’Kometernes Jul’ havde ingen effekt på børns interesse for naturvidenskab

I en ny analyse fastslår Vive, at den fondsstøttede julekalender ‘Kometernes Jul’ ingen målbar effekt havde på børn og unges interesse for naturvidenskab. At øge interessen for naturvidenskab var ellers grunden til, at fire store fonde tilsammen donerede 45 millioner kroner til projektet.

'Ko­me­ter­nes Jul' blev vist på TV 2 i de­cem­ber 2021. Den hav­de fi­re børn i ho­ved­rol­ler­ne og ud­spil­le­de sig bå­de på jor­den og den fik­ti­ve Pla­net 9. Fo­to: Chri­sti­an Gei­snæs, TV 2 DANMARK ©

Den fonds­støt­te­de ju­le­ka­len­der ’Ko­me­ter­nes Jul,’ som løb hen over skær­men i man­ge bør­ne­fa­mi­li­ers hjem i de­cem­ber sid­ste år, hav­de ”in­gen må­l­ba­re ef­fek­ter på en bli­ven­de in­ter­es­se for vi­den­skab og tek­no­lo­gi hos målgruppen.”

Det kon­klu­de­rer Vi­ve, det Na­tio­na­le Forsk­nings- og Ana­ly­se­cen­ter for Vel­færd, i en ny eva­lu­e­ring, der er ud­ar­bej­det til No­vo Nor­disk Fon­den og Vil­lum Fonden.

”Over­ord­net set ty­der eva­lu­e­rin­gen på, at in­ten­tio­nen om at skub­be til en bred må­l­grup­pes nys­ger­rig­hed og in­ter­es­se for det na­tur­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de har væ­ret van­ske­lig,” fast­slås det blandt an­det i rap­por­ten, der og­så kon­klu­de­rer, at un­der­hold­ning ik­ke er lig med læ­ring, og at der er ”for­skel på at sy­nes, det er spæn­den­de at hø­re om pla­ne­ter, fly­den­de ni­tro­gen og suk­ker­sy­ge i ju­le­ka­len­de­ren og der­ef­ter få lyst til at vi­de me­re om dis­se em­ner efterfølgende.”

Julekalenderen skulle øge børnenes sciencekapital

For­må­let med ju­le­ka­len­de­ren ’Ko­me­ter­nes Jul’ var ud­over un­der­hold­ning at øge børn og un­ges nys­ger­rig­hed for na­tur­vi­den­ska­be­li­ge em­ner som pla­ne­ter, uni­ver­set og grund­stof­fer hos de 7-14-åri­ge, der var se­ri­ens må­l­grup­pe, frem­går det blandt an­det af Vi­ves evaluering.

Der­for do­ne­re­de No­vo Nor­disk Fon­den sam­men med Vil­lum Fon­den hver 15 mil­li­o­ner kro­ner til ju­le­ka­len­de­ren, mens Bit­ten & Mads Clau­sens Fond og Po­ul Due Jen­sens Fond hver skød 7,5 mil­li­o­ner kro­ner ind i projektet.

”Na­tur­vi­den­ska­ben kan li­ge­som ju­len væk­ke be­gej­string og fa­sci­na­tion, når man dyk­ker ned i den. Vi hå­ber, at ju­le­ka­len­de­ren vil med­fø­re, at der hos børn, un­ge og de­res for­æl­dre ska­bes po­si­ti­ve fæl­les op­le­vel­ser og snak­ke, der kan øge in­ter­es­se for og vi­den om na­tur­vi­den­skab og dens sto­re be­tyd­ning for vo­res sam­fund,” lød det ek­sem­pel­vis fra Be­rith Bjørn­holm, der er le­der af Ud­dan­nel­se og For­mid­ling i No­vo Nor­disk Fon­den, i en ar­ti­kel på fon­dens hjem­mesi­de i for­bin­del­se med be­vil­lings­nyhe­den i 2020.

Men nu vi­ser eva­lu­e­rin­gen fra Vi­ve alt­så, at det ik­ke er mu­ligt at må­le en va­rig in­ter­es­se for na­tur­vi­den­skab blandt må­l­grup­pen som føl­ge af julekalenderen.

Eva­lu­e­rin­gen vi­ser og­så, at det di­gi­ta­le vi­deo­ba­se­re­de fak­ta- og læ­rings­værk­tøj ”Uni­ver­set Udenom,” som var til­knyt­tet se­ri­en, og som skul­le ha­ve le­vet sit eget liv ved si­den af ju­le­ka­len­de­ren, kun blev be­søgt af 11 pro­cent af målgruppen.

Og det ærg­rer Agi Cson­ka, der er pro­gram­di­rek­tør i Vil­lum Fonden.

”Det var på man­ge må­der en rig­tig vel­lyk­ket ju­le­ka­len­der. Men det er jo ind­ly­sen­de, at vi ik­ke fik det ud af ju­le­ka­len­de­ren, som vi hav­de hå­bet på. Vi hav­de en drøm om, at hvis vi bå­de hav­de ju­le­ka­len­de­ren og Uni­ver­set Udenom, så var na­tur­vi­den­skab no­get, man be­gynd­te at snak­ke om hen over mid­dags­bor­det. At vi på den må­de kun­ne væ­re med til at så nog­le frø til det her med, at na­tur­vi­den­skab er in­ter­es­sant,” for­tæl­ler Agi Csonka.

Hun un­der­stre­ger dog sam­ti­dig, at ju­le­ka­len­de­ren var ”god,” nå­e­de ud til rig­tig man­ge men­ne­sker og skab­te bå­de in­ter­es­se og de­bat, mens den stod på.

”Men vi ik­ke fik be­kræf­tet den hy­po­te­se vi hav­de, da vi gik ind i pro­jek­tet,” si­ger Agi Csonka.

Julekalender skabte midlertidig interesse

Selv­om der med eva­lu­e­rin­gen af ’Ko­me­ter­nes Jul’ ik­ke kan må­les en ef­fekt på børn og un­ges in­ter­es­se for na­tur­vi­den­skab, kan ju­le­ka­len­de­ren, som blandt an­det Vil­lum Fon­den og No­vo Nor­disk Fon­den har hå­bet på, godt ha­ve be­ty­det no­get for in­ter­es­se­ud­vik­lin­gen hos nogen.

Det for­tæl­ler Met­te Slot­t­ved, der er che­f­a­na­ly­ti­ker hos Vi­ve, og som står bag evalueringen.

”At ju­le­ka­len­de­ren ik­ke har en ef­fekt på må­l­grup­pen bredt set, er ik­ke det sam­me som, at den ik­ke kan ha­ve skub­bet til in­ter­es­sen for de­le af må­l­grup­pen i en kor­te­re pe­ri­o­de henover de­cem­ber,” si­ger Met­te Slottved.

Hun for­tæl­ler, at det ty­der på, at ju­le­ka­len­de­ren har skabt en si­tu­a­tio­nel in­ter­es­se for na­tur­vi­den­skab, mens den er ble­vet sendt for de­le af målgruppen.

”Men for stør­ste­delens ved­kom­men­de er in­ter­es­sen gå­et i sig selv igen på den an­den si­de af de­cem­ber,” for­tæl­ler Met­te Slottved.

Hun for­kla­rer, at ju­le­ka­len­de­ren des­u­den har haft let­te­re ved at ud­vi­de in­ter­es­sen, hvor der ”i for­vej­en var en el­ler an­den form for in­ter­es­se for naturvidenskab.”

Det dre­jer sig især om dren­ge­ne, børn med for­æl­dre, der har læn­ge­re ud­dan­nel­ser, og de 7-10-åri­ge, der har få­et me­re lyst til at læ­re om uni­ver­set, pla­ne­ter og grund­stof­fer som føl­ge af julekalenderen.

Det er sam­me må­l­grup­pe, som in­den ju­le­ka­len­de­ren vi­ste den stør­ste in­ter­es­se for naturvidenskab.

Julekalenderen har ramt en svær målgruppe

På trods af, at ’Ko­me­ter­nes Jul’ ik­ke har skabt en må­l­bar og lang­va­rig in­ter­es­se for na­tur­vi­den­skab blandt må­l­grup­pen, er ju­le­ka­len­de­ren nå­et bredt ud.

Se­ri­en har haft 2.763.968 se­e­re for­delt over 24 af­snit, og det er der­med lyk­ke­des at ”la­ve en ju­le­ka­len­der med et na­tur­vi­den­ska­be­ligt fo­kus, der når om­trent li­ge så bredt ud som si­ne for­gæn­ge­re på TV 2 og DR1,” fast­slår Vive.

Ana­ly­sen in­di­ke­rer sam­ti­dig, at ju­le­ka­len­de­ren har ”til­truk­ket en må­l­grup­pe, der tra­di­tio­nelt er min­dre mod­ta­ge­lig for na­tur­vi­den­ska­be­ligt ind­hold,” da den blandt an­det er nå­et ud til ”pi­ger­ne i må­l­grup­pen og i sær­lig grad den yn­gre del af dem” og at der er tegn på, at ”ju­le­ka­len­de­ren i lidt hø­je­re grad er nå­et ud til børn, der har for­æl­dre med kor­te­re uddannelser.”

En­de­lig fast­slår Vi­ve, at ho­ved­par­ten af bør­ne­ne og de un­ge i må­l­grup­pen sy­nes, at ju­le­ka­len­de­ren er ’spæn­den­de’ og ’sjov.’

Det er blandt an­det med ud­gangs­punkt i de kon­klu­sio­ner, at No­vo Nor­disk Fon­den, uag­tet de ude­bli­ven­de ef­fek­ter, be­trag­ter se­ri­en som en ”suc­ces.”

Det for­tæl­ler Be­rith Bjørnholm.

”Vi er me­get stol­te af, at vi har støt­tet det her pro­jekt. Vi sy­nes, at det blev en rig­tig god ju­le­ka­len­der. Den kom ud til rig­tig man­ge men­ne­sker og for­tal­te om na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi. Det er rig­tigt, at der ik­ke er må­lt no­gen bli­ven­de ef­fekt, men der blev jo fak­tisk talt me­re na­tur­vi­den­skab i de­cem­ber må­ned. Det her er et pro­jekt, der sam­men med man­ge an­dre pro­jek­ter, er med til at gi­ve nog­le små stød og få al­le men­ne­sker til at hø­re lidt me­re om na­tur­vi­den­skab i en god sam­men­hæng. Der skal me­get me­re til, men vi sy­nes så­dan set, at det her pro­jekt har haft en ef­fekt,” si­ger Be­rith Bjørnholm.

Hun me­ner ik­ke, at eva­lu­e­rin­gen fra Vi­ve gi­ver an­led­ning til at over­ve­je, om fon­den med for­del kun­ne ha­ve brugt de 15 mil­li­o­ner kro­ner på en an­den indsats.

”Vi vil ger­ne støt­te pro­jek­ter, der går nye ve­je for at for­mid­le vi­den og ska­be in­ter­es­se for na­tur­vi­den­skab, og det er ju­le­ka­len­de­ren et godt ek­sem­pel på. Vi sy­nes, at ju­le­ka­len­de­ren er kom­met rig­tig godt ud. Når man dyk­ker ned i rap­por­ten, kan man se, at der i det små har væ­ret ef­fek­ter i sær­ligt de­cem­ber må­ned,” si­ger Be­rith Bjørnholm.”

Sam­let an­tal se­e­re nå­et af for­skel­li­ge ju­le­ka­len­de­re si­den 2017. Fi­gu­ren stam­mer fra Vi­ves eva­lu­e­ring af 'Ko­me­ter­nes Jul.'

Fonde skal være risikovillige

I Vil­lum Fon­den glæ­der Agi Cson­ka sig og­så over, at ju­le­ka­len­de­ren er nå­et bredt ud, og at det ty­der på, at den kan ha­ve skabt en si­tu­a­tio­nel na­tur­vi­den­ska­be­li­ge in­ter­es­se for de­le af må­l­grup­pen i julemåneden.

”Det var jo en god ju­le­ka­len­der, som hand­le­de om na­tur­vi­den­skab. Det var ik­ke for­di, at den ik­ke skab­te en in­ter­es­se, vi kan ba­re ik­ke må­le, at in­ter­es­sen har bidt sig fast i fa­mi­li­er­ne. Der skal nok no­get me­re, el­ler no­get an­det til. Det har vi lært af det her. Vi eva­lu­e­rer jo net­op for for at bli­ve klo­ge­re,” si­ger Agi Csonka.

Hun un­der­stre­ger sam­ti­dig, at ik­ke al­le fon­dens pro­jek­ter nød­ven­dig­vis skal ”ram­me plet” hver gang.

”Vi skal selv­føl­ge­lig bru­ge vo­res pen­ge der, hvor de gør mest gavn, men jeg må og­så si­ge, at hvis vi ik­ke som fond en gang imel­lem vover pel­sen og si­ger: ’Nu prø­ver vi det her. Hvor­dan kan vi øge in­ter­es­sen for na­tur­vi­den­skab på en ny må­de?’ Så er vi ik­ke ri­si­ko­vil­li­ge nok.”

Pro­gram­di­rek­tø­ren me­ner ik­ke, at det gi­ver me­ning at ta­le om, hvor­vidt fon­den har fortr­udt, at den spon­se­re­de ju­le­ka­len­de­ren med 15 mil­li­o­ner kro­ner, da den gik ind i pro­jek­tet med åb­ne øj­ne vel­vi­den­de om, at ju­le­ka­len­de­ren i sin egen­skab af mas­se­kom­mu­ni­ka­tions­ka­nal var nyt landområde.

”Jeg sy­nes, at ju­le­ka­len­de­ren var godt tænkt. Den var et in­ter­es­sant og mo­digt set up, og så må vi læ­re af det. Hvis må­let er, at vi vil styr­ke det, vi kal­der sci­en­ce­ka­pi­ta­len i be­folk­nin­gen, så er det dog nok nog­le an­dre greb, vi pri­mært skal fo­ku­se­re på frem­over. Hvad vi og­så gør,” for­tæl­ler Agi Csonka.

Hun for­tæl­ler, at det har væ­ret en læ­re­rig pro­ces for Vil­lum Fon­den at en­ga­ge­re sig i julekalenderen.

For ek­sem­pel har fon­den lært, at hvis den frem­over skal en­ga­ge­re sig i mas­se­kom­mu­ni­ka­tion, så er det af­gø­ren­de at væ­re helt præ­cis med, hvad fon­den vil ha­ve ud af si­ne målgrupper.

”På den må­de er der rig­tig me­get læ­ring i det her. I eva­lu­e­rin­gen er der og­så rig­tig man­ge go­de ob­ser­va­tio­ner af, hvor­når det er, at bør­ne­ne bli­ver tændt på na­tur­vi­den­skab. Den vi­den kan vi bru­ge i al­le mu­li­ge an­dre sam­men­hæn­ge,” si­ger Agi Csonka.

Kun­ne I en­ga­ge­re jer i et til­sva­ren­de pro­jekt igen?

”Vi har ik­ke op­gi­vet tan­ken om de her for­mid­lings­for­mer, hvor man kom­mer ud til man­ge fa­mi­li­er, og hvor der er en ind­gang til at nå nog­le børn og un­ge, som vi el­lers ik­ke vil­le nå,” si­ger Agi Cson­ka og for­tæl­ler, at fon­den dog fort­sæt­ter sin pri­mæ­re stra­te­gi med at må­l­ret­te og skær­pe sin ind­sats i ek­sem­pel­vis sko­ler og scienceklubber.

”Vi tror, at ind­sat­sen skal væ­re me­re må­l­ret­tet og di­rek­te. Men vi vil sta­dig ger­ne eks­pe­ri­men­te­re lidt med for­skel­li­ge for­mer for mas­se­kom­mu­ni­ka­tion for at se, om vi kan fin­de nog­le ve­je ind til dem, som vi el­lers nor­malt ik­ke ser i vo­res sci­en­ce­klub­ber og an­dre fritidsaktiviteter.”

TV 2 vil samarbejde med fonde igen

Hos TV 2 for­tæl­ler kon­sti­tu­e­ret fik­tions­chef Met­te Ne­lund, at tv-ka­na­len er glad for ju­le­ka­len­de­ren, selv­om den ik­ke skab­te en lang­va­rig in­ter­es­se for na­tur­vi­den­skab blandt seerne.

”TV 2 Fik­tion har en lang og stolt tra­di­tion for at pro­du­ce­re nog­le af de mest po­pu­læ­re og suc­ces­ful­de fa­mi­lieju­le­ka­len­de­re. Vi ser det som en af vo­res for­nem­me­ste op­ga­ver at sam­le dan­sker­ne om­kring den­ne hyg­ge­li­ge tra­di­tion år ef­ter år. Det er vo­res ud­gangs­punkt – og det vi vær­ner om,” si­ger Met­te Ne­lund og fortsætter:

”Ko­me­ter­nes Jul er i gen­nem­snit set af 807.000 dan­ske­re per af­snit. Det be­trag­ter vi som en succes.”

Blandt an­det på den bag­grund hil­ser hun fonds­sam­ar­bej­der vel­kom­ne fremover.

”Vi vil me­get ger­ne en­ga­ge­re os i et lig­nen­de sam­ar­bej­de i frem­ti­den. Det er nog­le af de part­ner­ska­ber, som vi kig­ger rig­tig me­get på at ud­vik­le. Det har et stort pu­blic ser­vi­ce po­ten­ti­a­le at kun­ne en­ga­ge­re sig med part­ne­re med så stort en­ga­ge­ment og vi­den, som vi op­le­ve­de fra fon­de­ne på ’Ko­me­ter­nes Jul,’” for­tæl­ler Met­te Nelund.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer