Kampvalg: ”Biodiversitet bør fylde mere i Realdania”

Seks selvopstillere udfordrer bestyrelsens kandidater ved Realdanias repræsentantskabsvalg i næste måned. Én af dem er Rune Engelbreth Larsen, der er kendt som samfundsdebattør og medlem af Etisk Råd. Han vil have natur og biodiversitet ind i uddelingspolitikken, og etik ind investeringsstrategien.

Re­al­da­nia op­le­ver sta­dig sti­gen­de in­ter­es­se fra med­lem­mer, der vil væ­re med til at præ­ge for­e­nin­gens al­men­nyt­ti­ge ind­sat­ser. Ru­ne En­gel­breth Lar­sen er en af seks sel­vop­stil­le­re til årets re­præ­sen­tant­skabsvalg (Fo­to: Bir­te Kreie).

Der er lagt op til kamp­valg, når seks al­min­de­li­ge med­lem­mer i næ­ste må­ned stil­ler op mod be­sty­rel­sens kan­di­da­ter til 12 plad­ser i Re­al­da­ni­as repræsentantskab.
Det frem­går af de kan­di­dat­lis­ter, som Re­al­da­nia i sid­ste uge of­fent­lig­gjor­de for­ud for val­ge­ne i to af for­e­nin­gens så­kald­te geo­gra­fi­ske valgområder.

Mest kamp om plad­ser­ne bli­ver der den 17. novem­ber på Ho­tel Ra­dis­son Blu Scan­di­navia i Aar­hus, hvor Re­al­da­nia-med­lem­mer fra ni midtjy­ske kom­mu­ner er in­vi­te­re­ret til valgmøde.

Helt som sæd­van­ligt - og i tråd med vedtæg­ter­ne - har be­sty­rel­sen fo­re­slå­et syv kan­di­da­ter sva­ren­de til de syv plad­ser, som valg­o­m­rå­de 6 har i det 109 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab. Af dem er seks på gen­valg ef­ter af ha­ve sid­det i en el­ler fle­re fi­re­åri­ge valg­pe­ri­o­der i repræsentantskabet.

Min­dre sæd­van­ligt er det, at he­le fem al­min­de­li­ge Re­al­da­nia-med­lem­mer har valgt at stil­le op for at få plads i for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed, som iføl­ge vedtæg­ter­ne pri­mært har to for­mel­le rol­ler: Re­præ­sen­tant­ska­bet god­ken­der års­regn­ska­bet, og re­præ­sen­tant­ska­bet væl­ger be­sty­rel­sen samt revisor.

Re­al­da­nia er jo et af de ste­der, hvor man har nog­le mus­k­ler til at gø­re no­get for na­tur og biodiversitet

Ru­ne En­gel­breth Lar­sen – Sam­funds­de­bat­tør og med­lem af Etisk Råd

Et af de med­lem­mer, der har valgt at stil­le op ved årets valg, er de­bat­tør og idéhi­sto­ri­ker Ru­ne En­gel­breth Lar­sen fra Tranbjerg.

Han har dog fle­re am­bi­tio­ner med sit en­ga­ge­ment i Re­al­da­nia end at væ­re med til at god­ken­de regn­ska­ber og be­sty­rel­ses­med­lem­mer i for­e­nin­gen, som år­ligt ud­de­ler knap en mil­li­ard kr. til al­men­nyt­ti­ge formål.

Ru­ne En­gel­breth Lar­sen er og­så kendt som for­fat­ter og med­lem af Etisk Råd. Des­u­den har han de sid­ste ot­te år væ­ret ak­tiv i Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning, hvoraf han har sid­det seks år i hovedbestyrelsen.

Penge til natur

Valg i Re­al­da­nia 2021:

 

Geo­gra­fisk valg­o­m­rå­de 6:
(Favrskov, Nord­djurs, Od­der, Ran­ders, Sam­sø, Sil­ke­borg, Skan­der­borg, Syd­djurs og Aarhus)

Syv plad­ser i repræsentantskabet

Fem sel­vop­stil­le­re:
Ca­mil­la Fa­bri­ci­us-Jen­sen, med­lem af Fol­ke­tin­get (S), Vi­by J
Han­ne Ahrens, pen­sio­nist, Silkeborg
Jes­per Skov, tøm­rer, Vi­by J
Ru­ne En­gel­breth Lar­sen, for­fat­ter, idéhi­sto­ri­ker og fored­rags­hol­der, Tran­b­jerg J
St­ef­fen Wich, dag­lig le­der og sport­s­chef, Risskov

Kan­di­da­ter fo­re­slå­et af bestyrelsen:
An­ne-Ma­rie Da­hl, frem­tids­for­sker, Risskov
Hans-Ul­rik Revs­bech Jen­sen, mu­rer­me­ster, Auning
Li­ne Wil­la­cy, chef­kon­su­lent, Aar­hus C
Ma­rie-Lou­i­se Vagn­by, øko­nom, Ebeltoft
Ni­co­lai Bis­gaard, mø­bel­pol­strer, in­de­ha­ver, Odder
Su­na Cen­holt, ar­ki­tekt, part­ner, Højbjerg
Sø­ren Brixen, rå­d­giv­nings­di­rek­tør, bæ­re­dyg­tig­hed, Galten

Geo­gra­fisk valg­o­m­rå­de 2:
(Faxe, Guld­borgs­und, Hol­bæk, Ka­lund­borg, Lol­land, Næst­ved, Od­s­her­red, Ring­s­ted, Sla­gel­se, Sorø, Stevns og Vordingborg)

Seks plad­ser i repræsentantskabet

En sel­vop­stil­ler:
Paya Hauch Fen­ger, di­rek­tør og part­ner, Ny­kø­bing Sj

Kan­di­da­ter fo­re­slå­et af bestyrelsen:
Cat­hri­ne Ri­e­gels Gud­bergsen, land­mand, po­li­ti­ker, Herlufmagle
Hel­le Lunds­gaard, di­rek­tør, Ringsted
Kar­sten Krü­ger, adm. di­rek­tør, Jyderup
Ste­en Al­bert Ol­sen, by­rå­ds­med­lem, Skælskør
Sus­an Jør­gen­sen, ad­vo­kat, Næstved
Ul­rik The­op­hil Jør­gen­sen, hofjæ­ger­me­ster, god­se­jer, di­rek­tør, Søllested

Valg­grup­pen for pri­vat boligudlejning
Syv plad­ser i repræsentantskabet

En sel­vop­stil­ler:
Jon Ve­ster­by, næst­for­mand, Kø­ben­havn V

Kan­di­da­ter fo­re­slå­et af bestyrelsen:
Bo­ris Nør­gaard Kjeld­sen, se­ni­o­r­rå­d­gi­ver, Kon­gens Lyngby
Chri­sti­na Hol­berg Fen­ger, ejen­doms­di­rek­tør, Kø­ben­havn V.
El­se­beth Due Kjeld­sen, be­sty­rel­ses­for­mand, Aar­hus C
Hen­rik Da­hl Jep­pe­sen, se­ni­o­r­rå­d­gi­ver – tid­li­ge­re CEO, Frederiksberg
Hen­rik Wol­f­ha­gen, di­rek­tør, Smørum
Ka­ren Bo­ck, kon­su­lent, Aalborg
Ul­la Di­de­ri­ch­sen, be­sty­rel­ses­med­lem, Herning

Valg­grup­pen for ejerboliger

Syv plad­ser i repræsentantskabet

In­gen mod­kan­di­da­ter stil­ler op:

Al­lan Malskær, lands­for­mand, cand.polit, Valby
Con­ny Wag­ner, selv­stæn­dig, Hellerup
Ja­ne Fi­s­cher, fuld­mæg­tig, Horsens
Kri­sti­an Koldt­oft Jen­sen, pro­jek­t­chef, Beder
Ma­j­ken Schultz, pro­fes­sor, In­ter­na­tio­nal Re­search Fel­low, Charlottenlund
Ot­to Bjørn Chri­sti­an­sen, di­rek­tør, Hørsholm
Ras­mus Lund, di­rek­tør, cand.merc.jur., Svaneke

Det er net­op pro­blem­stil­lin­ger in­den­for for na­tur og bi­o­di­ver­si­tet, der har få­et Ru­ne En­gel­breth Lar­sen til at mel­de sit kan­di­da­tur til en af de syv re­præ­sen­tant­skabs­pla­der i valg­o­m­rå­det. Det om­fat­ter bl.a. Aar­hus, Sil­ke­borg, Ran­ders og Skanderborg.

”Re­al­da­nia er jo et af de ste­der, hvor man har nog­le mus­k­ler til at gø­re no­get for na­tur og bi­o­di­ver­si­tet, ik­ke kun i byg­ge­ri­et men jo og­så mel­lem byg­ge­ri­et. Jeg kun­ne rig­tig godt tæn­ke mig at bi­dra­ge til at få den dags­or­den til at fyl­de no­get me­re og sam­ti­dig ar­bej­de for at frem­me bæ­re­dyg­tigt byggeri.”

Han me­ner der­for, at Re­al­da­nia bur­de sup­ple­re sin ud­de­lings­po­li­tik med me­re na­tur­re­la­te­re­de indsatsområder.

”Vi le­ver i en kli­ma- og bi­o­di­ver­si­tetskri­se, og der­for me­ner jeg, at man bør en­ga­ge­re sig i, hvor­dan man kan bru­ge nog­le af mid­ler­ne bre­de­re end til ba­re at gav­ne sel­ve byg­ge­mas­sen og alt det om­kring byg­ge­ri­et,” si­ger Ru­ne En­gel­breth Larsen.

Styrket medlemsdemokrati

Ud­over fo­kus på na­tur og bi­o­di­ver­si­tet har Ru­ne En­gel­breth Lar­sen og­så kla­re hold­nin­ger til nog­le af de me­re grund­læg­gen­de prin­cip­per for Re­al­da­ni­as vir­ke – blandt an­det med­lem­s­de­mo­kra­ti­et, som iføl­ge for­e­nin­gens eg­ne eva­lu­e­rin­ger dø­jer med fle­re mang­ler og problemer.

I for­hold til Re­al­da­ni­as for­e­nings­de­mo­kra­ti, der sy­nes jeg nok, at man gli­der no­get let af på de ana­ly­ser og den kri­tik, der har væ­ret om mang­len­de medlemsinddragelse

Ru­ne En­gel­breth Lar­sen – Sam­funds­de­bat­tør og med­lem af Etisk Råd

”Så­dan som det er nu, er der en me­get lang og smal vej hen til re­el ind­fly­del­se i Re­al­da­nia, for­di det kræ­ver at man bli­ver valgt ind i be­sty­rel­sen. I Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning, hvor jeg er med­lem af re­præ­sen­tant­ska­bet, er der jo et ek­stremt le­ven­de og me­re re­elt med­lem­s­de­mo­kra­ti. Der er en lo­ka­laf­de­ling i hver ene­ste kom­mu­ne, og når re­præ­sen­tant­ska­bet mø­des to gan­ge om året, er det for at be­slut­te po­li­tik­ker og an­det som er me­get me­re end kun års­regn­ska­bet,” si­ger Ru­ne En­gel­breth Larsen.

Et af kri­tik­punk­ter­ne om Re­al­da­ni­as for­e­nings­de­mo­kra­ti er net­op, at med­lem­mer­ne re­elt ik­ke har ind­fly­del­se på for­e­nin­gens for­mål el­ler de al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter. En kri­tik som Re­al­da­nia blandt af­vi­ser med den be­grun­del­se, at det kræ­ver stor fag­lig ind­sigt og en lang tids­ho­ri­sont at ar­bej­de in­den­for det byg­ge­de mil­jø, som er for­e­nin­gens virkefelt.

”I for­hold til Re­al­da­ni­as for­e­nings­de­mo­kra­ti, der sy­nes jeg nok, at man gli­der no­get let af på de ana­ly­ser og den kri­tik, der har væ­ret om mang­len­de med­lem­s­ind­dra­gel­se. Der­for vil jeg i det he­le ta­get ger­ne ar­bej­de for, at vedtæg­ter­ne kom­mer til at styr­ke med­lem­s­de­mo­kra­ti­et,” si­ger Ru­ne En­gel­breth Larsen.

Etik i investeringerne

Og­så i til i Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rings­stra­te­gi er der plads til for­bed­rin­ger, me­ner Ru­ne En­gel­breth Larsen.

Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rings­por­te­føl­je blev tid­li­ge­re i år skar­pt kri­ti­se­ret af bå­de So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og En­heds­li­sten på Chri­sti­ans­borg, da Fun­dats kun­ne for­tæl­le, at for­e­nin­gen var ak­tio­nær i 11 vå­ben­sel­ska­ber, her­un­der vå­ben­virk­som­he­der, der med­vir­ker til at pro­du­ce­re atomvåben.

”Jeg sy­nes, det er for­kert, at Re­al­da­nia ik­ke har en me­re etisk ba­se­ret in­ve­ste­rings­po­li­tik. Det kan ik­ke væ­re rig­tigt, at så stor en for­e­ning, der va­re­ta­ger så man­ge mid­ler, be­slut­ter sig for at væg­te af­ka­stet så vold­somt, at man se­ri­øst kan me­ne, at det ik­ke er i or­den at in­ve­ste­re i to­bak, men at man godt kan in­ve­ste­re i atom­vå­ben. Det gi­ver for mig slet ik­ke me­ning,” si­ger Ru­ne En­gel­breth Lar­sen, der si­den 2017 har væ­ret be­skik­ket af Fol­ke­tin­get til at sid­de det Eti­ske Råd.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia er selv til ste­de på valg­mø­de­r­ne, hvor han blandt an­det skal re­de­gø­re for Re­al­da­ni­as ak­tu­el­le si­tu­a­tion, som der står i dagsordenen.
Jes­per Ny­gård glæ­der sig over med­lem­mer­ne, der stil­ler op til repræsentantskabsvalget:

”Vi er su­perg­la­de for, at der er en­ga­ge­re­de med­lem­mer, som har lyst til at stil­le op og bi­dra­ge til Re­al­da­ni­as re­præ­sen­tant­skab. Ud­vik­lin­gen af vo­res for­e­nings­de­mo­kra­ti er al­le­re­de et stort fo­kus­punkt og no­get, vi he­le ti­den ar­bej­der for at styr­ke i Re­al­da­nia. Det sam­me gæl­der vo­res in­ve­ste­rin­ger, som al­le­re­de i dag er sam­funds­ansvar­ligt ba­se­ret, og som føl­ger gæl­den­de lov­giv­ning og kon­ven­tio­ner,” si­ger han.

Ud­over val­get i Aar­hus bli­ver der den 18. novem­ber af­holdt valg­mø­de i Ring­s­ted Kon­gres­cen­ter. Her stil­ler en en­kelt sel­vop­stil­ler op mod de fem be­sty­rel­ses­kan­di­da­ter, der er på valg i det geo­gra­fi­ske valg­o­m­rå­de 2.

Men al­le­re­de i den­ne uge er der valg­mø­der i to af Re­al­da­ni­as pro­fes­sio­nel­le val­grup­per. Nem­lig den 28. ok­to­ber i valg­grup­pen for pri­vat bo­li­g­ud­lej­ning, hvor der skal væl­ges syv re­præ­sen­tan­ter ud af ot­te kan­di­da­ter. Og da­gen ef­ter i den fag­li­ge valg­grup­pe for ejer­bo­li­ger, hvor syv re­præ­sen­tan­ter skal væl­ges uden modkandidater.

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer