Kandidatfelt sætter rekord ved årets valg i Tryghedsgruppen

Rekordmange kandidater stiller op til repræsentantskabsvalg i Tryghedsgruppen.

Håndsoprækning i Tryghedgruppens repræsentantskab (foto: Tryghedgruppen)
72 kan­di­da­ter stil­ler op for at få ind­fly­del­se på Tryg­heds­grup­pens ak­ti­vi­te­ter, når der til ja­nu­ar er valg til Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab i Re­gion Ho­ved­sta­den (fo­to: Tryg­hed­grup­pen).

Al­drig har så man­ge for­sik­rings­kun­der meldt de­res kan­di­da­tur ved et re­præ­sen­tant­skabsvalg i Tryg­heds­grup­pen, der står bag Tryg­fon­den.

Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se.

72 kan­di­da­ter stil­ler op for at få ind­fly­del­se på Tryg­heds­grup­pens ak­ti­vi­te­ter, når der til ja­nu­ar er valg til Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab i Re­gion Ho­ved­sta­den.

Ho­ved­stads­re­gio­nens kan­di­da­ter kæm­per om 21 ud af 70 plad­ser i Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab, den øver­ste myn­dig­hed i Tryg­heds­grup­pen, som ejer 60 pct. af ak­tier­ne i for­sik­rings­sel­ska­bet Tryg. Tryg er des­u­den ejer af Al­ka.

Re­præ­sen­tant­ska­bet har blandt an­det ind­fly­del­se på Tryg­fon­dens ud­de­lings­ni­veau, og ud­pe­ger med­lem­mer til Tryg­fon­dens be­vil­lings­ud­valg. Re­præ­sen­tan­ter­ne i de fem re­gio­na­le råd er an­svar­li­ge for Tryg­fon­dens lo­ka­le ud­de­lin­ger og re­præ­sen­tant­ska­bet fast­sæt­ter og­så stør­rel­sen af den kun­de­bonus, der ud­be­ta­les til Tryg­heds­grup­pens 1,3 mio. med­lem­mer.

Val­get bli­ver af­holdt fra 20. ja­nu­ar til 7. fe­bru­ar 2020. Al­le Trygs og Al­kas kun­der i re­gio­nen kan stem­me di­gi­talt.

Kan­di­da­ter­ne er:

 • Al­lan Ny­gård Ber­tel­sen, Hol­te
 • Anja Cor­des, Kø­ben­havn Ø
 • An­na Bresci­a­ni, Glo­strup
 • An­ne Kjer Kalt­oft, Kø­ben­havn Ø
 • Ben­te Ro­na Jen­sen, Dys­se­gård
 • Bet­ti­na Nat­testad, Kø­ben­havn K
 • Ca­mil­la Stub­be Teg­l­b­jærg, Fre­de­riks­berg
 • Cas­per Col­lin Sche­el-Lyng­bye, Hvi­d­ov­re
 • Char­lot­te An­ton­sen, Hol­te
 • Chri­stel Trø­strup, Hil­le­rød
 • Chri­sti­an S. Kaas, Hvi­d­ov­re
 • Claus Pile­mand, Bir­ke­rød
 • Da­ni­el Sko­v­hus Lar­sen, Al­bert­slund
 • Da­ria Wag­ner, Kgs. Lyng­by
 • David Mu­nis Ze­per­ni­ck, Fre­de­riks­berg C
 • Eb­be Po­ul­sen, Ka­strup
 • Elisa­beth Fox Brum­mer­stedt, Kø­ben­havn Ø
 • Fre­de­rik Ban­te, Kø­ben­havn S
 • Fre­de­rik Stjer­ne Sylvan, Hvi­d­ov­re
 • Git­te Just, Vej­by
 • Han­ne Da­ni­el­sen, Kø­ben­havn K
 • Hei­di Al­s­ing, Sø­borg
 • Hel­le Just Krag, Gen­tof­te
 • Hen­ri­et­te Gra­ge, Fre­de­riks­berg C
 • Hen­rik Hast Chri­sti­an­sen, Kø­ben­havn V
 • Hen­rik Horup, Val­by
 • Hen­rik Thør­ring, Rø­d­ov­re
 • Hen­rik Vad, Char­lot­ten­lund
 • Ida So­fie Jen­sen, Hel­lerup
 • Jakob Sand Kirk, Val­by
 • Ja­ne Bil­berg Lyk­ke Bøll, Hel­lerup
 • Jes­per Kir­ke­bye An­der­sen, Øl­sted
 • Jo­han­nes Van Den He­u­vel, Kø­ben­havn V
 • Jo­hn Ov­gaard Pe­der­sen, Brønd­by
 • Jo­nas Bjørn Jen­sen, Kø­ben­havn N
 • Juli­a­ne Ma­rie Nei­i­en­dam, Taa­strup
 • Ka­ren Bladt, Has­le
 • Kim Si­mon­sen, Kø­ben­havn S
 • Kim Va­len­tin, Græ­sted
 • Kjeld Ol­sen, Fre­de­riks­værk
 • Knud Folds­cha­ck, Lyn­ge
 • Kri­stof­fer Vang Ko­fo­ed, Dys­se­gård
 • Lars Bytoft, Kgs. Lyng­by
 • Lars Ol­sen, Hum­le­bæk
 • Lars Wer­ge An­der­sen, Gen­tof­te
 • Laurits Pe­ter Holm Hop­pe, Fre­de­riks­berg C
 • Le­ne Toft Jo­hn­sen, Kø­ben­havn V
 • Lou­i­se Ra­ni Hal­ki­er, Hol­te
 • Lyk­ke Heim­bür­ger, Kø­ben­havn NV
 • Magnus Sko­vrind Pe­der­sen, Kø­ben­havn SV
 • Max Mey­er, Kø­ben­havn Ø
 • Mer­ve Al­tin­tas, Farum
 • Met­te Rei­s­smann, Kø­ben­havn Ø
 • Mi­cha­el Søl­ling Ol­sen, Ølstyk­ke
 • Mi­k­kel Bech Di­e­mer, Val­by
 • Mi­k­kel Møl­gaard Badstue, Al­bert­slund
 • Mo­ni­ka Mar­gret­he Skad­borg, Hil­le­rød
 • Mor­ten Blach Mad­sen, Snek­ker­sten
 • Mor­ten Fen­ger, Kø­ben­havn N
 • Mor­ten Han­ni­bal An­der­sen, Rø­d­ov­re
 • Ni­co­lai El­le­huus, Nord­havn
 • Pe­ter Fogh, Nord­havn
 • Po­ul Wil­li­am St­ef­fen­sen, Ka­strup
 • Re­gitze En­gel­hardt Jør­gen­sen, Fre­de­riks­berg
 • Rik­ke Po­r­ting Høf­f­ding, Hvi­d­ov­re
 • Ru­ne Holm, Sva­ne­ke
 • Si­ne Su­ne­sen, Klam­pen­borg
 • Sus­an­ne Met­te Kri­eg­baum, Hel­lerup
 • Ti­na Chri­sten­sen, Kø­ben­havn V
 • Tom­my Hø­je­gaard, Brøns­høj
 • Tri­ne Thorn, Farum
 • Vik­to­ria Ro­se An­der­sen, Kø­ben­havn N