Ny forskning dokumenterer positiv effekt af ophold på Julemærkehjem

Syd­dansk Uni­ver­si­tet har net­op of­fent­lig­gjort en ræk­ke forsk­nings­re­sul­ta­ter om blandt an­det kon­di­tal og fedt­mas­se for de børn, der har væ­ret på Ju­le­mær­ke­hjem. Nu vil SDU-pro­fes­sor Pe­ter Kru­strup og Ju­le­mær­ke­fon­dens di­rek­tør Sø­ren Ravn Jen­sen ud­vi­de pro­jek­tet og for før­ste gang få en vi­den­ska­be­lig un­der­sø­gel­se af lang­tid­s­ef­fek­ter­ne af op­hold på et Julemærkehjem.

Julemærkefonden (foto: Nikolai Linares / Julemærkefonden)
Der er ”im­po­ne­ren­de aku­t­te ef­fek­ter” af et op­hold på et Ju­le­mær­ke­hjem. Det vi­ser de fo­re­lø­bi­ge da­ta fra 270 børn, som et to­årigt forsk­nings­pro­jekt fra In­sti­tut for Idræt og Bio­me­ka­nik på SDU har un­der­søgt (fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res / Julemærkefonden).

Det star­te­de i 1903, da po­st­eks­pe­di­ent og filan­trop Ei­nar Hol­bøll be­gynd­te at sam­le pen­ge ind til sy­ge børn via et ju­le­mær­ke til to øre på po­st­om­del­te ju­­le- og nytårs­hils­ner – og nu, 117 år se­ne­re, til­by­des 1.000 dan­ske børn, der kæm­per med mob­ning, lavt selv­værd og en­som­hed, hvert år op­hold på et af lan­dets fem Julemærkehjem.

Hi­sto­ri­en om den po­si­ti­ve for­skel, op­hol­de­ne på Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne har gjort og sta­dig gør i for­hold til bør­ne­nes vægt, kost, selv­til­lid og glæ­de ved at gå i sko­le, er for­talt man­ge gan­ge. Og i tal og pro­cen­ter er ef­fek­ten ble­vet do­ku­men­te­ret i de un­der­sø­gel­ser, den er­hvervs­dri­ven­de fond Ju­le­mær­ke­fon­den selv kon­ti­nu­er­ligt la­ver på bag­grund af spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­ser før og op til 12 må­ne­der ef­ter bør­ne­nes op­hold på Julemærkehjemmene.

Men nu er der frem­lagt forsk­nings­ba­se­ret vi­den om Ju­le­mær­ke­fon­dens ar­bej­de. Den kom­mer fra et to­årigt forsk­nings­pro­jekt fra In­sti­tut for Idræt og Bio­me­ka­nik på Syd­dansk Uni­ver­si­tet og er ba­se­ret på da­ta fra 270 børn, som al­le har væ­ret på Julemærkehjem.

I spid­sen for pro­jek­tet står pro­fes­sor i sport og sund­hed på Syd­dansk Uni­ver­si­tet Pe­ter Kru­strup, og han me­ner, de fo­re­lø­bi­ge da­ta fra de 270 børn vi­ser ”im­po­ne­ren­de aku­t­te ef­fek­ter” af op­hol­det på Julemærkehjemmene:

Bør­ne­nes kon­di­tal er i gen­nem­snit ste­get med 15 pro­cent, der er re­gi­stre­ret et fald i fedt­mas­sen på gen­nem­snit­ligt seks ki­lo, en ufor­an­dret mu­skel­mas­se samt et mar­kant fald i bå­de blod­tryk og hvilepuls.

Tid­li­ge­re var der me­get fo­kus på gå-, cy­kel og svøm­me­tu­re på Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne, men som en del af vo­res pro­jekt er der grad­vis kom­met stør­re fo­kus på bold­spil og le­ge, og det tror jeg er én af for­kla­rin­ger­ne på de go­de fy­si­ske re­sul­ta­ter ved op­hol­dets afslutning.

Pe­ter Kru­strup – pro­fes­sor, SDU

Der­u­d­over do­ku­men­te­rer forsk­nings­pro­jek­tet, at bør­ne­nes op­hold på Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne af­sted­kom­mer stor vi­den om hy­giej­ne, triv­sel, kost og fy­sisk aktivitet.

”Over­ord­net er der nog­le sto­re ef­fek­ter på fit­ness og kro­p­s­sam­men­sæt­ning og nog­le rig­tig fi­ne ef­fek­ter på bå­de triv­sel og livskva­li­tet, som bør­ne­ne kan ta­ge med sig ef­ter op­hol­det på Ju­le­mær­ke­hjem­met,” si­ger Pe­ter Kru­strup, der ud over at væ­re pro­fes­sor på SDU er fy­sisk træ­ner for det dan­ske kvin­delands­hold i fodbold.

Fra gå- og cykelture til boldspil og leg

Pe­ter Kru­strup glæ­der sig især over, at det si­de­lø­ben­de med bør­ne­nes vægt­tab lyk­kes dem at fast­hol­de muskelmassen.

”Ud over at skæ­re ned på kal­o­ri­er­ne, la­ver de fy­sisk træ­ning, som gør, at kon­di­tio­nen for­bed­res og mu­skel­mas­sen og -styr­ken bli­ver fast­holdt. Det skyl­des blandt an­det, at der på Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne er ta­le om nog­le fy­si­ske ak­ti­vi­te­ter for bør­ne­ne, som de kan li­de og min­der om dem, de­res ven­ner og sko­le­kam­me­ra­ter går til. Tid­li­ge­re var der me­get fo­kus på gå-, cy­kel og svøm­me­tu­re på Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne, men som en del af vo­res pro­jekt er der grad­vis kom­met stør­re fo­kus på bold­spil og le­ge, og det tror jeg er én af for­kla­rin­ger­ne på de go­de fy­si­ske re­sul­ta­ter ved op­hol­dets af­slut­ning,” si­ger Pe­ter Krustrup.

Di­rek­tør i Ju­le­mær­ke­fon­den Sø­ren Ravn Jen­sen glæ­der sig og­så me­get over de do­ku­men­te­re­de go­de re­sul­ta­ter, som bør­ne­ne får med sig hjem fra Julemærkehjemmene.

”At bør­ne­ne op­når en væg­tre­duk­tion, er vel­kendt, og vi ved og­så fra vo­res eg­ne un­der­sø­gel­ser, hvad op­hol­det gør ved de­res selv­værd og op­le­vel­sen af at få tro­en på sig selv. Men nog­le af de an­dre sund­heds­mæs­si­ge re­sul­ta­ter har vi ik­ke før kendt til. Vi har haft en for­mod­ning om, at ef­fek­ter­ne var der, men det er før­ste gang, vi for ek­sem­pel har få­et do­ku­men­te­ret, at bør­ne­nes blod­tryk fal­der i lø­bet af op­hol­det på Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne. Så nog­le af de bi­o­lo­gi­ske mar­kø­rer fra pro­jek­tet er vir­ke­lig dej­li­ge for os at få be­kræf­tet,” si­ger Sø­ren Ravn Jensen.

Vil undersøge effekt efter tre år

SDU´s forsk­nings­pro­jekt gen­nem­fø­res i sam­ar­bej­de med In­sti­tut for Idræt og Er­næ­ring på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Dansk Bold­­spil-Uni­on og Ju­le­mær­ke­fon­den, og det har væ­ret støt­tet af Tryg­fon­den og Helsefonden.

Si­de­lø­ben­de med, at de før­ste re­sul­ta­ter nu er of­fent­lig­gjort, er pen­ge­kas­sen tæt på tom. Men Pe­ter Kru­strups sto­re håb er, at det kan la­de sig gø­re at fort­sæt­te pro­jek­tet og bli­ve klo­ge­re på de læn­ge­re­va­ren­de ef­fek­ter af et op­hold på et af Julemærkehjemmene.

Der­for har for­sker­ne ind­sendt en an­søg­ning om to og en halv mil­li­on kro­ner til en ræk­ke fon­de, men har for ny­lig få­et af­slag fra No­vo Nor­disk Fon­den og Tryg­fon­den. Re­sul­te­rer en af de øv­ri­ge an­søg­nin­ger i en opad­vendt tom­mel­finger, skal pen­ge­ne iføl­ge Pe­ter Kru­strup blandt an­det bru­ges til sy­ste­ma­tisk at la­ve må­lin­ger tre år ef­ter, at bør­ne­ne har for­ladt Julemærkehjemmet.

Spørgs­må­let er, hvad der sker, når den kla­re erin­dring om op­hol­det på Ju­le­mær­ke­hjem­met eb­ber ud.

Pe­ter Kru­strup – pro­fes­sor, SDU

”Det er vig­tigt for os at for­føl­ge, om de stig­nin­ger i fit­ness, sund­heds­vi­den og triv­sel, som vi kan se umid­del­bart ef­ter op­hol­det, bli­ver fast­holdt i det helt lan­ge per­spek­tiv. Spørgs­må­let er, hvad der sker, når den kla­re erin­dring om op­hol­det på Ju­le­mær­ke­hjem­met eb­ber ud, og det vil vi kun­ne se ved en tre­års­må­ling – bå­de i for­hold til de fy­si­ske, men og­så de psy­ko­so­ci­a­le ef­fek­ter,” si­ger Pe­ter Krustrup.

SDU-pro­­fes­soren un­der­stre­ger, at ik­ke kun Ju­le­mær­ke­fon­den vil få glæ­de af et fort­sat forsk­nings­pro­jekt om den lang­sig­te­de ef­fekt af op­hold på Julemærkehjemmene.

”Og­så i et sam­fund­s­per­spek­tiv er det utro­lig vig­tigt at vi­de no­get om lang­tid­s­ef­fek­ter for børn som er sår­ba­re, inak­ti­ve el­ler over­væg­ti­ge, for at se i hvil­ket om­fang ind­sat­sen kan fore­byg­ge vok­sen­fed­me og mi­striv­sel. Det vil væ­re su­perær­ger­ligt, hvis vi mi­ster den mu­lig­hed,” si­ger Pe­ter Krustrup.

Julemærkefonden kan ikke selv finansiere forskning

Sø­ren Ravn Jen­sen hå­ber og­så me­get, at det lyk­kes SDU at fin­de pen­ge til at fort­sæt­te projektet.

”Vi har ik­ke i dag nog­le må­lin­ger og re­sul­ta­ter af de lang­sig­te­de ef­fek­ter, så det vil væ­re helt vildt fan­ta­stisk med en fort­sæt­tel­se af pro­jek­tet. Det vil væ­re helt nyt for os at få svar på, hvor­dan det går for de børn, som er nå­et at bli­ve un­ge men­ne­sker, tre år ef­ter, at de har væ­ret på Ju­le­mær­ke­hjem. Og uan­set, hvad forsk­nin­gen vil vi­se, er det brug­bart for os: Er re­sul­ta­ter­ne li­ge så po­si­ti­ve som dem, vi ser kort­sig­tet, kan vi glæ­de os over, at vi gør tin­ge­ne på en rig­tig må­de. Og er det knap så po­si­tivt, vil det væ­re et kva­li­fi­ce­ret ind­spil til os i for­hold til, hvor­dan vi kan ar­bej­de på en an­den må­de el­ler ju­ste­re vo­res ind­sat­ser,” si­ger Sø­ren Ravn Jensen.

Ju­le­mær­ke­fon­dens di­rek­tør af­vi­ser, at fon­den selv vil kun­ne fi­nan­si­e­re en fort­sæt­tel­se af forskningsprojektet.

”Ju­le­mær­ke­fon­dens ho­ved­op­ga­ve og pri­mæ­re fo­kus er at sam­le ind til drif­ten af Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne, så vi kan ik­ke fi­nan­si­e­re forsk­nings­pro­jek­tet – hver­ken helt el­ler del­vis. Men vi stil­ler os me­get ger­ne til rå­dig­hed for for­sker­ne, hvis der er fon­de, der sy­nes, det kun­ne væ­re in­ter­es­sant at støt­te et fort­sat forsk­nings­pro­jekt,” si­ger Sø­ren Ravn Jensen.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…