Kandidatfelt klar til valg i Velliv Foreningen

56 østdanske kandidater er opstillet til årets repræsentantskabsvalg i Velliv Foreningen, der ejer pensionsselskabet Velliv. Foreningen uddeler midler til indsatser, der styrker danskernes mentale sundhed.

Peter Gæmelke (foto: Velliv Foreningen)
Be­sty­rel­ses­for­mand for Vel­liv For­e­nin­gen Pe­ter Gæ­mel­ke glæ­der sig over det sto­re en­ga­ge­ment fra for­e­nin­gens med­lem­mer (fo­to: Vel­liv Foreningen).

Der bli­ver kamp om plad­ser­ne ved årets re­præ­sen­tant­skabsvalg i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Vel­liv For­e­nin­gen. Kan­di­da­ter­ne fra Re­gion Ho­ved­sta­den og Re­gion Sjæl­land er nu va­li­de­re­de og klar til valg­kamp om 24 plad­ser i re­præ­sen­tant­ska­bet i for­e­nin­gen, der er ene­e­jer af Vel­liv, Pen­sion & Livs­for­sik­ring A/S.

Be­sty­rel­ses­for­mand for Vel­liv For­e­nin­gen Pe­ter Gæ­mel­ke glæ­der sig over det sto­re engagement:

”Jeg er me­get glad for at se så stor en op­bak­ning fra vo­res med­lem­mer. De 56 en­ga­ge­re­de med­lem­mer der stil­ler op, skal hver især over­be­vi­se re­sten af med­lem­mer­ne om, at det li­ge præ­cis er dem, der skal væ­re med til at sæt­te ret­ning for for­e­nin­gen de næ­ste fi­re år. Og det er ik­ke tom­me ord, for vo­res re­præ­sen­tant­skab har stor ind­fly­del­se på for­e­nin­gens ud­vik­ling, se­ne­st med be­slut­nin­gen om at kø­be he­le pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

Vel­liv For­e­nin­gens re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer væl­ger bå­de be­sty­rel­sen i Vel­liv For­e­nin­gen og fler­tal­let af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv. Re­præ­sen­tant­ska­bet har i lø­bet af 2018 og 2019 be­slut­tet at ud­be­ta­le 572 mio. kr. i bonus til med­lem­mer­ne og af­sæt­te 143 mio. kr. til ak­ti­vi­te­ter for at styr­ke dan­sker­nes men­tale sundhed.

Blandt de op­stil­lings­be­ret­ti­ge­de kan­di­da­ter er en ræk­ke til­lids­re­præ­sen­tan­ter for me­d­ar­bej­de­re i Nor­dea Bank i Dan­mark, som har de­res overenskomst­mæs­si­ge ar­bejds­mar­keds­pen­sion i Vel­liv. Der­u­d­over op­stil­ler og­så di­rek­tør i Ve­lux Fon­den Ane Hen­drik­sen, for­mand for Fi­nans­for­bun­det Kent Pe­ter­sen og for­hen­væ­ren­de bank­di­rek­tør Jørn Astrup Han­sen. Sidst­nævn­te var en af ho­ved­kræf­ter­ne bag de­mo­kra­ti­se­rin­gen af Tryg­heds­grup­pen, som Vel­liv For­e­nin­gen blev ud­skilt fra i 2015.

Vel­liv For­e­nin­gen har i dag ca. 350.000 med­lem­mer, og fra den 18. fe­bru­ar kan de øst­dan­ske med­lem­mer læ­se præ­sen­ta­tio­ner af de 56 kan­di­da­ter på for­e­nin­gens hjem­mesi­de. Val­get sker i pe­ri­o­den fra den 25. fe­bru­ar til og med den 9. marts 2020. Med­lem­mer­ne kan stem­me digitalt.

Se li­sten over samt­li­ge kan­di­da­ter til re­præ­sen­tant­skabsval­get.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer