Nyvalgt i Realdania vil arbejde for digitale valg

Ni kandidater kæmpede om syv mandater, da der torsdag den 2. november blev afholdt valg i Realdanias geografiske valgområde 6. Den nyvalgte arkitekt, Lars Frank Nielsen, forventer medindflydelse på Realdanias byggeprojekter og vil arbejde for, at foreningen moderniserer valgsystemet ved at indføre digitale valg.

Realdanias valgmøde i Aarhus (foto: Jørgen Jørgensen/Realdania)
Re­al­da­nia holdt valg­mø­de i Ra­dis­son Blu Scan­di­navia Ho­tel Aar­hus tors­dag den 2. novem­ber (fo­to: Jør­gen Jørgensen/Realdania)

Der er plads til for­bed­rin­ger i Re­al­da­ni­as med­lem­s­de­mo­kra­ti. Det me­ner den ene af de to ny­valgte re­præ­sen­tan­ter, ar­ki­tekt Lars Frank Ni­el­sen, der li­ge som ar­ki­tekt Li­ne Wil­la­cy stil­lede op mod be­sty­rel­sens syv kan­di­da­ter ved re­præ­sen­tant­skabsval­get i Re­al­da­ni­as om­rå­de 6.

”No­get af det jeg tal­te for i mit kor­te op­læg til kamp­val­get var, at jeg fak­tisk sy­nes, det er for­kert, at af­stem­nin­gen ale­ne er knyt­tet til en be­stemt val­gaf­ten, hvor man skal mø­de op for at stem­me. Jeg er for­ta­ler for, at man gør som f.eks. i År­hus Vand, hvor jeg for­le­den sad hjem­me fra mit skri­ve­bord med Ne­mId og stem­te på en for­bru­ger­re­præ­sen­tant til be­sty­rel­sen,” si­ger Lars Frank Nielsen.

Cir­ka 1.300 med­lem­mer og gæ­ster var mødt op på Ra­dis­son Blu Scan­di­navia Ho­tel for at del­tage i val­get af de syv med­lem­mer, der re­præ­sen­te­rer den­ne geo­gra­fi­ske valg­grup­pe, som ud­over Aar­hus dæk­ker Favrskov, Sil­ke­borg, Ran­ders, Skan­der­borg, Sam­sø, Nord­djurs, Syd­djurs og Odder.

Mel­lem 750 og 800 af de frem­mød­te var stem­me­be­ret­ti­ge­de med­lem­mer, som var kom­met for at få ind­fly­del­se på kamp­val­get mel­lem de ni kan­di­da­ter, der skal re­præ­sen­te­re om­rå­dets in­ter­es­ser i Re­al­da­ni­as 109 mand sto­re repræsentantskab.

”Jeg var den ene­ste af kan­di­da­ter­ne, der var lidt kri­tisk over for, at man ik­ke kan stem­me di­gi­talt. Så i den kom­men­de valg­pe­ri­o­de vil jeg ar­bej­de for, at og­så Re­al­da­nia ind­fø­rer di­gi­ta­le valg,” si­ger Lars Frank Nielsen.

Ved lig­nen­de re­præ­sen­tant­skabsvalg i Trygfonden/Tryghedsgruppen har de knap en mil­li­on med­lem­mer si­den 2014 kun­ne stem­me di­gi­talt til de år­li­ge re­præ­sen­tant­skabsvalg. Og­så i den nystif­te­de for­e­ning Nor­liv, som har ca. 330.000 med­lem­mer, er val­ge­ne til repræsen­tant­ska­bet digitaliserede.

Indflydelse på det byggede miljø

Som ar­ki­tekt og man­ge­årigt med­lem af Re­al­da­nia har Lars Frank Ni­el­sen læn­ge haft in­ter­es­se for Re­al­da­ni­as byg­ge­pro­jek­ter. Men først for ny­lig blev hans in­ter­es­se for repræsentant­skabs­ar­bej­det vakt. Det ske­te i for­bin­del­se med et af Re­al­da­ni­as nye sto­re ind­sats­om­rå­der, for­tæl­ler han.

”Det, der skær­pe­de min in­ter­es­se var, at jeg for ny­lig var til et med­lem­s­mø­de om Re­al­da­ni­as ind­sats for at byg­ge se­ni­o­r­bo­fæl­les­ska­ber. Senior­bofæl­les­skaberne har bå­de min per­son­li­ge og pro­fes­sio­nel­le in­ter­es­se, og det er jo et af de om­rå­der, som Re­al­da­nia har sat fo­kus på. Det kun­ne jeg godt tæn­ke mig at væ­re en stør­re del af. Jeg går ud fra, at man som repræsen­tant­skabs­med­lem, ud­over at væl­ge be­sty­rel­se og del­ta­ge i nog­le år­li­ge mø­der, og­så har mu­lig­hed for at få lidt ind­fly­del­se på de pro­jek­ter, som Re­al­da­nia sæt­ter i sø­en,” si­ger Lars Frank Nielsen.

Der­for var årets valg i om­rå­de 6 en op­lagt mu­lig­hed for at ta­ge del i medlems­demokratiet blandt Re­al­da­ni­as cir­ka 148.000 medlemmer.

”Så da jeg fik ind­kal­del­sen til val­gaf­te­nen og mu­lig­he­den for op­stil­ling af kan­di­da­ter, be­slut­tede jeg mig for at stil­le op. Jeg var des­u­den en smu­le pro­vo­ke­ret – på den go­de må­de – over at der ud over be­sty­rel­sens kan­di­da­ter til de syv po­ster ik­ke var an­dre op­stil­let,” si­ger Lars Frank Nielsen.

Re­al­da­ni­as re­præ­sen­tant­skab be­står af 109 med­lem­mer og ud­gør den øver­ste myn­dig­hed i for­e­nin­gen. I prak­sis god­ken­der repræsentant­skabet dog ale­ne årsrap­porten og væl­ger be­sty­rel­se og re­vi­sion. Der­u­d­over kan repræsentant­skabet be­slut­te at æn­dre vedtæg­ter­ne for foreningen.

Ho­nora­ret som repræsentant­skabs­medlem ud­gør 25.000 kr. år­ligt. Der­u­d­over mod­ta­ger repræsen­tanterne møde­diæter på kr. 2.500 kr. pr. mø­de. I alt kan et repræsentant­skabs­medlem så­le­des mak­si­malt mod­ta­ge 30.000 kr. årligt.

Føl­gen­de med­lem­mer fra om­rå­de 6 blev valgt til re­præ­sen­tant­ska­bet for de næ­ste fi­re år:

  • An­ne-Ma­rie Da­hl, frem­tids­for­sker, Ris­skov (gen­valgt)
  • Hans-Ul­rik Revs­bech Jen­sen, mu­rer­me­ster, Au­ning (gen­valgt)
  • Lars Frank Ni­el­sen, ar­ki­tekt, Åbyhøj (ny)
  • Li­ne Wil­la­cy, ar­ki­tekt, Aar­hus C (ny)
  • Ma­rie-Lou­i­se Vagn­by, øko­nom, Ris­skov (gen­valgt)
  • Ni­co­lai Bis­gaard, mø­bel­pol­strer, in­de­ha­ver, Od­der (gen­valgt)
  • Su­na Cen­holt, ar­ki­tekt, part­ner, Højb­jerg (gen­valgt)

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer