Annoncespot_img

20 kandidater til 8 pladser i Trygfonden

I Region Nordjylland skal 20 kandidater kæmpe om 8 pladser i Tryghedsgruppens repræsentantskab. Vinderne får bla. indflydelse på Trygfondens lokale donationer.

Tryg­heds­grup­pen, som står bag Tryg­fon­den, af­hol­der i år re­præ­sen­tant­skabsvalg i Re­gion Nord­jyl­land. Her har 20 op­stil­lings­be­ret­ti­ge­de kan­di­da­ter meldt sig i kam­pen om re­gio­nens 8 plad­ser i repræsentantskabet. 

Re­præ­sen­tant­ska­bet be­står af 70 per­so­ner og er Tryg­heds­grup­pens øver­ste myndighed. 

Vin­der­ne af val­get får bl.a. ind­fly­del­se på, hvil­ke lo­ka­le pro­jek­ter Tryg­fon­den skal støt­te, og om der skal ud­be­ta­les bonus til Tryg­heds­grup­pens godt én mil­li­on med­lem­mer. Med­lem­mer­ne er for­sik­rings­ta­ger­ne i for­sik­rings­sel­ska­bet Tryg. 

De 20 nord­jy­ske kan­di­da­ter er (kan­di­da­ter­ne med * er med­lem af det nu­væ­ren­de repræsentantskab): 

 • An­na Aa­en, Gistrup
 • An­ni Ma­ck­en­hau­er Pe­ter­sen, Svenstrup
 • As­b­jørn Fru­ens­gaard An­der­sen, Nørresundby
 • Be­ti­na Jør­gen­sen, Vestbjerg
 • Char­lot­te Højholt Le­e­gaard, Hobro
 • He­i­ne Cal­li­sen Bro­gaard, Brønderslev
 • Hen­rik Vi­holm, Aalborg
 • Jens Bi­gum, Aars *
 • Jens Ot­to Størup, Hirtshals *
 • Kå­re Torn­da­hl Kjær, Aalborg
 • Lis­bet Wi­ren­feldt Pag­ter, Aalborg
 • Lo­ne Po­ul­sen, Hurup Thy *
 • Lær­ke Holm Sø, Aalborg
 • Mor­ten Thou­gaard Ni­el­sen, Støvring
 • Ni­co­le Fran­zois Toft, Vestervig
 • Ni­els Jør­gen Jen­sen, Vodskov *
 • Ole Sta­vad, Brovst *
 • Pe­ter Mad­sen, Aalborg
 • Ras­mus Han­sen Kir­ke­gaard, Aalborg
 • Ras­mus von Aren­stor­ff, Aalborg

Al­le Tryg­heds­Grup­pens med­lem­mer i Re­gion Nord­jyl­land kan fra 21. ja­nu­ar 2019 af­gi­ve de­res stem­me di­gi­talt via e-Boks el­ler fysisk.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer