Fællesskab, sundt liv og en lille hvid elefant i Salling og på Fur

Det nye sundheds- og multihus, Pulsen i Balling, har tiltrukket nye læger, og landsbyens beboere mødes nu til fællesspisning i caféen. Men huset møder også modstand i byen, hvor ikke alle deler idéen om det sunde liv. Danmarks Fonde har været på besøg i Skives landdistrikt i Salling for at se på resultaterne af fondskronerne fra Spar Vest Fonden, Realdania, A. P. Møllers Fond og en række lokale fonde.

”Flyt til Ski­ve” står der på de po­st­kort, som lig­ger spredt i vif­ter på bor­de­ne i foy­e­ren på Ski­ve Kom­mu­nes rådhus.

Dan­marks Fon­de er på be­søg på vej op gen­nem halvø­en Sal­ling og over til øen Fur for at se på re­sul­ta­ter­ne af nog­le af de man­ge fonds­støt­te­de pro­jek­ter, som hjæl­per lo­kal­be­folk­nin­ger­ne i Ski­ve Kom­mu­nes lands­by­er til at dæm­me op for af­folk­nin­gen og bu­tiks­dø­den. Og til at ska­be sam­lings­punk­ter for ak­ti­vi­te­ter og ar­ran­ge­men­ter i et af lan­dets yderområder.

”Vi har 34 for­sam­lings­hu­se i Ski­ve Kom­mu­ne, og stort set al­le vo­res by­er har de se­ne­re år ud­vik­let de­res kul­tur­fa­ci­li­te­ter og hal­ler med en el­ler an­den form for ek­stern fi­nan­si­e­ring, of­te fra fon­de,” si­ger sek­tions­le­der An­ders Rask fra Ski­ve Kom­mu­nes af­de­ling for Er­hverv og Udvikling.

Han for­tæl­ler og­så om et af de kom­men­de pro­jek­ter, som vil kræ­ve rig­tig man­ge fond­skro­ner for at bli­ve re­a­li­se­ret. BIG Blue Ski­ve er nav­net på en stor­stilet ma­ster­plan for by­ud­vik­lin­gen i Ski­ve by frem mod år 2040. Pla­nen er la­vet af Bjar­ke In­gels Group og in­de­hol­der fle­re monu­men­tale byg­nin­ger, uden­dørs sce­ner, skul­p­tur­park, fi­ske­bro, ska­ter­park, parkour­park og me­get mere.

Det er den lo­ka­le Spar Vest Fon­den, der har skæn­ket BIGs vi­sion og ma­ster­plan for Ski­ve til kom­mu­nen i an­led­ning af fon­dens 25 års ju­bilæum i 2015. Fon­den har over de se­ne­ste tre år ud­delt me­re end 60 mio. kr. i Skiveområdet.

Sund skepsis

Kort ef­ter by­skil­te­ne til Bal­ling by duk­ker nye blå og hvi­de skil­te op, der vi­ser vej til Pul­sen. Mul­ti­hu­set blev ind­vi­et for to år si­den og fun­ge­rer som et sund­heds- og mul­ti­hus med prak­ti­se­ren­de læ­ger, sy­geple­je­sker fod­ple­jer, fy­si­o­te­ra­pe­u­ter, sports­hal­ler, mø­de­lo­ka­ler og et varmtvands­bas­sin, som ef­ter pro­jekt­pla­nen var til­tænkt genoptræning.

Pulsen i Balling
Pul­sen i Bal­ling. Sund­heds- og mul­ti­hu­set er byg­get med støt­te fra Re­al­da­nia og Spar Vest Fonden

Mul­ti­hu­set er en stor og mo­der­ne til­byg­ning til by­ens gam­le sports­hal, som og­så er ble­vet renove­ret. Der­u­d­over er det gam­le ca­fe­te­ria skif­tet ud med en café, som fo­ku­se­rer på sund mad.

Re­al­da­nia har støt­tet pro­jek­tet med 3,6 mio. kr. Den do­na­tion er sym­bo­li­se­ret med en stor nav­ne­pla­de på væ­g­a­re­a­let for­an caféen, sam­men med nav­ne­ne på de an­dre sponso­rer, der har be­talt for byg­ge­ri­et. Og­så Spar Vest Fon­den, som do­ne­re­de 2 mio. til pro­jek­tet, har en pla­de, li­ge som en end­nu stør­re pla­de med på­skrif­ten ”By­ens Bor­ge­re” vid­ner om, at pro­jek­tet har haft lo­kal op­bak­ning blandt by­ens 1.200 borgere.

”Hu­set hed­der Pul­sen i Sal­ling, for det er me­nin­gen, at det skal træk­ke bru­ge­re fra he­le Sal­ling. Men det er en ud­for­dring at kom­me ud over Hem bak­ke,” si­ger cen­ter­chef, Kas­per Juhl Ole­sen, med hen­vis­ning til na­bo­by­en seks ki­lo­me­ter fra Balling.

Han over­tog le­del­sen af det fær­dig­byg­ge­de hus i fe­bru­ar i år, men pro­jek­tet har væ­ret lang tid un­der­vejs og be­gynd­te 2004.

”Det var lo­ka­le ildsjæ­le, der be­slut­te­de, at der skul­le gø­res no­get ved den hal, og at der skul­le ske no­get med by­en, hvis den skul­le und­gå lands­by­dø­den. By­ens læ­ge var ved at gå pen­sion, og den­gang tal­te man me­get om, at det var et sund­heds­hus, der skul­le til for at til­træk­ke en ny læ­ge,” si­ger Kas­per Juhl Olesen.

Der blev si­den skabt et po­li­tisk fler­tal i by­rå­det, og kom­mu­nen be­tal­te 8,5 mio. kr. af pro­jek­tet til i alt 49 mio. kr.

Men selv om Pul­sen bå­de har haft suc­ces med at til­træk­ke nye læ­ger, og selv om ejen­doms­mæg­ler­ne si­ger, at det har væ­ret godt for huspri­ser­ne, så er det ik­ke al­le bor­ge­re i Bal­ling, der jub­ler over sund­heds- og mul­ti­hu­set. Fak­tisk er der bor­ge­re i Bal­ling, som er skep­ti­ske over for sundheds-trenden.

”Vi har væ­ret fast be­slut­tet på ik­ke at ser­ve­re po­m­frit­ter i caféen – vi vil ik­ke la­ve fri­tu­remad, når vi kal­der det et sund­heds­hus. Men det mø­der mod­stand, og vi har hørt om folk, der har sagt, at de ik­ke vil­le kom­me her, for­di vi ik­ke har po­m­frit­ter,” si­ger Kas­per Juhl Olesen.

En lille hvid elefant

Og­så sam­ar­bej­det med kom­mu­nen har gi­vet over­ra­skel­ser un­der­vejs. I de pro­jekt­pla­ner, som Re­al­da­nia og Spar Vest Fon­den gav de­res støt­te til, var det fra star­ten me­nin­gen, at Pul­sen og­så skul­le til­by­de genop­træ­nings­pro­gram­mer. Det var bag­grun­den for, at hu­set fik et stort varmtvandsbassin.

Liften til genoptræningsbassinet har stået ubrugt i et år
Lif­ten til genop­træ­nings­bas­si­net har stå­et ubrugt i et år

”Men ef­ter ind­vi­el­sen vi­ste det sig, at kom­mu­nen ik­ke vil­le til­de­le et yder­num­mer til hu­set, så vi kun­ne til­by­de varmtvands­bas­si­net som en ve­der­lags­fri be­hand­lings­form til genop­træ­ning og smerte­lin­dring – hvor kom­mu­nen af­hol­der ud­gif­ten. Der­for har vo­res lift ik­ke væ­ret i brug i over et år,” si­ger Kas­per Juhl Ole­sen og pe­ger på sto­le­lif­ten, som kan løf­te bru­ge­ren fra kø­re­sto­len og ned i det var­me vand.

Bas­si­net bli­ver dog brugt. Der er ba­by­svøm­ning, og børn som er sær­ligt sen­si­ti­ve, æl­dre som har træ­ning med fy­si­o­te­ra­pe­ut, el­ler som træ­ner på egen hånd. Det var­me vand er no­get af det, som kan til­træk­ke folk – og­så fra den an­den si­de af Hem bak­ke – i den of­fent­li­ge åbningstid.

Det var og­så pla­nen, at Pul­sen skul­le ha­ve et uden­dørs op­var­met svøm­me­bas­sin ved si­den af bold­ba­ner­ne. Idéen var, at et geo­ter­misk fjern­var­me­an­læg skul­le ha­ve for­sy­net bas­si­net med varmt vand til op­varm­ning. Men pro­jek­tet er på stand-by, og i ste­det for svøm­me­bas­si­net har Pul­sen nu en beach volleyball-bane.

Kasper Juhl Olesen, centerchef (Pulsen i Balling)
Kas­per Juhl Ole­sen, cen­ter­chef (Pul­sen i Balling)

Kas­per Juhl Ole­sen er sik­ker på, at mul­ti­hu­set er rig­tig godt for by­ens ud­vik­ling og for det sam­men­hold, som blandt an­det op­står via de man­ge ar­ran­ge­men­ter, hvor Pul­sen bli­ver brugt som forsamlingshus.

”Der er in­gen tvivl om, at fon­de­nes pen­ge er godt brugt, selv­om der sta­dig er nog­le i by­en, der ik­ke kan se idéen i det, og ik­ke vil kom­me her. Det hand­ler om, at folk får lyst til at ta­ge ejer­skab for ste­det, og jeg sy­nes vi har nog­le fan­ta­sti­ske ar­ran­ge­men­ter, som når vi f.eks. hol­der fæl­les­spis­ning,” si­ger Kas­per Juhl Olesen.

Når Pul­sen hol­der fæl­les­spis­ning, ser­ve­rer caféen klas­si­ske dan­ske ret­ter som flæ­ske­s­teg og stegt flæsk med persillesovs.

”Vi kan mær­ke, at de­le af by­en er lidt til­ba­ge­hol­den­de, når vi for­sø­ger med nye ret­ter, som da vi i fre­dags ser­ve­re­de gour­met-ho­t­dogs til fæl­les­spis­nin­gen. Der kom dog 50, så det gi­ver an­dre mod på at prø­ve. Men vi må sta­dig ud at for­tæl­le folk, at by­en vir­ke­lig har få­et et fan­ta­stisk hus, som er værd at støt­te op om,” si­ger Kas­per Juhl Olesen.

Durups fond er byens livline

Roslev Mølle
Ros­lev Spa­re­kas­ses Fond støt­ter Ros­lev møl­le­for­e­ning og by­ens vartegn

Tu­ren går vi­de­re gen­nem Ros­lev, hvor lands­by­ens var­tegn, den gam­le møl­le, er ved at bli­ve ma­let. Ros­lev Spa­re­kas­ses Fond støt­ter by­ens møl­le­for­e­ning, og fon­den ejer og bort­for­pag­ter kro­en, som er by­ens sam­lings­punkt. Ros­lev Spa­re­kas­ses Fond ud­de­ler et par hund­re­de tu­sind kro­ner om året, men har net­op an­søgt Er­hvervs­sty­rel­sen om at ned­sæt­te grund­ka­pi­ta­len for grad­vist at bru­ge pen­ge­ne til ud­de­lin­ger ind­til kas­sen er tom, og fon­den kan likvideres.

Næ­ste lands­by er Durup, hvor bu­tiks­dø­den sprin­ger i øj­ne­ne gen­nem den gam­le del af ho­ved­ga­den. Durup hav­de for år til­ba­ge 12 mø­bel­fa­brik­ker. I dag er der kun én til­ba­ge, og by­en har i læn­ge­re tid op­le­vet den af­folk­ning, som al­le by­er­ne i Sal­ling-om­rå­det kæm­per med.

Møbelfabrik
Tid­li­ge­re var der 12 mø­bel­fa­brik­ker i Durup. I dag er der en tilbage.

Men nu er der tegn på, at tin­ge­ne er ved at ven­de, for­tæl­ler Ni­els Mar­tin Ri­is, der er for­mand i Durups Idræts- og svøm­me­hal. Dan­marks Fon­de mø­der ham bæ­ren­de på en per­son­vægt i den ny­byg­ge­de fæl­lesind­gang til svøm­me­hal­len, sports­hal­ler­ne og selskabslokalerne.

”Vi er den ene­ste af lands­by­er­ne i Sal­ling, der har for­må­et at hol­de elev­tal­let på sko­len,” si­ger han.

Det er end­nu en spa­re­kas­se­fond, Durup Spa­re­kas­ses Fond, der med en sam­let støt­te på 11 mio. kr. har gjort til­byg­nin­gen af fest­lo­ka­ler­ne og renove­rin­gen mulig.

”Fon­den er by­ens liv­li­ne, og hal­ler­ne og fest­lo­ka­ler­ne er by­ens om­drej­nings­punkt,” si­ger Ni­els Mar­tin Riis.

Durup Spa­re­kas­ses Fond har net­op be­vil­get pen­ge til end­nu et om­byg­nings­pro­jekt i idræts­hal­len, hvor der blandt an­det skal byg­ges en lil­le fod­bold­ba­ne, hvor man kan spil­le to mod to.

Durup-hallen
Durup Spa­re­kas­ses Fond har be­talt 11 mio. kr. for til­byg­nin­gen af sel­skabslo­ka­ler og den fæl­les ind­gang til Idræts- og Svømmehallen

”Det kan væ­re svært for de un­ge at fin­de to gan­ge syv mand til en in­den­dørs kamp. Med den ny mi­ni­fod­bold­ba­ne hå­ber vi, at de let­te­re kan kom­me for­bi og la­ve en tur­ne­ring,” si­ger Ni­els Mar­tin Riis.

Han for­kla­rer, at me­nin­gen med ste­det er, at be­sty­rel­sen stil­ler hal­ler­ne og lo­ka­ler­ne til rå­dig­hed, og så er det op til for­pag­te­ren og bor­ger­ne af fyl­de dem ud.

Al­le­re­de den kom­men­de søn­dag er der ar­ran­ge­ment i hal­ler­ne. By­en har in­vi­te­ret til vægt­kon­kur­ren­ce, hvor del­ta­ger­ne kan bru­ge idræts- og svøm­me­hal­ler­nes fa­ci­li­te­ter til at mo­tio­ne­re og slan­ke sig.

”Vi hå­ber, at der vil kom­me folk fra de an­dre by­er i Sal­ling, så vi kan la­ve en kon­kur­ren­ce om, hvil­ken by der for­mår at ta­be sig mest,” si­ger Ni­els Mar­tin Riis.

A. P. Møller udbygger Furs port til omverdenen

Øen Fur bli­ver kaldt prik­ken over i’et i Sal­ling. Fra top­pen af fær­gen Mjøl­ner-Fur kan man fra ind­sej­lin­gen se den sto­re ud­vi­del­se og renove­ring af lystbå­de­hav­nen, som blev ind­vi­et i ju­ni. Ly­se, fri­ske træ­bræd­der på de nye bå­de­bro­er og bol­vær­ket snor sig he­le vej­en rundt i hav­nen, som nu har plads til 145 lystbåde.

Det var den lo­ka­le fond, Fuur Spa­re­kas­ses Fond, som tog ini­ti­a­tiv til en be­hovs­a­na­ly­se af fi­re pro­jek­t­mu­lig­he­der, som kun­ne væ­re med til at ud­vik­le øen. Val­get faldt på ud­vi­del­sen af hav­nen, der er øens po­rt mod om­ver­de­nen. Der kom­mer år­ligt 200.000 be­sø­gen­de til Fur.

”En le­ven­de og vel­fun­ge­ren­de havn i ud­vik­ling er en af mu­lig­he­der­ne for vækst. Ved at in­ve­ste­re i hav­ne­om­rå­det kan der og­så kom­me in­ter­es­se for at in­ve­ste­re an­dre ste­der på Fur. Det er i hvert fald, hvad Fuur Spa­re­kas­ses Fond så som et af po­ten­ti­a­ler­ne. På den bag­grund igang­s­at­te Ski­ve Kom­mu­ne en fun­dra­i­sing til pro­jek­tet,” sag­de Ski­ve Kom­mu­nes borg­me­ster, Pe­der Chri­sti­an Kir­ke­gaard, da han ind­vie­de hav­nen den 14. ju­ni i år.

Fur Havn
Ud­vi­del­sen af Fur havn blev ind­vi­et i ju­ni år. Den A. P. Møl­ler­ske Støt­te­fond har støt­tet med 6 mio. kr. og Fuur Spa­re­kas­ses Fond har be­talt 4,5 mio. kr.

Pro­jek­tet har væ­ret ot­te år un­der­vejs og har ko­stet 20,5 mio. kr. Den A. P. Møl­ler­ske Støt­te­fond har gi­vet 6 mio. kr., og Fuur Spa­re­kas­ses Fond har gi­vet 4,5 mio. kr. Der­u­d­over har Ski­ve Kom­mu­ne, In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et og Småø­er­nes Ak­tions­grup­pe be­talt for hav­ne­an­læg­get, som og­så om­fat­ter le­ge­plad­ser og an­dre havnefaciliteter.

Be­bo­er­ne på øen er ty­de­lig­vis van­te til fon­de­nes do­na­tio­ner. For ud over sponsor­pla­der­ne ved den nye havn er der læn­ge­re in­de på øen og­så skil­te med fon­de og sponso­rer ved en ny fod­bold­ba­ne og ved et træ­nings­an­læg med uden­dørs fit­nes­sma­ski­ner. Lo­ka­le- og An­lægs­fon­den og For­e­nin­gen Fur Brand er og­så med her sam­men med kommunen.

I den an­den en­de af øen har Re­al­da­nia i sam­ar­bej­de med Furs Bryg­hus støt­tet et for­mid­lings­pro­jekt om­kring Knu­de­kl­int og det sær­li­ge mo­ler­land­skab, som nu kan­di­de­rer til at kom­me på UNESCOs ver­dens­arv­li­ste. Pro­jek­tet lig­ger un­der Re­al­da­ni­as kampag­ne, Ste­det Tæl­ler, og har få­et 2,5 mio. kr. herfra.

Til­ba­ge ved fær­ge­le­jet for­tæl­ler en stan­der med en di­gi­tal skærm om mu­lig­he­der­ne og ak­ti­vi­te­ter­ne på ”Dan­marks dej­lig­ste ø”. Og­så stan­de­ren skil­ter med, at den er rejst med støt­te fra en fond. Og igen er det øens gam­le sparekassefond.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

TEMA: Danmarks Fonde sætter fokus på lokale fondes betydning for udvikling, landbo- og kul­tur­liv samt den sociale sammen­hængs­kraft i landets såkaldte yderområder og landdistrikter. Læs mere på temasiden Fonde i Det Lokale Danmark.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer