Realdanias klimaprojekt er kommet bedre fra start end håbet

I 2019 udrullede Realdania første etape af klimaprojektet ‘DK2020,’ som forpligter dets deltagerkommuner til at leve op til Parisaftalen. Forsker og professor Sebastian Mernild fra SDU er begejstret over projektets foreløbige resultater, men understreger, at de største udfordringer og slagsmål ligger forude.

Søn­der­borg har fle­re gan­ge væ­ret ramt af over­svøm­mel­se, som føl­ge af højvan­de, storm og et ge­ne­relt sti­gen­de hav­ni­veau. Bil­le­det her er fra marts 2020. Fo­to: Kim Toft Jørgensen

En højvands­mur, der sik­rer mod over­svøm­mel­ser, fle­re la­de­stan­de­re på of­fent­li­ge par­ke­rings­plad­ser og gra­tis in­for­ma­tions­af­te­ner om for­de­le­ne ved at skif­te til fjernvarme.

Det er blot nog­le af de til­tag, som en ræk­ke af lan­dets kom­mu­ner har ind­ført, si­den de i 2019 blev ud­valgt som ”pi­lot­kom­mu­ner” i Re­al­da­ni­as kli­mapro­jekt ’DK2020.’

I kli­mapro­jek­tet for­plig­ter kom­mu­ner­ne sig til at ud­vik­le og føl­ge lo­ka­le kli­ma­hand­lings­pla­ner, der le­ver op til Pa­ris­af­ta­len. Det in­de­bæ­rer, at kom­mu­ner­ne se­ne­st i 2050 skal ha­ve op­nå­et net­to-nul­ud­led­ning af CO₂ samt kli­ma­sik­ret kom­mu­nen mod frem­ti­dens vejr og vind.

I dag har de 20 pi­lot­kom­mu­ner al­le få­et ved­ta­get og god­kendt den ob­liga­to­ri­ske kli­ma­hand­lings­plan af den grøn­ne tæn­ket­ank Con­ci­to og det in­ter­na­tio­na­le byt­net­værk C40.

Det væk­ker be­gej­string hos for­sker og pro­fes­sor i kli­ma­for­an­drin­ger ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet Se­ba­sti­an Mernild.

Den stør­ste ud­for­dring er at få tin­ge­ne im­ple­men­te­ret og vir­ke­mid­ler­ne til at virke

Se­ba­sti­an Mer­nild – Pro­fes­sor, Syd­dansk Universitet

”Al­ting er jo re­la­tivt, men man skal jo for­stå, hvor­dan en kom­mu­ne ar­bej­der. Ting kan ta­ge tid. Først skal der gen­nem­fø­res en kort­læg­ning over driv­hus­ud­led­nin­ger­ne, og så skal pla­nen gen­nem by­rå­det, hvor der sik­kert skal ta­ges nog­le po­li­ti­ske slags­mål. I min op­tik må kom­mu­ner­ne ha­ve ar­bej­det me­get hur­tigt for at få det her på plads,” si­ger Se­ba­sti­an Mernild.

Si­den de 20 pi­lot­kom­mu­ner blev en del af DK2020 har yder­li­ge­re 75 kom­mu­ner meldt sig på ba­nen. Det brin­ger det sam­le­de an­tal af del­ta­ger­kom­mu­ner op på 95 ud af lan­dets 98 kom­mu­ner i alt.

”Jeg sy­nes, det er flot, at så man­ge er med – men en ting er an­tal­let, no­get an­det er vir­ke­mid­ler­ne,” ly­der det fra Se­ba­sti­an Mernild.

Og­så i Re­al­da­nia, der står bag pro­jek­tet, er der be­gej­string over, hvor godt pro­jek­tet ind­til vi­de­re er forløbet.

”Det har be­stemt ik­ke væ­ret let. Der har væ­ret man­ge snub­le­sten på vej­en, men når jeg kig­ger på det i re­tro­per­spek­tiv, så har vi få­et et pro­jekt op at kø­re, som vi i vir­ke­lig­he­den ik­ke var sik­re på vil­le lyk­ke­des,” for­tæl­ler pro­jekt­le­der i Re­al­da­nia Pel­le Lind Bour­non­vil­le og tilføjer:

”Da vi star­te­de det her, tænk­te jeg, at der i hvert fald vil væ­re 20 kom­mu­ner, som ik­ke kom­mer igen­nem. Men det tror jeg ik­ke læn­ge­re, for kom­mu­ner­ne gør det rig­tig godt.”

Det svære kommer med implementeringen

Selv­om Se­ba­sti­an Mer­nilds er be­gej­stret over, at de 20 pi­lot­kom­mu­ner på re­la­tiv kort tid har få­et ved­ta­get og god­kendt de­res kli­ma­hand­lings­pla­ner, så er han ik­ke i tvivl om, at den stør­ste ud­for­dring lig­ger for­ud. Den er nem­lig at fø­re pla­ner­ne ud i livet.

”Den stør­ste ud­for­dring er at få tin­ge­ne im­ple­men­te­ret og vir­ke­mid­ler­ne til at vir­ke. Det er nem­me­re at bli­ve eni­ge om, hvad man vil stra­te­gisk, men de sto­re slags­mål kom­mer jo al­tid, når det så hand­ler om, hvor­dan det helt kon­kret skal gø­res og im­ple­men­te­res. Det er der, der er man­ge in­ter­es­sen­ter, og ik­ke mindst po­li­ti­ske in­ter­es­ser, på spil. Der­med ik­ke sagt, at det ik­ke kan la­de sig gø­re, men der skal læg­ges ener­gi i det,” for­tæl­ler Se­ba­sti­an Mernild.

Der fin­des end­nu ik­ke no­gen sam­le­de da­ta for hvil­ke re­sul­ta­ter, pi­lot­kom­mu­ner­nes kli­ma­hand­lings­pla­ner på nu­væ­ren­de tids­punkt har op­nå­et, men Fun­dats har spurgt en ræk­ke til­fæl­digt ud­valgt kom­mu­ner, og de be­ret­ter al­le om kon­kre­te til­tag, der al­le­re­de nu kan mær­kes af bor­ger­ne i de respek­ti­ve kom­mu­ner og i de kom­men­de statusrapporter.

Især Hels­in­gø­rs kyst­stræk­ning er ud­for­dret, når det stormer. Kom­mu­nen ar­bej­der på, hvor­dan den bedst mu­ligt kan kli­ma­sik­re kyster­ne uden at for­vol­de ska­de på de fre­de­de na­tu­r­om­rå­der. Fo­to: Ole Thom­sen Storm

Borgermøder og højvandsmur med siddepladser

Søn­der­borg Kom­mu­ne var en af de før­ste pi­lot­kom­mu­ner til at få god­kendt sin kli­ma­hand­lings­plan i pro­jekt DK2020.

Det skyld­tes blandt an­det, at kom­mu­nen ik­ke star­te­de på bar bund, men al­le­re­de si­den kom­mu­nens op­ret­tel­se i 2007 har ar­bej­det må­l­ret­tet for at ned­brin­ge kom­mu­nens CO₂-ud­led­ning. Det har kom­mu­nen gjort i en så­kaldt ”Pro­ject Zero” plan, der skal gø­re kom­mu­nen kli­ma­neut­ral se­ne­st i 2029.

Som føl­ge af in­vol­ve­rin­gen i DK2020 har Søn­der­borg Kom­mu­ne blandt an­det op­da­te­ret sin ener­gi- og var­me­plan med en der­til­hø­ren­de kort­læg­ning af samt­li­ge na­tur­gas-, olie- og bio­brænd­sels­fyr på kom­mu­nens areal.

Det har kon­kret ført til en ræk­ke bor­ger­mø­der om det ener­gi­rig­ti­ge hus, den kli­ma­ven­li­ge fe­ri­e­bo­lig og hvor­dan man som bor­ger sø­ger Byg­nings­pulj­en om til­skud til in­stal­la­tion af var­me­pum­per. Li­ge­le­des har kom­mu­nen med ud­gangs­punkt i DK2020 god­kendt en hånd­fuld are­a­ler til solcelleanlæg.

”Det går rig­tig godt med DK2020 her i Søn­der­borg. Si­den 2007 har vi som om­rå­de re­du­ce­ret den ener­gi­re­la­te­re­de CO₂ med 52 pro­cent fra 2007 til 2020. Vi ar­bej­der med en de­ad­li­ne, der si­ger, at vi skal væ­re kli­ma­neut­ra­le i 2029, og det sat­ser vi på at nå,” for­tæl­ler As­ger Rom­me An­der­sen, der sid­der i by­rå­det for En­heds­li­sten og er for­mand for kom­mu­nens Na­tur-, Kli­ma-, og Miljøudvalg.

Og og­så på kli­ma­til­pas­nings­delen har Søn­der­borg Kom­mu­ne ryk­ket, si­den den kom med i DK2020, for­tæl­ler byrådspolitikeren.

Sid­ste som­mer blev der ek­sem­pel­vis op­ført en 113 me­ter lang højvands­mur, der skal sik­re de­le af Grå­sten mod frem­ti­di­ge oversvømmelser.

Selv­om Søn­der­borg kom­mu­ne er i fuld gang med kli­ma­til­pas­nin­gen, så er det dog ik­ke helt let at kli­ma­sik­re kom­mu­nen, der er om­gi­vet af vand fra stort set al­le si­der, for­tæl­ler As­ger Rom­me Andersen.

”Vi kom­mer til at bru­ge de kom­men­de år på at få truf­fet de rig­ti­ge for­holds­reg­ler om­kring kli­ma­sik­ring. Men det er me­get kom­plekst. Hvis havvan­det sti­ger, sam­ti­dig med at der kom­mer sto­re mæng­der vand ned fra oven, så hjæl­per det jo ik­ke no­get, at vi har gemt by­en bag en mur, for så kan regn­van­det jo ik­ke lø­be væk,” si­ger As­ger Rom­me Andersen.

Som di­rek­te kon­se­kvens af DK2020 har Søn­der­borg Kom­mu­ne op­ført en højvands­mur i Grå­sten. Den må­ler 113 me­ter i læng­den, er ud­sty­ret med sid­de­plad­ser og skal be­skyt­te en del af by­en mod frem­ti­di­ge over­svøm­mel­ser. Fo­to: Søn­der­borg Kommune

Helsingør giver tilskud til energitjek

Ven­der man blik­ket mod nord, mær­ker bor­ger­ne i Hels­in­gør Kom­mu­ne sand­syn­lig­vis og­så, at kom­mu­nen i 2019 blev en del af DK2020.

I hvert fald for­tæl­ler Git­te Lar­sen, der er chef­kon­su­lent for Kli­ma­se­kre­ta­ri­a­tet i den nord­s­jæl­land­ske kom­mu­ne, at kom­mu­nen al­le­re­de nu har ind­ført en ræk­ke til­tag som en del af im­ple­men­te­rin­gen af DK2020-pro­jek­tets klimahandlingsplan.

Det gæl­der for ek­sem­pel, at kom­mu­nen bi­dra­ger øko­no­misk til ener­gitjek af bor­ger­nes hu­se med hen­blik på at få fle­re til at ud­skif­te de­res var­mekil­der til ved­va­ren­de ener­gi el­ler fjern­var­me, og at der er op­stil­let fle­re la­de­stan­de­re på of­fent­li­ge parkeringspladser.

”Vi kø­rer en me­get må­l­ret­tet ind­sats til bo­li­ge­jer­ne, og i ef­ter­å­ret kom­mer vi til at kø­re en sam­kør­selskampag­ne,” si­ger Git­te Lar­sen og til­fø­jer, at kom­mu­nen ge­ne­relt ar­bej­der for at gø­re den of­fent­li­ge trans­port så sam­men­hæn­gen­de som muligt.

Li­ge­som Søn­der­borg Kom­mu­ne hav­de og­så Hels­in­gør Kom­mu­ne en kli­ma­dags­or­den og en mål­sæt­ning om at ned­brin­ge kom­mu­nens CO₂-ud­led­ning, in­den DK2020 så da­gens lys.

Hels­in­gør Kom­mu­ne har in­gen tal på, hvil­ken be­tyd­ning DK2020 ind­til vi­de­re har haft for kom­mu­nens CO₂-ud­led­ning, men fra 2008 til 2021 er kom­mu­nen gå­et fra at ud­le­de 6,8 ton CO₂ per bor­ger til 3 ton per bor­ger må­lt på de di­rek­te ud­led­nin­ger som op­varm­ning og transport.

”Vo­res mål er, at vi skal ned på 1,7 tons i 2030 og væ­re fos­sil­frie i 2045. Vi er godt på vej, men det er de sid­ste tons, der er de svæ­re­ste,” for­tæl­ler Git­te Larsen.

Bo­li­ge­je­re sam­let til in­for­ma­tions­mø­de i Hels­in­gør Kom­mu­ne om mu­lig­he­den for at skif­te til bæ­re­dyg­ti­ge var­mekil­der. Fo­to: Hels­in­gør Kommune

Realdania har stor betydning

Selv­om bå­de Søn­der­borg Kom­mu­ne og Hels­in­gør Kom­mu­ne al­le­re­de hav­de en kli­ma­dags­or­den, da de ind­t­rå­d­te i DK2020, for­tæl­ler beg­ge kom­mu­ner, at pro­jek­tet har haft, og sta­dig har, stor be­tyd­ning for kom­mu­ner­nes klimaindsats.

Som stra­te­gisk med­lem af C40, der er et in­ter­na­tio­nalt sam­ar­bej­de be­stå­en­de af nog­le af ver­dens stør­ste og mest kli­maam­bi­tiø­se by­er, var det Re­al­da­nia, der i sin tid in­tro­du­ce­re­de de dan­ske kom­mu­ner for DK2020.

Det har væ­ret enormt po­si­tivt at op­le­ve, hvor­dan Con­ci­to og Re­al­da­nia gik ind og støt­te­de op om det ar­bej­de, vi i kom­mu­ner­ne stod overfor

In­ge Ol­sen – Chef for Bæ­re­dyg­tig­hed, Na­tur og Landdistrikter

Si­den har Re­al­da­nia age­ret pri­mus mo­tor for pro­jek­tet, der ud­over del­ta­ger­kom­mu­ner­ne og­så tæl­ler Con­ci­to, C40, KL og de fem regioner.
Ud­over at be­vil­ge sam­let set 22 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­tet, har Re­al­da­nia og­så stå­et for spar­ring, vi­dens­de­ling og op­føl­gen­de indsatser.

Og det har haft stor be­tyd­ning for Søn­der­borg Kom­mu­ne, for­tæl­ler In­ge Ol­sen, der er chef for Bæ­re­dyg­tig­hed, Na­tur og Land­di­strik­ter i kommunen.

”Det har væ­ret enormt po­si­tivt at op­le­ve, hvor­dan Con­ci­to og Re­al­da­nia gik ind og støt­te­de op om det ar­bej­de, vi i kom­mu­ner­ne stod over­for. Vi fik over­blik og sam­let vo­res ar­bej­de med bæ­re­dyg­tig­hed, kli­ma­til­pas­ning og re­duk­tion af CO₂. De har skub­bet på, til vi fik en god pro­ces og fik ind­dra­get al­le de in­ter­es­sen­ter og ak­tø­rer, der skal til for at væ­re en del af den grøn­ne om­stil­ling,” for­tæl­ler In­ge Olsen.

Hun for­kla­rer, at Re­al­da­nia sær­ligt har spil­let en stor rol­le, når det kom­mer til vi­dens­de­ling kom­mu­ner­ne i mel­lem, og at or­ga­ni­sa­tio­nen for­må­e­de at hol­de gry­den i kog un­der covid-19.

”Re­al­da­nia og Con­ci­to har fa­ci­li­te­ret pro­ces­sen un­der­vejs og ik­ke mindst Re­al­da­ni­as hjem­mesi­de, der de­ler vi­den og sam­ler pu­bli­ka­tio­ner med højt fag­ligt ind­hold. De har he­le ti­den fulgt op og støt­tet os pi­lot­kom­mu­ner, og sør­get for, at vi kom­mu­ner lø­ben­de har kun­net de­le vi­den og læ­re af hin­an­den," for­kla­rer In­ge Olsen.

Sam­me mel­ding kom­mer fra Hels­in­gør, hvor Git­te Lar­sen kal­der Re­al­da­ni­as ind­sats for ”guld værd.”

”He­le den vi­dens­ba­se, der er etab­le­ret i for­bin­del­se med DK2020 er uund­vær­lig. I rig­tig man­ge kom­mu­ner sid­der vi jo gan­ske få men­ne­sker og ar­bej­der med det her. At ha­ve no­get fag­lig­hed, man kan læ­ne sig op ad, er rig­tig vig­tigt, og og­så at vi er kom­met tæt­te­re på vo­res kol­le­ger i an­dre kommuner.”

Iføl­ge pro­fes­sor Se­ba­sti­an Mer­nild er det net­op af­gø­ren­de, at en or­ga­ni­sa­tion som Re­al­da­nia ta­ger le­der­skab, når et pro­jekt som DK2020 skal udrulles.

”Der skal væ­re nog­le, som ta­ger le­der­skab for, at re­sten føl­ger med. Man­ge gan­ge skal man skub­bes, ta­ges i hån­den, gu­i­des og vej­le­des. Så­dan er det og­så her. Hvis man skal ha­ve en plan til at rul­le ud i næ­sten 98 kom­mu­ner, som er me­get, me­get for­skel­li­ge, når det kom­mer til ud­led­ning, vækst, de­mo­gra­fi og geo­gra­fi, så er det vig­tigt, at der er nog­le, som ta­ger ejer­skab over pro­ces­sen. Tin­ge­ne sker ik­ke ba­re af sig selv,” for­tæl­ler Se­ba­sti­an Mernild.

En vigtig brik

I ju­ni må­ned ud­ar­bej­de­de Re­al­da­nia en ana­ly­se af pi­lot­kom­mu­ner­nes kli­ma­hand­lings­pla­ner. Den vi­ser, at så­fremt pi­lot­kom­mu­ner­nes pla­ner fø­res ud i li­vet, så vil de nå en sam­let re­duk­tion af CO₂ på 56 pro­cent sam­men­lig­net med 2018. Hvis pi­lot­kom­mu­ner­nes kli­ma- og ener­gi­pla­ner ska­le­res ud til he­le lan­det, vil Dan­mark i 2030 op­nå en re­duk­tion på 46 pro­cent sam­men­lig­net med 2018.

Selv­om det er in­ter­es­san­te tal, bat­ter det for­ment­lig ik­ke me­get i klo­dens sam­le­de CO₂-regn­skab, for­tæl­ler Se­ba­sti­an Mernild.

Men det er hel­ler ik­ke i den kon­tekst, at DK2020 har sin be­ret­ti­gel­se, for­kla­rer han.

”I glo­balt per­spek­tiv er det her et spæn­den­de ek­sem­pel på, hvor­dan man ta­ger de stra­te­gi­ske ide­er fra Pa­ris­af­ta­len og gør dem kon­kre­te ved at im­ple­men­te­re dem på kom­mu­nalt ni­veau. Vi når al­drig i mål med 70 pro­cents-mål­sæt­nin­gen el­ler Pa­ris­af­ta­len, hvis ik­ke vi fin­der ud af, hvor­dan vi im­ple­men­te­rer tin­ge­ne ude i de min­dre or­ga­ni­sa­tio­ner, som kom­mu­ner­ne, der er tæt­te på bor­ger­ne, er­hvervs­li­vet og in­du­stri­virk­som­he­der­ne,” for­kla­rer Se­ba­sti­an Mer­nild og tilføjer:

”DK2020-pla­nen er en lil­le brik i for­hold til, om vi når Pa­ris­af­ta­len, men det er en me­get vig­tig brik. De små pla­ner er vig­ti­ge, selv­om de mæng­de­mæs­sigt ik­ke gør me­get væ­sent­ligt af sig. De sæt­ter en ret­ning for Dan­mark, men de ska­ber for­ven­te­ligt og­så glo­bal in­spira­tion. Det er fak­tisk der, at vi kan gø­re den stør­ste for­skel med hen­syn til driv­hus­gas­re­duk­tio­ne,” for­tæl­ler forskeren.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer