Redaktøren bag nyt fondsstøttet medie om impact: ”Verden har ikke brug for et jubelmedie”

Med i alt 700.000 kroner fra Oak Foundation Danmark og Bikubenfonden som økonomisk rygsøjle lancerer Carsten Terp til februar et nyt medie om impact kaldet Impact Insider. Han understreger, at de støttende fonde ikke får indflydelse på mediets redaktionelle indhold. Direktør Sine Egede Eskesen fra Bikubenfonden håber, at mediet blandt andet vil skrive kritiske artikler om fondens arbejde.

"Hvis me­di­et skal væ­re no­get værd, skal vi bå­de ud­for­ske dem, der op­når im­pact og be­skri­ve hvil­ke me­to­der, de har brugt. Men vi kom­mer og­så til at skri­ve om dem, der ik­ke får gjort den for­skel, de har sat sig for, og hvor­for de må­ske er snublet i em­pi­ri­en el­ler har brugt for­ker­te må­le­me­to­der,” si­ger af­gå­en­de re­dak­tør på Al­tin­get Ci­vil­sam­fund, Car­sten Terp der står bag det nye uaf­hæn­gi­ge me­die Im­pact Insider.

Det gæl­der om at hol­de tun­gen li­ge i mun­den og øjet på bol­den, når re­dak­tør Car­sten Terp til fe­bru­ar 2022 be­ri­ger det dan­ske me­di­eland­skab med et nyt me­die kal­det Im­pact Insider.

På den ene si­de er det me­di­ets for­mål, skri­ver re­dak­tø­ren i en mail til mod­ta­ger­ne af me­di­ets nystar­te­de nyheds­brev, grun­digt og me­to­disk at ud­for­ske de di­lem­ma­er, van­ske­lig­he­der og mu­lig­he­der, som im­pact-uni­ver­set er fyldt med.

Selv­føl­ge­lig skal vi sør­ge for, at fon­de­ne på in­gen må­de får ind­fly­del­se på det re­dak­tio­nel­le ind­hold. Men det er der hel­ler in­gen af dem, der har ud­trykt in­ter­es­se for

Car­sten Terp – Re­dak­tør, Im­pact Insider

På den an­den si­de bli­ver Im­pact In­si­der skudt i gang med mid­ler fra de­le af den ver­den, som me­di­et vil ta­ge un­der kri­tisk be­hand­ling. Im­pact In­si­der har nem­lig få­et 400.000 kro­ner af Oak Fo­un­da­tion Dan­mark og der­næst 300.000 kro­ner fra Bi­ku­ben­fon­den i støt­te til sit før­ste le­ve­år – pen­ge, der iføl­ge re­dak­tø­ren skal bru­ges til at ud­vik­le me­di­et og dets platform.

”Det er klart, der er nog­le eti­ske ud­for­drin­ger, men jeg sy­nes, at de er me­re prin­ci­pi­el­le, end at de er dag­li­ge, prak­ti­ske ud­for­drin­ger. Selv­føl­ge­lig skal vi sør­ge for, at fon­de­ne på in­gen må­de får ind­fly­del­se på det re­dak­tio­nel­le ind­hold. Men det er der hel­ler in­gen af dem, der har ud­trykt in­ter­es­se for – tvær­ti­mod er de selv op­mærk­som­me på, at i det øje­blik, de be­gyn­der at far­ve ind­hol­det, mi­ster me­di­et tro­vær­dig­hed og re­le­vans. Så for os hand­ler det om at hol­de tun­gen li­ge i mun­den og øjet på bol­den – og i vir­ke­lig­he­den gø­re det, man al­tid skal gø­re som jour­na­list: Be­hand­le ting ud fra re­dak­tio­nel­le me­to­der og sør­ge for at ha­ve fo­kus på at væ­re af­ba­lan­ce­ret, re­le­vant og stil­le kri­ti­ske spørgs­mål til kil­der fra al­le si­der,” si­ger Car­sten Terp til Fundats.

Medie sætter fokus på noget, der er svært

Di­rek­tør i Bi­ku­ben­fon­den Si­ne Ege­de Eske­sen, der er an­svar­lig for fon­dens over­ord­ne­de stra­te­gi og ud­vik­ling af nye ind­sat­ser og sam­ar­bejds­re­la­tio­ner på det so­ci­a­le om­rå­de, hå­ber, at det nye me­die kan ge­ne­re­re brug­bar vi­den i for­hold til at må­le impact.

Så når vi fin­der me­di­et in­ter­es­sant, er det for­di, de vil spe­ci­a­li­se­re sig i den­ne im­pact-dis­kus­sion og -udfordring

Si­ne Ege­de Eske­sen – Di­rek­tør, Bikubenfonden

”Vi støt­ter det nye me­die, for­di dets for­mål er at sæt­te fo­kus på no­get af det, der er svært på so­ci­a­l­om­rå­det: Nem­lig at må­le im­pact af so­ci­a­le ind­sat­ser. Det er no­get, der op­ta­ger os rig­tig me­get, og som vi selv drøf­ter i et net­værk med en ræk­ke af vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re. Så når vi fin­der me­di­et in­ter­es­sant, er det for­di, de vil spe­ci­a­li­se­re sig i den­ne im­pact-dis­kus­sion og -ud­for­dring,” si­ger Si­ne Ege­de Eskesen.

Hun un­der­stre­ger, at støt­ten på 300.000 kro­ner til Car­sten Ter­ps nye me­die ik­ke skal ta­ges som et ud­tryk for en ny ge­ne­rel me­di­e­sats­ning fra Bikubenfonden.

”Det er ik­ke for­di, vi ge­ne­relt vil til at støt­te me­di­er. Grun­den til, at vi gør det her, er, at det­te me­di­es for­mål ta­ler li­ge ind i vo­res ar­bej­de på so­ci­a­l­om­rå­det og et be­hov, som vi de­ler. Vi har brug for at bli­ve dyg­ti­ge­re og få me­re vi­den, når det gæl­der im­pact på so­ci­a­l­om­rå­det,” si­ger Si­ne Ege­de Eskesen.

- Kan der, set med Bi­ku­ben­fon­dens øj­ne, væ­re prin­ci­pi­el­le ud­for­drin­ger i at med­fi­nan­si­e­re et me­die, der blandt an­det må tæn­kes at vil­le skri­ve om je­res aktiviteter?

”Det er jo ik­ke sik­kert, de skri­ver om vo­res ak­ti­vi­te­ter. Men det er ik­ke no­get, som vi blan­der os i. Vi in­ter­es­se­rer os for, hvor­dan vi kan læ­re af an­dres er­fa­rin­ger fra so­ci­a­le ind­sat­ser – vi er Ik­ke kun op­ta­get af vo­res eg­ne ind­sat­ser i den sam­men­hæng,” si­ger Si­ne Ege­de Eskesen.

- Så der er ik­ke no­gen eti­ske pro­blem­stil­lin­ger set med je­res øj­ne ved at age­re øko­no­misk bag­land for et me­die, som be­skæf­ti­ger sig blandt an­det med fondssektoren?

”Nej, ik­ke så læn­ge, vi hol­der snit­ter­ne for os selv i for­hold til ind­hol­det og det re­dak­tio­nel­le. Og det har vi in­tet med at gøre.”

- Og der er ik­ke no­get til hin­der for, at det nye me­die kan skri­ve kri­ti­ske ar­tik­ler om Bi­ku­ben­fon­dens arbejde?
”Nej, det vil jeg da næ­sten hå­be, at de gør. Må­ske kan vi og an­dre læ­re af de fejl, som vi be­går. Vi vil ger­ne væ­re ban­ner­fø­rer, og­så når det gæl­der om at vi­se det frem, som ik­ke lyk­kes, så læn­ge vi kan hjæl­pe hin­an­den med at træk­ke go­de ind­sig­ter ud af pro­jek­ter­ne, der kan gø­re os al­le klo­ge­re,” si­ger Si­ne Ege­de Eskesen.

Verden har ikke brug for et jubelmedie

På spørgs­må­let, om Car­sten Terp kan fo­re­stil­le sig, at der kom­mer kri­ti­ske ar­tik­ler om Oak Fo­un­da­tion og Bi­ku­ben­fon­dens gø­ren og la­den i Im­pact In­si­der, ly­der sva­ret promp­te: ”Ja, det kan du tro.”

”Po­in­ten er, jo at hvis me­di­et skal væ­re no­get værd, skal vi bå­de ud­for­ske dem, der op­når im­pact og be­skri­ve hvil­ke me­to­der, de har brugt. Men vi kom­mer og­så til at skri­ve om dem, der ik­ke får gjort den for­skel, de har sat sig for, og hvor­for de må­ske er snublet i em­pi­ri­en el­ler har brugt for­ker­te må­le­me­to­der. Den slags hi­sto­ri­er er vi nødt til og­så at la­ve for at væ­re re­le­van­te. El­lers bli­ver vi ba­re så­dan et ju­bel­me­die, og det har ver­den ik­ke brug for. Og Bi­ku­ben­fon­den har og­så brug for at bli­ve set kri­tisk ef­ter i søm­me­ne – el­lers kun­ne de ba­re ha­ve ka­stet pen­ge­ne ef­ter et kom­mu­ni­ka­tions­fir­ma, der kun­ne la­ve en flot års­rap­port for dem,” si­ger Car­sten Terp.

Så Re­al­da­nia og Tryg­fon­den blev for­talt, hvad der ske­te, og fik lø­ben­de af­rap­por­te­ring om, hvor­dan pro­jek­tet ud­vik­le­de sig, men vi dis­ku­te­re­de al­drig det re­dak­tio­nel­le ind­hold med dem

Car­sten Terp – Re­dak­tør, Im­pact Insider

Det er ik­ke uvant for Car­sten Terp at ar­bej­de på et fonds­støt­tet me­die. Han kom­mer fra en stil­ling som re­dak­tør på Al­tin­get Ci­vil­sam­fund, som blev skudt i gang med mid­ler fra bå­de Tryg­fon­den og den filan­tro­pi­ske for­e­ning Realdania.

Der­u­d­over blev Al­tin­gets sek­tion un­der Ci­vil­sam­fund­spor­ta­len kal­det Ci­vil­sam­fun­dets Vi­dens­cen­ter star­tet med ud­vik­lings­pen­ge fra Tuborgfondet.

Iføl­ge Car­sten Terp har det ik­ke gi­vet re­dak­tio­nel­le ud­for­drin­ger på Al­tin­gets Ci­vil­sam­funds-po­r­tal at ha­ve fond­s­pen­ge i ryggen.

”Nej, det sy­nes jeg ik­ke. Vi hav­de i prak­sis en sty­re­grup­pe, hvor Re­al­da­nia og Tryg­fon­den sad, men hur­tigt sag­de An­ker Brink Lund, som og­så sad i sty­re­grup­pen, at det skul­le væ­re en føl­ge­grup­pe og ik­ke en sty­re­grup­pe. Så Re­al­da­nia og Tryg­fon­den blev for­talt, hvad der ske­te, og fik lø­ben­de af­rap­por­te­ring om, hvor­dan pro­jek­tet ud­vik­le­de sig, men vi dis­ku­te­re­de al­drig det re­dak­tio­nel­le ind­hold med dem,” po­in­te­r­er Car­sten Terp.

Får hjælp fra frivillige

Som om­talt i Fun­dats me­dio au­gust har Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond net­op lan­ce­ret et nyt fæl­les sam­lings­sted for al­le, der ar­bej­der med el­ler er in­ter­es­se­re­de i so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger. Si­tet so​ci​a​le​in​ve​ste​rin​ger​.nu er støt­tet af Tryg­fon­den og Bi­ku­ben­fon­den med hen­holds­vis 500.000 og 750.000 kro­ner, og må­l­grup­pen er blandt an­dre of­fent­li­ge myn­dig­he­der, in­ve­sto­rer, le­ve­ran­dø­rer af vel­færdsy­del­ser, fon­de, for­ske­re og me­d­ar­bej­de­re, der skal im­ple­men­te­re so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger i hverdagen.

Umid­del­bart kun­ne det ly­de som om, der er et vist sam­men­fald mel­lem so​ci​a​le​in​ve​ste​rin​ger​.nu og Im­pact In­si­der, men iføl­ge Car­sten Terp er for­skel­len stor.

”So​ci​a​le​in​ve​ste​rin​ger​.nu be­skæf­ti­ger sig med en del­mæng­de af det, jeg be­skæf­ti­ger mig med. De­res fo­kus er rent på so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger, mens mit me­die kom­mer til at gå på tværs af ci­vil­sam­fund, det of­fent­li­ge og det pri­va­te er­hvervs­liv. Den dis­kus­sion, jeg ta­ger, er bre­de­re og ret­ter sig mod fle­re ak­tø­rer,” un­der­stre­ger Car­sten Terp.
P.t. er han – med hjælp fra et par fri­vil­li­ge og med en fri­vil­lig be­sty­rel­se som kri­tisk spar­rings­part­ner – net­op gå­et i luf­ten med en lan­ding pa­ge, hvor man kan læ­se om tan­ker­ne bag mediet.

I de kom­men­de må­ne­der skal si­tet og de re­dak­tio­nel­le for­ma­ter byg­ges op og te­stes, og så er pla­nen, hvis alt går, som re­dak­tø­ren hå­ber og øn­sker, at lan­ce­re me­di­et i fe­bru­ar 2022.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer