Redaktøren bag nyt fondsstøttet medie om impact: ”Verden har ikke brug for et jubelmedie”

Med i alt 700.000 kro­ner fra Oak Fo­un­da­tion Dan­mark og Bi­ku­ben­fon­den som øko­no­misk rygsøj­le lan­ce­rer Car­sten Terp til fe­bru­ar et nyt me­die om im­pact kal­det Im­pact In­si­der. Han un­der­stre­ger, at de støt­ten­de fon­de ik­ke får ind­fly­del­se på me­di­ets re­dak­tio­nel­le ind­hold. Di­rek­tør Si­ne Ege­de Eske­sen fra Bi­ku­ben­fon­den hå­ber, at me­di­et blandt an­det vil skri­ve kri­ti­ske ar­tik­ler om fon­dens arbejde. 

"Hvis me­di­et skal væ­re no­get værd, skal vi bå­de ud­for­ske dem, der op­når im­pact og be­skri­ve hvil­ke me­to­der, de har brugt. Men vi kom­mer og­så til at skri­ve om dem, der ik­ke får gjort den for­skel, de har sat sig for, og hvor­for de må­ske er snublet i em­pi­ri­en el­ler har brugt for­ker­te må­le­me­to­der,” si­ger af­gå­en­de re­dak­tør på Al­tin­get Ci­vil­sam­fund, Car­sten Terp der står bag det nye uaf­hæn­gi­ge me­die Im­pact Insider.

Det gæl­der om at hol­de tun­gen li­ge i mun­den og øjet på bol­den, når re­dak­tør Car­sten Terp til fe­bru­ar 2022 be­ri­ger det dan­ske me­di­eland­skab med et nyt me­die kal­det Im­pact Insider.

På den ene si­de er det me­di­ets for­mål, skri­ver re­dak­tø­ren i en mail til mod­ta­ger­ne af me­di­ets nystar­te­de nyheds­brev, grun­digt og me­to­disk at ud­for­ske de di­lem­ma­er, van­ske­lig­he­der og mu­lig­he­der, som im­­pa­ct-uni­ver­­set er fyldt med.

Selv­føl­ge­lig skal vi sør­ge for, at fon­de­ne på in­gen må­de får ind­fly­del­se på det re­dak­tio­nel­le ind­hold. Men det er der hel­ler in­gen af dem, der har ud­trykt in­ter­es­se for

Car­sten Terp – Re­dak­tør, Im­pact Insider

På den an­den si­de bli­ver Im­pact In­si­der skudt i gang med mid­ler fra de­le af den ver­den, som me­di­et vil ta­ge un­der kri­tisk be­hand­ling. Im­pact In­si­der har nem­lig få­et 400.000 kro­ner af Oak Fo­un­da­tion Dan­mark og der­næst 300.000 kro­ner fra Bi­ku­ben­fon­den i støt­te til sit før­ste le­ve­år – pen­ge, der iføl­ge re­dak­tø­ren skal bru­ges til at ud­vik­le me­di­et og dets platform.

”Det er klart, der er nog­le eti­ske ud­for­drin­ger, men jeg sy­nes, at de er me­re prin­ci­pi­el­le, end at de er dag­li­ge, prak­ti­ske ud­for­drin­ger. Selv­føl­ge­lig skal vi sør­ge for, at fon­de­ne på in­gen må­de får ind­fly­del­se på det re­dak­tio­nel­le ind­hold. Men det er der hel­ler in­gen af dem, der har ud­trykt in­ter­es­se for – tvær­ti­mod er de selv op­mærk­som­me på, at i det øje­blik, de be­gyn­der at far­ve ind­hol­det, mi­ster me­di­et tro­vær­dig­hed og re­le­vans. Så for os hand­ler det om at hol­de tun­gen li­ge i mun­den og øjet på bol­den – og i vir­ke­lig­he­den gø­re det, man al­tid skal gø­re som jour­na­list: Be­hand­le ting ud fra re­dak­tio­nel­le me­to­der og sør­ge for at ha­ve fo­kus på at væ­re af­ba­lan­ce­ret, re­le­vant og stil­le kri­ti­ske spørgs­mål til kil­der fra al­le si­der,” si­ger Car­sten Terp til Fundats.

Medie sætter fokus på noget, der er svært

Di­rek­tør i Bi­ku­ben­fon­den Si­ne Ege­de Eske­sen, der er an­svar­lig for fon­dens over­ord­ne­de stra­te­gi og ud­vik­ling af nye ind­sat­ser og sam­ar­bejds­re­la­tio­ner på det so­ci­a­le om­rå­de, hå­ber, at det nye me­die kan ge­ne­re­re brug­bar vi­den i for­hold til at må­le impact.

Så når vi fin­der me­di­et in­ter­es­sant, er det for­di, de vil spe­ci­a­li­se­re sig i den­ne im­­pa­ct-dis­­kus­sion og -udfordring

Si­ne Ege­de Eske­sen – Di­rek­tør, Bikubenfonden

”Vi støt­ter det nye me­die, for­di dets for­mål er at sæt­te fo­kus på no­get af det, der er svært på so­ci­a­l­om­rå­det: Nem­lig at må­le im­pact af so­ci­a­le ind­sat­ser. Det er no­get, der op­ta­ger os rig­tig me­get, og som vi selv drøf­ter i et net­værk med en ræk­ke af vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re. Så når vi fin­der me­di­et in­ter­es­sant, er det for­di, de vil spe­ci­a­li­se­re sig i den­ne im­­pa­ct-dis­­kus­sion og -ud­for­dring,” si­ger Si­ne Ege­de Eskesen.

Hun un­der­stre­ger, at støt­ten på 300.000 kro­ner til Car­sten Ter­ps nye me­die ik­ke skal ta­ges som et ud­tryk for en ny ge­ne­rel me­di­e­sats­ning fra Bikubenfonden.

”Det er ik­ke for­di, vi ge­ne­relt vil til at støt­te me­di­er. Grun­den til, at vi gør det her, er, at det­te me­di­es for­mål ta­ler li­ge ind i vo­res ar­bej­de på so­ci­a­l­om­rå­det og et be­hov, som vi de­ler. Vi har brug for at bli­ve dyg­ti­ge­re og få me­re vi­den, når det gæl­der im­pact på so­ci­a­l­om­rå­det,” si­ger Si­ne Ege­de Eskesen.

- Kan der, set med Bi­ku­ben­fon­dens øj­ne, væ­re prin­ci­pi­el­le ud­for­drin­ger i at med­fi­nan­si­e­re et me­die, der blandt an­det må tæn­kes at vil­le skri­ve om je­res aktiviteter?

”Det er jo ik­ke sik­kert, de skri­ver om vo­res ak­ti­vi­te­ter. Men det er ik­ke no­get, som vi blan­der os i. Vi in­ter­es­se­rer os for, hvor­dan vi kan læ­re af an­dres er­fa­rin­ger fra so­ci­a­le ind­sat­ser – vi er Ik­ke kun op­ta­get af vo­res eg­ne ind­sat­ser i den sam­men­hæng,” si­ger Si­ne Ege­de Eskesen.

- Så der er ik­ke no­gen eti­ske pro­blem­stil­lin­ger set med je­res øj­ne ved at age­re øko­no­misk bag­land for et me­die, som be­skæf­ti­ger sig blandt an­det med fondssektoren?

”Nej, ik­ke så læn­ge, vi hol­der snit­ter­ne for os selv i for­hold til ind­hol­det og det re­dak­tio­nel­le. Og det har vi in­tet med at gøre.”

- Og der er ik­ke no­get til hin­der for, at det nye me­die kan skri­ve kri­ti­ske ar­tik­ler om Bi­ku­ben­fon­dens arbejde?
”Nej, det vil jeg da næ­sten hå­be, at de gør. Må­ske kan vi og an­dre læ­re af de fejl, som vi be­går. Vi vil ger­ne væ­re ban­ner­fø­rer, og­så når det gæl­der om at vi­se det frem, som ik­ke lyk­kes, så læn­ge vi kan hjæl­pe hin­an­den med at træk­ke go­de ind­sig­ter ud af pro­jek­ter­ne, der kan gø­re os al­le klo­ge­re,” si­ger Si­ne Ege­de Eskesen.

Verden har ikke brug for et jubelmedie

På spørgs­må­let, om Car­sten Terp kan fo­re­stil­le sig, at der kom­mer kri­ti­ske ar­tik­ler om Oak Fo­un­da­tion og Bi­ku­ben­fon­dens gø­ren og la­den i Im­pact In­si­der, ly­der sva­ret promp­te: ”Ja, det kan du tro.”

”Po­in­ten er, jo at hvis me­di­et skal væ­re no­get værd, skal vi bå­de ud­for­ske dem, der op­når im­pact og be­skri­ve hvil­ke me­to­der, de har brugt. Men vi kom­mer og­så til at skri­ve om dem, der ik­ke får gjort den for­skel, de har sat sig for, og hvor­for de må­ske er snublet i em­pi­ri­en el­ler har brugt for­ker­te må­le­me­to­der. Den slags hi­sto­ri­er er vi nødt til og­så at la­ve for at væ­re re­le­van­te. El­lers bli­ver vi ba­re så­dan et ju­bel­me­die, og det har ver­den ik­ke brug for. Og Bi­ku­ben­fon­den har og­så brug for at bli­ve set kri­tisk ef­ter i søm­me­ne – el­lers kun­ne de ba­re ha­ve ka­stet pen­ge­ne ef­ter et kom­mu­ni­ka­tions­fir­ma, der kun­ne la­ve en flot års­rap­port for dem,” si­ger Car­sten Terp.

Så Re­al­da­nia og Tryg­fon­den blev for­talt, hvad der ske­te, og fik lø­ben­de af­rap­por­te­ring om, hvor­dan pro­jek­tet ud­vik­le­de sig, men vi dis­ku­te­re­de al­drig det re­dak­tio­nel­le ind­hold med dem

Car­sten Terp – Re­dak­tør, Im­pact Insider

Det er ik­ke uvant for Car­sten Terp at ar­bej­de på et fonds­støt­tet me­die. Han kom­mer fra en stil­ling som re­dak­tør på Al­tin­get Ci­vil­sam­fund, som blev skudt i gang med mid­ler fra bå­de Tryg­fon­den og den filan­tro­pi­ske for­e­ning Realdania.

Der­u­d­over blev Al­tin­gets sek­tion un­der Ci­vil­sam­fund­spor­ta­len kal­det Ci­vil­sam­fun­dets Vi­dens­cen­ter star­tet med ud­vik­lings­pen­ge fra Tuborgfondet.

Iføl­ge Car­sten Terp har det ik­ke gi­vet re­dak­tio­nel­le ud­for­drin­ger på Al­tin­gets Ci­vil­­sam­­funds-po­­r­tal at ha­ve fond­s­pen­ge i ryggen.

”Nej, det sy­nes jeg ik­ke. Vi hav­de i prak­sis en sty­re­grup­pe, hvor Re­al­da­nia og Tryg­fon­den sad, men hur­tigt sag­de An­ker Brink Lund, som og­så sad i sty­re­grup­pen, at det skul­le væ­re en føl­ge­grup­pe og ik­ke en sty­re­grup­pe. Så Re­al­da­nia og Tryg­fon­den blev for­talt, hvad der ske­te, og fik lø­ben­de af­rap­por­te­ring om, hvor­dan pro­jek­tet ud­vik­le­de sig, men vi dis­ku­te­re­de al­drig det re­dak­tio­nel­le ind­hold med dem,” po­in­te­r­er Car­sten Terp.

Får hjælp fra frivillige

Som om­talt i Fun­dats me­dio au­gust har Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond net­op lan­ce­ret et nyt fæl­les sam­lings­sted for al­le, der ar­bej­der med el­ler er in­ter­es­se­re­de i so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger. Si­tet so​ci​a​le​in​ve​ste​rin​ger​.nu er støt­tet af Tryg­fon­den og Bi­ku­ben­fon­den med hen­holds­vis 500.000 og 750.000 kro­ner, og må­l­grup­pen er blandt an­dre of­fent­li­ge myn­dig­he­der, in­ve­sto­rer, le­ve­ran­dø­rer af vel­færdsy­del­ser, fon­de, for­ske­re og me­d­ar­bej­de­re, der skal im­ple­men­te­re so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger i hverdagen.

Umid­del­bart kun­ne det ly­de som om, der er et vist sam­men­fald mel­lem so​ci​a​le​in​ve​ste​rin​ger​.nu og Im­pact In­si­der, men iføl­ge Car­sten Terp er for­skel­len stor.

”So​ci​a​le​in​ve​ste​rin​ger​.nu be­skæf­ti­ger sig med en del­mæng­de af det, jeg be­skæf­ti­ger mig med. De­res fo­kus er rent på so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger, mens mit me­die kom­mer til at gå på tværs af ci­vil­sam­fund, det of­fent­li­ge og det pri­va­te er­hvervs­liv. Den dis­kus­sion, jeg ta­ger, er bre­de­re og ret­ter sig mod fle­re ak­tø­rer,” un­der­stre­ger Car­sten Terp.
P.t. er han – med hjælp fra et par fri­vil­li­ge og med en fri­vil­lig be­sty­rel­se som kri­tisk spar­rings­part­ner – net­op gå­et i luf­ten med en lan­ding pa­ge, hvor man kan læ­se om tan­ker­ne bag mediet.

I de kom­men­de må­ne­der skal si­tet og de re­dak­tio­nel­le for­ma­ter byg­ges op og te­stes, og så er pla­nen, hvis alt går, som re­dak­tø­ren hå­ber og øn­sker, at lan­ce­re me­di­et i fe­bru­ar 2022.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: