Norliv åbner for ansøgninger til februar

Repræsentantskabet i Norliv har netop vedtaget en uddelingspolitik for foreningens al­men­nyt­tige indsats indenfor mental sundhed. Foreningen vil bl.a. støtte mindre og lo­ka­le indsatser i civilsamfundet, der fremmer god mental sundhed. Udvælgelses­kriterier, an­søg­nings­skema og vejledninger ventes klar den 1. februar.

På et re­præ­sen­tant­skabs­mø­de har For­e­nin­gen Nor­liv net­op ved­ta­get de tre fo­ku­s­om­rå­der in­den for den pri­va­te sek­tor, der skal væ­re om­drej­nings­punk­tet i for­e­nin­gens ind­sats for at frem­me dan­sker­nes men­tale sundhed.

”For­e­nin­gen Nor­liv har lagt tre rig­tig go­de spor ud for de al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter. Vi har ar­bejdet grun­digt med at få be­lyst de stør­ste be­hov for ind­sat­ser og hvor, vi kan gø­re en po­si­tiv for­skel. Jeg glæ­der mig rig­tig me­get til, at vi nu kom­mer i gang med det al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de. Sam­ti­dig hå­ber jeg, at vi vil få nog­le go­de an­søg­nin­ger og pro­jekt­for­slag, som har fo­kus på at fore­byg­ge ne­ga­tiv stress, de­pres­sion og angst til for­del for men­talt over­skud og sund­hed,” si­ger for­mand i For­e­nin­gen Nor­liv, Pe­ter Gæ­mel­ke i en pres­se­med­del­el­se ef­ter for­e­nin­gens re­præ­sen­tant­skabs­mø­de den 15. november.

For det før­ste vil for­e­nin­gen støt­te min­dre og lo­ka­le ind­sat­ser i ci­vil­sam­fun­det, der frem­mer god men­tal sund­hed. For det an­det vil for­e­nin­gen støt­te ny vi­den og for­mid­ling af bre­de­re ind­sat­ser. Det kan væ­re de nye be­tin­gel­ser digitali­seringen, kommunika­tions­teknologien og æn­dre­de ansæt­telses­former ud­gør for at fore­byg­ge men­tale sundheds­udfordringer. Og ende­lig øn­sker for­e­nin­gen at støt­te pro­jek­ter, der frem­mer men­tal sund­hed på arbejds­pladserne i den pri­va­te sek­tor i Dan­mark, op­ly­ser for­e­nin­gen i pressemeddelelsen.

For­e­nin­gen Nor­liv, der be­står af de ca. 330.000 pen­sions­kun­der i Nor­dea Liv & Pen­sion, ved­tog sid­ste år en del­stra­te­gi for for­e­nin­gens al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter. Si­den har Det Na­tio­na­le Forsk­nings­center for Arbejds­miljø gen­nem fle­re ana­ly­ser identi­ficeret de må­l­grup­per, hvor de fore­byggende ind­sat­ser vil ha­ve en be­ty­de­lig ef­fekt på den men­tale sundhed.

Må­l­grup­per­ne for de fore­byg­gen­de ind­sat­ser bliver:

  • Små og mel­lem­sto­re virksomheder
  • Le­der­ne – i form af ind­sat­ser der til­by­der vi­den, støt­te og redskaber
  • Un­ge og førs­te­gangs­an­sat­te på arbejdsmarkedet.

For­e­nin­gen for­ven­ter at ha­ve kri­te­ri­er, vej­led­nin­ger og an­søg­nings­ske­ma­er klar til an­sø­ge­re fra den 1. fe­bru­ar 2018.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer