Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

Den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia ud­del­te sid­ste år 940 mio. kr. og kom ud af året med et over­skud på godt én mia. kr. Én af grun­de­ne til, at Re­al­da­nia kun­ne de­le me­re end for­ven­tet ud i et tur­bu­lent år, var et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb i til­bage­før­te be­vil­lin­ger. I år vil Re­al­da­nia ha­ve fo­kus på at im­ple­men­te­re en ny ot­te­årig for­e­nings­stra­te­gi, som iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jes­per Ny­gård har fo­kus på kva­li­ta­tiv vækst og skal ska­be stør­re en­ga­ge­ment blandt de 170.000 medlemmer.

"No­get af det al­ler­vig­tig­ste for os i 2020 var at hol­de fast i vo­res bæ­re­dyg­ti­ge am­bi­tio­ner, selv­om ver­den­s­ø­ko­no­mi­en var af la­ve, og det er sket via ’Sam­men om bæ­re­dyg­tig­hed’ med kom­mu­ner og bo­ligsel­ska­ber og i en ræk­ke an­dre bæ­re­dyg­tig­heds­i­ni­ti­a­ti­ver," si­ger adm. dir. Jes­per Ny­gård i for­bin­del­se med of­fent­lig­gø­rel­sen af Re­al­da­ni­as års­be­ret­ning for 2020.

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skuldret.”

Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia Jes­per Ny­gård, når han ser til­ba­ge på den øko­no­mi­ske sta­tus for 2020 i den filan­tro­pi­ske forening.

Re­al­da­nia har net­op of­fent­lig­gjort sin års­rap­port for 2020. Den vi­ser, at årets sam­le­de be­vil­ge­de ud­de­lin­ger be­løb sig til 940 mil­li­o­ner kro­ner, hvoraf 175 mil­li­o­ner kro­ner gik til en sær­lig covid19-ind­­sats. I alt 395 pro­jek­ter i det byg­ge­de mil­jø i Dan­mark fik pen­ge fra Realdania.

Af­ka­stet af for­e­nin­gens kom­merci­el­le in­ve­ste­rin­ger ud­gjor­de godt to mil­li­ar­der kro­ner, og over­skud­det end­te på godt én mil­li­ard kroner.

”2020 var et svært og et un­der­ligt år på man­ge må­der og no­get af en rut­sje­ba­ne­tur med kæm­pe­tab i for­års­må­ne­der­ne på grund af cor­o­na, til­ba­ge­ven­den til me­re nor­ma­le ti­der hen over som­me­ren, ny ned­luk­ning af sam­fun­det, Bre­xit-for­hand­lin­­ger, valg i USA og alt mu­ligt an­det. Det er helt klart det mest usæd­van­li­ge år, jeg har prø­vet at age­re i, i mi­ne snart 25 år som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for­skel­li­ge ste­der. Over­ord­net er vi selv­føl­ge­lig rig­tig gla­de for re­sul­ta­tet, der og­så over­s­teg vo­res op­rin­de­li­ge for­vent­nin­ger til året. Og hvis du hav­de spurgt mig i for­års­må­ne­der­ne i 2020, hav­de jeg al­drig tur­de tro el­ler hå­be på, at vi vil­le en­de med to mil­li­ar­der i af­kast, én mil­li­ard i over­skud og knap én mil­li­ard til nye ud­de­lin­ger,” si­ger Jes­per Ny­gård til Fundats.

Når Jes­per Ny­gård ser til­ba­ge på for­e­nin­gens age­ren i et 2020 præ­get af cor­o­na, hæf­ter han sig især ved FN-tan­ke­­gan­­gen ’Bu­ild Ba­ck Bet­ter’, der blev en rød tråd i en ræk­ke af de pro­jek­ter, for­e­nin­gen valg­te at støtte.

Det er så vig­tigt, at vi på ryg­gen af en kri­se gør det bed­re end før kri­sen, og der­for må bæ­re­dyg­tig­hed, kli­maind­sat­sen og ver­dens­mål ik­ke ry­ge i glemmebogen

Jes­per Ny­gård – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Realdania

”No­get af det al­ler­vig­tig­ste for os i 2020 var at hol­de fast i vo­res bæ­re­dyg­ti­ge am­bi­tio­ner, selv­om ver­den­s­ø­ko­no­mi­en var af la­ve, og det er sket via ’Sam­men om bæ­re­dyg­tig­hed’ med kom­mu­ner og bo­ligsel­ska­ber og i en ræk­ke an­dre bæ­re­dyg­tig­heds­i­ni­ti­a­ti­ver. ’Bu­ild Ba­ck Better’-tankegangen har væ­ret en øjenåb­ner for mig, og hver ene­ste dag tæn­ker jeg, bå­de som Re­al­­da­­nia-di­rek­tør og som bor­ger i det dan­ske sam­fund, på ’Bu­ild Ba­ck Bet­ter’. Det er så vig­tigt, at vi på ryg­gen af en kri­se gør det bed­re end før kri­sen, og der­for må bæ­re­dyg­tig­hed, kli­maind­sat­sen og ver­dens­mål ik­ke ry­ge i glem­me­bo­gen,” un­der­stre­ger Jes­per Nygård.

Stort beløb i tilbageførte bevillinger

Ik­ke kun på grund af cor­ona­kri­sen blev 2020 et usæd­van­ligt år for Re­al­da­nia. Af års­rap­por­ten frem­går, at der i 2020 var et bort­fald af tid­li­ge­re års be­vil­ge­de ud­de­lin­ger – alt­så til­bage­før­te be­vil­lin­ger – på he­le 341 mil­li­o­ner kro­ner. Det til­sva­ren­de tal i 2019-regn­ska­­bet var 54 mil­li­o­ner kroner.

”341 mil­li­o­ner er et væ­sent­ligt stør­re tal, end det ple­jer at væ­re, og det var én af grun­de­ne til, vi end­te med at kun­ne de­le så me­get me­re end de for­ven­te­de 500-600 mil­li­o­ner kro­ner ud. Man kan kal­de det held i uheld, at der kom så man­ge pen­ge til­ba­ge – pen­ge, som vi skynd­te os at få ud i om­løb igen i sam­fun­det,” si­ger Jes­per Nygård.

De 341 mil­li­o­ner kro­ner kom fra pro­jek­ter, der ik­ke blev gen­nem­ført, og pro­jek­ter, hvor det vi­ste sig, at de til­del­te be­vil­lin­ger var stør­re end nødvendigt.

Iføl­ge Jes­per Ny­gård var der i 2020 ”et par en­kel­te pro­jek­ter”, som trak det sam­le­de be­løb mar­kant op.

Stepper op på foreningsarbejde

Re­al­da­ni­as for­vent­ning til in­de­væ­ren­de år er et ud­de­lings­ni­veau i den ”nor­ma­le” stør­rel­ses­or­den på 500-600 mil­li­o­ner kro­ner, om end cor­o­na li­ge­som i 2020 har rol­len som lig­nin­gens ube­kend­te. Jes­per Ny­gård læg­ger så­le­des ik­ke skjul på, at han for­ven­ter, cor­ona­kri­sen vil præ­ge det dan­ske sam­fund i lang tid endnu.

”Jeg tør ik­ke kom­me med et kva­li­fi­ce­ret gæt på, om 2021 bli­ver en li­ge så vold­som rut­sje­ba­ne­tur op og ned på de fi­nan­si­el­le mar­ke­der som 2020. Jeg tror, 2021 bli­ver et år, hvor der igen er vis­se ele­men­ter af ufor­ud­si­ge­lig­hed, li­ge­som vi op­le­ve­de i 2020, men vi an­ta­ger, at bå­de vo­res ka­ta­ly­ti­ske og an­søg­nings­drev­ne ar­bej­de vil fyl­de li­ge så me­get som de se­ne­ste år. Vi læg­ger ik­ke op til an­der­le­des tænk­ning om­kring hver­ken vo­res in­ve­ste­rin­ger el­ler vo­res filan­tro­pi­ar­bej­de – men step­per til gen­gæld op på vo­res for­e­nings­ar­bej­de, hvor vi skal bru­ge 2021 til at im­ple­men­te­re den nye stra­te­gi,” si­ger Jes­per Nygård.

2020 var sid­ste år i den stra­te­gi­pe­ri­o­de, som star­te­de i 2016. Stra­te­gi­en hav­de blandt an­det fo­kus på at fast­hol­de med­lem­mer og re­k­rut­te­re nye, yn­gre medlemmer.

Sam­ti­dig vil vi me­get ger­ne gø­re no­get sær­ligt for de unge

Jes­per Ny­gård – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Realdania

I 2020 er der iføl­ge Jes­per Ny­gård ble­vet lagt man­ge kræf­ter i at ud­vik­le en ny stra­te­gi for pe­ri­o­den 2021-2028. Den in­de­hol­der tre stra­te­gi­ske mål, der – som det hed­der i års­rap­por­ten – ”sæt­ter ret­ning for ar­bej­det med med­lem­mer­ne og foreningsdemokratiet”.

Mål A hand­ler om at styr­ke og frem­tids­sik­re for­e­nin­gens med­lem­s­ska­re, mål B om styr­ket re­la­tion til og en­ga­ge­ment hos fle­re med­lem­mer og mål C om øget kend­skab til Re­al­da­nia som filan­tro­pisk forening.

”Mens stra­te­gi­en for 2016-2020 fo­ku­se­re­de me­get på kvan­ti­ta­tiv vækst i ly­set af, at vi ik­ke før da hav­de gjort me­get ud af med­lem­s­re­k­rut­te­rin­gen, hand­ler den nye stra­te­gi me­re om kva­li­ta­tiv vækst. Vi vil gø­re op­le­vel­sen for det en­kel­te med­lem stær­ke­re, gø­re det mu­ligt at væ­re me­re en­ga­ge­ret og tæn­ke me­get me­re i Re­al­da­nia som en fæl­lesnæv­ner for folk med in­ter­es­se i det byg­ge­de mil­jø. Sam­ti­dig vil vi me­get ger­ne gø­re no­get sær­ligt for de un­ge,” fast­slår Jes­per Nygård.

Fagligt arbejde egner sig ikke til decentralisering

Fun­dats har i sen­som­me­ren 2020 i fle­re ar­tik­ler om­talt den eva­lu­e­ring af Re­al­da­ni­as nu af­slut­te­de stra­te­gi og for­e­nin­gens med­lem­s­de­mo­kra­ti, som kon­su­lent­hu­set Ram­bøll Ma­na­ge­ment Con­sul­ting fo­re­tog. Den vi­ste blandt an­det, at kun 3,4 pro­cent af Re­al­da­ni­as med­lem­mer har del­ta­get i for­e­nin­gens geo­gra­fi­ske valg si­den 2015, og 43 pro­cent af med­lem­mer­ne er iføl­ge eva­lu­e­rin­gen passive.

”For­e­nings­de­mo­kra­ti­et le­ver ge­ne­relt ik­ke mel­lem val­ge­ne,” hed det blandt an­det i eva­lu­e­rin­gen. Iføl­ge Jes­per Ny­gård har eva­lu­e­rin­gen væ­ret sær­de­les brug­bar i Re­al­da­ni­as ar­bej­de med den nye stra­te­gi for pe­ri­o­den 2021-2028.

”Eva­lu­e­rings­rap­por­ten gav os su­per­god fe­ed­ba­ck in­den for de suc­ceskri­te­ri­er, vi hav­de stil­let op, og den fe­ed­ba­ck har vi brugt på at bli­ve end­nu skar­pe­re. Vi har blandt an­det fulgt de råd, der var i eva­lu­e­rin­gen, om at seg­men­te­re tin­ge­ne yder­li­ge­re og på nog­le punk­ter gø­re tin­ge­ne me­re må­l­ba­re,” si­ger Jes­per Nygård.

- Er det je­res mål i den nye stra­te­gi­pe­ri­o­de, at med­lem­mer­ne skal in­vol­ve­res og en­ga­ge­res yder­li­ge­re i filantropien?

”Vo­res må­de at ar­bej­de med filan­tro­pi på hand­ler ik­ke om at la­ve be­vil­lings­pul­jer til re­gio­na­le ud­de­lin­ger. Vi in­vol­ve­rer gan­ske man­ge i vo­res be­slut­nin­ger, for ek­sem­pel fag­folk, for­ske­re, be­døm­mel­ses­ko­mitéer og ad­visory bo­ards, og den må­de at ar­bej­de på fag­ligt eg­ner sig ik­ke til at de­cen­tra­li­se­re i en de­mo­kra­ti­mo­del. Men man kan sag­tens fo­re­stil­le sig, at vi bru­ger med­lem­mer­nes vi­den som in­spira­tion til, i hvil­ken ret­ning vi skal gå, el­ler at vi prø­ver kon­kre­te filan­tro­pi­ske pro­jek­ter af sam­men med med­lem­mer­ne. Så vi åb­ner i den nye for­e­nings­stra­te­gi op for at eks­pe­ri­men­te­re med for­skel­li­ge ting,” si­ger Jes­per Nygård.

Skal have 10.000 nye medlemmer om året

Trods det over­ord­ne­de stra­te­giskif­te fra kvan­ti­ta­tiv til kva­li­ta­tiv vækst, er det fort­sat vig­tigt for Re­al­da­nia at fort­sæt­te be­stræ­bel­ser­ne på at få fle­re nav­ne i med­lem­s­da­ta­ba­sen, der p.t. tæl­ler om­kring 170.000 medlemmer.

”Vi skal hol­de fast i at væ­re den sto­re, bre­de for­e­ning, som i al­le de­le af lan­det kan en­ga­ge­re med­lem­mer­ne i det byg­ge­de mil­jø. Der læg­ges op til, at vi skal ha­ve cir­ka 10.000 nye med­lem­mer om året. Vi har en re­la­tiv høj gen­nem­snitsal­der blandt vo­res med­lem­mer, og hvert år har vi en del med­lem­mer, der af­går ved dø­den el­ler flyt­ter i ple­je- el­ler æl­dre­bo­lig. 10.000 nye med­lem­mer gi­ver der­for en år­lig net­to­til­vækst på 4-5.000. Væk­sten i an­tal er i vir­ke­lig­he­den he­le for­ud­sæt­nin­gen for, at vi kan ha­ve et en­ga­ge­ret de­mo­kra­ti, og at vi og­så på sigt kan hol­de valg­hand­lin­ger, som er grund­ste­nen i den må­de, vi er byg­get op på,” si­ger Jes­per Nygård.

Han an­slår, at hvis ik­ke Re­al­da­nia i 2014-2015 hav­de ta­get fat på en ak­tiv pro­ces for at øge med­lem­stal­let, vil­le for­e­nin­gen i dag kun ha­ve haft om­kring 120.000 medlemmer.

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer