Nye bestyrelsesmedlemmer i Velliv Foreningen

Direktør i Velux Fonden, Ane Hendriksen, er valgt som ny næstformand i Velliv Foreningen i stedet for Finansforbundets formand, Kent Petersen.

Be­sty­rel­sen i Vel­liv For­e­nin­gen. Cat­hri­ne Ri­e­gels Gud­bergsen, Ras­mus Fos­sing, Pe­ter Gæ­mel­ke (for­mand), Ane Hen­drik­sen (næst­for­mand), Pe­ter Ul­rik Jen­sen, Mo­na Svan og Fe­lix Henriksen.

Vel­liv For­e­nin­gen fik to nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer, da for­e­nin­gens re­præ­sen­tant­skab den 30. marts var sam­let til årsmøde.

Der blev af­holdt valg til fem af be­sty­rel­sens syv plad­ser. For­mand for Fi­nans­for­bun­det Kent Pe­ter­sen, der si­den for­e­nin­gens stif­tel­se har be­stre­det po­sten som næst­for­mand, genop­stil­le­de ik­ke. Hel­ler Kurt Holm Jør­gen­sen genop­stil­le­de til bestyrelsen.

Det be­tød nyvalg til Fe­lix Hen­rik­sen og Ras­mus Fos­sing, mens Mo­na Svan, Cat­hri­ne Ri­e­gels Gud­bergsen og for­e­nin­gens for­mand Pe­ter Gæ­mel­ke modt­og genvalg.

To be­sty­rel­ses­med­lem­mer var ik­ke på valg i år – nem­lig di­rek­tør i Ve­lux Fon­den Ane Hen­drik­sen og pro­fes­sio­nel be­sty­rel­ses­med­lem, Pe­ter Ul­rik Jensen.

Be­sty­rel­sen kon­sti­tu­e­re­de sig med Pe­ter Gæ­mel­ke som fort­sæt­ten­de for­mand og Ane Hen­drik­sen, di­rek­tør i Ve­lux Fon­den, som ny næstformand.

Rekordstor bonus

For fem­te år i træk vedt­og re­præ­sen­tant­ska­bet at ud­de­le bonus til for­e­nin­gens med­lem­mer, som er pen­sions­kun­der­ne i Vel­liv A/S.

For­e­nin­gen har haft et ek­stra­or­di­nært godt år, og kom ud af 2021 med et hi­sto­risk højt over­skud på 856 mil­li­o­ner kro­ner. Be­sty­rel­sen har der­for indstil­let, at der ud­be­ta­les 450 mil­li­o­ner kro­ner til med­lems­bonus, og at der af­sæt­tes 112,5 mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge uddelinger.

2021 har væ­ret et helt ex­cep­tio­nelt godt år for Vel­liv Foreningen

Pe­ter Gæ­mel­ke – For­mand, Vel­liv Foreningen

Der­med er der ud­be­talt me­re end 1,5 mia. kr. til med­lem­mer­ne i lø­bet af de se­ne­ste fem år, og for­e­nin­gen har ud­delt 385,5 mil­li­o­ner til ind­sat­sen for bed­re men­tal sundhed.

”2021 har væ­ret et helt ex­cep­tio­nelt godt år for Vel­liv For­e­nin­gen. Det skal vi ik­ke reg­ne med sker igen, men der­for kan vi jo godt glæ­de os over et fan­ta­stisk over­skud i 2021. Det be­ty­der nem­lig og­så, at vi i end­nu hø­je­re grad kan styr­ke den men­tale sund­hed i Dan­mark,” si­ger for­mand for Vel­liv For­e­nin­gen Pe­ter Gæ­mel­ke i en pressemeddelelse.

Med det fast­lag­te be­løb for bonus og al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger fast­hol­des prin­cip­pet om, at for­e­nin­gens med­lem­mer mod­ta­ger 80 pro­cent af for­e­nin­gens over­skud som med­lems­bonus, mens 20 pro­cent in­ve­ste­res i al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter, der frem­mer triv­sel og men­tal sund­hed. Re­sten af over­skud­det sæt­tes til si­de for at sik­re formuen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer