Forenet Kredit uddeler rekordstort beløb til fond

Nykredits Fond modtager i år 27 millioner kroner fra Forenet Kredit. Aldrig før har Forenet Kredit udbetalt så mange penge til fonden. Men der er tale om en enlig svale, lyder det fra bestyrelsesformand Michael Demsitz.

Mi­cha­el Dem­sitz er be­sty­rel­ses­for­mand for bå­de For­e­net Kre­dit og for Nykre­dits Fond.

For­e­net Kre­dit, der er en for­e­ning for kun­der i Nykre­dit og To­tal­kre­dit, har net­op do­ne­ret 27 mil­li­o­ner kro­ner til Nykre­dits Fond. Det er det hø­je­ste be­løb, som for­e­nin­gen hidtil har do­ne­ret til fonden.

Det for­tæl­ler Mi­cha­el Dem­sitz, der er for­mand for hen­holds­vis For­e­net Kre­dit og Nykre­dits Fond.

”Det er en re­kord­s­tor be­vil­ling, da vi har få­et et ek­stra stort ud­byt­te. Nor­malt lig­ger ud­de­lin­gen til fon­den et sted mel­lem 12 og 15 mil­li­o­ner kro­ner,” for­tæl­ler Mi­cha­el Demsitz.

Han for­kla­rer, at der i For­e­net Kre­dits re­præ­sen­tant­skab og be­sty­rel­se er truf­fet en be­slut­ning om, at den år­li­ge sum, der ud­be­ta­les til Nykre­dits Fond, sva­rer til en pro­cent af det til­skud, som For­e­net Kre­dit hvert år sen­der vi­de­re til Nykre­dit og Totalkredit.

Når ud­de­lin­gen i år er re­kord­s­tor, skyl­des det dog ik­ke, at der har væ­ret ta­le om et ek­stra­or­di­nært stort til­skud til Nykre­dit og To­tal­kre­dit i 2021.

År­sa­gen er der­i­mod, at for­e­nin­gens ud­byt­te fra Nykre­dit, blev til­ba­ge­holdt i 2020 blandt an­det som føl­ge af cor­o­na. Det re­kord­hø­je be­løb på 27 mil­li­o­ner kro­ner dæk­ker der­for over bå­de 2020 og 2021.

Der­for er det og­så for­vent­nin­gen, at næ­ste års ud­de­lin­gen igen kom­mer ned på nor­malt le­je, for­tæl­ler Mi­cha­el Demsitz.

Ingen planer om almennyttigt ben

I 2017 sat­te For­e­net Kre­dit sig for at ha­ve et ka­pi­tal­be­red­skab på 10 mil­li­ar­der kro­ner, til at sky­de ind i Nykre­dit, hvis det på et tids­punkt skul­le bli­ve nød­ven­digt. Den milepæl nå­e­de for­e­nin­gen i 2010, men det får ik­ke for­e­nin­gen til at over­ve­je, om den frem­over skal ha­ve et de­ci­de­ret al­men­nyt­tigt ben a la Trygfondens.

”Bå­de i be­sty­rel­sen og re­præ­sen­tant­ska­bet er der lagt op til, at pen­ge­ne er til for at sik­re dansk re­al­kre­dit og for at sik­re kun­de­kro­nen. Og­så i ti­der, hvor det må­ske er min­dre giv­ligt for ban­ken,” si­ger Mi­cha­el Demsitz.

Han til­fø­jer, at For­e­net Kre­dit ek­sem­pel­vis har be­slut­tet at yde et til­skud på 75 mil­li­o­ner kro­ner til kli­ma­for­mål i 2022, så ban­ken kan støt­te bæ­re­dyg­ti­ge initiativer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer