Kandidatfelt sætter rekord ved årets valg i Tryghedsgruppen

Re­kord­man­ge kan­di­da­ter stil­ler op til re­præ­sen­tant­skabsvalg i Tryg­heds­grup­pen.

Håndsoprækning i Tryghedgruppens repræsentantskab (foto: Tryghedgruppen)
72 kan­di­da­ter stil­ler op for at få ind­fly­del­se på Tryg­heds­grup­pens ak­ti­vi­te­ter, når der til ja­nu­ar er valg til Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab i Re­gion Ho­ved­sta­den (fo­to: Tryg­hed­grup­pen).

Al­drig har så man­ge for­sik­rings­kun­der meldt de­res kan­di­da­tur ved et re­præ­sen­tant­skabsvalg i Tryg­heds­grup­pen, der står bag Tryg­fon­den.

Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se.

72 kan­di­da­ter stil­ler op for at få ind­fly­del­se på Tryg­heds­grup­pens ak­ti­vi­te­ter, når der til ja­nu­ar er valg til Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab i Re­gion Ho­ved­sta­den.

Ho­ved­stads­re­gio­nens kan­di­da­ter kæm­per om 21 ud af 70 plad­ser i Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab, den øver­ste myn­dig­hed i Tryg­heds­grup­pen, som ejer 60 pct. af ak­tier­ne i for­sik­rings­sel­ska­bet Tryg. Tryg er des­u­den ejer af Al­ka.

Re­præ­sen­tant­ska­bet har blandt an­det ind­fly­del­se på Tryg­fon­dens ud­de­lings­ni­veau, og ud­pe­ger med­lem­mer til Tryg­fon­dens be­vil­lings­ud­valg. Re­præ­sen­tan­ter­ne i de fem re­gio­na­le råd er an­svar­li­ge for Tryg­fon­dens lo­ka­le ud­de­lin­ger og re­præ­sen­tant­ska­bet fast­sæt­ter og­så stør­rel­sen af den kun­de­bonus, der ud­be­ta­les til Tryg­heds­grup­pens 1,3 mio. med­lem­mer.

Val­get bli­ver af­holdt fra 20. ja­nu­ar til 7. fe­bru­ar 2020. Al­le Trygs og Al­kas kun­der i re­gio­nen kan stem­me di­gi­talt.

Kan­di­da­ter­ne er:

 • Al­lan Ny­gård Ber­tel­sen, Hol­te
 • Anja Cor­des, Kø­ben­havn Ø
 • An­na Bresci­a­ni, Glo­strup
 • An­ne Kjer Kalt­oft, Kø­ben­havn Ø
 • Ben­te Ro­na Jen­sen, Dys­se­gård
 • Bet­ti­na Nat­testad, Kø­ben­havn K
 • Ca­mil­la Stub­be Teg­l­b­jærg, Fre­de­riks­berg
 • Cas­per Col­lin Sche­el-Lyng­­bye, Hvi­d­ov­re
 • Char­lot­te An­ton­sen, Hol­te
 • Chri­stel Trø­strup, Hil­le­rød
 • Chri­sti­an S. Kaas, Hvi­d­ov­re
 • Claus Pile­mand, Bir­ke­rød
 • Da­ni­el Sko­v­hus Lar­sen, Al­bert­slund
 • Da­ria Wag­ner, Kgs. Lyng­by
 • David Mu­nis Ze­per­ni­ck, Fre­de­riks­berg C
 • Eb­be Po­ul­sen, Ka­strup
 • Elisa­beth Fox Brum­mer­stedt, Kø­ben­havn Ø
 • Fre­de­rik Ban­te, Kø­ben­havn S
 • Fre­de­rik Stjer­ne Sylvan, Hvi­d­ov­re
 • Git­te Just, Vej­by
 • Han­ne Da­ni­el­sen, Kø­ben­havn K
 • Hei­di Al­s­ing, Sø­borg
 • Hel­le Just Krag, Gen­tof­te
 • Hen­ri­et­te Gra­ge, Fre­de­riks­berg C
 • Hen­rik Hast Chri­sti­an­sen, Kø­ben­havn V
 • Hen­rik Horup, Val­by
 • Hen­rik Thør­ring, Rø­d­ov­re
 • Hen­rik Vad, Char­lot­ten­lund
 • Ida So­fie Jen­sen, Hel­lerup
 • Jakob Sand Kirk, Val­by
 • Ja­ne Bil­berg Lyk­ke Bøll, Hel­lerup
 • Jes­per Kir­ke­bye An­der­sen, Øl­sted
 • Jo­han­nes Van Den He­u­vel, Kø­ben­havn V
 • Jo­hn Ov­gaard Pe­der­sen, Brønd­by
 • Jo­nas Bjørn Jen­sen, Kø­ben­havn N
 • Juli­a­ne Ma­rie Nei­i­en­dam, Taa­strup
 • Ka­ren Bladt, Has­le
 • Kim Si­mon­sen, Kø­ben­havn S
 • Kim Va­len­tin, Græ­sted
 • Kjeld Ol­sen, Fre­de­riks­værk
 • Knud Folds­cha­ck, Lyn­ge
 • Kri­stof­fer Vang Ko­fo­ed, Dys­se­gård
 • Lars Bytoft, Kgs. Lyng­by
 • Lars Ol­sen, Hum­le­bæk
 • Lars Wer­ge An­der­sen, Gen­tof­te
 • Laurits Pe­ter Holm Hop­pe, Fre­de­riks­berg C
 • Le­ne Toft Jo­hn­sen, Kø­ben­havn V
 • Lou­i­se Ra­ni Hal­ki­er, Hol­te
 • Lyk­ke Heim­bür­ger, Kø­ben­havn NV
 • Magnus Sko­vrind Pe­der­sen, Kø­ben­havn SV
 • Max Mey­er, Kø­ben­havn Ø
 • Mer­ve Al­tin­tas, Farum
 • Met­te Rei­s­smann, Kø­ben­havn Ø
 • Mi­cha­el Søl­ling Ol­sen, Ølstyk­ke
 • Mi­k­kel Bech Di­e­mer, Val­by
 • Mi­k­kel Møl­gaard Badstue, Al­bert­slund
 • Mo­ni­ka Mar­gret­he Skad­borg, Hil­le­rød
 • Mor­ten Blach Mad­sen, Snek­ker­sten
 • Mor­ten Fen­ger, Kø­ben­havn N
 • Mor­ten Han­ni­bal An­der­sen, Rø­d­ov­re
 • Ni­co­lai El­le­huus, Nord­havn
 • Pe­ter Fogh, Nord­havn
 • Po­ul Wil­li­am St­ef­fen­sen, Ka­strup
 • Re­gitze En­gel­hardt Jør­gen­sen, Fre­de­riks­berg
 • Rik­ke Po­r­ting Høf­f­ding, Hvi­d­ov­re
 • Ru­ne Holm, Sva­ne­ke
 • Si­ne Su­ne­sen, Klam­pen­borg
 • Sus­an­ne Met­te Kri­eg­baum, Hel­lerup
 • Ti­na Chri­sten­sen, Kø­ben­havn V
 • Tom­my Hø­je­gaard, Brøns­høj
 • Tri­ne Thorn, Farum
 • Vik­to­ria Ro­se An­der­sen, Kø­ben­havn N

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kræver coronakrisen nye fondsstrategier?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Ef­ter­hån­den som det før­ste chok fra cor­ona­kri­sen har lagt sig, be­gyn­der er­ken­del­ser af kon­se­kven­ser­ne…

Nødråb til danske fonde fra trængte små virksomheder

Trods di­ver­se hjæl­pe­pak­ker er sto­re de­le af er­hvervs­li­vet fort­sat rent øko­no­misk trængt op i en krog som føl­ge af cor­o­na-kri­sen. Der­for har In­du­stri­ens Fond…

Fonde skal alligevel ikke til Allinge i juni

De dan­ske fon­de og hund­red­vis af an­dre ar­ran­gø­rer af de­bat­ter skal al­li­ge­vel ik­ke til Fol­ke­mø­de i Al­lin­ge i uge 24. På et be­sty­rel­ses­mø­de fre­dag…

Velliv Foreningen åbner akutpulje til mental sundhed i ngo’er

Vel­liv For­e­nin­gen åb­ner en aku­t­pul­je på 10 mio. kr. til lo­ka­le ind­sat­ser for men­tal sund­hed i ci­vil­sam­fun­det og i min­dre virk­som­he­der, som har brug…

Dreyers Fond vil støtte corona-projekter

Drey­ers Fond vil støt­te pro­jek­ter med for­bin­del­se til cor­o­navirus bå­de un­der og ef­ter kri­sen, hvis pro­jek­ter­ne er re­la­te­ret til ad­vo­kat­bran­chen, ar­ki­tekt­fa­get el­ler i øv­rigt…

Lundbeckfonden bevilger 20 mio. fra coronapulje til hospitaler og universiteter

Det er kun halvan­den uge si­den, Lund­beck­fon­den øre­mær­ke­de 30 mio. kr. til forsk­nings­pro­jek­ter må­l­ret­tet covid19-pan­de­mi­en. Fle­re er for­sker­nes an­søg­nin­ger er nu be­hand­let og de…

SOS Børnebyernes vækst er bygget på loyalitet

Kur­ven over det sam­le­de, år­li­ge ind­sam­lings­re­sul­tat i fon­den SOS Bør­ne­by­er­ne vi­ser en pæn og jævn stig­ning år for år. Fra 220,1 mil­li­o­ner kro­ner i…

Coronakrise

Kræver coronakrisen nye fondsstrategier?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Ef­ter­hån­den som det før­ste chok fra cor­ona­kri­sen har lagt sig, be­gyn­der er­ken­del­ser af kon­se­kven­ser­ne…

Nødråb til danske fonde fra trængte små virksomheder

Trods di­ver­se hjæl­pe­pak­ker er sto­re de­le af er­hvervs­li­vet fort­sat rent øko­no­misk trængt op i en krog som føl­ge af cor­o­na-kri­sen. Der­for har In­du­stri­ens Fond…

Fonde skal alligevel ikke til Allinge i juni

De dan­ske fon­de og hund­red­vis af an­dre ar­ran­gø­rer af de­bat­ter skal al­li­ge­vel ik­ke til Fol­ke­mø­de i Al­lin­ge i uge 24. På et be­sty­rel­ses­mø­de fre­dag…

Velliv Foreningen åbner akutpulje til mental sundhed i ngo’er

Vel­liv For­e­nin­gen åb­ner en aku­t­pul­je på 10 mio. kr. til lo­ka­le ind­sat­ser for men­tal sund­hed i ci­vil­sam­fun­det og i min­dre virk­som­he­der, som har brug…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.