Villum Fonden vil have mere viden om børns interesse for science i fritiden

Under et år efter, at de første penge blev delt ud til 24 projekter indenfor science-fritidsaktiviteter for børn, sætter Villum Fonden nu gang i en evaluering af indsatsen. Programchef Agi Csonka understreger, at evalueringen ikke skyldes manglende tiltro til de projekter, der allerede har fået penge.

Eksperimenterende barn
Vil­lum Fon­den hå­ber, at en eva­lu­e­ring med ud­gangs­punkt i de pro­jek­ter, der al­le­re­de har få­et be­vil­lin­ger, vil bi­dra­ge med vi­den om, hvor­vidt fri­tidsak­ti­vi­te­ter­ne re­elt gør børn og un­ge in­ter­es­se­re­de i sci­en­ce, og hvor­dan ak­ti­vi­te­ter­ne bedst til­ret­te­læg­ges (mo­del­fo­to).

I Bis­peb­jerg ved Kø­ben­havn er børn og un­ge sam­men med om­rå­dets æl­dre med til at ud­vik­le lo­ka­l­om­rå­dets byrum ved hjælp af blandt an­det di­gi­ta­le teg­nin­ger og 3D-mo­del­ler, og på Ulvs­borg Hi­sto­risk Værk­sted i Od­s­her­red skal børn og un­ge pro­du­ce­re ost og fer­men­te­re, sme­de sværd og ar­bej­de med ke­mi­en bag naturmedicin.

Så­dan ly­der be­skri­vel­ser­ne af to af de 24 pro­jek­ter, som Vil­lum Fon­den i sep­tem­ber 2019 be­vil­ge­de i alt 24 mil­li­o­ner kro­ner til i fon­dens nye sats­nings­om­rå­de, hvor sfo´er, ung­doms­sko­ler og fri­tidsor­ga­ni­sa­tio­ner kan sø­ge mid­ler til at ud­vik­le sci­en­ce-fri­tidsak­ti­vi­te­ter for børn og unge.

Al­le­re­de nu – tre­kvart år ef­ter, at de før­ste 24 po­r­tio­ner pen­ge blev delt ud – sæt­ter Vil­lum Fon­den gang i en un­der­sø­gel­se af, hvor­dan fri­tidspro­jek­ter kan øge børn og un­ges en­ga­ge­ment i og in­ter­es­se for science.

Der er af­sat tre mil­li­o­ner kro­ner til un­der­sø­gel­sen, som skal ske med ud­gangs­punkt i net­op de pro­jek­ter, der fik be­vil­lin­ger i september.

Alt for tit eva­lu­e­rer man først pro­jek­ter ef­ter fi­re-fem år.

Agi Cson­ka – pro­gram­chef for børn, un­ge og sci­en­ce, Vil­lum Fonden

Un­der­sø­gel­sen bli­ver så­le­des sam­ti­dig en eva­lu­e­ring af de igang­væ­ren­de pro­jek­ter. Men iføl­ge pro­gram­chef for børn, un­ge og sci­en­ce i Vil­lum Fon­den Agi Cson­ka skal ti­m­in­gen ik­ke ta­ges som et ud­tryk for mang­len­de til­lid fra fon­den til, at de 24 igang­væ­ren­de pro­jek­ter får suc­ces med at gø­re fle­re børn og un­ge in­ter­es­se­re­de i science.

”Det er der over­ho­ve­det ik­ke ta­le om. Det har he­le ti­den væ­ret me­nin­gen at eva­lu­e­re, for­di det­te om­rå­de er nyt, og for­di in­gen ved, hvor­dan tin­ge­ne gø­res på den rig­ti­ge må­de. Vi er ik­ke i tvivl om, at det er su­per­go­de pro­jek­ter, vi støt­ter. Og bå­de vi og pro­jek­ter­ne er me­get nys­ger­ri­ge på, hvad der fun­ge­rer, og hvad der ik­ke fun­ge­rer – bå­de for, at pro­jek­ter­ne kan læ­re, de­le vi­den med hin­an­den, og for at vi al­le kan bli­ve klo­ge­re,” si­ger Agi Cson­ka til Fundats.

Vil gerne evaluere tidligt i forløbet

Agi Cson­ka un­der­stre­ger, at Vil­lum Fon­den ge­ne­relt er me­get op­ta­get af at eva­lu­e­re si­ne pro­jek­ter – ger­ne på et tid­ligt stadium.

”Når vi sæt­ter en eva­lu­e­ring i gang nu af ’Sci­en­ce i fri­ti­den’, er det for­di eva­lu­e­rin­ger helst skal la­ves sam­ti­dig med pro­jek­tet, hvis de skal lyk­kes. Man skal sim­pelt­hen vi­de, hvad det er for da­ta, man skal ind­sam­le, og eva­lu­e­rings­de­sig­net skal ud­vik­les ret tid­ligt. Alt for tit eva­lu­e­rer man først pro­jek­ter ef­ter fi­re-fem år. For os er det en me­get be­vidst stra­te­gi lø­ben­de at eva­lu­e­re vo­res pro­jek­ter. Hver ene­ste gang, vi gi­ver pen­ge, over­ve­jer vi dels, hvor­dan vi skal eva­lu­e­re in­ter­nt, dels om vi og­så skal ha­ve en ek­stern eva­lu­e­ring,” si­ger Agi Csonka.

Mens der fo­re­lig­ger me­get vi­den om, hvor­dan man ar­bej­der med ind­læ­ring af sci­en­ce i klas­se­væ­rel­ser­ne, er der langt min­dre vi­den om, hvor­dan man skal for­sø­ge at fan­ge bør­ne­nes in­ter­es­se for na­tur­vi­den­skab i fri­ti­den. Der er så­le­des kun få dan­ske er­fa­rin­ger med, hvad børn og un­ge får ud af at ‘gå til sci­en­ce’ over en læn­ge­re periode.

Vi har ik­ke nød­ven­dig­vis på for­hånd det ful­de over­blik over, hvem der har vi­den og er­fa­ring på det her område.

Agi Cson­ka – pro­gram­chef for børn, un­ge og sci­en­ce, Vil­lum Fonden

Hå­bet er, at eva­lu­e­rin­gen med ud­gangs­punkt i de pro­jek­ter, der al­le­re­de har få­et be­vil­lin­ger, vil bi­dra­ge med vi­den om, hvor­vidt fri­tidsak­ti­vi­te­ter­ne re­elt gør børn og un­ge in­ter­es­se­re­de i sci­en­ce, og hvor­dan ak­ti­vi­te­ter­ne bedst tilrettelægges.

”Vo­res hy­po­te­se er, at hvis man skal mo­ti­ve­re børn og un­ge for na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi, og de skal sy­nes, det er ved­kom­men­de, in­spi­re­ren­de og spæn­den­de, skal man bå­de ha­ve fat i dem i sko­len og uden­for sko­len,” si­ger Agi Csonka.

Alle skal kunne byde ind

Eva­lu­e­rings­op­ga­ven er et åbent ud­bud og kan sø­ges af etab­le­re­de forsk­nings- og kon­su­lent­mil­jø­er. In­ter­es­se­re­de skal se­ne­st den 22. ju­ni gi­ve til­sagn, hvis de øn­sker at kom­me i be­tragt­ning til opgaven.

– Hvor­for væl­ger I at sen­de eva­lu­e­rings­op­ga­ven i udbud?

”Det er for­di, vi ger­ne vil væ­re sik­re på, at al­le, som véd no­get på om­rå­det, får mu­lig­hed for at by­de ind. Vi har ik­ke nød­ven­dig­vis på for­hånd det ful­de over­blik over, hvem der har vi­den og er­fa­ring på det her om­rå­de,” si­ger Agi Csonka.

Vil­lum Fon­den har for ny­lig åb­net for en ny po­r­tion pen­ge til nye pro­jek­ter in­den for ’Sci­en­ce i fri­ti­den’. Pulj­en er åben for an­søg­nin­ger ind­til 2. novem­ber. På det tids­punkt vil un­der­sø­gel­sen væ­re i fuld gang.

”Eva­lu­e­rin­gen kan stræk­ke sig over fi­re-fem år el­ler må­ske me­re, så der­for af­ven­ter vi ik­ke eva­lu­e­rin­gen, in­den den næ­ste ud­de­ling. Men vi bru­ger eva­lu­e­rin­gen til at ju­ste­re for­vent­nin­ger til pro­jek­ter­ne og har for­hå­bent­lig få­et ny vi­den, når vi skal vur­de­re og igang­sæt­te de næ­ste pro­jek­ter,” si­ger programchefen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer