Kandidatfelt klar til valg i Velliv Foreningen

56 øst­dan­ske kan­di­da­ter er op­stil­let til årets re­præ­sen­tant­skabsvalg i Vel­liv For­e­nin­gen, der ejer pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv. For­e­nin­gen ud­de­ler mid­ler til ind­sat­ser, der styr­ker dan­sker­nes men­tale sund­hed.

Peter Gæmelke (foto: Velliv Foreningen)
Be­sty­rel­ses­for­mand for Vel­liv For­e­nin­gen Pe­ter Gæ­mel­ke glæ­der sig over det sto­re en­ga­ge­ment fra for­e­nin­gens med­lem­mer (fo­to: Vel­liv For­e­nin­gen).

Der bli­ver kamp om plad­ser­ne ved årets re­præ­sen­tant­skabsvalg i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Vel­liv For­e­nin­gen. Kan­di­da­ter­ne fra Re­gion Ho­ved­sta­den og Re­gion Sjæl­land er nu va­li­de­re­de og klar til valg­kamp om 24 plad­ser i re­præ­sen­tant­ska­bet i for­e­nin­gen, der er ene­e­jer af Vel­liv, Pen­sion & Livs­for­sik­ring A/S.

Be­sty­rel­ses­for­mand for Vel­liv For­e­nin­gen Pe­ter Gæ­mel­ke glæ­der sig over det sto­re en­ga­ge­ment:

”Jeg er me­get glad for at se så stor en op­bak­ning fra vo­res med­lem­mer. De 56 en­ga­ge­re­de med­lem­mer der stil­ler op, skal hver især over­be­vi­se re­sten af med­lem­mer­ne om, at det li­ge præ­cis er dem, der skal væ­re med til at sæt­te ret­ning for for­e­nin­gen de næ­ste fi­re år. Og det er ik­ke tom­me ord, for vo­res re­præ­sen­tant­skab har stor ind­fly­del­se på for­e­nin­gens ud­vik­ling, se­ne­st med be­slut­nin­gen om at kø­be he­le pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv,” si­ger Pe­ter Gæ­mel­ke.

Vel­liv For­e­nin­gens re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer væl­ger bå­de be­sty­rel­sen i Vel­liv For­e­nin­gen og fler­tal­let af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv. Re­præ­sen­tant­ska­bet har i lø­bet af 2018 og 2019 be­slut­tet at ud­be­ta­le 572 mio. kr. i bonus til med­lem­mer­ne og af­sæt­te 143 mio. kr. til ak­ti­vi­te­ter for at styr­ke dan­sker­nes men­tale sund­hed.

Blandt de op­stil­lings­be­ret­ti­ge­de kan­di­da­ter er en ræk­ke til­lids­re­præ­sen­tan­ter for me­d­ar­bej­de­re i Nor­dea Bank i Dan­mark, som har de­res overenskomst­mæs­si­ge ar­bejds­mar­keds­pen­sion i Vel­liv. Der­u­d­over op­stil­ler og­så di­rek­tør i Ve­lux Fon­den Ane Hen­drik­sen, for­mand for Fi­nans­for­bun­det Kent Pe­ter­sen og for­hen­væ­ren­de bank­di­rek­tør Jørn Astrup Han­sen. Sidst­nævn­te var en af ho­ved­kræf­ter­ne bag de­mo­kra­ti­se­rin­gen af Tryg­heds­grup­pen, som Vel­liv For­e­nin­gen blev ud­skilt fra i 2015.

Vel­liv For­e­nin­gen har i dag ca. 350.000 med­lem­mer, og fra den 18. fe­bru­ar kan de øst­dan­ske med­lem­mer læ­se præ­sen­ta­tio­ner af de 56 kan­di­da­ter på for­e­nin­gens hjem­mesi­de. Val­get sker i pe­ri­o­den fra den 25. fe­bru­ar til og med den 9. marts 2020. Med­lem­mer­ne kan stem­me di­gi­talt.

Se li­sten over samt­li­ge kan­di­da­ter til re­præ­sen­tant­skabsval­get.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Realdania, kommuner og regioner går sammen i nyt klimapartnerskab

Et nyt part­ner­skab mel­lem den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL) og Dan­ske Re­gio­ner skal i de kom­men­de år ba­ne vej for, at fle­re…

Danske Universiteter: Vi er klar med model for forskningsfinansiering

Man­ge års ven­te­tid og tov­træk­ke­ri på forsk­nings­om­rå­det kan vi­se sig at få en snar­lig af­slut­ning. De ot­te dan­ske uni­ver­si­te­ter er nem­lig klar til sam­let…

Lars Rebien Sørensen: Klimaloven bør ændres

For­mand for No­vo Nor­disk Fon­den Lars Re­bi­en Sø­ren­sen hav­de løf­ter om fonds­støt­te til den grøn­ne om­stil­ling med sig, da han på Pwc’s kli­ma­kon­fe­ren­ce i…

Undervisningsminister stopper kortlægning af fondenes folkeskolefinansiering

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil (S) af­vi­ser nu fle­re par­ti­ers for­slag om at la­de Chri­sti­ans­borg spil­le en ko­or­di­ne­ren­de rol­le for at sik­re, at pri­va­te fon­des mil­li­ard­pro­jek­ter…

Direktørløn: flere gyldne håndtryk og lønstigninger

Der har på det se­ne­ste væ­ret gen­nem­træk på di­rek­tions­gan­ge­ne i fle­re af de stør­re fon­de. Men det ko­ster of­te fon­de­ne dyrt, når be­sty­rel­ser­ne be­slut­ter…

Pandora-milliardærer øjner både impact og sund investering i nyt fondssystem

Et nyt di­gi­talt sy­stem, som skal gø­re ad­mi­ni­stra­tio­nen af ind­kom­ne an­søg­nin­ger let­te­re og me­re sik­ker for Dan­marks små og mel­lem­sto­re fon­de, har set da­gens…

Tuborgfondet skærper fokus på kreative erhverv og grønt entreprenørskab

Dansk er­hvervs­liv kan i høj grad for­ven­te fort­sat at bli­ve til­go­de­set i de kom­men­de fem år, når Tu­borg­fon­det ud­de­ler et sted mel­lem 40 og…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…