Elektriker sejrer ved kampvalg i Realdania

Foreningen af danske ejendomsejere, Realdania, får nu en elektriker blandt med­lem­mer­ne af det 109 mand store repræsen­tant­skab. En selvopstiller og tre af bestyrelsens kan­di­da­ter blev valgt til repræsen­tant­skabet, da ca. 450 gæster var til valgmøde i Fredericia.

Valgmøde i Realdanias område 5 (foto: Kim-Hintze, Realdania)
Re­al­da­nia holdt tirs­dag den 23. ok­to­ber valg­mø­de i Bred­sten, hvor der skul­le væl­ges fi­re lo­ka­le med­lem­mer til for­e­nin­gens 109 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab (fo­to: Kim Hin­tze, Realdania).

Cir­ka 450 med­lem­mer og gæ­ster var mødt op til valg­mø­de i Re­al­da­ni­as om­rå­de 5 for at væl­ge fi­re lo­ka­le kan­di­da­ter til Re­al­da­ni­as repræsentantskab.

Tre af be­sty­rel­sens fi­re kan­di­da­ter blev valgt, mens det lyk­ke­des valg­mø­de­ts ene­ste selv­op­stil­ler at få fle­re stem­mer end den sid­ste bestyrelseskandidat.

Den 40-åri­ge elek­tri­ker Si­mon Kru­se fra Fre­de­ri­cia, har si­den sid­ste valg­mø­de i valg­grup­pen for fi­re år si­den over­ve­jet at bli­ve en del af Re­al­da­ni­as øver­ste myn­dig­hed og hav­de der­for i god tid hav­de for­be­redt sig på valg­pro­ce­du­ren og sik­ret sig de for­nød­ne ti gyl­di­ge stillere.

”Jeg har få­et utro­lig god hjælp fra Re­al­da­nia. Det vir­ke­de som om de var rig­tig gla­de for, at der var en ude­fra, der selv stil­le­de op,” si­ger Si­mon Kruse.

Si­mon Kru­se præ­sen­te­re­de in­gen re­vo­lu­tio­ne­ren­de dags­or­den i sit tre mi­nut­ter lan­ge valg­op­læg på mø­det. Men der­i­mod en op­rig­tig in­ter­es­se for ar­ki­tek­tur og byudvikling.

”Jeg in­ter­es­se­rer mig for, hvor­dan man kan til­fø­je og kom­bi­ne­re nye bæ­re­dyg­ti­ge byg­nin­ger og tek­no­lo­gi­er til om­rå­der med gam­le ek­si­ste­ren­de byg­nin­ger og op­nå en hel­hed for om­rå­det, som kan mod­stå de kom­men­de kli­ma­for­an­drin­ger, vi står over for. Når jeg går en tur i Fre­de­ri­cia, så ser jeg ik­ke på de ke­de­li­ge bu­tiks­fa­ca­der, men kig­ger op på byg­nin­ger­ne. Jeg sy­nes, det er rig­tig spæn­den­de at gam­le in­du­stri­om­rå­der som Fre­de­ri­cia Havn el­ler Spin­de­ri­er­ne i Vej­le ud­vik­les til nye bo­li­ger el­ler er­hvervs­mil­jø­er,” si­ger Si­mon Kruse.

Overvægt af akademikere

Simon Kruse
Si­mon Kruse

Ud­over sit job som elek­tri­ker har han og­så en min­dre bo­li­g­ud­lej­nings­virk­som­hed sam­men med sin far. Han er der­for og­så med­lem af be­sty­rel­sen i Fre­de­ri­cia Grun­de­jer­for­e­ning og Udlejerforening.

Ud over in­ter­es­sen for det byg­ge­de mil­jø, me­ner Si­mon Kru­se, at han ved val­get drog for­del af at væ­re hånd­vær­ker, hvil­ket er en sjæl­den­hed i Re­al­da­ni­as 109 mand sto­re repræsentantskab.

”De fle­ste med­lem­mer, der mø­der op til valg­mø­de­r­ne, er jo al­minde­li­ge men­ne­sker med al­min­de­li­ge ud­dan­nel­ser og er­hverv­ser­fa­ring. Og­så man­ge med hånd­værks­mæs­sig bag­grund. Men i re­præ­sen­tant­ska­bet er det ty­pisk land­mænd, ad­vo­ka­ter, af­de­lings­che­fer og folk med en aka­de­misk ud­dan­nel­se,” si­ger Si­mon Kruse.

I Re­al­da­ni­as re­præ­sen­tant­skab sid­der dog og­så en lil­le hånd­fuld med­lem­mer med en hånd­værks­mæs­sig bag­grund. Blandt an­det en ma­ski­n­ar­bej­der og en slag­ter – de er dog beg­ge borg­me­stre i hen­holds­vis Rø­d­ov­re og Herning.

Føl­gen­de fi­re kan­di­da­ter blev valgt fra valg­grup­pen om­rå­de 5, som dæk­ker Fre­de­ri­cia, He­den­sted, Hor­sens, Kol­ding og Vejle:

  • Lis Ravn Eb­be­sen, Kolding
  • Lot­te Thø­ger­sen, ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­chef, Vej­le Øst
  • Si­mon Kru­se, elek­tri­ker, bo­li­g­ud­le­jer, Fredericia
  • Sø­ren Brixen, adm. di­rek­tør, Bredsten

På valg­mø­det kun­ne med­lem­mer og gæ­ster bl.a. hø­re be­sty­rel­ses­for­mand Mi­cha­el Bro­ck­­en­huus-Scha­ck og adm. di­rek­tør Jes­per Ny­gård for­tæl­le om Re­al­da­nia og om nog­le af de 3.350 for­skel­li­ge pro­jek­ter, som for­e­nin­gen har støt­tet med i alt 18,2 mia. kr. i lø­bet af de 18 år, den har ek­si­ste­ret. Og en lang ræk­ke af del­ta­ger­ne be­nyt­te­de lej­lig­he­den til at stil­le spørgs­mål og kom­me med in­put til for­e­nin­gens ar­bej­de, op­ly­ser Realdania.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer