Annoncespot_img

Epinion evaluerer Realdanias ’På forkant’-kampagne

Partnerskabet mellem Realdania, staten og kommunerne fremlægger i løbet af september måned en midtvejsevaluering af deres fælles projekt ’På forkant’, som støtter strategiudvikling i 26 af landets yderkommuner.

På for­kant-kampag­nen støt­ter yder­kom­mu­ner­nes ind­køb af pri­vat kon­su­lent­bi­stand til at ud­vik­le lang­sig­te­de stra­te­gi­pla­ner, som kan sæt­te gang i en po­si­tiv om­stil­ling og ud­vik­ling i landdistrikterne. 

På for­kant-pro­jek­tet er et part­ner­skab, som be­står af Re­al­da­nia, Er­hvervs­sty­rel­sen og Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL), der i sam­ar­bej­de med rå­d­giv­nings­fir­ma­et Bark A/S dri­ver det tre-åri­ge pro­jekt. Der er 26 del­ta­gen­de kom­mu­ner i pro­jek­tet, som lø­ber frem til år 2018. 

Pro­jek­ter­ne støt­tes hver med 500.000 kr. til ind­køb af ek­stern rå­d­giv­ning til at ud­vik­le stra­te­gi­er, som kan an­vi­se nye ve­je til at lø­se kom­mu­ner­nes pro­ble­mer med fal­den­de vækst, be­folk­nings­tal og fær­re ar­bejds­plad­ser.  Re­al­da­nia bi­dra­ger med 18,2 mio. kr., mens sta­ten har be­vil­get 1,8 mio. kr. samt tre AC-år­s­værk, som stil­les til rå­dig­hed af Er­hvervs­sty­rel­sen. Og­så KL bi­dra­ger med rå­d­giv­nings- og analysekapacitet. 

Epi­ni­on har i før­ste om­gang gen­nem­ført en midt­vej­se­va­lu­e­ring, som pri­mært fo­ku­se­rer på pro­ces­sen og kom­mu­ner­nes sam­ar­bej­de med På for­kant-se­kre­ta­ri­a­tet. Men midt­vej­se­va­lu­e­rin­gen skal og­så gi­ve en pej­ling på, i hvor høj grad stra­te­gi­pro­jek­ter­ne ind­til vi­de­re har væ­ret med til at ska­be kon­kre­te re­sul­ta­ter og for­an­drin­ger i kom­mu­ner­ne. Sær­ligt i for­hold til at ska­be stør­re for­stå­el­se for og be­vidst­hed om kom­mu­nens po­ten­ti­a­ler og udfordringer.

Ho­ved­par­ten af eva­lu­e­rin­gen er byg­get op om­kring en sur­vey blandt 140 nøg­le­per­so­ner, som På for­kant-se­kre­ta­ri­a­tet og de kom­mu­na­le pro­jekt­le­de­re har ud­valgt til at del­ta­ge i surveyen. 

På for­kant-part­ner­ska­bet for­ven­ter at frem­læg­ge eva­lu­e­rings­rap­por­ten i lø­bet af september.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer