Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

Den filantropiske forening Realdania uddelte sidste år 940 mio. kr. og kom ud af året med et overskud på godt én mia. kr. Én af grundene til, at Realdania kunne dele mere end forventet ud i et turbulent år, var et trecifret millionbeløb i tilbageførte bevillinger. I år vil Realdania have fokus på at implementere en ny otteårig foreningsstrategi, som ifølge administrerende direktør Jesper Nygård har fokus på kvalitativ vækst og skal skabe større engagement blandt de 170.000 medlemmer.

"No­get af det al­ler­vig­tig­ste for os i 2020 var at hol­de fast i vo­res bæ­re­dyg­ti­ge am­bi­tio­ner, selv­om ver­den­s­ø­ko­no­mi­en var af la­ve, og det er sket via ’Sam­men om bæ­re­dyg­tig­hed’ med kom­mu­ner og bo­ligsel­ska­ber og i en ræk­ke an­dre bæ­re­dyg­tig­heds­i­ni­ti­a­ti­ver," si­ger adm. dir. Jes­per Ny­gård i for­bin­del­se med of­fent­lig­gø­rel­sen af Re­al­da­ni­as års­be­ret­ning for 2020.

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skuldret.”

Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia Jes­per Ny­gård, når han ser til­ba­ge på den øko­no­mi­ske sta­tus for 2020 i den filan­tro­pi­ske forening.

Re­al­da­nia har net­op of­fent­lig­gjort sin års­rap­port for 2020. Den vi­ser, at årets sam­le­de be­vil­ge­de ud­de­lin­ger be­løb sig til 940 mil­li­o­ner kro­ner, hvoraf 175 mil­li­o­ner kro­ner gik til en sær­lig covid19-ind­sats. I alt 395 pro­jek­ter i det byg­ge­de mil­jø i Dan­mark fik pen­ge fra Realdania.

Af­ka­stet af for­e­nin­gens kom­merci­el­le in­ve­ste­rin­ger ud­gjor­de godt to mil­li­ar­der kro­ner, og over­skud­det end­te på godt én mil­li­ard kroner.

”2020 var et svært og et un­der­ligt år på man­ge må­der og no­get af en rut­sje­ba­ne­tur med kæm­pe­tab i for­års­må­ne­der­ne på grund af cor­o­na, til­ba­ge­ven­den til me­re nor­ma­le ti­der hen over som­me­ren, ny ned­luk­ning af sam­fun­det, Bre­xit-for­hand­lin­ger, valg i USA og alt mu­ligt an­det. Det er helt klart det mest usæd­van­li­ge år, jeg har prø­vet at age­re i, i mi­ne snart 25 år som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for­skel­li­ge ste­der. Over­ord­net er vi selv­føl­ge­lig rig­tig gla­de for re­sul­ta­tet, der og­så over­s­teg vo­res op­rin­de­li­ge for­vent­nin­ger til året. Og hvis du hav­de spurgt mig i for­års­må­ne­der­ne i 2020, hav­de jeg al­drig tur­de tro el­ler hå­be på, at vi vil­le en­de med to mil­li­ar­der i af­kast, én mil­li­ard i over­skud og knap én mil­li­ard til nye ud­de­lin­ger,” si­ger Jes­per Ny­gård til Fundats.

Når Jes­per Ny­gård ser til­ba­ge på for­e­nin­gens age­ren i et 2020 præ­get af cor­o­na, hæf­ter han sig især ved FN-tan­ke­gan­gen ’Bu­ild Ba­ck Bet­ter’, der blev en rød tråd i en ræk­ke af de pro­jek­ter, for­e­nin­gen valg­te at støtte.

Det er så vig­tigt, at vi på ryg­gen af en kri­se gør det bed­re end før kri­sen, og der­for må bæ­re­dyg­tig­hed, kli­maind­sat­sen og ver­dens­mål ik­ke ry­ge i glemmebogen

Jes­per Ny­gård – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Realdania

”No­get af det al­ler­vig­tig­ste for os i 2020 var at hol­de fast i vo­res bæ­re­dyg­ti­ge am­bi­tio­ner, selv­om ver­den­s­ø­ko­no­mi­en var af la­ve, og det er sket via ’Sam­men om bæ­re­dyg­tig­hed’ med kom­mu­ner og bo­ligsel­ska­ber og i en ræk­ke an­dre bæ­re­dyg­tig­heds­i­ni­ti­a­ti­ver. ’Bu­ild Ba­ck Better’-tankegangen har væ­ret en øjenåb­ner for mig, og hver ene­ste dag tæn­ker jeg, bå­de som Re­al­da­nia-di­rek­tør og som bor­ger i det dan­ske sam­fund, på ’Bu­ild Ba­ck Bet­ter’. Det er så vig­tigt, at vi på ryg­gen af en kri­se gør det bed­re end før kri­sen, og der­for må bæ­re­dyg­tig­hed, kli­maind­sat­sen og ver­dens­mål ik­ke ry­ge i glem­me­bo­gen,” un­der­stre­ger Jes­per Nygård.

Stort beløb i tilbageførte bevillinger

Ik­ke kun på grund af cor­ona­kri­sen blev 2020 et usæd­van­ligt år for Re­al­da­nia. Af års­rap­por­ten frem­går, at der i 2020 var et bort­fald af tid­li­ge­re års be­vil­ge­de ud­de­lin­ger – alt­så til­bage­før­te be­vil­lin­ger – på he­le 341 mil­li­o­ner kro­ner. Det til­sva­ren­de tal i 2019-regn­ska­bet var 54 mil­li­o­ner kroner.

”341 mil­li­o­ner er et væ­sent­ligt stør­re tal, end det ple­jer at væ­re, og det var én af grun­de­ne til, vi end­te med at kun­ne de­le så me­get me­re end de for­ven­te­de 500-600 mil­li­o­ner kro­ner ud. Man kan kal­de det held i uheld, at der kom så man­ge pen­ge til­ba­ge – pen­ge, som vi skynd­te os at få ud i om­løb igen i sam­fun­det,” si­ger Jes­per Nygård.

De 341 mil­li­o­ner kro­ner kom fra pro­jek­ter, der ik­ke blev gen­nem­ført, og pro­jek­ter, hvor det vi­ste sig, at de til­del­te be­vil­lin­ger var stør­re end nødvendigt.

Iføl­ge Jes­per Ny­gård var der i 2020 ”et par en­kel­te pro­jek­ter”, som trak det sam­le­de be­løb mar­kant op.

Stepper op på foreningsarbejde

Re­al­da­ni­as for­vent­ning til in­de­væ­ren­de år er et ud­de­lings­ni­veau i den ”nor­ma­le” stør­rel­ses­or­den på 500-600 mil­li­o­ner kro­ner, om end cor­o­na li­ge­som i 2020 har rol­len som lig­nin­gens ube­kend­te. Jes­per Ny­gård læg­ger så­le­des ik­ke skjul på, at han for­ven­ter, cor­ona­kri­sen vil præ­ge det dan­ske sam­fund i lang tid endnu.

”Jeg tør ik­ke kom­me med et kva­li­fi­ce­ret gæt på, om 2021 bli­ver en li­ge så vold­som rut­sje­ba­ne­tur op og ned på de fi­nan­si­el­le mar­ke­der som 2020. Jeg tror, 2021 bli­ver et år, hvor der igen er vis­se ele­men­ter af ufor­ud­si­ge­lig­hed, li­ge­som vi op­le­ve­de i 2020, men vi an­ta­ger, at bå­de vo­res ka­ta­ly­ti­ske og an­søg­nings­drev­ne ar­bej­de vil fyl­de li­ge så me­get som de se­ne­ste år. Vi læg­ger ik­ke op til an­der­le­des tænk­ning om­kring hver­ken vo­res in­ve­ste­rin­ger el­ler vo­res filan­tro­pi­ar­bej­de – men step­per til gen­gæld op på vo­res for­e­nings­ar­bej­de, hvor vi skal bru­ge 2021 til at im­ple­men­te­re den nye stra­te­gi,” si­ger Jes­per Nygård.

2020 var sid­ste år i den stra­te­gi­pe­ri­o­de, som star­te­de i 2016. Stra­te­gi­en hav­de blandt an­det fo­kus på at fast­hol­de med­lem­mer og re­k­rut­te­re nye, yn­gre medlemmer.

Sam­ti­dig vil vi me­get ger­ne gø­re no­get sær­ligt for de unge

Jes­per Ny­gård – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Realdania

I 2020 er der iføl­ge Jes­per Ny­gård ble­vet lagt man­ge kræf­ter i at ud­vik­le en ny stra­te­gi for pe­ri­o­den 2021-2028. Den in­de­hol­der tre stra­te­gi­ske mål, der – som det hed­der i års­rap­por­ten – ”sæt­ter ret­ning for ar­bej­det med med­lem­mer­ne og foreningsdemokratiet”.

Mål A hand­ler om at styr­ke og frem­tids­sik­re for­e­nin­gens med­lem­s­ska­re, mål B om styr­ket re­la­tion til og en­ga­ge­ment hos fle­re med­lem­mer og mål C om øget kend­skab til Re­al­da­nia som filan­tro­pisk forening.

”Mens stra­te­gi­en for 2016-2020 fo­ku­se­re­de me­get på kvan­ti­ta­tiv vækst i ly­set af, at vi ik­ke før da hav­de gjort me­get ud af med­lem­s­re­k­rut­te­rin­gen, hand­ler den nye stra­te­gi me­re om kva­li­ta­tiv vækst. Vi vil gø­re op­le­vel­sen for det en­kel­te med­lem stær­ke­re, gø­re det mu­ligt at væ­re me­re en­ga­ge­ret og tæn­ke me­get me­re i Re­al­da­nia som en fæl­lesnæv­ner for folk med in­ter­es­se i det byg­ge­de mil­jø. Sam­ti­dig vil vi me­get ger­ne gø­re no­get sær­ligt for de un­ge,” fast­slår Jes­per Nygård.

Fagligt arbejde egner sig ikke til decentralisering

Fun­dats har i sen­som­me­ren 2020 i fle­re ar­tik­ler om­talt den eva­lu­e­ring af Re­al­da­ni­as nu af­slut­te­de stra­te­gi og for­e­nin­gens med­lem­s­de­mo­kra­ti, som kon­su­lent­hu­set Ram­bøll Ma­na­ge­ment Con­sul­ting fo­re­tog. Den vi­ste blandt an­det, at kun 3,4 pro­cent af Re­al­da­ni­as med­lem­mer har del­ta­get i for­e­nin­gens geo­gra­fi­ske valg si­den 2015, og 43 pro­cent af med­lem­mer­ne er iføl­ge eva­lu­e­rin­gen passive.

”For­e­nings­de­mo­kra­ti­et le­ver ge­ne­relt ik­ke mel­lem val­ge­ne,” hed det blandt an­det i eva­lu­e­rin­gen. Iføl­ge Jes­per Ny­gård har eva­lu­e­rin­gen væ­ret sær­de­les brug­bar i Re­al­da­ni­as ar­bej­de med den nye stra­te­gi for pe­ri­o­den 2021-2028.

”Eva­lu­e­rings­rap­por­ten gav os su­per­god fe­ed­ba­ck in­den for de suc­ceskri­te­ri­er, vi hav­de stil­let op, og den fe­ed­ba­ck har vi brugt på at bli­ve end­nu skar­pe­re. Vi har blandt an­det fulgt de råd, der var i eva­lu­e­rin­gen, om at seg­men­te­re tin­ge­ne yder­li­ge­re og på nog­le punk­ter gø­re tin­ge­ne me­re må­l­ba­re,” si­ger Jes­per Nygård.

- Er det je­res mål i den nye stra­te­gi­pe­ri­o­de, at med­lem­mer­ne skal in­vol­ve­res og en­ga­ge­res yder­li­ge­re i filantropien?

”Vo­res må­de at ar­bej­de med filan­tro­pi på hand­ler ik­ke om at la­ve be­vil­lings­pul­jer til re­gio­na­le ud­de­lin­ger. Vi in­vol­ve­rer gan­ske man­ge i vo­res be­slut­nin­ger, for ek­sem­pel fag­folk, for­ske­re, be­døm­mel­ses­ko­mitéer og ad­visory bo­ards, og den må­de at ar­bej­de på fag­ligt eg­ner sig ik­ke til at de­cen­tra­li­se­re i en de­mo­kra­ti­mo­del. Men man kan sag­tens fo­re­stil­le sig, at vi bru­ger med­lem­mer­nes vi­den som in­spira­tion til, i hvil­ken ret­ning vi skal gå, el­ler at vi prø­ver kon­kre­te filan­tro­pi­ske pro­jek­ter af sam­men med med­lem­mer­ne. Så vi åb­ner i den nye for­e­nings­stra­te­gi op for at eks­pe­ri­men­te­re med for­skel­li­ge ting,” si­ger Jes­per Nygård.

Skal have 10.000 nye medlemmer om året

Trods det over­ord­ne­de stra­te­giskif­te fra kvan­ti­ta­tiv til kva­li­ta­tiv vækst, er det fort­sat vig­tigt for Re­al­da­nia at fort­sæt­te be­stræ­bel­ser­ne på at få fle­re nav­ne i med­lem­s­da­ta­ba­sen, der p.t. tæl­ler om­kring 170.000 medlemmer.

”Vi skal hol­de fast i at væ­re den sto­re, bre­de for­e­ning, som i al­le de­le af lan­det kan en­ga­ge­re med­lem­mer­ne i det byg­ge­de mil­jø. Der læg­ges op til, at vi skal ha­ve cir­ka 10.000 nye med­lem­mer om året. Vi har en re­la­tiv høj gen­nem­snitsal­der blandt vo­res med­lem­mer, og hvert år har vi en del med­lem­mer, der af­går ved dø­den el­ler flyt­ter i ple­je- el­ler æl­dre­bo­lig. 10.000 nye med­lem­mer gi­ver der­for en år­lig net­to­til­vækst på 4-5.000. Væk­sten i an­tal er i vir­ke­lig­he­den he­le for­ud­sæt­nin­gen for, at vi kan ha­ve et en­ga­ge­ret de­mo­kra­ti, og at vi og­så på sigt kan hol­de valg­hand­lin­ger, som er grund­ste­nen i den må­de, vi er byg­get op på,” si­ger Jes­per Nygård.

Han an­slår, at hvis ik­ke Re­al­da­nia i 2014-2015 hav­de ta­get fat på en ak­tiv pro­ces for at øge med­lem­stal­let, vil­le for­e­nin­gen i dag kun ha­ve haft om­kring 120.000 medlemmer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer