Kandidatfelt klar til valg i Velliv Foreningen

56 øst­dan­ske kan­di­da­ter er op­stil­let til årets re­præ­sen­tant­skabsvalg i Vel­liv For­e­nin­gen, der ejer pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv. For­e­nin­gen ud­de­ler mid­ler til ind­sat­ser, der styr­ker dan­sker­nes men­tale sund­hed.

Peter Gæmelke (foto: Velliv Foreningen)
Be­sty­rel­ses­for­mand for Vel­liv For­e­nin­gen Pe­ter Gæ­mel­ke glæ­der sig over det sto­re en­ga­ge­ment fra for­e­nin­gens med­lem­mer (fo­to: Vel­liv For­e­nin­gen).

Der bli­ver kamp om plad­ser­ne ved årets re­præ­sen­tant­skabsvalg i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Vel­liv For­e­nin­gen. Kan­di­da­ter­ne fra Re­gion Ho­ved­sta­den og Re­gion Sjæl­land er nu va­li­de­re­de og klar til valg­kamp om 24 plad­ser i re­præ­sen­tant­ska­bet i for­e­nin­gen, der er ene­e­jer af Vel­liv, Pen­sion & Livs­for­sik­ring A/S.

Be­sty­rel­ses­for­mand for Vel­liv For­e­nin­gen Pe­ter Gæ­mel­ke glæ­der sig over det sto­re en­ga­ge­ment:

”Jeg er me­get glad for at se så stor en op­bak­ning fra vo­res med­lem­mer. De 56 en­ga­ge­re­de med­lem­mer der stil­ler op, skal hver især over­be­vi­se re­sten af med­lem­mer­ne om, at det li­ge præ­cis er dem, der skal væ­re med til at sæt­te ret­ning for for­e­nin­gen de næ­ste fi­re år. Og det er ik­ke tom­me ord, for vo­res re­præ­sen­tant­skab har stor ind­fly­del­se på for­e­nin­gens ud­vik­ling, se­ne­st med be­slut­nin­gen om at kø­be he­le pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv,” si­ger Pe­ter Gæ­mel­ke.

Vel­liv For­e­nin­gens re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer væl­ger bå­de be­sty­rel­sen i Vel­liv For­e­nin­gen og fler­tal­let af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv. Re­præ­sen­tant­ska­bet har i lø­bet af 2018 og 2019 be­slut­tet at ud­be­ta­le 572 mio. kr. i bonus til med­lem­mer­ne og af­sæt­te 143 mio. kr. til ak­ti­vi­te­ter for at styr­ke dan­sker­nes men­tale sund­hed.

Blandt de op­stil­lings­be­ret­ti­ge­de kan­di­da­ter er en ræk­ke til­lids­re­præ­sen­tan­ter for me­d­ar­bej­de­re i Nor­dea Bank i Dan­mark, som har de­res overenskomst­mæs­si­ge ar­bejds­mar­keds­pen­sion i Vel­liv. Der­u­d­over op­stil­ler og­så di­rek­tør i Ve­lux Fon­den Ane Hen­drik­sen, for­mand for Fi­nans­for­bun­det Kent Pe­ter­sen og for­hen­væ­ren­de bank­di­rek­tør Jørn Astrup Han­sen. Sidst­nævn­te var en af ho­ved­kræf­ter­ne bag de­mo­kra­ti­se­rin­gen af Tryg­heds­grup­pen, som Vel­liv For­e­nin­gen blev ud­skilt fra i 2015.

Vel­liv For­e­nin­gen har i dag ca. 350.000 med­lem­mer, og fra den 18. fe­bru­ar kan de øst­dan­ske med­lem­mer læ­se præ­sen­ta­tio­ner af de 56 kan­di­da­ter på for­e­nin­gens hjem­mesi­de. Val­get sker i pe­ri­o­den fra den 25. fe­bru­ar til og med den 9. marts 2020. Med­lem­mer­ne kan stem­me di­gi­talt.

Se li­sten over samt­li­ge kan­di­da­ter til re­præ­sen­tant­skabsval­get.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.