Kandidatfelt klar til valg i Velliv Foreningen

56 øst­dan­ske kan­di­da­ter er op­stil­let til årets re­præ­sen­tant­skabsvalg i Vel­liv For­e­nin­gen, der ejer pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv. For­e­nin­gen ud­de­ler mid­ler til ind­sat­ser, der styr­ker dan­sker­nes men­tale sundhed.

Peter Gæmelke (foto: Velliv Foreningen)
Be­sty­rel­ses­for­mand for Vel­liv For­e­nin­gen Pe­ter Gæ­mel­ke glæ­der sig over det sto­re en­ga­ge­ment fra for­e­nin­gens med­lem­mer (fo­to: Vel­liv Foreningen).

Der bli­ver kamp om plad­ser­ne ved årets re­præ­sen­tant­skabsvalg i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Vel­liv For­e­nin­gen. Kan­di­da­ter­ne fra Re­gion Ho­ved­sta­den og Re­gion Sjæl­land er nu va­li­de­re­de og klar til valg­kamp om 24 plad­ser i re­præ­sen­tant­ska­bet i for­e­nin­gen, der er ene­e­jer af Vel­liv, Pen­sion & Livs­for­sik­ring A/S.

Be­sty­rel­ses­for­mand for Vel­liv For­e­nin­gen Pe­ter Gæ­mel­ke glæ­der sig over det sto­re engagement:

”Jeg er me­get glad for at se så stor en op­bak­ning fra vo­res med­lem­mer. De 56 en­ga­ge­re­de med­lem­mer der stil­ler op, skal hver især over­be­vi­se re­sten af med­lem­mer­ne om, at det li­ge præ­cis er dem, der skal væ­re med til at sæt­te ret­ning for for­e­nin­gen de næ­ste fi­re år. Og det er ik­ke tom­me ord, for vo­res re­præ­sen­tant­skab har stor ind­fly­del­se på for­e­nin­gens ud­vik­ling, se­ne­st med be­slut­nin­gen om at kø­be he­le pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

Vel­liv For­e­nin­gens re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer væl­ger bå­de be­sty­rel­sen i Vel­liv For­e­nin­gen og fler­tal­let af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv. Re­præ­sen­tant­ska­bet har i lø­bet af 2018 og 2019 be­slut­tet at ud­be­ta­le 572 mio. kr. i bonus til med­lem­mer­ne og af­sæt­te 143 mio. kr. til ak­ti­vi­te­ter for at styr­ke dan­sker­nes men­tale sundhed.

Blandt de op­stil­lings­be­ret­ti­ge­de kan­di­da­ter er en ræk­ke til­lids­re­præ­sen­tan­ter for me­d­ar­bej­de­re i Nor­dea Bank i Dan­mark, som har de­res overenskomst­mæs­si­ge ar­bejds­mar­keds­pen­sion i Vel­liv. Der­u­d­over op­stil­ler og­så di­rek­tør i Ve­lux Fon­den Ane Hen­drik­sen, for­mand for Fi­nans­for­bun­det Kent Pe­ter­sen og for­hen­væ­ren­de bank­di­rek­tør Jørn Astrup Han­sen. Sidst­nævn­te var en af ho­ved­kræf­ter­ne bag de­mo­kra­ti­se­rin­gen af Tryg­heds­grup­pen, som Vel­liv For­e­nin­gen blev ud­skilt fra i 2015.

Vel­liv For­e­nin­gen har i dag ca. 350.000 med­lem­mer, og fra den 18. fe­bru­ar kan de øst­dan­ske med­lem­mer læ­se præ­sen­ta­tio­ner af de 56 kan­di­da­ter på for­e­nin­gens hjem­mesi­de. Val­get sker i pe­ri­o­den fra den 25. fe­bru­ar til og med den 9. marts 2020. Med­lem­mer­ne kan stem­me digitalt.

Se li­sten over samt­li­ge kan­di­da­ter til re­præ­sen­tant­skabsval­get.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…