Villum Fonden vil have mere viden om børns interesse for science i fritiden

Un­der et år ef­ter, at de før­ste pen­ge blev delt ud til 24 pro­jek­ter in­den­for sci­en­ce-fri­tidsak­ti­vi­te­ter for børn, sæt­ter Vil­lum Fon­den nu gang i en eva­lu­e­ring af ind­sat­sen. Pro­gram­chef Agi Cson­ka un­der­stre­ger, at eva­lu­e­rin­gen ik­ke skyl­des mang­len­de til­tro til de pro­jek­ter, der al­le­re­de har få­et pen­ge.

Eksperimenterende barn
Vil­lum Fon­den hå­ber, at en eva­lu­e­ring med ud­gangs­punkt i de pro­jek­ter, der al­le­re­de har få­et be­vil­lin­ger, vil bi­dra­ge med vi­den om, hvor­vidt fri­tidsak­ti­vi­te­ter­ne re­elt gør børn og un­ge in­ter­es­se­re­de i sci­en­ce, og hvor­dan ak­ti­vi­te­ter­ne bedst til­ret­te­læg­ges (mo­del­fo­to).

I Bis­peb­jerg ved Kø­ben­havn er børn og un­ge sam­men med om­rå­dets æl­dre med til at ud­vik­le lo­ka­l­om­rå­dets byrum ved hjælp af blandt an­det di­gi­ta­le teg­nin­ger og 3D-mo­­del­­ler, og på Ulvs­borg Hi­sto­risk Værk­sted i Od­s­her­red skal børn og un­ge pro­du­ce­re ost og fer­men­te­re, sme­de sværd og ar­bej­de med ke­mi­en bag na­tur­me­di­cin.

Så­dan ly­der be­skri­vel­ser­ne af to af de 24 pro­jek­ter, som Vil­lum Fon­den i sep­tem­ber 2019 be­vil­ge­de i alt 24 mil­li­o­ner kro­ner til i fon­dens nye sats­nings­om­rå­de, hvor sfo´er, ung­doms­sko­ler og fri­tidsor­ga­ni­sa­tio­ner kan sø­ge mid­ler til at ud­vik­le sci­en­­ce-fri­­tidsak­ti­vi­te­ter for børn og un­ge.

Al­le­re­de nu – tre­kvart år ef­ter, at de før­ste 24 po­r­tio­ner pen­ge blev delt ud – sæt­ter Vil­lum Fon­den gang i en un­der­sø­gel­se af, hvor­dan fri­tidspro­jek­ter kan øge børn og un­ges en­ga­ge­ment i og in­ter­es­se for sci­en­ce.

Der er af­sat tre mil­li­o­ner kro­ner til un­der­sø­gel­sen, som skal ske med ud­gangs­punkt i net­op de pro­jek­ter, der fik be­vil­lin­ger i sep­tem­ber.

Alt for tit eva­lu­e­rer man først pro­jek­ter ef­ter fi­re-fem år.

Agi Cson­ka – pro­gram­chef for børn, un­ge og sci­en­ce, Vil­lum Fon­den

Un­der­sø­gel­sen bli­ver så­le­des sam­ti­dig en eva­lu­e­ring af de igang­væ­ren­de pro­jek­ter. Men iføl­ge pro­gram­chef for børn, un­ge og sci­en­ce i Vil­lum Fon­den Agi Cson­ka skal ti­m­in­gen ik­ke ta­ges som et ud­tryk for mang­len­de til­lid fra fon­den til, at de 24 igang­væ­ren­de pro­jek­ter får suc­ces med at gø­re fle­re børn og un­ge in­ter­es­se­re­de i sci­en­ce.

”Det er der over­ho­ve­det ik­ke ta­le om. Det har he­le ti­den væ­ret me­nin­gen at eva­lu­e­re, for­di det­te om­rå­de er nyt, og for­di in­gen ved, hvor­dan tin­ge­ne gø­res på den rig­ti­ge må­de. Vi er ik­ke i tvivl om, at det er su­per­go­de pro­jek­ter, vi støt­ter. Og bå­de vi og pro­jek­ter­ne er me­get nys­ger­ri­ge på, hvad der fun­ge­rer, og hvad der ik­ke fun­ge­rer – bå­de for, at pro­jek­ter­ne kan læ­re, de­le vi­den med hin­an­den, og for at vi al­le kan bli­ve klo­ge­re,” si­ger Agi Cson­ka til Fun­dats.

Vil gerne evaluere tidligt i forløbet

Agi Cson­ka un­der­stre­ger, at Vil­lum Fon­den ge­ne­relt er me­get op­ta­get af at eva­lu­e­re si­ne pro­jek­ter – ger­ne på et tid­ligt sta­di­um.

”Når vi sæt­ter en eva­lu­e­ring i gang nu af ’Sci­en­ce i fri­ti­den’, er det for­di eva­lu­e­rin­ger helst skal la­ves sam­ti­dig med pro­jek­tet, hvis de skal lyk­kes. Man skal sim­pelt­hen vi­de, hvad det er for da­ta, man skal ind­sam­le, og eva­lu­e­rings­de­sig­net skal ud­vik­les ret tid­ligt. Alt for tit eva­lu­e­rer man først pro­jek­ter ef­ter fi­re-fem år. For os er det en me­get be­vidst stra­te­gi lø­ben­de at eva­lu­e­re vo­res pro­jek­ter. Hver ene­ste gang, vi gi­ver pen­ge, over­ve­jer vi dels, hvor­dan vi skal eva­lu­e­re in­ter­nt, dels om vi og­så skal ha­ve en ek­stern eva­lu­e­ring,” si­ger Agi Cson­ka.

Mens der fo­re­lig­ger me­get vi­den om, hvor­dan man ar­bej­der med ind­læ­ring af sci­en­ce i klas­se­væ­rel­ser­ne, er der langt min­dre vi­den om, hvor­dan man skal for­sø­ge at fan­ge bør­ne­nes in­ter­es­se for na­tur­vi­den­skab i fri­ti­den. Der er så­le­des kun få dan­ske er­fa­rin­ger med, hvad børn og un­ge får ud af at ‘gå til sci­en­ce’ over en læn­ge­re pe­ri­o­de.

Vi har ik­ke nød­ven­dig­vis på for­hånd det ful­de over­blik over, hvem der har vi­den og er­fa­ring på det her om­rå­de.

Agi Cson­ka – pro­gram­chef for børn, un­ge og sci­en­ce, Vil­lum Fon­den

Hå­bet er, at eva­lu­e­rin­gen med ud­gangs­punkt i de pro­jek­ter, der al­le­re­de har få­et be­vil­lin­ger, vil bi­dra­ge med vi­den om, hvor­vidt fri­tidsak­ti­vi­te­ter­ne re­elt gør børn og un­ge in­ter­es­se­re­de i sci­en­ce, og hvor­dan ak­ti­vi­te­ter­ne bedst til­ret­te­læg­ges.

”Vo­res hy­po­te­se er, at hvis man skal mo­ti­ve­re børn og un­ge for na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi, og de skal sy­nes, det er ved­kom­men­de, in­spi­re­ren­de og spæn­den­de, skal man bå­de ha­ve fat i dem i sko­len og uden­for sko­len,” si­ger Agi Cson­ka.

Alle skal kunne byde ind

Eva­lu­e­rings­op­ga­ven er et åbent ud­bud og kan sø­ges af etab­le­re­de forsk­­nings- og kon­su­lent­mil­jø­er. In­ter­es­se­re­de skal se­ne­st den 22. ju­ni gi­ve til­sagn, hvis de øn­sker at kom­me i be­tragt­ning til op­ga­ven.

– Hvor­for væl­ger I at sen­de eva­lu­e­rings­op­ga­ven i ud­bud?

”Det er for­di, vi ger­ne vil væ­re sik­re på, at al­le, som véd no­get på om­rå­det, får mu­lig­hed for at by­de ind. Vi har ik­ke nød­ven­dig­vis på for­hånd det ful­de over­blik over, hvem der har vi­den og er­fa­ring på det her om­rå­de,” si­ger Agi Cson­ka.

Vil­lum Fon­den har for ny­lig åb­net for en ny po­r­tion pen­ge til nye pro­jek­ter in­den for ’Sci­en­ce i fri­ti­den’. Pulj­en er åben for an­søg­nin­ger ind­til 2. novem­ber. På det tids­punkt vil un­der­sø­gel­sen væ­re i fuld gang.

”Eva­lu­e­rin­gen kan stræk­ke sig over fi­re-fem år el­ler må­ske me­re, så der­for af­ven­ter vi ik­ke eva­lu­e­rin­gen, in­den den næ­ste ud­de­ling. Men vi bru­ger eva­lu­e­rin­gen til at ju­ste­re for­vent­nin­ger til pro­jek­ter­ne og har for­hå­bent­lig få­et ny vi­den, når vi skal vur­de­re og igang­sæt­te de næ­ste pro­jek­ter,” si­ger pro­gram­che­fen.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Millionbevilling skal bringe dansk forskning om erhvervsfonde til tops i Europa

Start­skud­det ly­der nu til det hidtil stør­ste dan­ske forsk­nings­pro­jekt om er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Med en be­vil­ling på mindst 10,8 mio. kr. fra 10 er­hvervs­dri­ven­de fon­de skal…

Heidi Christensen: Der er så meget, der er vigtigere end penge

Driv­kraf­ten er am­bi­tio­nen om at gø­re en for­skel for of­re­ne for kri­ge, kon­flik­ter og ka­ta­stro­fer. Hvis driv­kraf­ten der­i­mod er at tje­ne man­ge pen­ge, er…

Social- og indenrigsministeren arbejder på ”ambitiøs fondsstrategi”

So­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et bars­ler med en ny fonds­stra­te­gi, som skal styr­ke mi­ni­ste­ri­ets di­a­log og sam­ar­bej­de med de pri­va­te fon­de. Det skri­ver so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Astrid…

Novo Nordisk Fonden kombinerer forretningsudvikling og fondsstøtte

Fem op­start­svirk­som­he­der og tre forsk­nings­pro­jek­ter med kom­merci­elt po­ten­ti­a­le in­den for li­fe sci­en­ce har net­op mod­ta­get i alt 104 mio. kr. fra No­vo Nor­disk Fon­den. Me­re…

Bagger-Sørensen Fonden sælger fra og opruster uddelingspolitikken

Be­sty­rel­sen i Bag­ger-Sø­ren­sen Fon­den har am­bi­tio­ner om at øge ud­de­lin­ger­ne in­den­for en ræk­ke syg­doms- og forsk­nings­om­rå­der. Og for at ind­fri mål­sæt­nin­ger­ne har den tid­li­ge­re…

Ugens uddelinger: Vrede, vand og edderkoppesilke

Der har væ­ret gang i be­vil­lings­ma­ski­ner­ne i ugen op til den pan-eu­ro­pæ­i­ske fonds­dag den 1. ok­to­ber, hvor filan­tro­per og do­no­rer la­der sig fejre. Uden for…

Realdania, kommuner og regioner går sammen i nyt klimapartnerskab

Et nyt part­ner­skab mel­lem den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL) og Dan­ske Re­gio­ner skal i de kom­men­de år ba­ne vej for, at fle­re…

Coronakrise

Heidi Christensen: Der er så meget, der er vigtigere end penge

Driv­kraf­ten er am­bi­tio­nen om at gø­re en for­skel for of­re­ne for kri­ge, kon­flik­ter og ka­ta­stro­fer. Hvis driv­kraf­ten der­i­mod er at tje­ne man­ge pen­ge, er…

Ugens uddelinger: Vrede, vand og edderkoppesilke

Der har væ­ret gang i be­vil­lings­ma­ski­ner­ne i ugen op til den pan-eu­ro­pæ­i­ske fonds­dag den 1. ok­to­ber, hvor filan­tro­per og do­no­rer la­der sig fejre. Uden for…

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…