for­mid­lings­pro­jekt om den fæ­noskan­di­ske randzo­ne ved Aakir­ke­by på Born­holm. 'Linjer i land­ska­bet' har et bud­get på 7,2 mil­li­o­ner kr og støt­tes af føl­gen­de fon­de: Nor­dea-fon­den, Den A. P. Møl­ler­ske Støt­te­fond, Spa­re­kas­sen Born­holms Fond, Born­holms Brand, Brdr. Lar­sens Le­gat, Vanførefonden.Nor­dea-fon­den, A. P. Møl­ler Fon­den, Spa­re­kas­sen Born­holms Fond, Born­holms Brand, Brd. Lar­sen Le­gat, Vanførefonden
Kø­ben­havns Kom­mu­ne, Tår­n­by Kom­mu­ne, Dra­gør Kom­mu­ne, Na­tursty­rel­sen, By & Havn55.000.000Støt­te til partnerskabNa­tur­park Ama­ger: Med en ud­de­ling på 55 mio. kr. støt­ter Nor­dea-fon­den etab­le­ring af en na­tur­park ved Kø­ben­havn. Mid­ler­ne skal bru­ges til at sam­le al­le of­fent­li­ge na­tu­r­om­rå­der på Ama­ger til en gi­gan­tisk na­tur­park midt i storbyen.Nor­dea-fon­den
Vi­borg og Aal­borg kommuner33.000.000Støt­teGa­dei­dræt: Vi­borg og Aal­borg Kom­mu­ne har valgt at gå ind i et pro­jekt med ga­dei­drætsor­ga­ni­sa­tio­nen GAME. Kon­cep­tet går ud på at om­dan­ne liv­lø­se in­du­stri­byg­nin­ger til rå ga­dei­dræts­fa­ci­li­te­ter – GAME Stre­et­mek­ka­er. Må­let er at få fle­re børn og un­ge ak­ti­ve på as­fal­ten. Re­al­da­nia og Tryg­fon­den støt­ter i 2016 de to kom­mu­ner med 21 mio. kr., Nor­dea-fon­den støt­ter med 6 mio. kr. og Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond støt­ter pro­jek­tet i Aal­borg med 4 mio. kr, Lo­ka­le- og An­lægs­fon­den støt­ter pro­jek­tet i Vi­borg med 2 mio. kr.Tryg­fon­den, Re­al­da­nia, Nor­dea-fon­den, Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, Lo­ka­le og Anlægsfonden
Gladsaxe Kom­mu­ne1.700.000Støt­teRe­stau­re­ring af Bags­værd­for­tet. Vil­lum Fon­den støt­ter med 1,7 mio. kr.Vil­lum Fonden
Sam­sø Kommune4.000.000Støt­teMil­jø og kli­ma: Bio­sam­fund Sam­sø – mo­de­lø for en cir­ku­lær bio-øko­no­mi. Vil­lum Fon­den støt­ter med 4 mio. kr.Vil­lum Fonden
Ma­ri­a­ger Fjord Kommune8.000.000Støt­teNa­tu­ren – en ren­ta­bel del af land­bru­get. For­må­let med pro­jek­tet er at vi­se, hvor­dan man kan ska­be sto­re og sam­men­hæn­gen­de na­tu­r­om­rå­der, så det kan be­ta­le sig at an­ven­de dem til pro­duk­tion af na­tur­kød af høj kva­li­tet. Det er Ma­ri­a­ger­fjord Kom­mu­ne, Na­tursty­rel­sen Him­mer­land, Agri Nord, LMO og Nor­dic Be­ef, som står bag pro­jek­tet, som Vil­lum Fon­den støt­ter med 8 mio. kr. Vil­lum Fonden
Kø­ben­havns Kommune4.900.000Støt­teKul­tur: Ud­stil­lin­gen, Ur­ba­ni­se­rin­gens mø­der og men­ne­sker på Kø­ben­havns Kom­mu­nes, Kø­be­havns Mu­se­um støt­tet af Ve­lux Fon­den med 4,9 mio. kr.Ve­lux Fonden
Roskil­de Kommune2.600.000Støt­teFlygt­nin­ge: Med er­fa­rin­ger og in­spira­tion fra Sve­ri­ge og Hol­land om in­ter­kul­tu­rel­le ple­je­fa­mi­li­er skal pro­jek­tet ”Børn der flyg­ter ale­ne” sik­re en god sam­men­hæng mel­lem asyl­fa­sen, over­le­ve­rin­gen til Roskil­de Kom­mu­ne og an­brin­gel­sen i en ple­je­fa­mi­lie. Pro­jek­tet er et sam­ar­bejds­pro­jekt mel­lem Roskil­de Kom­mu­ne, Rø­de Kors, Uni­ver­si­ty Col­le­ge Sjælland/ Uni­ver­si­ty Col­le­ge UCC og Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen. Ve­lux Fon­den støt­ter med 2,6 mio. kr. Ve­lux Fonden
Holste­bro Kommune40.000.000Støt­teByg­ge­ri: Cam­pus for Dan­ske Ta­len­ta­ka­de­mi i Hol­stre­bro. Holste­bro Kom­mu­ne fi­nan­si­e­rer Dansk Ta­len­ta­ka­de­mi, som til­by­der fem stats­god­kend­te ud­dan­nel­ser in­den for dans, mu­sik, for­fat­ter­skab, mu­si­cal & te­a­ter, samt kunst & de­sign. Færch Fon­den og Re­al­da­nia fi­nan­si­e­rer det ny cam­pus med 20 mio. kr. hver mens Holste­bro Kom­mu­ne be­ta­ler grun­den. Det tre eta­gers byg­ge­ri igang­sæt­tes i 2016 og skal rum­me 29 kol­le­gie­væ­rel­ser samt fæl­leslo­ka­ler til undervisning.Færch Fon­den, Realdania
Lan­geland Kommune496.000Støt­teUd­styr: Lan­geland Kom­mu­ne er blandt de kom­mu­ner i Dan­mark, der har flest æl­dre bor­ge­re over 65 år og flest bor­ge­re med slid­gigt. Kom­mu­nen har des­u­den et til­bud til al­le pen­sio­ni­ster og før­tids­pen­sio­ni­ster om, at de kan an­ven­de træ­nings­fa­ci­li­te­ter på kom­mu­nens ak­ti­vi­tets- og ple­je­cen­tre. Med do­na­tio­nen fra Tryg­fon­den vil kom­mu­nen for­ny og op­gra­de­re træ­nings­fa­ci­li­te­ter­ne samt ud­vi­de det­te til­bud til og­så at om­fat­te bor­ge­re med muskelskeletlidelser.Tryg­fon­den
Søn­der­borg Kommune1.000.000Støt­teFy­sisk ak­ti­vi­tet for men­ne­sker med de­mens. I Søn­der­borg Kom­mu­ne for­ven­ter man, at an­tal­let af de­mens­ram­te frem mod år 2040 vil vok­se fra de nu­væ­ren­de ca. 1.500 bor­ge­re til om­kring 2.400 bor­ge­re. Kom­mu­nen vil med pro­jek­tet etab­le­re et til­bud om mo­de­rat til hård træ­ning til de­mens­ram­te bor­ge­re med in­spira­tion fra et stort forsk­nings­pro­jekt om træ­ning af bor­ge­re med Alzhei­mers syg­dom (ADEX-forsk­nings­pro­jekt). Tryg­fon­den støt­ter kom­mu­nen med 1 mio. kr. i 2015.Tryg­fon­den
Ski­ve KommuneStøt­teBIG Blue Ski­ve 2040 er en om­fat­ten­de plan for by­ud­vik­ling af he­le om­rå­det om­kring Ski­ve by. Pla­nen er ud­vik­let af ar­ki­tekt­fir­ma Bjar­ke In­gels Group, BIG, og er en fol­ke­ga­ve, som Spar­Vest Fon­den har foræ­ret til by­en i an­led­nin­gen af sit 25 års ju­bilæum. For­må­let med BIG Blue Ski­ve 2040 er at gø­re Ski­ve me­re at­trak­tiv for nye bor­ge­re. Det er kom­mu­nens mål at få fle­re nye bor­ge­re, og i ste­det for pas­sivt at se til mens fle­re og fle­re dan­ske­re væl­ger at bo­sæt­te sig i de sto­re by­er, vil Ski­ve gø­re en pro­ak­tiv indsats.Spar­vest Fonden
Ski­ve Kommune2.460.000Støt­teBy­for­ny­el­ses­pro­gram for Durup, støt­tet med 2,4 mio. af Durup Spa­re­kas­se Fon­den i 2015.Durup Spa­re­kas­se Fonden
Søn­der­borg Asyl­cen­ter dre­vet af Jam­mer­bugt Kommune1.300.000Støt­tePro­jekt Asyl­cen­ter har mod­ta­get 1,3 mio. kr. af Bit­ten og Mads Clau­sen Fond til at etable­re en ræk­ke ini­ti­a­ti­ver, der skal sik­re, at asylan­sø­ger­ne på Søn­der­borg Asyl­cen­ter bli­ver gjort ar­bejds­pa­ra­te og får mu­lig­hed for at del­ta­ge i kon­kre­te ak­ti­vi­te­ter, som frem­mer kend­ska­bet til er­hvervs­li­vet i Sønderborg-området.Bit­ten og Mads Clau­sens Fond
Søn­der­borg Kommune500.000Støt­teIværk­sæt­te­ri: Søn­der­borg Væk­st­råd har mod­ta­get 500.000 kr. af Bit­ten og Mads Clau­sens Fond til at etab­le­re en øget ind­sats over­for iværk­sæt­te­ri i kommunen.Bit­ten og Mads Clau­sens Fond
Kø­ben­havns Kommune1.000.000Støt­teFlygt­nin­ge: I 2016 og 2017 mod­ta­ger Kø­ben­havns Kom­mu­ne godt 1000 flygt­nin­ge. Ef­ter ca­na­disk for­bil­le­de har kom­mu­nen etab­le­ret et Vel­komst­hus, som et mø­de­sted for fri­vil­li­ge og flygt­nin­ge, der øn­sker at ska­be net­værk og ak­ti­vi­te­ter sam­men. Tu­borg­fon­det støt­ter med 1 mio. kr.Tu­borg­fon­det
Her­ning Kommune6.200.000Støt­teFlygt­nin­ge og Er­hverv: Virk­som­he­der i Her­ning Kom­mu­ne mang­ler ar­bejds­kraft. Med Pro­jekt Ny Frem­tid vil Her­ning Kom­mu­ne sam­men med blandt an­det Er­hvervs­rå­det Her­ning og Ikast-Bran­de imø­de­kom­me den ud­for­dring. Det skal gø­res ved at opkva­li­fi­ce­re op til 100 af kom­mu­nens ny­an­kom­m­ne flygt­nin­ge så de mat­cher den ef­ter­spørgsel ef­ter me­ta­l­ar­bej­de­re, som kom­mer fra det lo­ka­le er­hvervs­liv. Pro­jekt Ny Frem­tid vil så­le­des sik­re en øget, kva­li­fi­ce­ret ar­bejds­styr­ke til me­tal­bran­chen i Midtjyl­land. In­du­stri­ens Fond støt­ter med 6,2 mio. kr. i 2016. In­du­stri­ens Fond
Aar­hus Kommune4.400.000Flygt­nin­ge og Er­hverv: Pro­jek­tet Ta­lent Pro­gram­me Aar­hus vil – med af­sæt i ud­valg­te virk­som­he­ders be­hov for ar­bejds­kraft – ud­nyt­te asyl- og in­te­gra­tions­fa­sen til at ud­væl­ge de 50 mest loven­de ta­len­ter blandt kom­mu­nens til­del­te flygt­nin­ge og af­prø­ve en mo­del for et må­l­ret­tet, hur­tigt og in­ten­sivt match med ud­valg­te virk­som­he­der. In­du­stri­ens Fond støt­ter med 4,4 mio. kr. In­du­stri­ens Fond
Kø­ben­havns Kommune1.843.000Støt­teSko­le og ud­sat­te un­ge: Alt for man­ge kø­ben­havn­ske dren­ge kla­rer sig dår­ligt i sko­len og har van­ske­ligt ved at gen­nem­fø­re en ung­doms­ud­dan­nel­se. Dem vil Kø­ben­havns Kom­mu­ne ta­ge hånd om med Kø­ben­hav­nerA­ka­de­mi­et. I 2015 er i alt 108 dren­ge in­vi­te­ret til at del­ta­ge i pro­jek­tet. Må­let er at ska­be møn­ster­bry­de­re og at gi­ve læ­re­re og pæ­da­go­ger på de kø­ben­havn­ske sko­ler nye red­ska­ber til at ar­bej­de med møn­ster­bryd­ning hos de ele­ver, der har brug for det. Bi­ku­ben­fon­den bi­dra­ger med 1,8 mio. kr. til Kø­ben­havns Kom­mu­nes etab­le­ring af KøbenhavnerAkademiet.Bi­ku­ben­fon­den
Bal­lerup Kommune1.600.000Støt­teSkils­mis­sebørn: Skils­mis­se­grup­per for børn i dag­in­sti­tu­tions­al­de­ren og de­res for­æl­dre. Støt­tet med 1,6 mio. kr. af Eg­mont FondenEg­mont Fonden
Kom­mu­ner i alt683.121.000

Stat

Be­løbTy­peBe­skri­vel­seFond
Ret­ter­ne i Nord­s­jæl­land, Dan­marks Domstole4.219.500Støt­teBørn i ret­ten hand­ler om at fin­de frem til nye og bed­re må­der at hånd­te­re for­æl­dres stri­dig­he­der om børn i ret­ten. Pro­jek­tet ta­ger ud­gangs­punkt i de go­de er­fa­rin­ger med bør­ne­sag­kyn­di­ge fra Ret­ter­ne i Nord­s­jæl­land, byg­ger vi­de­re på dem og ud­vik­ler nye mo­del­ler med fa­mi­lie­for­løb, der blandt an­det be­står af fa­mi­lie­sam­ta­ler med psy­ko­lo­ger, del­ta­gel­se i wor­ks­hop­da­ge for for­æl­dre og bør­ne­grup­per for de børn, som er in­vol­ve­ret i skils­mis­sen. For­lø­be­ne bli­ver i før­ste om­gang til­budt til 70 til­fæl­digt ud­valg­te fa­mi­li­er og skal hjæl­pe for­æl­dre­ne til at flyt­te fo­kus fra eg­ne be­hov og kon­flik­ter til bar­nets be­hov. Eg­mont Fon­den støt­ter Børn i ret­ten med 4,2 mio. kroner.Eg­mont Fonden
Erhvervsstyrelsen/25 kom­mu­ner20.000.000Part­ner­skab
Støt­te til kom­mu­ner­nes strategiudvikling
Col­lecti­ve Impact
Land­di­strikt­ud­vik­ling. 'På For­kant'. I en 3-årig part­ner­skabs­af­ta­le mel­lem Re­al­da­nia, KL og Er­hvervs­sty­rel­sen får 25 land­kom­mu­ner op til 500.000 kr. hver til ind­køb af rå­d­giv­ning til at ud­vik­le en stra­te­gi for land­di­strikt­ud­vik­ling i den en­kel­te kom­mu­ne. Re­al­da­nia bi­dra­ger med ca. 20 mio. kr. Re­al­da­nia
Kul­tursty­rel­sen (samt Næst­ved, Aa­ben­rå, Gre­ve, Brøn­der­s­lev og Ve­st­him­mer­lands kommuner)3.130.000Part­ner­skab
Støt­te til rådgivning
Col­lecti­ve Impact
Be­va­rel­se af kul­tu­rarv: Re­al­da­nia har i en år­ræk­ke haft et sam­ar­bej­de med kul­tursty­rel­sen om kul­tu­rarv i kom­mu­ner­ne. Det dre­jer sig om be­va­rel­se af fre­de­de hu­se og byg­nin­ger samt om kul­tur­hi­sto­ri­ske vær­di­er. I 2015 blev vin­der­kom­mu­ner­ne i tred­je an­søg­nings­run­de kå­ret. Hver af de fem kul­tu­rarvskom­mu­ner får 625.000 kr. til ind­køb af konsulentydelser.Re­al­da­nia
Na­tursty­rel­sen12.000.000Støt­te og partnerskabNa­tur­for­mid­ling og kul­tu­rarv: Etab­le­ring af ud­stil­ling og op­le­vel­ses­rum i Fug­le­op­le­vel­ses­cen­tret Det Grå Fyr i Ska­gen. Nor­dea-fon­den har støt­tet cen­tret med 12 mio. kr. i 2015. Re­al­da­nia køb­te det fre­de­de fyr i 2014 og le­jer det nu ud til Na­tursty­rel­sen, som dri­ver Fugleoplevelsescentret.Nor­dea-fon­den
Na­tursty­rel­sen Bornholm1.200.000Støt­teNa­tur: Ham­mers­hus­klip­pens fl­ora. Re­gi­stre­ring af fl­ora og ’le­ven­de for­tids­min­der’, støt­tet med 1,2 mio. kr. af 15. Ju­ni Fonden.15. Ju­ni Fonden
Det Kon­ge­li­ge Bi­bli­o­tek, Kulturministeriet8.000.000Støt­teKultur/digitalisering: Di­gi­ta­li­se­ring af næ­sten en mil­li­on luft­fo­tos ta­get over Sjæl­land og om­lig­gen­de øer. Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond støt­ter med 8 mio. kr.Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond
Sty­rel­sen for Slot­te og Kulturejendomme500.000Støt­teIstand­s­æt­tel­se af det kon­ge­li­ge fest­køk­ken på Chri­sti­ans­borgs Slot støt­ter af Knud Høj­gårds FondKnud Høj­gårds Fond
DR, Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et300.000Støt­teKul­tur: DR Pi­ge­ko­rets tur­ne til OL i Bra­si­li­en støt­tet af Knud Høj­gårds FondKnud Høj­gårds Fond
Dansk Jagt & Sko­v­brugs­mu­se­um, Kulturministeriet400.000Støt­teKunst: Ud­stil­ling ’Jag­ten og Mag­ten’ støt­tet af Knud Høj­gårds FondKnud Høj­gårds Fond
Sta­tens Mu­se­um for Kunst, Kulturministeriet500.000Støt­teKunst: Ud­stil­ling ’What’s hap­pe­ning’ støt­tet af Knud Høj­gards FondKnud Høj­gårds Fond
Sta­ten Se­rum In­sti­tut, Sund­heds- & Ældreministeriet9.400.000Støt­teBio­bank: Dan­marks Na­tio­na­le Bio­bank blev etab­le­ret ved Sta­tens Se­rum In­sti­tut, som i 2009-2010 modt­og en 10-årig be­vil­ling på DKK 118 mio. fra No­vo Nor­disk Fon­den. Ud­be­ta­ling i 2015: 9,4 mio. kr.No­vo Nor­disk Fonden
Slots- og Kul­tursty­rel­sen, DR og Nationalmuseet14.800.000Støt­teKul­tur: DR, Na­tio­nal­mu­se­et, Slots- og Kul­tursty­rel­sen og en ræk­ke mu­se­er over he­le lan­det er gå­et sam­men om at for­mid­le Dan­marks hi­sto­ri­er på ny. Nor­dea-fon­den støt­ter pro­jek­tet med 14,8 mio. kr. i år 2016.Nor­dea-fon­den
Byg­nings­ty­rel­sen725.000.000Støt­teByg­ge­rI: Mærks­byg­nin­gen, ud­byg­ning af Pa­nu­min­sti­tut­tet ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets Sund­heds­vi­den­ska­be­li­ge Faku­l­tet. Byg­ge­ri­et ko­ster 1,5 mia. kr., hvoraf A.P. Møl­ler Fon­den bi­dra­ger med 600 mio. kro­ner + 125 mio. kr. til in­ven­tar. Byg­nings­sty­rel­sen, der er byg­her­re og ejer be­ta­ler 672 mio. kr. Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bli­ver le­jer, og det Sund­heds­vi­den­ska­be­li­ge Faku­l­tet bli­ver bru­ger af det nye Pa­num. Ba­se­byg­nin­ger­ne – dvs. de ne­der­ste eta­ger med au­di­to­ri­er, kan­ti­ne og fæl­les­a­re­a­ler – ind­vies den 18. ja­nu­ar 2017.A.P. Møl­ler Fonden
Det Kon­ge­li­ge Teater8.200.000Støt­teRe­stu­a­re­ring af Mu­se­loft og kro­neskakt, Vil­lum Fon­den støt­ter med 8,2 mio. kr.Vil­lum Fonden
Det Kon­ge­li­ge Teater6.000.000Støt­teDet Obel­ske Fa­mi­lie­fond støt­ter med 6.000.000 kr. til Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters out­reach-pro­gram for at nå be­folk­nings­grup­per, som ik­ke har kon­takt med teatret.Det Obel­ske Familiefond
Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter, Kom­pag­ni B450.000Støt­teBal­let: Kom­pag­ni B er Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters eget ini­ti­a­tiv. Te­a­tret har øn­sket at ska­be et forum, der bå­de sø­ger at ud­vik­le bal­let som kunst­form, men og­så at ud­vik­le den næ­ste ge­ne­ra­tion af bal­let­dan­se­re. Hos Kom­pag­ni B får de un­ge dan­se­re mu­lig­hed for at un­der­sø­ge de­res ta­lent og læ­re at sam­ar­bej­de som et kom­pag­ni. Lauritzen Fon­den støt­ter med 450.000 kr. i 2016.Lauritzen Fon­den
Stat i alt809.880.000

Universiteter mm.

Be­løbTy­peBe­skri­vel­seFond
Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Kun­sta­ka­de­mis Skoler
for Ar­ki­tek­tur, De­sign og Kon­ser­ve­ring (KADK)
4.900.000Sam­ar­bej­deUd­dan­nel­se og til­gæn­ge­lig­hed: Kun­sta­ka­de­miets Ar­ki­tekt­sko­le vil i sam­ar­bej­de med Be­vi­ca Fon­den ud­vik­le og styr­ke sko­lens un­der­vis­ning og forsk­ning i uni­ver­selt de­sign og til­gæn­ge­lig­hed for al­le. Am­bi­tio­nen er, at til­gæn­ge­lig­hed ik­ke skal ses som et sær­ligt hen­syn, men som en na­tur­lig del af ar­ki­tek­tur og de­sign. Sam­ar­bej­det mel­lem Be­vi­ca Fon­den, KADK og Dan­ske Han­di­ca­por­ga­ni­sa­tio­ner er støt­tet med 4,9 mio. kr. af Be­vi­ca Fonden.
Syd­dansk Universitet385.000.000Støt­teByg­ge­ri: Cam­pus Kol­le­gi­et i Oden­se, foræ­ret af A. P. Møl­ler Fon­den ind­vi­et i 2015 med plads til 250 studerende.
Kø­ben­havns UniversitetStøt­teByg­ge­ri: A.P. Møl­ler Fon­den støt­te­de i 2015 Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet med et nyt torv ved Søn­dre Campus
Kø­ben­havns Universitet550.000.000Støt­teByg­ge­ri: Nyt Na­tur­hi­sto­risk Mu­se­um. En ræk­ke fon­de støt­ter etab­le­ring af pro­jek­tet, som skal sam­le Ge­o­lo­gisk Mu­se­um, Zoo­lo­gisk Mu­se­um og Bo­ta­nisk Ha­ve i en ræk­ke nye og ek­si­ste­ren­de byg­nin­ger ved Bo­ta­nisk Ha­ve i Kø­be­havn. Pro­jek­tet ko­ster 950 mio. kr. og for­ven­tes af stå fær­digt i 2020. Pro­jek­tet er fi­nan­si­e­ret med 250 mio. kr. fra Vil­lum Fon­den, 100 mio. kr. fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, 100 mio. kr. fra No­vo Nor­disk Fon­den, 100 mio. kr. fra Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond, 300 mio. kr. fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, 100 mio. kr. fra Staten.
CBS52.000.000Støt­teByg­ge­ri: CBS Stu­dents and In­nova­tion Hou­se, istand­s­æt­tel­se og om­byg­ning af ejen­dom­men Howitzvej 30. Støt­tet af Knud Høj­gaards Fond, Nor­dea-fon­den, Vil­lum Fon­den, Fre­de­riks­berg­Fon­den, Au­gusti­nus Fon­den, Weiman-Fonden.Knud Høj­gaards Fond, Nor­dea-fon­den, Vil­lum Fon­den, Fre­de­riks­berg-Fon­den, Au­gusti­nus Fon­den, Weiman-Fonden.
Pro­fes­sions­højsko­len Me­tro­pol, Ud­dan­nel­ses -og Forskningsministeriet12.700.000Støt­teUd­dan­nel­se: Er­næ­rings-og sund­heds­ud­dan­nel­sen, Professionshøjskolen
Me­tro­pol: ’Mad­fæl­les­ska­ber for Un­ge’, 12,7 mio. kr. fra Nordea-fonden
Nor­dea-fon­den
Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed, Syddansk
Universitet
12.000.000Støt­teSund­hed: ’Yo­ung & Acti­ve’ – sund­heds­frem­men­de ak­ti­vi­te­ter, der styr­ker gym­na­sie­e­le­vers fæl­les­ska­ber og triv­sel, 12 mio​.kr. fra Nordea-fondenNor­dea-fon­den
Sta­tens In­sti­tut for Folkesundhed2.000.000Støt­teSund­hed: For­må­let med pro­jek­tet er at få fle­re i ar­bej­de gen­nem en ind­sats med fo­kus på fy­sisk ak­ti­vi­tet. Hel­se­fon­den støt­ter med 2 mio. kr.Hel­se­fon­den
Syd­dansk Universitet9.800.000Støt­teMu­se­ums­for­mid­ling: Forsk­nings- og ud­vik­lings­pro­jekt om dansk mu­se­ums­for­mid­ling in­den­for kunst, kul­tur og na­tur. Nor­dea-fon­den støt­ter med 9.8 kr. i 2015.Nor­dea-fon­den
18 gym­na­si­er og handelsskoler10.000.000Støt­teSund­hed: Funk­tio­nel hjer­ne­træ­ning bli­ver en del af sko­le­ske­ma­et på ung­doms­ud­dan­nel­ser lan­det over. 18 sko­ler del­ta­ger i de kom­men­de tre år i pro­jekt Ung Hjer­ne, der om­fat­ter bå­de ele­ver og et an­tal læ­re­re, der ud­dan­nes som in­struk­tø­rer. Nor­dea-fon­den støt­ter et lands­dæk­ken­de pro­jekt som rul­les ud fra 2016. Tiet­gen Han­dels­gym­na­si­um er pro­jekt­le­der for de 18 gym­na­si­er og handelsskoler.Nor­dea-fon­den
Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Cen­ter for Hold­spil og Sundhed15.000.000Støt­teSund­heds­for­mid­ling: Cen­ter for Hold­spil og Sund­hed un­der Kø­ben­havns Uni­ve­ri­stet får 15 mio. kr. af Nor­dea-fon­den til en im­ple­men­te­rings­en­hed, hvis ene­ste for­mål bli­ver at brin­ge cen­trets forsk­ning om hold­spils be­tyd­ning for sund­hed og triv­sel helt ud til danskerne. Nor­dea-fon­den
Syd­dansk Universitet300.000Støt­teTil­træk­nings­kraft: Syd­dansk Uni­ver­si­tet i Søn­der­borg har mod­ta­get 300.000 kr. af Bit­ten og Mads Clau­sens Fond til at gen­nem­fø­re en ana­ly­se af Søn­der­borg som ud­dan­nel­ses­by for at kort­læg­ge ini­ti­a­ti­ver, der kan øge om­rå­dets til­træk­nings­kraft over­for po­ten­ti­el­le og ek­si­ste­ren­de studerende.Bit­ten og Mads Clau­sens Fond
Pro­fes­sions­højsko­len Me­tro­pol, Ud­dan­nel­ses -og Forskningsministeriet10.500.000Støt­tePrak­sis- og In­nova­tions­hu­set: For­må­let med pro­jek­tet er at op­byg­ge et in­nova­tivt læ­rings­mil­jø med test­la­bo­ra­to­ri­er og si­mu­la­tions­mil­jø­er på Pro­fes­sions­højsko­len Me­tro­pol. Her kan stu­de­ren­de og un­der­vi­se­re sam­men med er­hvervs­li­vet ud­vik­le og te­ste pro­duk­ter, me­to­der og idéer in­den for He­alth­Tech, ba­se­ret på den ny­e­ste vi­den og forsk­ning. In­du­stri­en Fond støt­ter med 10,5 mio.kr.i pe­ri­o­den 2015-2018.In­du­stri­ens Fond
Uni­ver­si­te­ter mm. i alt1.064.200.000
Den of­fent­li­ge sek­tor i alt: 3.303.265.000 kr.

 

– se evt. en stør­re ver­sion af ta­bel­ler­ne her

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Tabeller

Se evt. en større version af tabellerne her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer