Corona-regler kan tvinge Realdania til at udskyde valgmøder eller lave skriftlig afstemning

Mens Tryghedsgruppen allerede har aflyst et stort medlemsmøde primo 2021, håber Realdania fortsat, at det kan lade sig gøre at gennemføre de fysiske møder med valg til repræsentantskabet i denne måned. Corona-situationen får ikke Realdania til at indføre digitale valg.

Repræsentantskabet (foto: Steffen Kamp & Realdania)
I Re­al­da­nia fo­re­går af­stem­nin­gen til for­e­nin­gens re­præ­sen­tant­skabsvalg på fy­si­ske valg­mø­der. I mod­sæt­ning til val­ge­ne i Trygfonden/Tryghedsgruppen og For­e­nin­gen Vel­liv er det hos Re­al­da­nia ik­ke mu­ligt at stem­me di­gi­talt (fo­to: St­ef­fen Kamp & Realdania).

Cor­ona­kri­sen og for­sam­lings­for­bud­det med­fø­rer i øje­blik­ket, at det ene sto­re ar­ran­ge­ment ef­ter det an­det ud­sky­des el­ler aflyses.

Men hvis det over­ho­ve­det kan la­de sig gø­re på for­svar­lig vis, fast­hol­der Re­al­da­nia at af­vik­le si­ne kom­men­de tre sto­re fy­si­ske geo­gra­fi­ske valg­mø­der ul­ti­mo ok­to­ber og ul­ti­mo novem­ber, hvor der skal væl­ges med­lem­mer til re­præ­sen­tant­ska­bet i den filan­tro­pi­ske forening. 

Og usik­ker­he­den om gen­nem­fø­rel­sen af mø­de­r­ne får ik­ke Re­al­da­nia til at genover­ve­je mu­lig­he­den for at ind­fø­re di­gi­ta­le valg til repræsentantskabet.

Det fast­slår ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia Jes­per Nygård.

”Vi er ek­stremt op­mærk­som­me på si­tu­a­tio­nen og over­ve­jer he­le ti­den for og imod. End­nu er det for tid­ligt at si­ge, hvad vi gør, og først se­ne­st en uges tid in­den det før­ste af de tre valg­mø­der træf­fer vi en en­de­lig be­slut­ning. Vi vil ik­ke ud­sæt­te folk for unø­dig ri­si­ko, men dét at hol­de valg­mø­der er en rig­tig vig­tig del af vo­res dna. Så selv­om vo­res vedtæg­ter gi­ver os mu­lig­hed for at la­ve en skrift­lig af­stem­ning el­ler ef­ter sund­hedsmyn­dig­he­der­nes for­skrif­ter i sær­li­ge si­tu­a­tio­ner at ud­sky­de mø­de­r­ne, vil vi rig­tig ger­ne gø­re det, som har væ­ret vo­res ken­de­tegn i 20 år – og som for­e­ning end­nu læn­ge­re – nem­lig at hol­de de fy­si­ske geo­gra­fi­ske mø­der,” si­ger Jes­per Ny­gård til Fundats.

Han un­der­stre­ger, at hvis de plan­lag­te mø­der bli­ver gen­nem­ført, vil det ske un­der skær­pe­de sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger, hvor der er ta­get al­le tæn­ke­li­ge for­be­hold for at sik­re del­ta­ger­ne mod smittespredning.

Vi vil ik­ke ud­sæt­te folk for unø­dig ri­si­ko, men dét at hol­de valg­mø­der er en rig­tig vig­tig del af vo­res dna.

Jes­per Ny­gård – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Realdania

”Vi har en plan om at kig­ge på alt fra gan­ga­re­a­ler til ad­gangs­for­hold, vær­ne­mid­ler, mu­lig­he­den for op­de­ling i fle­re sa­le med vi­de­re. Al­le tek­ni­ske for­be­re­del­ser bli­ver gjort, så­le­des at vi kan gen­nem­fø­re på for­svar­lig vis, hvis tin­ge­ne vel at mær­ke ul­ti­mo ok­to­ber ser bed­re ud, end de gør li­ge nu,” si­ger Jes­per Nygård.

Det nu­væ­ren­de for­sam­lings­for­bud gæl­der frem til søn­dag den 18. ok­to­ber – det vil si­ge 10 da­ge in­den det før­ste geo­gra­fi­ske valg­mø­de i Oden­se Con­gress Cen­ter for Fyn og øer­ne. Al­le­re­de da­gen ef­ter, den 29. ok­to­ber, er der fy­sisk valg­mø­de for Østsjæl­land og Born­holm, og den 26. novem­ber gæl­der det Midt- og Vestjylland.

Mens for­sam­lings­for­bud­det i de fle­ste si­tu­a­tio­ner er på 50 per­so­ner, er det ved ar­ran­ge­men­ter, hvor folk sid­der ned på fa­ste plad­ser med ret­ning mod en sce­ne el­ler et lær­red, til­ladt at sam­le op til 500 per­so­ner sam­me sted. 

Tryghedsgruppen aflyser

Cor­ona­kri­sen og for­sam­lings­for­bud­det har al­le­re­de få­et Tryg­heds­grup­pen til at af­ly­se sit stort an­lag­te med­lem­s­mø­de i Re­gion Sjæl­land i star­ten af 2021 i for­bin­del­se med val­get til re­præ­sen­tant­ska­bet. Iføl­ge pres­se­chef Ka­ren Bø­ge­dal fra Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­den er man nu gå­et i gang med at un­der­sø­ge al­ter­na­ti­ver til det fy­si­ske møde.

Men an­dres be­slut­nin­ger om at sad­le om og drop­pe de fy­si­ske mø­der, får ik­ke Jes­per Ny­gård til at over­ve­je al­le­re­de nu at smi­de hånd­klæ­det i rin­gen og ud­sky­de Re­al­da­ni­as geo­gra­fi­ske valg­mø­der. Han un­der­stre­ger dog sam­ti­dig, at det ik­ke er no­gen nem be­slut­ning, der skal træf­fes se­ne­re på måneden.

Det mat­cher jo i øv­rigt langt de fle­ste for­e­nin­ger, man med ri­me­lig­hed kan sam­men­lig­ne os med, For­e­net Kre­dit, Alm. Brand og Jy­ske Bank.

Jes­per Ny­gård – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Realdania

”For os hand­ler det om en stor af­vej­ning af en lang ræk­ke for­hold: Hvad kan vi in­den­for myn­dig­he­der­nes græn­ser? Og selv­om vi kan, vil vi så gø­re det – og­så set i for­hold til den al­ders­grup­pe af men­ne­sker, der ty­pisk del­ta­ger i vo­res mø­der. Så der er rig­tig man­ge ting i vægtskå­len. Ind­til vi­de­re føl­ger vi si­tu­a­tio­nen ek­stremt tæt og for­be­re­der bå­de en plan B og C,” si­ger Jes­per Nygård.

Bred konsensus om fysiske valgmøder

– Får den ak­tu­el­le usik­ker­hed og ri­si­ko­en for ud­sky­del­se af valg­mø­de­r­ne Re­al­da­ni­as be­sty­rel­se og re­præ­sen­tant­skab til at genover­ve­je mu­lig­he­den for at ind­fø­re di­gi­ta­le valg frem for de fy­si­ske valgmøder?

”De dis­kus­sio­ner, der har væ­ret om det em­ne i Re­al­da­ni­as be­sty­rel­se og re­præ­sen­tant­skab si­den år 2000, er al­le mun­det ud i, at det fy­si­ske valg­mø­de al­tid har væ­ret den fo­re­truk­ne løs­ning. Det mat­cher jo i øv­rigt langt de fle­ste for­e­nin­ger, man med ri­me­lig­hed kan sam­men­lig­ne os med, For­e­net Kre­dit, Alm. Brand og Jy­ske Bank, samt val­ge­ne til Fol­ke­ting, kom­mu­nal­be­sty­rel­ser og re­gions­råd. De ene­ste, der for al­vor er gå­et den an­den vej, er de me­get sto­re spil­le­re med fle­re end en mil­li­on med­lem­mer, Tryg­heds­grup­pen og Coop, hvor der er en di­rek­te kob­ling mel­lem med­lem­ska­bet og kun­de­re­la­tio­nen. Vi har 165.000 med­lem­mer. Så for os ve­jer fy­si­ske mø­der og kon­tak­ten mel­lem be­sty­rel­se, di­rek­tion og med­lem­mer me­get tungt,” si­ger Jes­per Nygård.

Re­al­da­nia-di­rek­tø­ren til­fø­jer, at det ik­ke er hans ind­tryk, at en mu­lig ind­fø­rel­se af di­gi­ta­le valg er en dis­kus­sion, som cor­o­na-si­tu­a­tio­nen vil frem­pro­vo­ke­re i hver­ken be­sty­rel­sen el­ler repræsentantskabet.

”Jeg hø­rer ik­ke no­gen rej­se dis­kus­sio­nen nu. I de sid­ste 20 år har der kun væ­ret en­kelt­stå­en­de rø­ster, der har øn­sket det. Der er en helt af­gø­ren­de, bred kon­sensus i be­sty­rel­sen og i re­præ­sen­tant­ska­bet på det­te spørgs­mål,” fast­slår Jes­per Nygård.

Jeg kan si­ge så me­get, at der for 16. gang i træk bli­ver kamp­valg, og at der i år er stor in­ter­es­se for at stil­le op.

Jes­per Ny­gård – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Realdania

Han me­ner der­u­d­over ik­ke, at det di­gi­ta­le valg til re­præ­sen­tant­ska­bet i ek­sem­pel­vis Tryg­heds­grup­pen kan sam­men­lig­nes med Re­al­da­ni­as må­de at væl­ge re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer på.

”De­res valg af di­gi­ta­le af­stem­nin­ger er ik­ke di­rek­te sam­men­lig­ne­ligt med vo­res, idet de har man­ge fle­re med­lem­mer, plus at der hos dem er en di­rek­te kob­ling mel­lem at væ­re kun­de og med­lem,” si­ger Jes­per Nygård.

Forbløffende stor interesse

Iføl­ge Jes­per Ny­gård op­le­ver Re­al­da­nia en ”for­bløf­fen­de stor” in­ter­es­se for at del­ta­ge i de kom­men­de fy­si­ske valgmøder.

”Jeg hav­de må­ske i vir­ke­lig­he­den for­ven­tet no­get stør­re be­tæn­ke­lig­hed i ly­set af cor­o­na-si­tu­a­tio­nen, men fak­tisk lig­ger til­mel­din­gen til mø­de­r­ne en del hø­je­re end i 2012 og kun en lil­le smu­le la­ve­re end i 2016. Men trods en for­bløf­fen­de stor in­ter­es­se, skal man hu­ske, at dét at til­mel­de sig ik­ke er det sam­me som, at man kom­mer til mø­det. Så i den­ne si­tu­a­tion kan det selv­føl­ge­lig godt væ­re, vi op­le­ver stør­re fra­fald end nor­malt,” si­ger Jes­per Nygård.

Der var til­mel­dings­frist for de Re­al­da­nia-med­lem­mer, som vil ta­ge kam­pen op med de af be­sty­rel­sen fo­re­slå­e­de kan­di­da­ter, den 23. sep­tem­ber. Jes­per Ny­gård øn­sker end­nu ik­ke at sva­re på, hvor man­ge kan­di­da­ter der har meldt sig in­den fri­stens udløb.

”Men jeg kan si­ge så me­get, at der for 16. gang i træk bli­ver kamp­valg, og at der i år er stor in­ter­es­se for at stil­le op. Men før de of­fi­ci­el­le ind­kal­del­ses­bre­ve til mø­de­r­ne er sendt ud, kan jeg ik­ke si­ge det me­re præ­cist, end jeg gør nu,” fast­slår Jes­per Nygård.

Ef­ter in­ter­viewet med Jes­per Ny­gård er kan­di­da­ter­ne til om­rå­de 3, Fyn og øer­ne, ble­vet of­fent­lig­gjort. Ud­over be­sty­rel­sens fem kan­di­da­ter har he­le syv med­lem­mer meldt de­res kan­di­da­tur til om­rå­dets fem plad­ser i repræsentantskabet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer