Boligejere i bedsteforældregenerationen til valgmøde

Selvopstillere snuppede fem af de syv pladser i repræsentantskabet, da den filantropiske forening Realdania holdt valgmøde i Københavnsområdet. Flere end 900 medlemmer og gæster var mødt op til en lang aften i Tivoli Congress Center, der ud over selve valget bød på taler om Realdanias meritter, en byge af spørgsmål fra salen om blandt andet alder samt underholdning af komikeren Jan Gintberg.

934 med­lem­mer og gæ­ster trod­se­de novem­ber­kul­den og mød­te for­le­den op til Re­al­da­ni­as valg­mø­de for de fi­re kom­mu­ner i kø­ben­havns­om­rå­det. På sce­nen - og storskær­me­ne - var blandt an­dre ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jes­per Ny­gård. (Fo­to: Klaus Bo)

”Jeg kan se, at der er en del til ste­de, som er op­pe i åre­ne. Desvær­re har jeg in­gen vit­tig­he­der med om 1. Verdenskrig!”

Ko­mi­ke­ren Jan Gint­berg lag­de ik­ke fin­gre­ne imel­lem, da han som af­slut­ning på et me­re end fi­re ti­mer langt valg­mø­de for­le­den af­ten i Re­al­da­ni­as om­rå­de 1 skul­le for­sø­ge at ak­ti­ve­re de 934 til­ste­de­væ­ren­de med­lem­mer og gæ­sters lattermuskler.

Og gri­ne ad Jan Gint­bergs show, det kun­ne de frem­mød­te i Ti­vo­li Con­gress Cen­ter i Kø­ben­havn be­stemt, og­så selv­om de måt­te fin­de sig i at læg­ge ører til me­re én hen­tyd­ning til fler­tal­lets frem­skred­ne alder.

Net­op al­der i al­min­de­lig­hed og høj al­der i sær­de­les­hed fyld­te al­le­re­de in­den, Jan Gint­berg var gå­et på sce­nen, en hel del på mø­det, hvis pri­mæ­re for­mål var at væl­ge syv nye med­lem­mer til re­præ­sen­tant­ska­bet fra kom­mu­ner­ne Kø­ben­havn, Fre­de­riks­berg, Dra­gør og Tårnby.

Et blik rundt i den sto­re sal på kon­gres­ho­tel­let vi­ste, at lang­bor­de­nes rø­de ter­mokan­der med kaf­fe og kar­af­ler med vand pri­mært gik rundt mel­lem bo­li­ge­je­re, der er ble­vet grå på top­pen, og, uden at for­nær­me no­gen, for stør­ste­delens ved­kom­men­de så ud til at til­hø­re bedsteforældregenerationen.

En an­ta­gel­se, der i øv­rigt se­ne­re i ar­ran­ge­men­tet fik ny næ­ring, da be­sty­rel­ses­for­mand Lars Krarup kun­ne for­tæl­le, at gen­nem­snitsal­de­ren blandt de til­ste­de­væ­ren­de var 67 år.

”Det er i øv­rigt fi­re år la­ve­re, end da vi se­ne­st holdt valg­mø­de for et par uger si­den,” sag­de den 50-åri­ge tid­li­ge­re Her­ning-borg­me­ster med re­fe­ren­ce til valg­mø­det tid­li­ge­re i novem­ber i Nord­s­jæl­land, hvor de frem­mød­te i snit hav­de 71 år på bagen.

Pau­ser­ne mel­lem af­te­nens for­skel­li­ge indslag blev i stor stil brugt til at vi­se de om­krings­id­den­de bil­le­der af børn og bør­ne­børn på te­le­fo­ner­ne. Snak­ken gik om in­f­la­tion, sti­gen­de pri­ser på op­varm­ning og VM i fod­bold – mens an­dre ivrigt dis­ku­te­re­de, hvad der mon vil­le bli­ve ser­ve­ret af mad og drik­ke, ryn­ke­de på næ­sen af de øko­lo­gi­ske ’raw-bi­tes’ med smag af æb­le og ka­nel, blad­re­de i den op­da­te­re­de ud­ga­ve af bo­gen ’Tu­ren går til Re­al­da­nia’, el­ler for­søg­te at lø­se den kryds-og-tværs, der pry­de­de dækkeservietterne.

Demokratiet lever i bedste velgående

Den for­mel­le del af valg­mø­det blev ind­ledt med lan­ge ta­ler af først Lars Krarup og der­næst ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jes­per Nygård.

De glæ­de­de sig blandt an­det over det sto­re frem­mø­de, hvil­ket for­man­den tog som en un­der­streg­ning af, at de­mo­kra­ti­et i Re­al­da­nia le­ver i bed­ste vel­gå­en­de. An­tal­let kun­ne i øv­rigt ha­ve væ­ret end­nu stør­re, for rent fak­tisk var der til­meldt 178 fle­re, end de 934, der hav­de trod­set novem­ber­kul­den og fun­det vej til Kal­ve­bod Brygge.

For­man­den og di­rek­tø­ren kun­ne end­vi­de­re for­tæl­le, at Re­al­da­nia med år­li­ge ud­de­lin­ger i stør­rel­ses­or­de­nen én mil­li­ard kro­ner er blandt de 50 stør­ste fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger i ver­den, og at 11.000 bo­li­ge­je­re sid­ste år meld­te sig ind i Re­al­da­nia, hvil­ket be­ty­der, at for­e­nin­gen nu er op­pe på cir­ka 175.000 medlemmer.

Plads til et grin blev der så­mænd og­så, da Jes­per Ny­gård – ef­ter at ha­ve for­talt om al­le de me­di­er, hvor der pu­bli­ce­res nyhe­der om Re­al­da­ni­as gø­ren og la­den – med slet skjult hen­vis­ning til Axel Va­nop­slag­hs suc­ces med at ap­pel­le­re til de yng­ste væl­ge­re tilføjede:

”Oven på Fol­ke­tings­val­get over­ve­jer vi, om vi og­så skal på TikTok!”

Spørgsmål til aldersgrænse

Af­te­nens di­ri­gents­tok var til­delt jour­na­list og vært på TV-Avi­sen Ni­na Munch-Per­rin, og ef­ter, at hun hav­de åb­net for spørgs­mål fra sa­len, var der igen fle­re, som tog fat i al­der­ste­ma­et – med lidt for­skel­li­ge tilgange.

Én hæf­te­de sig i sit spørgs­mål ved det fak­tum, at kan­di­da­ter, der er fyldt 70 år el­ler fyl­der 70 i val­gå­ret, ik­ke kan væl­ges til repræsentantskabet.

”Jeg kan se, at der er en del grå­hå­re­de blandt dem, der skal stem­me. Jeg vil­le ger­ne selv stil­le op, men det kan jeg ik­ke,” lød det fra spør­ge­ren – som i øv­rigt kun­ne for­tæl­le, at hvert fjer­de par­cel­hus i Re­gion Ho­ved­sta­den er be­bo­et af folk i 70’erne.

Jeg kan se, at der er en del grå­hå­re­de blandt dem, der skal stemme

Spør­ger – Med­lem af Realdania

Lars Krarup tak­ke­de for at brin­ge ”et helt re­le­vant te­ma” op og be­grun­de­de blandt an­det al­ders­græn­sen med, at re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer­ne ger­ne skal væ­re fag­ligt ak­ti­ve og ”på om­gangs­høj­de med nye ten­den­ser i sam­fun­det” for bedst mu­ligt at kun­ne age­re spar­rings­part­ne­re for bestyrelsen.

Oven på spørgs­mål om alt fra le­ve­rin­gen af ma­ga­si­net Bo­li­us over ho­nora­ret for at sid­de i re­præ­sen­tant­ska­bet til Re­al­da­ni­as bæ­re­dyg­tig­heds­af­tryk kom al­der­ste­ma­et op at ven­de end­nu en­gang. Det ske­te, da en spør­ger i den yn­gre en­de af al­der­s­ska­la­en vil­le vi­de, hvad be­sty­rel­sen og le­del­sen gør for at sik­re al­der­s­di­ver­si­tet i repræsentantskabet.

Lars Krarup lag­de i sit svar ik­ke skjul på, at ”vi ger­ne vil ha­ve yn­gre ta­len­ter ind” – og tilføjede:

”Men der er ik­ke så man­ge un­der 30 år, der ejer en bygning.”

Sam­me spør­ger ef­ter­ly­ste og­så en hold­ning til valg­del­ta­gel­sen ved val­ge­ne til re­præ­sen­tant­ska­bet, der – som Fun­dats se­ne­st be­skrev i en ar­ti­kel pri­mo novem­ber – ty­pisk lig­ger mel­lem tre og fem procent.

”Sa­len er fyldt op, og hvis al­le til­meld­te var kom­met, vil­le og­så bal­ko­nen ha­ve væ­ret fyldt. Det er fan­ta­stisk flot. Og vi har li­ge sat del­ta­ger­re­kord i Hil­le­rød,” lød det fra Lars Krarup, som til­fø­je­de, at det for­ment­lig bli­ver svært no­gen­sin­de at nå en stem­me­pro­cent a la den, der er til folketingsvalgene.

Til gen­gæld er den hø­je­re i Re­al­da­nia end i de fle­ste bad­min­ton­for­e­nin­ger, til­fø­je­de han med et smil.

Fem selvopstillere valgt ind

In­den de frem­mød­te fik ser­ve­ret plat­ter med blandt an­det laks, re­jer og roast­be­ef, og in­den der kom rød- og hvid­vin på lang­bor­de­ne, skul­le der stemmes.

På stem­me­sed­ler­ne var der nav­ne­ne på he­le 16 kan­di­da­ter, hvil­ket er det stør­ste an­tal i 15 år. De 16 var for­delt med seks indstil­let af be­sty­rel­sen og 10 sel­vop­stil­le­re, og de fik hvert to og et halvt mi­nut på ta­ler­sto­len til at for­tæl­le, hvem de er, og hvad de vil ar­bej­de for, hvis det skul­le lyk­kes at lø­se én af de i alt syv kø­ben­havn­ske ad­gangs­bil­let­ter til repræsentantskabet.

Før kug­le­pen­ne­ne blev svin­get, kom først en ud­før­lig – me­get ud­før­lig – for­kla­ring om, at et kryds skal gå fra hjør­ne til hjør­ne i fel­tet ud fra kan­di­da­tens navn, og en til­hø­rer bad om or­det for at be­kla­ge sig over skrift­stør­rel­sen på stem­me­sed­ler­ne og, i di­rek­te for­læn­gel­se her­af, om en lup.

Re­sul­ta­tet af af­stem­nin­gen blev på fle­re pla­ner be­mær­kel­ses­vær­digt. Dels lyk­ke­des det fem sel­vop­stil­le­re at kom­me i re­præ­sen­tant­ska­bet, mens kun to af be­sty­rel­sens kan­di­da­ter fik til­stræk­ke­ligt med stemmer.

Og dels lig­ne­de det en ten­dens, at de frem­mød­te stem­me­be­ret­ti­ge­de til­sy­ne­la­den­de øn­ske­de at få fle­re yn­gre kan­di­da­ter ind i re­præ­sen­tant­ska­bet. Blandt de valg­te var så­le­des 33-åri­ge Ja­cob Røn­noe Rask, 37-åri­ge Hel­ga Mat­hi­as­sen, som fik af­te­nens hø­je­ste stem­me­tal, og 38-åri­ge Rik­ke Ro­hr – mens de to æld­ste kan­di­da­ter på stem­me­sed­len, 66-åri­ge El­se­beth Stærmose Krogh og An­ne Ma­rie Ok­sen på 62 år, ik­ke blev genvalgt.

Og­så stem­me­pro­cen­ten ved valg­mø­det i Ti­vo­li Con­gress Cen­ter var i øv­rigt be­mær­kel­ses­vær­dig i re­la­tion til de tal, Re­al­da­nia nor­malt kan møn­stre. Den end­te på 5,5 procent.

Til sam­men­lig­ning be­nyt­te­de kun 2,4 pro­cent af nord­s­jæl­læn­der­ne sig tid­li­ge­re i novem­ber af mu­lig­he­den for at be­stem­me, hvem der skal re­præ­sen­te­re om­rå­det i de næ­ste fi­re år, og da der i ok­to­ber var valg­mø­de i Ving­s­ted for Tre­kan­t­om­rå­det, stem­te 3,4 pro­cent af medlemmerne.

Nyt slogan: ”Vi er for fede”

Da re­sul­ta­tet af val­get var ble­vet of­fent­lig­gjort, kom den kol­de plat­te og vi­nen på bor­det, og så gik snak­ken el­lers igen lystigt ved lang­bor­de­ne om bør­ne­børn, in­f­la­tion og Dan­marks ke­de­li­ge 0-0 kamp mod Tu­nesi­en ved VM i fod­bold lidt tid­li­ge­re på dagen.

De blev valgt til repræsentantskabet
  • Ved val­get til Re­al­da­ni­as re­præ­sen­tant­skab i om­rå­de 1 blev føl­gen­de syv med­lem­mer valgt for en fi­re­årig periode.
  • Sel­vop­stil­le­re:
  • Ca­mil­la Gre­ger­sen, for­mand, Kø­ben­havn S
   Hel­ga Mat­hi­as­sen, tøm­rer, Kø­ben­havn NV
   Ja­cob Røn­noe Rask, kon­su­lent og un­der­vi­ser, Kø­ben­havn NV
   Jon Ve­ster­by, tømrer/tillidsmand, Kø­ben­havn S
   Rik­ke Ro­hr, ar­ki­tekt MAA/direktør, Kø­ben­havn SV
 • Op­stil­let af bestyrelsen:
 • Met­te Kyn­ne Frand­sen, Ma­nag­ing Di­rector, Frederiksberg
  Sa­ra Li­ne Bo­hn, pro­jek­t­chef, Brønshøj

Gint­berg be­teg­ne­de Re­al­da­ni­as be­sty­rel­se som ”po­lit­bu­reau­et”, kald­te Tu­ren går til Re­al­da­nia for ”Den lil­le rø­de”, fo­re­slog ”Vi er for fe­de” som nyt slo­gan til for­e­nin­gen og kon­sta­te­re­de, at de frem­mød­te for­ment­lig hel­le­re vil­le ha­ve væ­ret un­der­holdt med cel­lo­spil og op­læs­ning af Sø­ren Ki­er­ke­gaard, end at hø­re på ham ”stå og gøgle”.

”Jeg dril­ler ba­re,” for­kla­re­de han, hvis no­gen skul­le væ­re i tvivl.

Klok­ken 21:15 – me­re end fi­re ti­mer ef­ter, at valg­mø­det var star­tet – var Jan Gint­berg ble­vet klap­pet fra sce­nen, be­sty­rel­ses­for­man­den hav­de nok en­gang tak­ket for frem­mø­det, og der kun­ne sluk­kes for de tre storskær­me i salen.

Der blev sagt ”Vi ses igen om fi­re år” hen over bor­de­ne – og så blev de 934 næ­ser el­lers vendt mod ejer­bo­li­ger­ne i de fi­re kø­ben­hav­n­er­kom­mu­ner med vis­hed om, at der var sat nav­ne på kø­ben­hav­ner­om­rå­dets syv med­lem­mer af re­præ­sen­tant­ska­bet de kom­men­de fi­re år.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer