Modtagere: Afrapportering bruges til kontrol, ikke til effektmåling

Det er ikke for at måle effekten af uddelingerne, at fondene stiller krav om afrappor­te­ring. Fondene bruger tilbage­melding­erne til at kontrollere, om pengene er brugt til det, som var formålet med bevilling­erne. Det vurderer flertallet af bevillings­modtagerne i en tilfredsheds­måling, som nyheds­brevet Danmarks Fonde har gennem­ført blandt brugerne af landets største online data­base over uddelende fonde, fonde.dk.

Tilfredshedsundersøgelse 2017

Ef­fek­t­må­ling og re­sul­ta­ter er til­sy­ne­la­den­de ik­ke hø­je­ste pri­o­ri­tet, når fon­de be­dri­ver klas­sisk an­søg­nings­dre­vet filan­tro­pi. Det er i hvert fald ik­ke det ind­tryk, de fle­ste be­vil­lings­mod­ta­ge­re står til­ba­ge med, når de har op­fyldt fon­de­nes krav om til­ba­ge­mel­ding og af­rap­por­te­ring til fondene.

Det vi­ser en må­ling, som nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har gen­nem­ført blandt knap 500 bru­gere af lan­dets stør­ste on­li­ne da­ta­ba­se over ud­de­len­de fon­de, fon​de​.dk.

For selv om langt de fle­ste be­vil­lings­mod­ta­ge­re bli­ver bedt om le­ve­re in­put til­ba­ge til fonde­ne, når fonds­mid­ler­ne er brugt, så er det kun et få­tal som op­le­ver, at af­rap­por­te­rin­gen skal bru­ges til at må­le ef­fek­ten af de ind­sat­ser og pro­jek­ter, som fon­de­ne har støt­tet. Der­i­mod op­le­ver stør­ste­delen af mod­ta­ger­ne, at af­rap­por­te­rin­gen skal sik­re, at pen­ge­ne er brugt til det for­mål, som de er be­vil­get til.

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har spurgt de bru­ge­re af fon​de​.dk, som in­den for de sid­ste 24 må­ne­der har mod­ta­get en fonds­be­vil­ling, om fon­den har bedt om en af­rap­por­te­ring om pro­jek­tet. Og hvad de op­le­ve­de, der var for­må­let med afrapporteringen.

Af­rap­por­te­ring var et krav fra fon­de­ne til to ud af tre af de 151 bevillings­modtagere, som hav­de få­et po­si­tivt svar på de­res an­søg­ning. Cir­ka 17 pro­cent af bevillings­modtagerne blev ik­ke bedt om at rap­por­te­re til­ba­ge til fon­den, når pen­ge­ne var brugt. Og for cir­ka 16 pct. af til­sag­ne­ne var der et del­vist krav om afrapportering.

Survey: survey_Var der krav om, at du skulle afrapportere om brugen af pengene bagefter

Kontrol med formålet

Selv­om ef­fekt har stå­et på højt på dags­or­de­nen i de­bat­ten om fon­de­nes vir­ke i sam­fun­det, så er ef­fek­t­må­ling ik­ke et te­ma, som fonds­an­sø­ger­ne i må­lin­gen mær­ker ret me­get til.

Knap hver tien­de af de be­vil­lings­mod­ta­ge­re, som blev bedt om at le­ve­re en af­rap­por­te­ring, op­le­ve­de at til­ba­ge­mel­din­gen skul­le bru­ges til at må­le hvil­ken ef­fekt, der kom ud af det på­gæld­ende projekt.

Til­freds­heds­må­lin­gen går ik­ke dy­be­re ind i hvil­ken ty­pe af pro­jek­ter, der har få­et til­sagn om støt­te på bag­grund af an­søg­nin­ger­ne. Men halv­de­len af de an­sø­ge­re i må­lin­gen, der har få­et til­sagn fra en fond, an­gi­ver at de har an­søgt om pen­ge­ne på veg­ne af en for­e­ning el­ler en sports- el­ler fritidsklub.

Det mest cen­tra­le for en­hver fonds ud­de­lings­po­li­tik er na­tur­lig­vis om pen­ge­ne ud­de­les i over­ens­stemmelse med vedtæg­ter­nes for­måls­pa­ra­graf­fer. På den bag­grund er det hel­ler ik­ke over­raskende, at stør­ste­delen af be­vil­lings­mod­ta­ger­ne op­le­ver, at for­må­let med afrap­por­te­ringen til fon­den var at kon­trol­le­re, at pen­ge­ne blev brugt rig­tigt i for­hold til ansøgningen.

Så­le­des sva­rer to ud af fem mod­ta­ge­re, at de op­fat­te­de for­må­let med af­rap­por­te­rin­gen som en må­de at sik­re sig, at pen­ge­ne blev brugt i over­ens­stem­mel­se med bevillingen.

Cir­ka 14 pro­cent op­le­ve­de, at af­rap­por­te­rin­gen bå­de skul­le bru­ges til at kon­trol­le­re og til at do­ku­men­te­re ef­fek­ten af det fonds­støt­te­de pro­jekt. Godt en tred­je­del af mod­ta­ger­ne sva­re­de, at de ik­ke var klar over hvad for­må­let var med af­rap­por­te­rin­gen, el­ler at de op­le­ve­de, at den skul­le bru­ges til an­dre for­mål end kon­trol og effektmåling.

Survey: Hvad var, som du oplever det, formålet med afrapporteringen

Til­freds­heds­må­lin­gen er ale­ne ba­se­ret på bru­ger­ne af fonds­da­ta­ba­sen fon​de​.dk og er der­for ik­ke nød­ven­dig­vis re­præ­sen­ta­tiv for samt­li­ge fonds­an­sø­ge­re til lan­dets fon­de. I alt 487 bru­gere har sva­ret på web­s­ur­vey­et. Af dem har 323 an­søgt en el­ler fle­re fon­de in­den for de sene­ste 24 må­ne­der. Til­freds­heds­må­lin­gen er gen­nem­ført i sam­ar­bej­de med den rå­d­gi­ven­de fund­raiser­virksomhed, fun​dra​i​se​ren​.dk, som står bag fondsdatabasen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Tilfredshedsmåling 2017

Tilfredshedsmålingen tager temperaturen på fondsansøgernes oplevelse af tilfredshed med deres konkrete ansøgningsproces hos den eller de fonde, de har ansøgt inden for de seneste 24 måneder.

Danmarks Fonde bringer flere artikler om til­freds­heds­målingen – blandt andet om ansøgernes brug af og tilfredshed med fondenes digitale ansøgningssystemer, og om deres oplevelse af fondenes krav om afrapporteringer.

Målingen er baseret på et websurvey udsendt til 2.604 brugere af landets største fondsdatabase, fonde.dk. Brugerantallet dækker dog over, at en del af brugerne er oprettet under stor­bruger­licen­ser inden for eksempelvis den samme kommune eller institution.

I alt 487 brugere har svaret på websurveyet. Af dem har 323 ansøgt en eller flere fonde inden for de seneste 24 måneder. Tilfredshedsmålingen er gennemført i samarbejde med den rådgivende fundraiservirksomhed, fundraiseren.dk, som står bag fondsdatabasen.

 

Artikler om målingen

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer