Nordea-fondens evaluering er en del af processen i Naturpark Amager

Naturpark Amager skal evalueres af et konsulentfirma over de kommende fem år. Men det bliver ikke en klassisk evaluering med hovedfokus på effekt- og resultatmål, for Nor­dea-fonden ved allerede, at projektet bliver en succes. Hovedformålet er ikke at do­ku­men­tere effekt, men at sprede erfaringer og viden til andre kommende naturprojekter i landet.

Naturpark Amager (foto: Naturstyrelsen)
I de kom­men­de fi­re år vil part­ner­ska­bet bag Na­tur­park Ama­ger med en sær­lig ind­sats sæt­te fo­kus på bl.a. nye ho­ve­d­ind­gan­ge og så­kald­te blå støt­te­punk­ter i na­tur­par­ken. Nor­dea-fon­den igang­sæt­ter nu en lø­ben­de eva­lu­e­ring af pro­jek­tet (fo­to: Naturstyrelsen).

I de kom­men­de fi­re år bru­ger Na­tursty­rel­sen, By & Havn og tre kom­mu­ner 97 mio. kr. på at gø­re de­res na­tu­ra­re­a­ler på Ama­ger til en at­trak­tiv na­tur­park. Part­ner­ska­bets mål med pro­jek­tet er, at fle­re men­ne­sker skal op­le­ve na­tur­par­kens man­ge na­tur- og fri­lufts­mu­lig­heder, og­så de bor­ge­re som ik­ke før har kendt til naturområdet.

Nor­dea-fon­den be­vil­ge­de sid­ste år 55 mio. kr. til for­må­let, og nu har fon­den be­stilt kon­su­lent­firmaet Ine­va til at igang­sæt­te en lø­ben­de eva­lu­e­ring af pro­jek­tet. Det er dog ik­ke for at be­ly­se ef­fek­ten af Nor­dea-fon­dens rol­le i pro­jek­tet, at fon­den væl­ger at be­ta­le 2 mio. kr. for evalueringen.

”For os er op­sam­ling af do­ku­men­ta­tion på ef­fekt og mål­sæt­ning en rug­brøds­be­tragt­ning, som er et fint grund­lag for at le­gi­ti­me­re pro­jek­tets lo­ka­le ef­fekt her i Dra­gør, Tår­n­by og Kø­ben­havn. Den der kvan­ti­ta­ti­ve vir­ke­lig­hed er ud­mær­ket. Men for Nor­dea-fon­den er den del ik­ke så vig­tig. Vi er sik­re på, at na­tur­par­ken bli­ver en suc­ces al­le­re­de in­den vi går i gang. Det tog vi stil­ling til sid­ste år, da vi en­ga­ge­re­de os i det øko­no­misk. Men der hvor man vir­ke­lig kan bru­ge så­dan et eva­lu­e­rings­pro­jekt til no­get – det er i det stør­re na­tio­na­le per­spek­tiv i for­hold til al­le de na­tu­r­o­ri­en­te­re­de pro­jek­ter, der bli­ver la­vet rundt om i lan­det,” si­ger di­rek­tør i Nor­­dea-fon­den Hen­rik Le­h­mann Andersen.

I pro­jek­tet ind­går na­tu­ra­re­a­ler­ne Ama­ger Fæl­led, Kal­ve­bod Fæl­led, Kon­ge­lun­den og Dra­gør Syd­strand. Idéen om at ska­be en sam­men­hæn­gen­de na­tur­park blev skabt i 2014 af de offent­lige eje­re, der hver især ejer en del af de i alt 3.500 hektar jord.

Balance i partnerskabet

Pro­jek­tet er med dets fo­kus på na­tur, fril­ufts­liv og nye fæl­les­ska­ber et godt match til Nor­dea-fon­dens støt­te­for­mål. Al­li­ge­vel er fon­den ik­ke med i det part­ner­skab, der de næ­ste fem år skal gø­re Na­tur­park Ama­ger til ho­ved­sta­dens – dob­belt så sto­re – svar på Dy­re­ha­ven nord for Kø­ben­havn. Fon­den læg­ger over halv­de­len af pen­ge­ne, men part­ner­ska­bet be­står ale­ne af sta­ten via Na­tursty­rel­sen, de tre kom­mu­ner og det stats-kom­mu­na­le ud­vik­lings­sel­skab By & Havn.

”Nor­dea-fon­den ind­går som ud­gangs­punkt ik­ke i for­mel­le struk­tu­rer, og vi del­ta­ger al­drig i pro­jekt­part­ner­ska­ber. Det gør vi ik­ke for­di, der er en kæm­pe ri­si­ko for, at der op­står en for­kert ba­lan­ce i så­dan et pro­jekt­part­ner­skab. Ri­si­ko­en er, at hver gang vi åb­ner mun­den i så­dan et part­ner­skab, så ret­ter folk ind, og der­for skal vi ik­ke væ­re der. Det er dem, der ejer pro­jek­tet, der skal sid­de i part­ner­ska­bet. Og vi ejer ik­ke Na­tur­park Ama­ger-pro­jek­tet, vi støt­ter det,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Ik­ke de­sto min­dre er det fon­den, der har ta­get ejer­skab til det eva­lu­e­rings­pro­jekt, som med bå­de kvan­ti­ta­ti­ve og kva­li­ta­ti­ve me­to­der bl.a. skal la­ve en så­kaldt ba­se­li­ne for de be­sø­gen­des brug af naturparken.

”Vi tror der er nog­le end­nu stør­re læ­rings­per­spek­ti­ver i Na­tur­park Ama­ger, som ik­ke ba­re er iso­le­ret til pro­jek­tets eget liv og ind­hold el­ler til pro­jek­tets eg­ne part­ne­re. Vi be­trag­ter Na­tur­park Ama­ger som et la­bo­ra­to­ri­um for na­tur­for­mid­ling og til­gæn­ge­lig­hed, som al­le mu­li­ge an­dre na­tur­par­ker i he­le lan­det kan læ­re af. Der­for men­te vi, at eva­lu­e­rings­ar­bej­det skul­le ha­ve me­re tyng­de ud fra en na­tio­nal dags­or­den,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Det er Na­tursty­rel­sen, der har for­mand­ska­bet i sty­re­grup­pen, som dri­ver pro­jek­tet. Og her er man gla­de for, at Nor­dea-fon­den har en­ga­ge­ret sig i eva­lu­e­rin­gen, for­tæl­ler spe­ci­al­kon­su­lent Hei­di K. Stranddorf.

”Vi skrev i vo­res pro­jekt­be­skri­vel­se, at der bør væ­re en eva­lu­e­ring. Da Nor­dea-fon­den gav os til­sagn om støt­te, sag­de de sam­ti­dig, at de men­te at eva­lu­e­rin­gen bur­de væ­re me­re om­fat­ten­de. Der­for bli­ver eva­lu­e­rin­gen dre­vet af fon­den,” si­ger hun.

Ingen spejlvæg

En af mål­sæt­nin­ger­ne er at for­dob­le an­tal­let af be­sø­gen­de fra de nu­væ­ren­de ca. en mil­li­on til ca. to mil­li­o­ner år­ligt. Og da pro­jek­tet og­så hand­ler om na­tur­for­mid­ling, skal det sik­res, at bud­ska­ber­ne om Na­tur­park Ama­ger og­så bli­ver for­mid­let til sko­ler og in­sti­tu­tio­ner i om­eg­nen af par­ken. Des­u­den er det am­bi­tio­nen at få men­ne­sker, der nor­malt ik­ke in­ter­es­se­rer sig for fril­ufts­liv, til at bru­ge området.

”Vi er rig­tig gla­de for al­le de be­sø­gen­de, der bru­ger om­rå­det i for­vej­en. Men vi vil ger­ne ha­ve fle­re til at bru­ge det, sær­ligt de grup­per, som sjæl­dent kom­mer i na­tu­ren. Da Na­tur­park Ama­ger lig­ger så tæt på by­en in­vi­te­rer det jo til, at al­le kan åb­ne dø­ren og gå der­ud. Man skal ik­ke ha­ve no­gen sær­li­ge for­kund­ska­ber for at kom­me der­ud og op­le­ve na­tu­ren,” si­ger Hei­di K. Stranddorf.

Som en del af eva­lu­e­rin­gen skal Ine­va blandt an­det un­der­sø­ge, hvil­ke in­for­ma­tions­ka­na­ler der vir­ker bedst i for­hold til for­skel­li­ge brugergrupper.

”Med den­ne eva­lu­e­ring får vi en stør­re mu­lig­hed for ek­sem­pel­vis at fin­de ud af hvil­ke vir­ke­mid­ler, der har størst ef­fekt, når vi skal for­sø­ge at få fle­re bru­ge­re til na­tur­par­ken. Det kan vi bru­ge til at til­ret­te vo­res me­to­der un­der­vejs,” si­ger Hei­di K. Stranddorf.

Der­med kom­mer eva­lu­e­rin­gen og­så til vir­ke som et red­skab for sel­ve ud­rul­nin­gen af pro­jek­tet, og selv­om det mu­lig­vis er i strid med klas­sisk eva­lu­e­rings­te­o­ri, så er det et helt be­vidst valg, for­kla­rer Nor­dea-fon­dens direktør.

”Vi la­ver og­så må­ling for for­an­dring. Vi an­ser det for li­ge så vig­tigt, at eva­lu­e­rin­gen kan ge­ne­re­re læ­ring, som kan ud­mønt­es imens pro­jek­tet gen­nem­fø­res, når der er ta­le om et længe­re­va­rende pro­jekt. For det er ik­ke i sig selv in­ter­es­sant med en eva­lu­e­ring, hvor der sid­der eva­lu­atorer bag en spejl­væg, som bag­ef­ter skri­ver en rap­port om hvor­dan pro­jek­tet le­ve­de op til mål­sæt­nin­gen. Det er me­re in­ter­es­sant, hvor­dan det at bli­ve eva­lu­e­ret sam­ti­dig kan styr­ke pro­ces­sen un­der­vejs. Så i ste­det for des­pe­rat at for­sø­ge at op­ret­hol­de den spejl­væg, så­dan at eva­lu­e­rin­gen ik­ke på­vir­ker pro­jek­tet, for det kan man al­li­ge­vel ik­ke, så me­ner vi det er me­get bed­re at fo­ku­se­re på at træk­ke vi­den fra eva­lu­e­rin­gen ind i pro­jek­tet, mens det kø­rer,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

En an­den år­sag til at Nor­dea-fon­den har pri­o­ri­te­ret eva­lu­e­rin­gen er, at der og­så er no­get at hen­te for fon­dens be­sty­rel­se og projektmedarbejdere.

”Vi ud­de­ler jo over 100 mio. kr. om året til na­tur­pro­jek­ter. Det­te øko­no­mi­ske en­ga­ge­ment skul­le jo ger­ne bli­ve fun­de­ret på stør­re og stør­re er­fa­rin­ger, og vi skul­le ger­ne bli­ver klo­ge­re. Det bli­ver vi hver gang vi en­ga­ge­rer os i så­dan en eva­lu­e­ring. Så der­for er der og­så et ind­ad­vendt per­spek­tiv for Nor­dea-fon­den i den­ne eva­lu­e­ring,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Naturpark i storbyen

Naturpark Amager er godkendt efter Friluftsrådets mærkningsordning, Danske Naturparker.

Naturparken skal udvikles til et sam­men­hæng­ende natur­område på 3.500 hektar, som skal give nye mulig­heder for fri­lufts­liv for borgerne i nær­området, her­under f.eks. via et besøgs­center, shelters til over­natning, bade­broer og an­løbs­steder langs Amagers vest­kyst.

Naturparken er mere end dobbelt så stor som Dyre­haven ved Klam­pen­borg.

Bag projektet står et partnerskab bestående af Natur­styrel­sen, Køben­havns kommune, Tårnby kommune, Dragør kommune og By & Havn.

Udviklingsprojektet koster 97 mio. kr. og løber frem til 2020. Sidste år bevil­gede Nordea-fonden de 55 mio., mens Frilufts­rådet bevilgede 5 mio. kr. fra de offent­lige udlod­nings­midler til fri­lufts­liv.

Konsulentvirksomheden Ineva i Aarhus, skal stå for evalue­ringen af projektet. Gennem en kom­bina­tion af inter­views, observa­tioner, tællinger, workshops m.m. følges udvik­lingen løbende frem til en endelig status i 2023. Nordea-fonden har netop bevilget 2 mio. kr. til evaluerings­projektet.

 

 

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer