Ny forsikringsalliance får Østifterne til at overveje medlemsinvolvering

For­sik­rings­al­li­an­cen mel­lem Co­dan og Nykre­dit kan sæt­te skub i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Østif­ter­ne, som på trods af vok­sen­de ud­de­lings­ka­pa­ci­tet hidtil ik­ke har haft kon­takt til si­ne 200.000 med­lem­mer. Al­li­an­cen kan bli­ve start­skud­det til den før­ste med­lem­s­stra­te­gi. Og et medlemskartotek. 

Bestyrelsen i Østifterne
Be­sty­rel­sen i Østif­ter­ne (fra øver­ste ræk­ke til ven­stre): Er­ling Bech Po­ul­sen (for­mand), Jens Eg­høj Ni­el­sen, Carl J. Brandt, Ca­mil­la Kis­ling, Step­hen Ad­ler Pe­ter­sen og Ma­le­ne Fri­is (fo­to: Østifterne).

”Det er helt sik­kert, at det er en ny rej­se vi er kom­met ud på.”

Så­dan si­ger for­mand i Østif­ter­ne, Er­ling Bech Po­ul­sen, om den nye for­sik­rings­al­li­an­ce, som han me­ner kan få af­gø­ren­de be­tyd­ning for for­e­nin­gens med­lem­mer fremover.

I sid­ste uge præ­sen­te­re­de Nykre­dit nem­lig en for­sik­rings­al­li­an­ce med Co­dan, Spar Nord og Lo­ka­le Pen­ge­in­sti­tut­ter. Det kom­men­de sam­ar­bej­de be­ty­der, at nye for­sik­rings­kun­der i al­li­an­cen teg­ner po­li­ce i Pri­vat­sik­ring A/S og der­med bli­ver au­to­ma­ti­ske med­lem­mer i Østifterne.

”Vi er selv­føl­ge­lig spænd­te på den nye al­li­an­ce og tror, at det bli­ver rig­tig godt. Vi ser en mas­se mu­lig­he­der, for vi sy­nes det er et dy­na­misk se­tup, der er la­vet med al­le To­tal­kre­dit­ban­ker­ne og Co­dan. Så vi er be­gej­stre­de,” si­ger Er­ling Bech Poulsen.

Si­den Østif­ter­ne i 2017 solg­te en stor klump Nykre­­dit-ak­ti­er, har for­e­nin­gen øget sin filan­tro­pi­ske for­mue til over to mil­li­ar­der kro­ner og ud­del­te sid­ste år 60 mil­li­o­ner til al­men­nyt­ti­ge for­mål. For­e­nin­gen er der­med ble­vet en mel­lem­stor filan­tro­pisk ak­tør på stør­rel­se med Spar Nord Fonden.

Med det ud­vi­de­de kun­de­grund­lag i den nye for­sik­rings­al­li­an­ce for­ven­ter for­e­nin­gen en væ­sent­lig med­lem­s­frem­gang fra de nu­væ­ren­de ca. 200.000 medlemmer.

Tilskud til rottespærrer og låse

På med­lem­s­si­den har Østif­ter­ne hidtil væ­ret inak­tiv og i he­le sin hid­ti­di­ge hi­sto­rie har der ik­ke væ­ret kamp­valg til de 35 po­ster i de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen, som er Østif­ter­nes øver­ste myn­dig­hed. Le­del­sen og se­kre­ta­ri­a­tet i Østif­ter­ne er hel­ler ik­ke klar over, hvem med­lem­mer­ne er, for det er ale­ne Nykre­dit For­sik­ring og den hid­ti­di­ge for­sik­rings­part­ner Gjen­si­di­ge, som ken­der iden­ti­te­ten på for­sik­rings­ta­ger­ne og der­med medlemmerne.

I for­bin­del­se med sid­ste uges pres­se­med­del­el­se om den nye og for­stær­ke­de for­sik­rins­gs­al­li­an­ce lag­de par­ter­ne bag af­ta­len dog vægt på mu­lig­he­den for at bli­ve med­lem af Østifterne.

Vi har ik­ke en med­lem­s­stra­te­gi, men nu hvor vi får de nye med­lem­mer ind, ser vi en mu­lig­hed for at la­ve en ny til­gang til medlemsområdet.

Er­ling Bech Po­ul­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Østifterne

”Der­u­d­over vil al­le kun­der au­to­ma­tisk kun­ne bli­ve med­lem af Østif­ter­ne og få ad­gang til sær­li­ge for­de­le med fo­kus på ska­de­fore­byg­gel­se. Østif­ter­ne har hidtil væ­ret en for­e­ning for Nykre­dits for­sik­rings­kun­der, men åb­ner nu op for end­nu fle­re med­lem­mer,” frem­går det af pressemeddelelsen.

De sær­li­ge med­lem­s­for­de­le frem­går ik­ke af Østif­ter­nes hjem­mesi­de, men iføl­ge for­e­nin­gens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Lars Suhr, er der ta­le om til­skud til ud­styr og ak­ti­vi­te­ter, der med­vir­ker til at und­gå el­ler be­græn­se ska­der. Det kan for ek­sem­pel væ­re til­skud til rot­tespær­rer i klo­ak­sy­ste­mer el­ler til ud­skift­ning af lå­se for nye hus­kø­be­re, der teg­ner for­sik­ring i selskabet.

Om­kring en fjer­de­del af Østif­ter­nes al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter bli­ver hvert år brugt til den­ne form for til­skud, som ad­mi­ni­stre­res af forsikringsselskaberne.

Ny tilgang til medlemmerne

Og ud­over til­skud­de­ne til ska­des­fore­byg­gel­se, har med­lem­mer­ne og­så mu­lig­hed for at stil­le op til de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen på­pe­ger, formanden.

”Når man bli­ver med­lem af Østif­ter­ne, så får man og­så mu­lig­hed for at få ind­fly­del­se på de filan­tro­pi­ske ud­de­lin­ger. Det er klart, at det de­mo­kra­ti­ske aspekt er lidt øm­findt­ligt, men al­le med­lem­mer har mu­lig­hed for at kom­me ind og på­vir­ke,” si­ger Er­ling Bech Poulsen.

At in­gen med­lem­mer ind­til vi­de­re har gre­bet den chan­ce hæn­ger blandt an­det sam­men med, at Østif­ter­ne ik­ke har en stra­te­gi for med­lem­s­in­vol­ve­ring, og alt­så hel­ler ik­ke er i kon­takt med med­lem­mer­ne i form af skrift­li­ge hen­ven­del­ser, da se­kre­ta­ri­at ik­ke ved, hvem med­lem­mer­ne er.

Men med den nye al­li­an­ce kan for­e­nin­gen gå en helt ny ud­vik­ling i mø­de, for­kla­rer Er­ling Bech Poulsen:

”Vi har ik­ke en med­lem­s­stra­te­gi, men nu hvor vi får de nye med­lem­mer ind, ser vi en mu­lig­hed for at la­ve en ny til­gang til med­lem­s­om­rå­det – det bli­ver let­te­re for os, for­di vi får dem ind via Pri­vat­sik­ring og ved hvem de er, så vi kan la­ve med­lem­skar­to­te­ker. Men stra­te­gi­en har vi ik­ke lagt end­nu, det he­le er me­get nyt,” si­ger han.

Valg i hovedstaden

Den nye for­sik­rings­al­li­an­ce for­ven­tes at væ­re fuldt etab­le­ret i for­å­ret 2021, men al­le­re­de den 1. ja­nu­ar er der skæ­rings­da­to for stem­me­be­ret­ti­gel­se til næ­ste års valg af de­le­ge­re­de fra Re­gion Ho­ved­sta­den, som med ni re­præ­sen­tan­ter er den stør­ste af valgkredsene.

En af de de­le­ge­re­de fra Re­gion Ho­ved­sta­den er for­hen­væ­ren­de bør­­ne- og ung­doms­borg­me­ster i Kø­ben­havns Kom­mu­ne, Pia Al­ler­s­lev. Hun me­ner, at Østif­ter­ne hidtil har gjort, hvad man kun­ne for­ven­te i for­hold til at øge kend­ska­bet til for­e­nin­gen og valgene.

Jeg vil­le øn­ske, at der var kamp­valg om al­le plad­ser­ne i de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen, for så vil­le der og­så kom­me end­nu me­re op­mærk­som­hed om­kring Østifterne.

Pia Al­ler­s­lev – de­le­ge­ret, Østif­ter­ne, Re­gion Hovedstaden

”Jeg vil­le øn­ske, at der var kamp­valg om al­le plad­ser­ne i de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen, for så vil­le der og­så kom­me end­nu me­re op­mærk­som­hed om­kring Østif­ter­ne. Om no­gen ved jeg jo, hvad det vil si­ge at ta­be til en an­den kan­di­dat. Så­dan er de­mo­kra­ti­et, og så­dan skal det jo væ­re. Jeg sy­nes vi gør alt, hvad man skal for at an­non­ce­re op til val­ge­ne og ind­kal­de kan­di­da­ter. Og for mig vil­le det væ­re fint, hvis man og­så skrev ud til med­lem­mer­ne for at gø­re dem op­mærk­som­me på det,” si­ger hun.

Pia Al­ler­s­lev er der­for og­så åben over­for at gen­nem­fø­re nye med­lem­s­in­vol­ve­ren­de ini­ti­a­ti­ver nu, hvor for­e­nin­gen har øget sit ud­de­lings­ni­veau og sam­ti­dig kan se frem til end­nu fle­re medlemmer.

”Det er ik­ke no­get, som har væ­ret drøf­tet ret me­get, om man skul­le gø­re an­der­le­des. Jeg tror ik­ke, at det er af ond vil­je, men nok i en er­ken­del­se af, at vi hidtil har væ­ret en ret lil­le spil­ler i for­hold til or­ga­ni­sa­tio­ner som Re­al­da­nia, Tryg­heds­grup­pen el­ler Vel­liv For­e­nin­gen, der har langt stør­re ud­de­lin­ger. Og det kan og­så godt væ­re der­for, at in­ter­es­sen ik­ke er kæm­pe­stor. Så jeg er ik­ke af­vi­sen­de over­for at øge med­lem­s­in­vol­ve­rin­gen, men det er jo no­get be­sty­rel­sen må over­ve­je, og det tror jeg og­så, de vil ta­ge op med os an­dre i de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen, når vi mø­des igen. Hvis be­sty­rel­sen stil­ler for­slag om det, så er jeg be­stemt ik­ke af­vi­sen­de over for det,” si­ger hun.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…