Her står fondene efter kritik af nationale tests

En række danske fonde har bevilget penge til indsatser og følgeforskning baseret på de kritiserede nationale tests. Men selvom forskere på området er enige om, at testene kun­ne være mere præcise, er de ikke enige om konse­kven­serne for de fonds­finan­sierede ind­sat­ser.

Nationale test – sæt to streger
“Fon­de­ne skal ta­ge re­sul­ta­ter­ne op igen og på bag­grund af den so­li­de og vel­gen­ne­m­ar­bej­de­de rap­port fra Jep­pe Bunds­gaard og Svend Kre­i­ner over­ve­je, om re­sul­ta­ter­ne sta­dig er til­stræk­ke­ligt på­li­de­li­ge," si­ger Chri­sti­an Chri­strup Kjeld­sen, lek­tor på DPU.

Kø­ben­hav­nerA­ka­de­mi­et. Dren­ge­A­ka­de­mi­et. Plan T. Læringslokomotivet.

Tur­bo­for­lø­be­ne har fle­re ting til fæl­les. Dels er de al­le ek­semp­ler på ind­sat­ser støt­tet af dan­ske fon­de. Dels byg­ger for­lø­be­ne i for­skel­lig ud­stræk­ning på de så­kald­te na­tio­na­le tests på fol­ke­sko­le­om­rå­det. For ek­sem­pel ved at ud­væl­ge del­ta­ger­ne på bag­grund af de­res re­sul­ta­ter fra de na­tio­na­le test el­ler ved at eva­lu­e­re ind­sat­ser­nes ef­fekt ba­se­ret på de na­tio­na­le tests.

Men ef­ter den se­ne­ste tids de­bat om kva­li­te­ten af de na­tio­na­le tests er det et åbent spørgs­mål, om tur­bo­for­lø­be­ne og de­res eva­lu­e­rin­ger skal ta­ges op til re­vi­sion. Selv­om for­sker­ne er eni­ge om, at de na­tio­na­le tests kun­ne væ­re me­re præ­ci­se, så va­ri­e­rer for­sker­nes vur­de­ring af, om tur­bo­for­lø­be­ne er på­vir­ket af­gø­ren­de af de na­tio­na­le tests om­dis­ku­te­re­de kvalitet.

“Genbesøg resultaterne”

Kri­tik­ken af de na­tio­na­le tests tog for al­vor fart, da de to for­ske­re pro­fes­sor Jep­pe Bunds­gaard (DPU, AU) og pro­fes­sor eme­ri­tus Svend Kre­i­ner (KU) i slut­nin­gen af marts pu­bli­ce­re­de en rap­port og en kro­nik, der an­kla­ge­de de na­tio­na­le tests for at væ­re af for dår­lig kva­li­tet. Især de fag­ligt dyg­tig­ste og de fag­ligt sva­ge­ste ele­vers ni­veau må­ler te­sten of­te for­kert, og der­u­d­over kan læ­rer­ne ik­ke bru­ge de na­tio­na­le tests i de­res dag­li­ge ar­bej­de, lød nog­le af kri­tik­punk­ter­ne fra Bunds­gaard og Kreiner.

Og på grund af pro­ble­mer­ne, bør ind­sat­ser ba­se­ret på de na­tio­na­le tests ta­ges op til re­vi­sion, an­be­fa­le­de forskerne:

“Den­ne un­der­sø­gel­se må re­sul­te­re i, at re­sul­ta­ter fra forsk­ning og eva­lu­e­ring, der har ta­get ud­gangs­punkt i da­ta fra na­tio­na­le test, ta­ges op til for­ny­et un­der­sø­gel­se,” ly­der det så­le­des i rap­por­tens konklusion.

Chri­sti­an Chri­strup Kjeld­sen er lek­tor på DPU. Han er enig med rap­por­tens kon­klu­sion og me­ner, at fon­de, som har ba­se­ret de­res fol­ke­sko­le­ind­sat­ser helt el­ler del­vist på re­sul­ta­ter fra de na­tio­na­le tests, nu bør re­a­ge­re på den se­ne­re tids kritik:

“Fon­de­ne skal ta­ge re­sul­ta­ter­ne op igen og på bag­grund af den so­li­de og vel­gen­ne­m­ar­bej­de­de rap­port fra Jep­pe Bunds­gaard og Svend Kre­i­ner over­ve­je, om re­sul­ta­ter­ne sta­dig er til­stræk­ke­ligt på­li­de­li­ge. Og så skal de kig­ge på, om måleu­sik­ker­he­den i prø­ver­ne kan be­ty­de, at fon­de­ne er kom­met til at fin­de ef­fek­ter, som fak­tisk ik­ke er der,” si­ger Chri­sti­an Kjeldsen.

“Konklusionen er urimelig”

Mens alt­så bå­de rap­port­for­fat­ter­ne Jep­pe Bunds­gaard og Svend Kre­i­ner, samt lek­tor Chri­sti­an Kjeld­sen op­for­drer fon­de­ne til at re­vur­de­re re­sul­ta­ter­ne fra ind­sat­ser ba­se­ret på de na­tio­na­le tests, så er an­dre stem­mer i de­bat­ten min­dre kri­ti­ske over for an­ven­de­lig­he­den af re­sul­ta­ter fra de na­tio­na­le tests.

Én af dem er pro­fes­sor Si­mon Cal­mar An­der­sen, der er chef for Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter, som har brugt re­sul­ta­ter fra de na­tio­na­le tests i en ræk­ke undersøgelser:

“Som jeg hø­rer kri­tik­ken fra bl.a. Svend Kre­i­ner og Jep­pe Bunds­gaard, så si­ger de: ‘For­di der er usik­ker­he­der i de na­tio­na­le tests, så kan vi ik­ke sto­le på forsk­nings­re­sul­ta­ter­ne.’ Men at kon­klu­de­re så­dan er ef­ter min me­ning helt uri­me­ligt,” si­ger Si­mon Cal­mar An­der­sen og uddyber:

“Når man la­ver den ty­pe stu­di­er, som Tryg­fon­den og an­dre fon­de har fi­nan­si­e­ret – ty­pisk lod­træk­nings­for­søg, hvor man sam­men­lig­ner en ind­sats­grup­pe med en kon­trol­grup­pe – så ved man godt, at der er en usik­ker­hed på de mål, man bru­ger. Når man sam­men­lig­ner den ene grup­pe med den an­den, så te­ster man for, om for­skel­le­ne i grup­per­nes re­sul­ta­ter er så sto­re, at det bli­ver us­and­syn­ligt, at for­skel­len skul­le skyl­des til­fæl­dig­he­der som f.eks. usik­ker­he­der i må­lin­gen,” si­ger Si­mon Cal­mar Andersen.

Man skal vir­ke­lig kom­me op med en kom­pli­ce­ret hi­sto­rie, hvis man skal stil­le spørgs­mål ved nog­le af de kon­klu­sio­ner, som jeg i hvert fald ken­der, der er frem­kom­met på bag­grund af de na­tio­na­le tests

Kim Man­ne­mar Søn­der­skov – pro­fes­sor, Aar­hus Universitet

Pro­fes­sor Kim Man­ne­mar Søn­der­skov fra Aar­hus Uni­ver­si­tet har ik­ke pu­bli­ce­ret forsk­ning ba­se­ret på de na­tio­na­le tests, men hans ar­bej­de ba­se­rer sig i vid ud­stræk­ning på sta­ti­sti­ske me­to­der. Han er enig med Si­mon Cal­mar An­der­sen i, at usik­ker­he­der­ne ved de na­tio­na­le tests ik­ke bør gi­ve an­led­ning til stor bekymring:

“Man skal vir­ke­lig kom­me op med en kom­pli­ce­ret hi­sto­rie, hvis man skal stil­le spørgs­mål ved nog­le af de kon­klu­sio­ner, som jeg i hvert fald ken­der, der er frem­kom­met på bag­grund af de na­tio­na­le tests,” si­ger Kim Sønderskov.

“Klap hesten”

Pro­fes­sor eme­ri­tus Pe­ter Al­lerup fra DPU sid­der i en grup­pe af fag­per­so­ner, der er ble­vet bedt om at rå­d­gi­ve Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et om eva­lu­e­ring af de na­tio­na­le tests. Ar­bej­det blev sat i værk i som­me­ren 2018 og lø­ber frem til 2019.

Med i rå­d­giv­nings­grup­pen sid­der og­så de to rap­port­for­fat­te­re Jep­pe Bunds­gaard og Svend Kre­i­ner. Pe­ter Al­lerup me­ner, at den kri­ti­ske rap­port kom­mer på et pro­ble­ma­tisk tidspunkt:

“Vi er alt­så midt i en pro­ces, hvor jeg har den me­ning, at Svend og Jep­pe har på uti­dig fa­con kom­met ind fra ven­stre og sagt ‘så kan I godt smi­de bly­an­ten, ven­ner, det dér du­er over­ho­ve­det ik­ke’. Og det me­ner jeg er for­kert. Jeg er selv af det syns­punkt, at selv­føl­ge­lig er der fejl i de na­tio­na­le tests, og de skal re­pa­re­res. Og de fle­ste som støt­ter grund­ele­men­tet i de na­tio­na­le tests bak­ker nok og­så op om det,” si­ger Pe­ter Al­lerup og fortsætter:

Der er tre over­ord­ne­de kri­tik­punk­ter. De skal selv­føl­ge­lig lø­ses, og det bli­ver de. Men jeg må og­så op­for­dre til at klap­pe hesten.

Pe­ter Al­lerup – pro­fes­sor eme­ri­tus, DPU

“Der er tre over­ord­ne­de kri­tik­punk­ter. De skal selv­føl­ge­lig lø­ses, og det bli­ver de. Men jeg må og­så op­for­dre til at klap­pe hesten.”

Iføl­ge Pe­ter Al­lerup er der for det før­ste en ‘na­tur­lig usik­ker­hed’ knyt­tet til de na­tio­na­le tests. Men den må man ac­cep­te­re, selv­om man kan for­sø­ge at mind­ske den:

“Fo­re­stil dig at du ka­ster en al­min­de­lig mønt for at slå plat el­ler kro­ne. Sand­syn­lig­he­den for at få kro­ne lig­ger me­get tæt på 50 pct., men selv­om du ka­ster mønt­en 20 gan­ge, slår du ik­ke nød­ven­dig­vis kro­ne 10 gan­ge. An­tal­let vil va­ri­e­re, selv­om mønt­en ik­ke er skæv. Der er ta­le om en ty­pe na­tur­lig usik­ker­hed, som man al­drig kan kom­me til livs. Den fin­des og­så i de na­tio­na­le tests, men er fak­tisk min­dre her end i en ræk­ke an­dre lig­nen­de tests,” for­kla­rer Pe­ter Allerup.

For det an­det er der iføl­ge Pe­ter Al­lerup en ty­pe usik­ker­hed i de na­tio­na­le tests, som hand­ler om den så­kald­te ‘stan­dard er­ror of mea­su­re­ment’. Usik­ker­he­den kan mind­skes, men det har iføl­ge Al­lerup en høj omkostning:

“Et af Jep­pe Bunds­gaard og Svend Kre­i­ners ar­gu­men­ter er, at hånd­te­rin­gen af den­ne usik­ker­hed i de na­tio­na­le tests er util­stræk­ke­lig. Men kri­tik­ken er ef­ter min me­ning over­dre­vet, for iføl­ge Bunds­gaard selv vil­le man skul­le tredob­le an­tal­let af op­ga­ver i te­sten for at mind­ske den­ne form for usik­ker­hed. Der­med vil en stan­dard­test ta­ge om­kring to ti­mer, og det er tæt på at væ­re en uhyr­lig­hed,” si­ger Pe­ter Allerup.

Iføl­ge Pe­ter Al­lerup knyt­ter den sid­ste form for usik­ker­hed sig til det så­kald­te adap­ti­ve sy­stem, som de na­tio­na­le tests be­nyt­ter til at til­pas­se te­stens svær­heds­grad til ele­ver­nes niveau:

“Når man be­nyt­ter det adap­ti­ve sy­stem og skal be­reg­ne ele­vens dyg­tig­hed, så bli­ver man nødt til at ken­de op­ga­ver­nes te­o­re­ti­ske svær­heds­grad. Og her kom­mer Kre­i­ners og Bunds­gaard tred­je an­ke ind, for de me­ner, at op­ga­ver­nes be­reg­ne­de svær­heds­grad gi­ver et mis­vi­sen­de bil­le­de af ele­ver­nes dyg­tig­hed. Men de ud­reg­nin­ger har jeg fak­tisk ef­ter­prø­vet, og kort sagt er de na­tio­na­le tests re­la­tivt ro­bu­ste på det her om­rå­de,” si­ger Pe­ter Allerup.

Fondene bør se på resultater med lidt større kritisk blik

Selv­om Pe­ter Al­lerup er enig i, at de na­tio­na­le tests kan for­bed­res på en ræk­ke om­rå­der, så ad­va­rer han imod at tol­ke kri­tik­ken for hårdt:

“Hvis man går fra en op­fat­tel­se om, at jor­den er cen­trum for uni­ver­set til den op­fat­tel­se, som Co­per­ni­cus lag­de ryg til, at det er so­len som er cen­trum, er der ta­le om et pa­ra­dig­meskift som læg­ger er­fa­rin­ger, be­reg­nin­ger og hidtil for­stå­el­se på hyl­den – alt­så to­tal kas­sa­tion. Så­dan er si­tu­a­tio­nen ik­ke med de na­tio­na­le tests – før og ef­ter den rej­ste kri­tik,” si­ger Pe­ter Al­lerup og uddyber:

“De na­tio­na­le tests er ba­se­ret på nog­le psy­ko­me­tri­ske te­o­ri­er, som samt­li­ge for­ske­re, kri­ti­ke­re så­vel som an­dre, ac­cep­te­rer som et va­lidt te­o­re­tisk grund­lag for test­ning. Når prak­ti­ske er­fa­rin­ger over nog­le år med im­ple­men­te­rin­gen af den­ne te­o­ri i de na­tio­na­le tests der­ef­ter frem­vi­ser pro­ble­mer med præ­ci­sion, er der kun ét at gø­re: Re­pa­rer te­ste­ne! Lad væ­re med at kas­se­re!” si­ger Pe­ter Allerup.

Ef­ter hans vur­de­ring er de fle­ste fonds­støt­te­de ind­sat­ser ik­ke i fa­re for at kon­klu­de­re skævt, for­di de ta­ger ud­gangs­punkt i grup­per frem for en­kel­te elever:

“Men kig på de re­sul­ta­ter, som forsk­nings­un­der­sø­gel­ser med de na­tio­na­le tests har frem­bragt via be­ly­ste for­skel­le mel­lem elev­grup­per med lidt stør­re kri­ti­ske blik­ke, end man må­ske gjor­de op­rin­de­lig. Og vær så i øv­rigt glad for, at de fle­ste fonds­støt­te­de pro­jek­ter hand­ler om even­tu­el­le for­skel­le mel­lem grup­per af ele­ver og ik­ke en­kelt-in­di­vid-for­skel­le, så de på den­ne må­de føl­ger vel­kend­te råd til ana­ly­ti­ke­re af de in­ter­na­tio­na­le PISA-, TIMSS- og PIRLS-da­ta, hvor man fra før­ste dag læ­rer ik­ke at se på en­kelt-in­di­vi­der,” slut­ter Pe­ter Allerup.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer