Ny forskning dokumenterer positiv effekt af ophold på Julemærkehjem

Syddansk Universitet har netop offentliggjort en række forskningsresultater om blandt andet kondital og fedtmasse for de børn, der har været på Julemærkehjem. Nu vil SDU-professor Peter Krustrup og Julemærkefondens direktør Søren Ravn Jensen udvide projektet og for første gang få en videnskabelig undersøgelse af langtidseffekterne af ophold på et Julemærkehjem.

Julemærkefonden (foto: Nikolai Linares / Julemærkefonden)
Der er ”im­po­ne­ren­de aku­t­te ef­fek­ter” af et op­hold på et Ju­le­mær­ke­hjem. Det vi­ser de fo­re­lø­bi­ge da­ta fra 270 børn, som et to­årigt forsk­nings­pro­jekt fra In­sti­tut for Idræt og Bio­me­ka­nik på SDU har un­der­søgt (fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res / Julemærkefonden).

Det star­te­de i 1903, da po­st­eks­pe­di­ent og filan­trop Ei­nar Hol­bøll be­gynd­te at sam­le pen­ge ind til sy­ge børn via et ju­le­mær­ke til to øre på po­st­om­del­te ju­le- og nytårs­hils­ner – og nu, 117 år se­ne­re, til­by­des 1.000 dan­ske børn, der kæm­per med mob­ning, lavt selv­værd og en­som­hed, hvert år op­hold på et af lan­dets fem Julemærkehjem.

Hi­sto­ri­en om den po­si­ti­ve for­skel, op­hol­de­ne på Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne har gjort og sta­dig gør i for­hold til bør­ne­nes vægt, kost, selv­til­lid og glæ­de ved at gå i sko­le, er for­talt man­ge gan­ge. Og i tal og pro­cen­ter er ef­fek­ten ble­vet do­ku­men­te­ret i de un­der­sø­gel­ser, den er­hvervs­dri­ven­de fond Ju­le­mær­ke­fon­den selv kon­ti­nu­er­ligt la­ver på bag­grund af spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­ser før og op til 12 må­ne­der ef­ter bør­ne­nes op­hold på Julemærkehjemmene.

Men nu er der frem­lagt forsk­nings­ba­se­ret vi­den om Ju­le­mær­ke­fon­dens ar­bej­de. Den kom­mer fra et to­årigt forsk­nings­pro­jekt fra In­sti­tut for Idræt og Bio­me­ka­nik på Syd­dansk Uni­ver­si­tet og er ba­se­ret på da­ta fra 270 børn, som al­le har væ­ret på Julemærkehjem.

I spid­sen for pro­jek­tet står pro­fes­sor i sport og sund­hed på Syd­dansk Uni­ver­si­tet Pe­ter Kru­strup, og han me­ner, de fo­re­lø­bi­ge da­ta fra de 270 børn vi­ser ”im­po­ne­ren­de aku­t­te ef­fek­ter” af op­hol­det på Julemærkehjemmene:

Bør­ne­nes kon­di­tal er i gen­nem­snit ste­get med 15 pro­cent, der er re­gi­stre­ret et fald i fedt­mas­sen på gen­nem­snit­ligt seks ki­lo, en ufor­an­dret mu­skel­mas­se samt et mar­kant fald i bå­de blod­tryk og hvilepuls.

Tid­li­ge­re var der me­get fo­kus på gå-, cy­kel og svøm­me­tu­re på Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne, men som en del af vo­res pro­jekt er der grad­vis kom­met stør­re fo­kus på bold­spil og le­ge, og det tror jeg er én af for­kla­rin­ger­ne på de go­de fy­si­ske re­sul­ta­ter ved op­hol­dets afslutning.

Pe­ter Kru­strup – pro­fes­sor, SDU

Der­u­d­over do­ku­men­te­rer forsk­nings­pro­jek­tet, at bør­ne­nes op­hold på Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne af­sted­kom­mer stor vi­den om hy­giej­ne, triv­sel, kost og fy­sisk aktivitet.

”Over­ord­net er der nog­le sto­re ef­fek­ter på fit­ness og kro­p­s­sam­men­sæt­ning og nog­le rig­tig fi­ne ef­fek­ter på bå­de triv­sel og livskva­li­tet, som bør­ne­ne kan ta­ge med sig ef­ter op­hol­det på Ju­le­mær­ke­hjem­met,” si­ger Pe­ter Kru­strup, der ud over at væ­re pro­fes­sor på SDU er fy­sisk træ­ner for det dan­ske kvin­delands­hold i fodbold.

Fra gå- og cykelture til boldspil og leg

Pe­ter Kru­strup glæ­der sig især over, at det si­de­lø­ben­de med bør­ne­nes vægt­tab lyk­kes dem at fast­hol­de muskelmassen.

”Ud over at skæ­re ned på kal­o­ri­er­ne, la­ver de fy­sisk træ­ning, som gør, at kon­di­tio­nen for­bed­res og mu­skel­mas­sen og -styr­ken bli­ver fast­holdt. Det skyl­des blandt an­det, at der på Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne er ta­le om nog­le fy­si­ske ak­ti­vi­te­ter for bør­ne­ne, som de kan li­de og min­der om dem, de­res ven­ner og sko­le­kam­me­ra­ter går til. Tid­li­ge­re var der me­get fo­kus på gå-, cy­kel og svøm­me­tu­re på Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne, men som en del af vo­res pro­jekt er der grad­vis kom­met stør­re fo­kus på bold­spil og le­ge, og det tror jeg er én af for­kla­rin­ger­ne på de go­de fy­si­ske re­sul­ta­ter ved op­hol­dets af­slut­ning,” si­ger Pe­ter Krustrup.

Di­rek­tør i Ju­le­mær­ke­fon­den Sø­ren Ravn Jen­sen glæ­der sig og­så me­get over de do­ku­men­te­re­de go­de re­sul­ta­ter, som bør­ne­ne får med sig hjem fra Julemærkehjemmene.

”At bør­ne­ne op­når en væg­tre­duk­tion, er vel­kendt, og vi ved og­så fra vo­res eg­ne un­der­sø­gel­ser, hvad op­hol­det gør ved de­res selv­værd og op­le­vel­sen af at få tro­en på sig selv. Men nog­le af de an­dre sund­heds­mæs­si­ge re­sul­ta­ter har vi ik­ke før kendt til. Vi har haft en for­mod­ning om, at ef­fek­ter­ne var der, men det er før­ste gang, vi for ek­sem­pel har få­et do­ku­men­te­ret, at bør­ne­nes blod­tryk fal­der i lø­bet af op­hol­det på Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne. Så nog­le af de bi­o­lo­gi­ske mar­kø­rer fra pro­jek­tet er vir­ke­lig dej­li­ge for os at få be­kræf­tet,” si­ger Sø­ren Ravn Jensen.

Vil undersøge effekt efter tre år

SDU´s forsk­nings­pro­jekt gen­nem­fø­res i sam­ar­bej­de med In­sti­tut for Idræt og Er­næ­ring på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Dansk Bold­spil-Uni­on og Ju­le­mær­ke­fon­den, og det har væ­ret støt­tet af Tryg­fon­den og Helsefonden.

Si­de­lø­ben­de med, at de før­ste re­sul­ta­ter nu er of­fent­lig­gjort, er pen­ge­kas­sen tæt på tom. Men Pe­ter Kru­strups sto­re håb er, at det kan la­de sig gø­re at fort­sæt­te pro­jek­tet og bli­ve klo­ge­re på de læn­ge­re­va­ren­de ef­fek­ter af et op­hold på et af Julemærkehjemmene.

Der­for har for­sker­ne ind­sendt en an­søg­ning om to og en halv mil­li­on kro­ner til en ræk­ke fon­de, men har for ny­lig få­et af­slag fra No­vo Nor­disk Fon­den og Tryg­fon­den. Re­sul­te­rer en af de øv­ri­ge an­søg­nin­ger i en opad­vendt tom­mel­finger, skal pen­ge­ne iføl­ge Pe­ter Kru­strup blandt an­det bru­ges til sy­ste­ma­tisk at la­ve må­lin­ger tre år ef­ter, at bør­ne­ne har for­ladt Julemærkehjemmet.

Spørgs­må­let er, hvad der sker, når den kla­re erin­dring om op­hol­det på Ju­le­mær­ke­hjem­met eb­ber ud.

Pe­ter Kru­strup – pro­fes­sor, SDU

”Det er vig­tigt for os at for­føl­ge, om de stig­nin­ger i fit­ness, sund­heds­vi­den og triv­sel, som vi kan se umid­del­bart ef­ter op­hol­det, bli­ver fast­holdt i det helt lan­ge per­spek­tiv. Spørgs­må­let er, hvad der sker, når den kla­re erin­dring om op­hol­det på Ju­le­mær­ke­hjem­met eb­ber ud, og det vil vi kun­ne se ved en tre­års­må­ling – bå­de i for­hold til de fy­si­ske, men og­så de psy­ko­so­ci­a­le ef­fek­ter,” si­ger Pe­ter Krustrup.

SDU-pro­fes­soren un­der­stre­ger, at ik­ke kun Ju­le­mær­ke­fon­den vil få glæ­de af et fort­sat forsk­nings­pro­jekt om den lang­sig­te­de ef­fekt af op­hold på Julemærkehjemmene.

”Og­så i et sam­fund­s­per­spek­tiv er det utro­lig vig­tigt at vi­de no­get om lang­tid­s­ef­fek­ter for børn som er sår­ba­re, inak­ti­ve el­ler over­væg­ti­ge, for at se i hvil­ket om­fang ind­sat­sen kan fore­byg­ge vok­sen­fed­me og mi­striv­sel. Det vil væ­re su­perær­ger­ligt, hvis vi mi­ster den mu­lig­hed,” si­ger Pe­ter Krustrup.

Julemærkefonden kan ikke selv finansiere forskning

Sø­ren Ravn Jen­sen hå­ber og­så me­get, at det lyk­kes SDU at fin­de pen­ge til at fort­sæt­te projektet.

”Vi har ik­ke i dag nog­le må­lin­ger og re­sul­ta­ter af de lang­sig­te­de ef­fek­ter, så det vil væ­re helt vildt fan­ta­stisk med en fort­sæt­tel­se af pro­jek­tet. Det vil væ­re helt nyt for os at få svar på, hvor­dan det går for de børn, som er nå­et at bli­ve un­ge men­ne­sker, tre år ef­ter, at de har væ­ret på Ju­le­mær­ke­hjem. Og uan­set, hvad forsk­nin­gen vil vi­se, er det brug­bart for os: Er re­sul­ta­ter­ne li­ge så po­si­ti­ve som dem, vi ser kort­sig­tet, kan vi glæ­de os over, at vi gør tin­ge­ne på en rig­tig må­de. Og er det knap så po­si­tivt, vil det væ­re et kva­li­fi­ce­ret ind­spil til os i for­hold til, hvor­dan vi kan ar­bej­de på en an­den må­de el­ler ju­ste­re vo­res ind­sat­ser,” si­ger Sø­ren Ravn Jensen.

Ju­le­mær­ke­fon­dens di­rek­tør af­vi­ser, at fon­den selv vil kun­ne fi­nan­si­e­re en fort­sæt­tel­se af forskningsprojektet.

”Ju­le­mær­ke­fon­dens ho­ved­op­ga­ve og pri­mæ­re fo­kus er at sam­le ind til drif­ten af Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne, så vi kan ik­ke fi­nan­si­e­re forsk­nings­pro­jek­tet – hver­ken helt el­ler del­vis. Men vi stil­ler os me­get ger­ne til rå­dig­hed for for­sker­ne, hvis der er fon­de, der sy­nes, det kun­ne væ­re in­ter­es­sant at støt­te et fort­sat forsk­nings­pro­jekt,” si­ger Sø­ren Ravn Jensen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer