Ny evaluering: Egmont Fondens flagskibsprojekt har svag effekt

Forskere ved Danmarks Pædagogiske Universitet offentliggjorde i sidste uge deres eva­lu­e­ring af Egmont Fondens flagskibs­projekt Lær for Livet. De skolefaglige effekter over tid er små, konkluderer forskerne.

Følgeforskningens konklusioner om faglig progression på den korte og den lange bane i Egmont Fondens signaturprojekt Lær for Livet
Fi­gu­ren her­over il­lu­stre­rer føl­ge­forsk­nin­gens kon­klu­sio­ner om fag­lig pro­g­res­sion på den kor­te og den lan­ge ba­ne i Eg­mont Fon­dens sig­na­tur­pro­jekt Lær for Li­vet. Læs rap­por­ten Sko­le­fag­li­ge kort- og lang­tid­s­ef­fek­ter af in­ten­si­ve læ­rings­for­løb (se link ne­derst i artiklen).

Der er ik­ke forsk­nings­mæs­sigt be­læg for de hidtil me­get po­si­ti­ve ud­mel­din­ger om ef­fek­ten af Eg­mont Fon­dens sig­na­tur­pro­jekt, Lær for Livet.

Føl­ge­for­ske­re fra Dan­marks Pæ­da­go­gi­ske Uni­ver­si­tet har net­op pu­bli­ce­ret re­sul­ta­ter­ne af en eva­lu­e­ring af Lær for Li­vet. Eva­lu­e­rin­gen er den før­ste sto­re evi­dens­ba­se­re­de un­der­sø­gel­se af
in­ten­si­ve læ­rings­for­løb for børn med sær­li­ge læ­rings­ud­for­drin­ger i Danmark.

På den lan­ge ba­ne kan der spo­res ef­fek­ter, der ”spæn­der fra små til mo­de­ra­te frem­gan­ge og til­sva­ren­de små og mo­de­ra­te tilbage­gange” i del­ta­ger­nes fag­lig­hed i for­hold til de­res sam­men­lig­ne­lige jæv­nal­dren­de, skri­ver for­sker­ne. Der er sam­let set ta­le om langtids­effekter, som ”må be­trag­tes som ef­fek­ter af en lil­le størrelse.”

På den kor­te ba­ne kan må­les en me­re po­si­tiv fag­lig ud­vik­ling hos Lær for Li­vets del­ta­ge­re. Det er i tråd med mel­din­ger fra an­dre in­ten­si­ve læ­rings­for­løb som Løk­ke­fon­dens Drenge­aka­de­mi­et og Københavner­akademiet, der bl.a. støt­tes af Bikubenfonden.

Kort­tid­s­ef­fek­ten er dog me­to­disk upå­li­de­lig blandt an­det på grund af så­kald­te ’træ­nings­ef­fek­ter’ og ’trygheds­effekter’. Iføl­ge for­sker­ne teg­ner de små lang­tid­s­ef­fek­ter der­for det mest ret­vi­sen­de bil­le­de af del­ta­ger­nes udbytte.

Åbent spørgsmål om Lær for Livet gør en substantiel forskel

Det over­ord­ne­de mål med in­ten­si­ve læ­rings­for­løb som Lær for Li­vet er at for­bed­re del­ta­ger­nes fag­lig­hed, på­pe­ger for­sker­ne. Der­for rej­ser de små sko­le­fag­li­ge ef­fek­ter af Lær for Li­vet spørgs­må­let, om ind­sat­sen gør en ’sub­stan­ti­el for­skel’ for må­l­grup­pens af­slut­ning af fol­ke­sko­len og de­res vi­de­re ud­dan­nel­se, me­ner de.

Eg­mont Fon­dens di­rek­tør Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen ad­va­rer dog i en pres­se­med­del­el­se mod at fo­ku­se­re for me­get på den lil­le fag­li­ge ef­fekt af Lær for Livet:

”Ana­ly­sen af de fag­li­ge re­sul­ta­ter er en før­ste pej­ling på ef­fek­ten af Lær for Li­vet. Men de kan og bør ik­ke stå ale­ne. Lær for Li­vet er et hel­heds­o­ri­en­te­ret pro­gram, hvor der på li­ge fod med den fag­li­ge ud­vik­ling er fo­kus på at styr­ke bør­ne­nes so­ci­a­le og per­son­li­ge kom­pe­ten­cer, hvil­ket er me­get vig­tigt for at bli­ve livs­du­e­li­ge og kun­ne ta­ge en ungdoms­uddannelse,” si­ger Hen­riette Chri­sti­an­sen så­le­des i pressemeddelelsen.

Den nye forsk­ning om Lær for Li­vets ef­fekt flug­ter med kon­klu­sio­nen i en hidtil ik­ke-of­­fent­lig­­gjort eva­lu­e­ring for­fat­tet af Ram­bøll og Tryg­Fon­dens Børne­forsknings­center i ja­nu­ar 2018 og pu­bli­ce­ret på Eg­mont Fon­dens hjem­mesi­de den 30. maj 2018. Den fo­ku­se­rer på de tre in­ten­si­ve lærings­forløb Københavner­akademiet, Løkke­fondens Drenge­akademiet og Plan T.

Eva­lu­e­rin­gen kon­klu­de­rer, at ”på trods af ele­ver­nes sel­vop­le­ve­de po­si­ti­ve ud­vik­ling af de­res per­son­li­ge og so­ci­a­le kom­pe­ten­cer, sy­nes virk­nin­ger­ne af de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb ef­ter de­res del­ta­gel­se i cam­pen udfordret.”

Dokumentation

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer