Corona-regler kan tvinge Realdania til at udskyde valgmøder eller lave skriftlig afstemning

Mens Tryg­heds­grup­pen al­le­re­de har af­lyst et stort med­lem­s­mø­de pri­mo 2021, hå­ber Re­al­da­nia fort­sat, at det kan la­de sig gø­re at gen­nem­fø­re de fy­si­ske mø­der med valg til re­præ­sen­tant­ska­bet i den­ne må­ned. Cor­o­na-si­tu­a­tio­nen får ik­ke Re­al­da­nia til at ind­fø­re di­gi­ta­le valg.

Repræsentantskabet (foto: Steffen Kamp & Realdania)
I Re­al­da­nia fo­re­går af­stem­nin­gen til for­e­nin­gens re­præ­sen­tant­skabsvalg på fy­si­ske valg­mø­der. I mod­sæt­ning til val­ge­ne i Trygfonden/Tryghedsgruppen og For­e­nin­gen Vel­liv er det hos Re­al­da­nia ik­ke mu­ligt at stem­me di­gi­talt (fo­to: St­ef­fen Kamp & Re­al­da­nia).

Cor­ona­kri­sen og for­sam­lings­for­bud­det med­fø­rer i øje­blik­ket, at det ene sto­re ar­ran­ge­ment ef­ter det an­det ud­sky­des el­ler af­ly­ses.

Men hvis det over­ho­ve­det kan la­de sig gø­re på for­svar­lig vis, fast­hol­der Re­al­da­nia at af­vik­le si­ne kom­men­de tre sto­re fy­si­ske geo­gra­fi­ske valg­mø­der ul­ti­mo ok­to­ber og ul­ti­mo novem­ber, hvor der skal væl­ges med­lem­mer til re­præ­sen­tant­ska­bet i den filan­tro­pi­ske for­e­ning.

Og usik­ker­he­den om gen­nem­fø­rel­sen af mø­de­r­ne får ik­ke Re­al­da­nia til at genover­ve­je mu­lig­he­den for at ind­fø­re di­gi­ta­le valg til re­præ­sen­tant­ska­bet.

Det fast­slår ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia Jes­per Ny­gård.

”Vi er ek­stremt op­mærk­som­me på si­tu­a­tio­nen og over­ve­jer he­le ti­den for og imod. End­nu er det for tid­ligt at si­ge, hvad vi gør, og først se­ne­st en uges tid in­den det før­ste af de tre valg­mø­der træf­fer vi en en­de­lig be­slut­ning. Vi vil ik­ke ud­sæt­te folk for unø­dig ri­si­ko, men dét at hol­de valg­mø­der er en rig­tig vig­tig del af vo­res dna. Så selv­om vo­res vedtæg­ter gi­ver os mu­lig­hed for at la­ve en skrift­lig af­stem­ning el­ler ef­ter sund­hedsmyn­dig­he­der­nes for­skrif­ter i sær­li­ge si­tu­a­tio­ner at ud­sky­de mø­de­r­ne, vil vi rig­tig ger­ne gø­re det, som har væ­ret vo­res ken­de­tegn i 20 år – og som for­e­ning end­nu læn­ge­re – nem­lig at hol­de de fy­si­ske geo­gra­fi­ske mø­der,” si­ger Jes­per Ny­gård til Fun­dats.

Han un­der­stre­ger, at hvis de plan­lag­te mø­der bli­ver gen­nem­ført, vil det ske un­der skær­pe­de sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger, hvor der er ta­get al­le tæn­ke­li­ge for­be­hold for at sik­re del­ta­ger­ne mod smit­tespred­ning.

Vi vil ik­ke ud­sæt­te folk for unø­dig ri­si­ko, men dét at hol­de valg­mø­der er en rig­tig vig­tig del af vo­res dna.

Jes­per Ny­gård – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Re­al­da­nia

”Vi har en plan om at kig­ge på alt fra gan­ga­re­a­ler til ad­gangs­for­hold, vær­ne­mid­ler, mu­lig­he­den for op­de­ling i fle­re sa­le med vi­de­re. Al­le tek­ni­ske for­be­re­del­ser bli­ver gjort, så­le­des at vi kan gen­nem­fø­re på for­svar­lig vis, hvis tin­ge­ne vel at mær­ke ul­ti­mo ok­to­ber ser bed­re ud, end de gør li­ge nu,” si­ger Jes­per Ny­gård.

Det nu­væ­ren­de for­sam­lings­for­bud gæl­der frem til søn­dag den 18. ok­to­ber – det vil si­ge 10 da­ge in­den det før­ste geo­gra­fi­ske valg­mø­de i Oden­se Con­gress Cen­ter for Fyn og øer­ne. Al­le­re­de da­gen ef­ter, den 29. ok­to­ber, er der fy­sisk valg­mø­de for Østsjæl­land og Born­holm, og den 26. novem­ber gæl­der det Midt- og Ve­stjyl­land.

Mens for­sam­lings­for­bud­det i de fle­ste si­tu­a­tio­ner er på 50 per­so­ner, er det ved ar­ran­ge­men­ter, hvor folk sid­der ned på fa­ste plad­ser med ret­ning mod en sce­ne el­ler et lær­red, til­ladt at sam­le op til 500 per­so­ner sam­me sted.

Tryghedsgruppen aflyser

Cor­ona­kri­sen og for­sam­lings­for­bud­det har al­le­re­de få­et Tryg­heds­grup­pen til at af­ly­se sit stort an­lag­te med­lem­s­mø­de i Re­gion Sjæl­land i star­ten af 2021 i for­bin­del­se med val­get til re­præ­sen­tant­ska­bet. Iføl­ge pres­se­chef Ka­ren Bø­ge­dal fra Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­den er man nu gå­et i gang med at un­der­sø­ge al­ter­na­ti­ver til det fy­si­ske mø­de.

Men an­dres be­slut­nin­ger om at sad­le om og drop­pe de fy­si­ske mø­der, får ik­ke Jes­per Ny­gård til at over­ve­je al­le­re­de nu at smi­de hånd­klæ­det i rin­gen og ud­sky­de Re­al­da­ni­as geo­gra­fi­ske valg­mø­der. Han un­der­stre­ger dog sam­ti­dig, at det ik­ke er no­gen nem be­slut­ning, der skal træf­fes se­ne­re på må­ne­den.

Det mat­cher jo i øv­rigt langt de fle­ste for­e­nin­ger, man med ri­me­lig­hed kan sam­men­lig­ne os med, For­e­net Kre­dit, Alm. Brand og Jy­ske Bank.

Jes­per Ny­gård – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Re­al­da­nia

”For os hand­ler det om en stor af­vej­ning af en lang ræk­ke for­hold: Hvad kan vi in­den­for myn­dig­he­der­nes græn­ser? Og selv­om vi kan, vil vi så gø­re det – og­så set i for­hold til den al­ders­grup­pe af men­ne­sker, der ty­pisk del­ta­ger i vo­res mø­der. Så der er rig­tig man­ge ting i vægtskå­len. Ind­til vi­de­re føl­ger vi si­tu­a­tio­nen ek­stremt tæt og for­be­re­der bå­de en plan B og C,” si­ger Jes­per Ny­gård.

Bred konsensus om fysiske valgmøder

– Får den ak­tu­el­le usik­ker­hed og ri­si­ko­en for ud­sky­del­se af valg­mø­de­r­ne Re­al­da­ni­as be­sty­rel­se og re­præ­sen­tant­skab til at genover­ve­je mu­lig­he­den for at ind­fø­re di­gi­ta­le valg frem for de fy­si­ske valg­mø­der?

”De dis­kus­sio­ner, der har væ­ret om det em­ne i Re­al­da­ni­as be­sty­rel­se og re­præ­sen­tant­skab si­den år 2000, er al­le mun­det ud i, at det fy­si­ske valg­mø­de al­tid har væ­ret den fo­re­truk­ne løs­ning. Det mat­cher jo i øv­rigt langt de fle­ste for­e­nin­ger, man med ri­me­lig­hed kan sam­men­lig­ne os med, For­e­net Kre­dit, Alm. Brand og Jy­ske Bank, samt val­ge­ne til Fol­ke­ting, kom­mu­nal­be­sty­rel­ser og re­gions­råd. De ene­ste, der for al­vor er gå­et den an­den vej, er de me­get sto­re spil­le­re med fle­re end en mil­li­on med­lem­mer, Tryg­heds­grup­pen og Coop, hvor der er en di­rek­te kob­ling mel­lem med­lem­ska­bet og kun­de­re­la­tio­nen. Vi har 165.000 med­lem­mer. Så for os ve­jer fy­si­ske mø­der og kon­tak­ten mel­lem be­sty­rel­se, di­rek­tion og med­lem­mer me­get tungt,” si­ger Jes­per Ny­gård.

Re­al­­da­­nia-di­rek­tø­ren til­fø­jer, at det ik­ke er hans ind­tryk, at en mu­lig ind­fø­rel­se af di­gi­ta­le valg er en dis­kus­sion, som cor­o­­na-si­tu­a­tio­­nen vil frem­pro­vo­ke­re i hver­ken be­sty­rel­sen el­ler re­præ­sen­tant­ska­bet.

”Jeg hø­rer ik­ke no­gen rej­se dis­kus­sio­nen nu. I de sid­ste 20 år har der kun væ­ret en­kelt­stå­en­de rø­ster, der har øn­sket det. Der er en helt af­gø­ren­de, bred kon­sensus i be­sty­rel­sen og i re­præ­sen­tant­ska­bet på det­te spørgs­mål,” fast­slår Jes­per Ny­gård.

Jeg kan si­ge så me­get, at der for 16. gang i træk bli­ver kamp­valg, og at der i år er stor in­ter­es­se for at stil­le op.

Jes­per Ny­gård – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Re­al­da­nia

Han me­ner der­u­d­over ik­ke, at det di­gi­ta­le valg til re­præ­sen­tant­ska­bet i ek­sem­pel­vis Tryg­heds­grup­pen kan sam­men­lig­nes med Re­al­da­ni­as må­de at væl­ge re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer på.

”De­res valg af di­gi­ta­le af­stem­nin­ger er ik­ke di­rek­te sam­men­lig­ne­ligt med vo­res, idet de har man­ge fle­re med­lem­mer, plus at der hos dem er en di­rek­te kob­ling mel­lem at væ­re kun­de og med­lem,” si­ger Jes­per Ny­gård.

Forbløffende stor interesse

Iføl­ge Jes­per Ny­gård op­le­ver Re­al­da­nia en ”for­bløf­fen­de stor” in­ter­es­se for at del­ta­ge i de kom­men­de fy­si­ske valg­mø­der.

”Jeg hav­de må­ske i vir­ke­lig­he­den for­ven­tet no­get stør­re be­tæn­ke­lig­hed i ly­set af cor­o­­na-si­tu­a­tio­­nen, men fak­tisk lig­ger til­mel­din­gen til mø­de­r­ne en del hø­je­re end i 2012 og kun en lil­le smu­le la­ve­re end i 2016. Men trods en for­bløf­fen­de stor in­ter­es­se, skal man hu­ske, at dét at til­mel­de sig ik­ke er det sam­me som, at man kom­mer til mø­det. Så i den­ne si­tu­a­tion kan det selv­føl­ge­lig godt væ­re, vi op­le­ver stør­re fra­fald end nor­malt,” si­ger Jes­per Ny­gård.

Der var til­mel­dings­frist for de Re­al­­da­­nia-med­lem­­mer, som vil ta­ge kam­pen op med de af be­sty­rel­sen fo­re­slå­e­de kan­di­da­ter, den 23. sep­tem­ber. Jes­per Ny­gård øn­sker end­nu ik­ke at sva­re på, hvor man­ge kan­di­da­ter der har meldt sig in­den fri­stens ud­løb.

”Men jeg kan si­ge så me­get, at der for 16. gang i træk bli­ver kamp­valg, og at der i år er stor in­ter­es­se for at stil­le op. Men før de of­fi­ci­el­le ind­kal­del­ses­bre­ve til mø­de­r­ne er sendt ud, kan jeg ik­ke si­ge det me­re præ­cist, end jeg gør nu,” fast­slår Jes­per Ny­gård.

Ef­ter in­ter­viewet med Jes­per Ny­gård er kan­di­da­ter­ne til om­rå­de 3, Fyn og øer­ne, ble­vet of­fent­lig­gjort. Ud­over be­sty­rel­sens fem kan­di­da­ter har he­le syv med­lem­mer meldt de­res kan­di­da­tur til om­rå­dets fem plad­ser i re­præ­sen­tant­ska­bet.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Novo Nordisk Fonden hæver aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer

Al­ders­græn­sen for be­sty­rel­ses­med­lem­mer i No­vo Nor­disk Fon­den hæ­ves fra de nu­væ­ren­de 70 år til 75 år. Det har Er­hvervs­sty­rel­sen på bag­grund af en an­søg­ning…

Svag fremgang i antallet af kvinder i fondenes bestyrelser

Li­ge­stil­lin­gen be­væ­ger sig fremad i be­sty­rel­ser­ne hos de sto­re dan­ske fon­de, men kun med små skridt. Det vi­ser en helt ny ana­ly­se fo­re­ta­get af…

Simon Aggesen risikerer at blive hængt op på erhvervsfondsloven: ”Det er værre end sagerne om EBH Fonden”

Hvis Fon­den Ek­si­sten­sen solg­te den 460 kva­drat­me­ter sto­re lej­lig­hed un­der mar­kedspris, er det sand­syn­ligt, at Fre­de­riks­bergs borg­me­ster Si­mon Ag­ge­sen selv må til lom­mer­ne og…

Fonden Naturkraft får en miserabel start

”Den­ne her dag har vi glæ­det os til me­get læn­ge.” Så­dan lød det fra den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­den Na­tur­kraft Pe­ter Sand, da snore­ne den…

Diversificeret ejendomsportefølje sikrer robust overskud i Dades-fond

Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond le­ve­re­de et over­skud på 242 mio. kr., hvoraf be­sty­rel­sen har hen­lagt 50 mio. kr. til frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger. Det frem­går…

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til talentfulde forskere og unge operasangere

Tu­ren går bå­de til forsk­nin­gens og ope­ra­ens ver­den i gen­nem­gan­gen af nog­le af den for­gang­ne uges ud­de­lin­ger i den dan­ske fonds­sek­tor. Rund­t­u­ren star­ter hos Lund­beck­fon­den,…

Ny anbringelsesbekendtgørelse træder efter planen i kraft 1. november

En helt ny an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se træ­der ef­ter pla­nen i kraft 1. novem­ber 2020. De sid­ste ju­ste­rin­ger lig­ger nem­lig net­op nu på skri­ve­bor­det til god­ken­del­se hos…

Coronakrise

Fonden Naturkraft får en miserabel start

”Den­ne her dag har vi glæ­det os til me­get læn­ge.” Så­dan lød det fra den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­den Na­tur­kraft Pe­ter Sand, da snore­ne den…

Diversificeret ejendomsportefølje sikrer robust overskud i Dades-fond

Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond le­ve­re­de et over­skud på 242 mio. kr., hvoraf be­sty­rel­sen har hen­lagt 50 mio. kr. til frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger. Det frem­går…

Lars Munch: Staten må indse, at kultur ikke skal ligge nederst i hierarkiet

Mu­se­et for mo­der­ne kunst Lou­i­si­a­na har haft et fuld­stæn­dig frem­ra­gen­de 2020, når man ser på de ak­ti­vi­te­ter og ud­stil­lin­ger, mu­se­ums­gæ­ster­ne i Hum­le­bæk er ble­vet…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…