Ny forsikringsalliance får Østifterne til at overveje medlemsinvolvering

Forsikringsalliancen mellem Codan og Nykredit kan sætte skub i den filantropiske forening Østifterne, som på trods af voksende uddelingskapacitet hidtil ikke har haft kontakt til sine 200.000 medlemmer. Alliancen kan blive startskuddet til den første medlemsstrategi. Og et medlemskartotek.

Bestyrelsen i Østifterne
Be­sty­rel­sen i Østif­ter­ne (fra øver­ste ræk­ke til ven­stre): Er­ling Bech Po­ul­sen (for­mand), Jens Eg­høj Ni­el­sen, Carl J. Brandt, Ca­mil­la Kis­ling, Step­hen Ad­ler Pe­ter­sen og Ma­le­ne Fri­is (fo­to: Østifterne).

”Det er helt sik­kert, at det er en ny rej­se vi er kom­met ud på.”

Så­dan si­ger for­mand i Østif­ter­ne, Er­ling Bech Po­ul­sen, om den nye for­sik­rings­al­li­an­ce, som han me­ner kan få af­gø­ren­de be­tyd­ning for for­e­nin­gens med­lem­mer fremover.

I sid­ste uge præ­sen­te­re­de Nykre­dit nem­lig en for­sik­rings­al­li­an­ce med Co­dan, Spar Nord og Lo­ka­le Pen­ge­in­sti­tut­ter. Det kom­men­de sam­ar­bej­de be­ty­der, at nye for­sik­rings­kun­der i al­li­an­cen teg­ner po­li­ce i Pri­vat­sik­ring A/S og der­med bli­ver au­to­ma­ti­ske med­lem­mer i Østifterne.

”Vi er selv­føl­ge­lig spænd­te på den nye al­li­an­ce og tror, at det bli­ver rig­tig godt. Vi ser en mas­se mu­lig­he­der, for vi sy­nes det er et dy­na­misk se­tup, der er la­vet med al­le To­tal­kre­dit­ban­ker­ne og Co­dan. Så vi er be­gej­stre­de,” si­ger Er­ling Bech Poulsen.

Si­den Østif­ter­ne i 2017 solg­te en stor klump Nykre­dit-ak­tier, har for­e­nin­gen øget sin filan­tro­pi­ske for­mue til over to mil­li­ar­der kro­ner og ud­del­te sid­ste år 60 mil­li­o­ner til al­men­nyt­ti­ge for­mål. For­e­nin­gen er der­med ble­vet en mel­lem­stor filan­tro­pisk ak­tør på stør­rel­se med Spar Nord Fonden.

Med det ud­vi­de­de kun­de­grund­lag i den nye for­sik­rings­al­li­an­ce for­ven­ter for­e­nin­gen en væ­sent­lig med­lem­s­frem­gang fra de nu­væ­ren­de ca. 200.000 medlemmer.

Tilskud til rottespærrer og låse

På med­lem­s­si­den har Østif­ter­ne hidtil væ­ret inak­tiv og i he­le sin hid­ti­di­ge hi­sto­rie har der ik­ke væ­ret kamp­valg til de 35 po­ster i de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen, som er Østif­ter­nes øver­ste myn­dig­hed. Le­del­sen og se­kre­ta­ri­a­tet i Østif­ter­ne er hel­ler ik­ke klar over, hvem med­lem­mer­ne er, for det er ale­ne Nykre­dit For­sik­ring og den hid­ti­di­ge for­sik­rings­part­ner Gjen­si­di­ge, som ken­der iden­ti­te­ten på for­sik­rings­ta­ger­ne og der­med medlemmerne.

I for­bin­del­se med sid­ste uges pres­se­med­del­el­se om den nye og for­stær­ke­de for­sik­rins­gs­al­li­an­ce lag­de par­ter­ne bag af­ta­len dog vægt på mu­lig­he­den for at bli­ve med­lem af Østifterne.

Vi har ik­ke en med­lem­s­stra­te­gi, men nu hvor vi får de nye med­lem­mer ind, ser vi en mu­lig­hed for at la­ve en ny til­gang til medlemsområdet.

Er­ling Bech Po­ul­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Østifterne

”Der­u­d­over vil al­le kun­der au­to­ma­tisk kun­ne bli­ve med­lem af Østif­ter­ne og få ad­gang til sær­li­ge for­de­le med fo­kus på ska­de­fore­byg­gel­se. Østif­ter­ne har hidtil væ­ret en for­e­ning for Nykre­dits for­sik­rings­kun­der, men åb­ner nu op for end­nu fle­re med­lem­mer,” frem­går det af pressemeddelelsen.

De sær­li­ge med­lem­s­for­de­le frem­går ik­ke af Østif­ter­nes hjem­mesi­de, men iføl­ge for­e­nin­gens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Lars Suhr, er der ta­le om til­skud til ud­styr og ak­ti­vi­te­ter, der med­vir­ker til at und­gå el­ler be­græn­se ska­der. Det kan for ek­sem­pel væ­re til­skud til rot­tespær­rer i klo­ak­sy­ste­mer el­ler til ud­skift­ning af lå­se for nye hus­kø­be­re, der teg­ner for­sik­ring i selskabet.

Om­kring en fjer­de­del af Østif­ter­nes al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter bli­ver hvert år brugt til den­ne form for til­skud, som ad­mi­ni­stre­res af forsikringsselskaberne.

Ny tilgang til medlemmerne

Og ud­over til­skud­de­ne til ska­des­fore­byg­gel­se, har med­lem­mer­ne og­så mu­lig­hed for at stil­le op til de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen på­pe­ger, formanden.

”Når man bli­ver med­lem af Østif­ter­ne, så får man og­så mu­lig­hed for at få ind­fly­del­se på de filan­tro­pi­ske ud­de­lin­ger. Det er klart, at det de­mo­kra­ti­ske aspekt er lidt øm­findt­ligt, men al­le med­lem­mer har mu­lig­hed for at kom­me ind og på­vir­ke,” si­ger Er­ling Bech Poulsen.

At in­gen med­lem­mer ind­til vi­de­re har gre­bet den chan­ce hæn­ger blandt an­det sam­men med, at Østif­ter­ne ik­ke har en stra­te­gi for med­lem­s­in­vol­ve­ring, og alt­så hel­ler ik­ke er i kon­takt med med­lem­mer­ne i form af skrift­li­ge hen­ven­del­ser, da se­kre­ta­ri­at ik­ke ved, hvem med­lem­mer­ne er.

Men med den nye al­li­an­ce kan for­e­nin­gen gå en helt ny ud­vik­ling i mø­de, for­kla­rer Er­ling Bech Poulsen:

”Vi har ik­ke en med­lem­s­stra­te­gi, men nu hvor vi får de nye med­lem­mer ind, ser vi en mu­lig­hed for at la­ve en ny til­gang til med­lem­s­om­rå­det – det bli­ver let­te­re for os, for­di vi får dem ind via Pri­vat­sik­ring og ved hvem de er, så vi kan la­ve med­lem­skar­to­te­ker. Men stra­te­gi­en har vi ik­ke lagt end­nu, det he­le er me­get nyt,” si­ger han.

Valg i hovedstaden

Den nye for­sik­rings­al­li­an­ce for­ven­tes at væ­re fuldt etab­le­ret i for­å­ret 2021, men al­le­re­de den 1. ja­nu­ar er der skæ­rings­da­to for stem­me­be­ret­ti­gel­se til næ­ste års valg af de­le­ge­re­de fra Re­gion Ho­ved­sta­den, som med ni re­præ­sen­tan­ter er den stør­ste af valgkredsene.

En af de de­le­ge­re­de fra Re­gion Ho­ved­sta­den er for­hen­væ­ren­de bør­ne- og ung­doms­borg­me­ster i Kø­ben­havns Kom­mu­ne, Pia Al­ler­s­lev. Hun me­ner, at Østif­ter­ne hidtil har gjort, hvad man kun­ne for­ven­te i for­hold til at øge kend­ska­bet til for­e­nin­gen og valgene.

Jeg vil­le øn­ske, at der var kamp­valg om al­le plad­ser­ne i de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen, for så vil­le der og­så kom­me end­nu me­re op­mærk­som­hed om­kring Østifterne.

Pia Al­ler­s­lev – de­le­ge­ret, Østif­ter­ne, Re­gion Hovedstaden

”Jeg vil­le øn­ske, at der var kamp­valg om al­le plad­ser­ne i de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen, for så vil­le der og­så kom­me end­nu me­re op­mærk­som­hed om­kring Østif­ter­ne. Om no­gen ved jeg jo, hvad det vil si­ge at ta­be til en an­den kan­di­dat. Så­dan er de­mo­kra­ti­et, og så­dan skal det jo væ­re. Jeg sy­nes vi gør alt, hvad man skal for at an­non­ce­re op til val­ge­ne og ind­kal­de kan­di­da­ter. Og for mig vil­le det væ­re fint, hvis man og­så skrev ud til med­lem­mer­ne for at gø­re dem op­mærk­som­me på det,” si­ger hun.

Pia Al­ler­s­lev er der­for og­så åben over­for at gen­nem­fø­re nye med­lem­s­in­vol­ve­ren­de ini­ti­a­ti­ver nu, hvor for­e­nin­gen har øget sit ud­de­lings­ni­veau og sam­ti­dig kan se frem til end­nu fle­re medlemmer.

”Det er ik­ke no­get, som har væ­ret drøf­tet ret me­get, om man skul­le gø­re an­der­le­des. Jeg tror ik­ke, at det er af ond vil­je, men nok i en er­ken­del­se af, at vi hidtil har væ­ret en ret lil­le spil­ler i for­hold til or­ga­ni­sa­tio­ner som Re­al­da­nia, Tryg­heds­grup­pen el­ler Vel­liv For­e­nin­gen, der har langt stør­re ud­de­lin­ger. Og det kan og­så godt væ­re der­for, at in­ter­es­sen ik­ke er kæm­pe­stor. Så jeg er ik­ke af­vi­sen­de over­for at øge med­lem­s­in­vol­ve­rin­gen, men det er jo no­get be­sty­rel­sen må over­ve­je, og det tror jeg og­så, de vil ta­ge op med os an­dre i de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen, når vi mø­des igen. Hvis be­sty­rel­sen stil­ler for­slag om det, så er jeg be­stemt ik­ke af­vi­sen­de over for det,” si­ger hun.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer