Annoncespot_img

Ny digital platform vil skabe viden om fondes resultater

En ny digital platform for fonde og bevillingsmodtagere vil gøre det lettere at følge op på resul­ta­ter­ne af fondenes udde­linger. Ambi­tionen er at forbedre arbejdet med afrap­porte­ring og forhindre, at fonds­sekre­taria­ter og bevil­lings­mod­ta­gere drukner i opga­ven. Par­ter­ne bag plat­for­men inviterer nu til et seminar om ‘den gode afrap­por­tering’.

Afrapportering
“Det er jo en ny dags­or­den hos man­ge fon­de, at vi skal ana­ly­se­re og do­ku­men­te­re, hvad vi gi­ver ud af pen­ge. Sam­fun­det øn­sker at ha­ve ind­sigt i, hvad der sker i den pri­va­te sek­tor, som er med til at un­der­støt­te ud­vik­lin­gen i sam­fun­det," si­ger Tho­mas Als­lev Chri­sten­sen, He­ad of Im­pact ved No­vo Nor­disk Fonden.

Ti­den er in­de til at gø­re af­rap­por­te­ring af fon­de­nes ini­ti­a­ti­ver let­te­re og bed­re. Den go­de af­rap­por­te­ring er nem­lig no­get, vi skyl­der hin­an­den og samfundet.

Det me­ner fle­re af par­ter­ne bag den nye di­gi­ta­le plat­form Fo­und­good, der der­for nu in­vi­te­rer til et se­mi­nar for at sæt­te fo­kus på be­tyd­nin­gen af ‘den go­de afrapportering’.

Plat­for­men er de­sig­net med net­op af­rap­por­te­ring af re­sul­ta­ter i cen­trum. Am­bi­tio­nen er at hjæl­pe bå­de fon­de og be­vil­lings­mod­ta­ge­re med en sy­ste­ma­tisk og en­kel må­de at hånd­te­re af­rap­por­te­ring på, for­tæl­ler di­rek­tør Han­ne Brinch fra Fo­und Aid, der er ini­ti­a­tiv­ta­ger til platformen:

“Fon­de­nes vok­sen­de ud­de­lings­sum gør, at vi skyl­der hin­an­den at vi­de, hvad pen­ge­ne går til. Bå­de for­di no­gen har ar­bej­det hårdt for at gø­re det mu­ligt at de­le pen­ge­ne ud, men og­så for­di pen­ge­ne spil­ler en sta­dig stør­re rol­le i for­hold til, hvor­dan vi for­mer vo­res ci­vil­sam­fund og forsk­nings­sek­to­ren. Jeg vil ger­ne ska­be en in­fra­struk­tur om­kring filan­tro­pi­en, så det bli­ver nemt, over­sku­e­ligt og til­gæn­ge­ligt bå­de for fon­de og mod­ta­ge­re at gø­re godt,” si­ger Han­ne Brinch.

No­vo Nor­disk Fon­den har be­vil­get støt­te til den hid­ti­di­ge ud­vik­ling af plat­for­men. Og Tho­mas Als­lev Chri­sten­sen, He­ad of Im­pact ved No­vo Nor­disk Fon­den, er enig i, at do­ku­men­ta­tion af re­sul­ta­ter bli­ver sta­dig vig­ti­ge­re i fonds­ar­bej­det. Han me­ner der­for, at en plat­form som Fo­und­good har po­ten­ti­a­le til at spil­le en po­si­tiv rol­le i den filan­tro­pi­ske sektor:

Fon­de­nes vok­sen­de ud­de­lings­sum gør, at vi skyl­der hin­an­den at vi­de, hvad pen­ge­ne går til.

Han­ne Brinch – di­rek­tør, Fo­und Aid

“Det er jo en ny dags­or­den hos man­ge fon­de, at vi skal ana­ly­se­re og do­ku­men­te­re, hvad vi gi­ver ud af pen­ge. Sam­fun­det øn­sker at ha­ve ind­sigt i, hvad der sker i den pri­va­te sek­tor, som er med til at un­der­støt­te ud­vik­lin­gen i sam­fun­det. Vi ser det som en po­si­tiv ud­vik­ling, men der er be­hov for red­ska­ber, der kan un­der­støt­te det. En løs­ning, som kan bru­ges af fle­re, og som er til gavn for al­le, un­der­støt­ter ef­ter vo­res me­ning den ud­vik­ling. Det vil vi ger­ne hjæl­pe med at bre­de ud,” si­ger Tho­mas Als­lev Christensen.

De øv­ri­ge par­ter bag plat­for­men – og det kom­men­de se­mi­nar – er Leo Fon­det, KR Fo­un­da­tion, Ole Kirks Fond og Lauritzen Fonden.

Seminar: Videndeling for små og store i centrum

Se­mi­na­ret fin­der sted den 11. sep­tem­ber 2019 hos No­vo Nor­disk Fon­den i Kø­ben­havn (se pro­gram her­un­der). Ar­ran­gø­rer­ne hå­ber blandt an­det at ska­be en di­a­log mel­lem del­ta­ger­ne om er­fa­rin­ger med for­skel­li­ge for­mer for af­rap­por­te­ring – ik­ke mindst spørgs­må­let om, hvor­når nog­le for­mer for af­rap­por­te­ring gi­ver bed­re me­ning end andre.

Iføl­ge Han­ne Brinch kan bå­de sto­re og små fon­de få vær­di ud af at deltage:

“Det er re­le­vant for al­le fon­de at vi­de, hvad de bru­ger de­res pen­ge på. Og hvis man ik­ke har en stra­te­gi for det end­nu, el­ler hvis man ik­ke har red­ska­ber til det end­nu og ger­ne vil in­spi­re­res, så sy­nes jeg, at man skal mø­de op,” si­ger Han­ne Brinch og uddyber:

“Se­mi­na­ret går ud på at hjæl­pe mod­ta­ge­re og fon­de med at få et fæl­les sprog og en fæl­les ram­me til at ta­le om af­rap­por­te­ring. Bå­de ved at ta­le om hvil­ke pro­jek­ter, der over­ho­ve­det be­hø­ver af­rap­por­te­ring, hvor­dan det kan gø­res, og de værk­tø­jer, der fin­des der­u­de, hvor Fo­und­good, så vidt jeg ved, er det ene­ste, der og­så er må­l­ret­tet f.eks. det so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de,” si­ger Han­ne Brinch.

Der er be­hov for, at vi fon­de læ­rer af hin­an­den, hvad der vir­ker og ik­ke vir­ker. Og så er der og­så be­hov for, at vi lyt­ter til dem, som vi gi­ver be­vil­lin­ger til. Hvad har de brug for?

Tho­mas Als­lev Chri­sten­sen – He­ad of Im­pact, No­vo Nor­disk Fonden

Tho­mas Als­lev Chri­sten­sen læg­ger vægt på, at se­mi­na­ret kan bru­ges til at de­le vi­den blandt bå­de fon­de og be­vil­lings­mod­ta­ge­re om afrapportering:

"Se­mi­na­ret går ud på at drøf­te, hvad vi egent­lig har brug for. Og hvad er­fa­rin­ger­ne er rundt om­kring. For der er be­hov for, at vi fon­de læ­rer af hin­an­den, hvad der vir­ker og ik­ke vir­ker. Og så er der og­så be­hov for, at vi lyt­ter til dem, som vi gi­ver be­vil­lin­ger til. Hvad har de brug for? Når vi som fond ta­ler for af­rap­por­te­ring og skub­ber på den ud­vik­ling, så vil vi og­så hjæl­pe dem, vi gi­ver pen­ge, så vi ik­ke for­hin­drer dem i at væ­re go­de til det, som vi ger­ne vil ha­ve, at de skal væ­re go­de til,” si­ger Tho­mas Als­lev Christensen.

Platform designet til alle typer projekter og fonde

Li­ge­som se­mi­na­ret er plat­for­men Fo­und­good Iføl­ge Han­ne Brinch til­tænkt bå­de sto­re og små fon­de. Og der er in­gen be­græns­nin­ger af, hvil­ke ty­per pro­jek­ter, plat­for­men kan bru­ges til, for­tæl­ler hun:

“Plat­for­men er til for al­le de fon­de, som øn­sker at føl­ge op og vi­de, hvad re­sul­ta­ter­ne af de­res do­na­tio­ner er. Der er sket en del hos man­ge sto­re fon­de, som har etab­le­ret eva­lu­e­rings­af­de­lin­ger med tid og man­dat til at føl­ge op på re­sul­ta­ter­ne. Men man­ge min­dre og mel­lem­sto­re fon­de har ik­ke et se­kre­ta­ri­at el­ler me­d­ar­bej­de­re an­sat spe­ci­fikt til at føl­ge op på, hvad der sker med de ud­del­te pen­ge,” si­ger Han­ne Brinch og fortsætter:

“Der er fak­tisk ik­ke no­gen, som ik­ke vil kun­ne bru­ge red­ska­bet. Styr­ken er net­op, at det kan rum­me al­le ty­per ini­ti­a­ti­ver i al­le sek­to­rer, men plat­for­men er ik­ke må­l­ret­tet forsk­ning, hvor der er an­dre go­de værk­tø­jer,” si­ger Han­ne Brinch og for­kla­rer, at mo­to­ren i plat­for­men er en di­gi­tal ud­ga­ve af den så­kald­te ‘lo­gi­ske mo­del’, som of­te be­nyt­tes som grund­stam­me i evalueringsarbejde.

Sam­men med No­vo Nor­disk Fon­den og Leo Fon­det er Han­ne Brinch nå­et frem til, at pri­sen for at be­nyt­te plat­for­men på års­ba­sis skal væ­re en kvart pro­cent af fon­dens ud­de­lin­ger, mens plat­for­men sta­dig er un­der ud­vik­ling, dog mindst 10.000 kr. og højst 50.000 kr.

Om platformen

Ud­vik­lin­gen af plat­for­men er støt­tet af No­vo Nor­disk Fon­den, Leo Fon­det, KR Fo­un­da­tion, Ole Kirk’s Fond og Lauritzen Fonden.

Læs me­re på fo​und​-aid​.org.

Tid og sted
Se­mi­na­ret af­hol­des den 11. sep­tem­ber kl. 14.00 til 17.00 hos No­vo Nor­disk Fon­den, Tu­borg Hav­ne­vej 19, 2900 Hellerup

Til­mel­ding fo­re­går via det­te link.

Dags­or­den

  • 14.00-14.15: Vel­kom­men v/ adm. dir. Leo Fon­det Jes­per Mailind
  • 14:15-14.35: Hvor­for af­rap­por­te­ring? v/ pro­fes­sor v/ Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Pe­ter Dahler-Larsen
  • 14:35-14.55: Er­fa­rin­ger med den go­de af­rap­por­te­ring v/ He­ad of Im­pact, No­vo Nor­disk Fon­den Tho­mas Als­lev Christensen
  • 14:55-15.15: Be­vil­lings­mod­ta­ger­nes per­spek­tiv v/ dir. Fon­den for So­ci­alt An­svar, Thit Aaris-Høeg
  • 15.15-15.30: Pau­se
  • 15:30-16.00: Præ­sen­ta­tion af Fo­und­good som fæl­les plat­form for fon­de og mod­ta­ge­re v/ Ida Brams, Chief Grant Of­fi­cer Leo Fon­det, Han­ne Brinch, CEO Fo­und Aid og re­præ­sen­tan­ter fra SOS Bør­ne­by­er­ne og Vi­dens­festi­va­len Bloom
  • 16:20-16.50: Re­flek­sio­ner fra del­ta­ger­ne og di­a­log v/ mo­de­ra­tor Hen­ri­et­te Rald
  • 16:50-17.00: Af­run­ding v/ vice-adm.dir No­vo Nor­disk Fon­den, Ni­els Pe­der Nielsen
  • 17.00- : Mu­lig­hed for at netværke

Visionen er at få flest muligt med

Plat­for­men gik i luf­ten i novem­ber 2018, og ind­til vi­de­re er der ud­vik­let en me­get en­kel, men dog fuldt brug­bar ud­ga­ve af plat­for­men, for­tæl­ler Han­ne Brinch:

“Der er tre fon­de, der bru­ger plat­for­men i dag: No­vo Nor­disk Fon­den, Leo Fon­det og KR Fo­un­da­tion. Og der er ti ini­ti­a­ti­ver på plat­for­men li­ge nu, som er be­gyndt at af­rap­por­te­re. Bå­de i de­res hal­vårs-cyk­ler men og­så lø­ben­de, når der sker no­get spæn­den­de i de­res pro­jek­ter, som de ger­ne vil vi­se,” si­ger Han­ne Brinch.

Med ti­den er am­bi­tio­nen, at bru­ger­ska­ren skal ud­vi­des, og at af­rap­por­te­ring med fo­kus på FN’s ver­dens­mål skal spil­le en stør­re rol­le, si­ger Han­ne Brinch:

“Der er ik­ke no­gen græn­se for, hvor man­ge, der kan væ­re med – jo fle­re, de­sto me­re nyt­te kom­mer der jo af den da­ta, som ind­sam­les. For jo me­re kan man se på tværs, og jo me­re kan man ud­vik­le, så al­le kan få gavn af da­ta,” si­ger Han­ne Brinch og fortsætter:

“Vi­sio­nen er jo, at flest mu­ligt er med. Og der er ik­ke no­get, der hol­der plat­for­men til­ba­ge fra at kun­ne bli­ve nor­disk og eu­ro­pæ­isk. Men vi star­ter med Dan­mark først – her er vi jo og­så langt for­an man­ge an­dre lan­de på den di­gi­ta­le front, og hvis man får plat­for­men til at vir­ke godt her, så er det et godt ud­gangs­punkt for at bre­de det vi­de­re ud. Så am­bi­tio­ner­ne er der, men og­så en yd­myg­hed om, at det skal vir­ke or­dent­ligt i Dan­mark først,” slut­ter Han­ne Brinch.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer