Østifterne frigør en milliard i filantropisk kapital

For­e­nin­gen Østif­ter­ne kan se frem til at ud­de­le mar­kant fle­re pen­ge til lo­ka­le ildsjæ­le, ska­de­fore­byg­gel­se og hu­ma­ni­tæ­re hjæl­pe­ak­ti­vi­te­ter, hvis For­e­net Kre­dit den 23. no­vem­ber gi­ver grønt lys for salg af Nykre­dit-ak­tier til pen­sions­sel­ska­ber. Som led i af­ta­len ind­kasserer Østif­ter­ne godt en mil­li­ard kro­ner, og det kan bli­ve en ge­vinst for fore­ning­ens med­lem­s­de­mo­kra­ti, når af­ka­stet skal ud­de­les til de al­men­nyt­ti­ge for­mål.

Demokrati
Di­rek­tør i Østif­ter­ne, Lars Suhr Ol­sen har en for­vent­ning om, at det øge­de ud­de­lings­ni­veau kan sæt­te yder­li­gere skub i for­e­nings­de­mo­kra­ti­et blandt med­lem­mer­ne.

Østif­ter­ne ryk­ker ind­til fle­re filan­tro­pi­ske vægt­klas­ser opad, når for­e­nin­gen som en del af Ny­kre­­­dit-af­ta­­ler­­ne re­a­li­se­rer halv­de­len af si­ne ak­tier, sva­ren­de til 1,62 pct. af ak­tie­ka­pi­ta­len, i Nykre­dit A/S. Sal­get vil læg­ge over en mil­li­ard kro­ner til den lik­vi­de del af for­mu­en i den med­lems­ba­se­rede for­e­ning, som der­med kan for­ven­te be­ty­de­ligt hø­je­re fi­nan­si­el­le ind­tæg­ter.

Ind­til nu har 80 pro­cent af For­e­nin­gen Østif­ter­nes for­mue væ­ret bun­det i Nykre­­dit-ak­ti­er­­ne, som sjæl­dent har gi­vet ud­byt­te el­ler har kun­net om­sæt­tes på et lik­vidt mar­ked. For­rent­ning af en fri for­mue på an­dre ca. 250 mio. kr. har hidtil gjort det mu­ligt at ud­de­le 10 mio. kr. i gen­nem­snit om året til for­skel­li­ge for­mål. Men med den kom­men­de ak­tie­han­del vil der frem­over væ­re langt fle­re pen­ge til filan­tro­pi­ske ind­sat­ser.

”Den om­stæn­dig­hed, at vi nu får fri­gi­vet en ka­pi­tal på 1,1 mia. kr. be­ty­der selv­føl­ge­lig, at vi har en for­vent­ning om at få en væ­sent­lig stør­re fi­nan­si­el ind­tægt. Der­til kom­mer, at vi sta­dig har en ak­tiepost på 1,62 pct. i Nykre­dit, og li­ge­som de nye in­ve­sto­rer for­ven­ter vi, at der nu og­så be­gyn­der at kom­me ud­byt­te fra Nykre­­dit-ak­ti­er­­ne. Så det er et helt an­det ni­veau på 50-60 mio. kr. om året, vi frem­over kan ud­de­le,” si­ger di­rek­tør i Østif­ter­ne, Lars Suhr Ol­sen.

Østif­ter­ne støt­te­de sid­ste år 115 pro­jek­ter, hvoraf man­ge af dem var gan­ske små. Støtte­be­lø­bene lig­ger fra 25.000 kr. op til en mil­li­on. Med det kraf­tigt for­ø­ge­de filan­tro­pi­ske ud­de­lings­bud­get bli­ver der og­så mu­lig­hed at imø­de­kom­me stør­re ansøgnings­beløb end tid­li­ge­re, for­tæller Lars Suhr Ol­sen.

”Vi kan godt li­de at støt­te lo­ka­le ini­ti­a­ti­ver og fri­vil­li­ge ildsjæ­le, der får nog­le go­de idéer og ger­ne vil star­te no­get op. Dét vil vi ger­ne fort­sæt­te med, men det er klart, at når vi nu fem-seks­­dob­­ler vo­res ud­de­lings­ni­veau, så kan vi ik­ke ba­re øge an­tal­let af små ud­de­lin­ger til­sva­ren­de, for det vil­le nød­ven­dig­gø­re en langt stør­re ad­mi­ni­stra­tion. Til gen­gæld gi­ver det os mu­lig­hed for at støt­te stør­re og me­re lang­sig­te­de pro­jek­ter, end vi har gjort hidtil,” si­ger han.

Di­rek­tø­ren er i øje­blik­ket den ene­ste an­sat­te i Østif­ter­ne, og på trods af den for­ven­te­de ind­tægts­frem­gang er det ik­ke me­nin­gen, at se­kre­ta­ri­atet skal ud­vi­des med man­ge program­med­arbej­dere. Østif­ter­ne har ik­ke ak­tu­el­le pla­ner om at bli­ve en ny spil­ler på mar­ke­det for kata­ly­tisk filan­tro­pi.

”Det er ik­ke vo­res am­bi­tion at bli­ve en stor ad­mi­ni­stra­tiv or­ga­ni­sa­tion. Vi fo­re­træk­ker at hol­de om­kost­nin­ger­ne så lavt som mu­ligt, så­le­des at der bli­ver fle­re pen­ge til ud­de­lin­ger. Der­for vil vi hel­le­re ind­gå sam­ar­bej­de med dyg­ti­ge pro­jekt­le­de­re så­dan, at ad­mi­ni­stra­tio­nen er en va­ri­a­bel om­kost­ning for os,” si­ger Lars Suhr Ol­sen.

Mere aktivt demokrati

Di­rek­tør Lars Suhr Ol­sen har des­u­den en for­vent­ning om, at den sto­re for­mue kan sæt­te yder­li­gere skub i for­e­nings­de­mo­kra­ti­et blandt med­lem­mer­ne, som be­står af for­sik­rings­kund­er i Nykre­dit For­sik­ring, der i år 2000 fu­sio­ne­re­de med det gen­si­di­ge forsikrings­selskab, Østif­terne For­sik­ring. Kun­der­ne i hver af lan­dets fem re­gio­ner væl­ger et an­tal de­le­ge­re­de til de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen, som er Østif­ter­nes øver­ste myn­dig­hed.

Men ind­til nu har in­ter­es­sen for at stil­le op ik­ke væ­ret så stor, og der­for er samt­li­ge dele­ge­rede valgt ved fredsvalg.

”I for­bin­del­se med vedtægts­æn­drin­ger­ne sid­ste år vedt­og vi at ned­sæt­te an­tal­let af stil­le­re fra 25 til 10, som skal til for at bli­ve op­stil­lings­be­ret­ti­get som de­le­ge­ret kan­di­dat. Det skal gø­re det let­te­re at stil­le op, og jeg vil tro, at for­mu­e­for­ø­gel­sen og­så kan øge in­ter­es­sen.”

Østif­ter­nes de­le­ge­re­de har på fle­re må­der ind­fly­del­se på pri­o­ri­te­rin­gen af de ved­tægts­be­stemte ud­de­lings­om­rå­der, og der­for stod be­sty­rel­sen og de 35 de­le­ge­re­de al­le­re­de midt i en ud­vik­lings­pro­ces i for­hold til de frem­ti­di­ge ind­sats­om­rå­der, da for­ud­sæt­nin­ger­ne plud­se­lig så ud til at æn­dre sig, for­tæl­ler Lars Suhr Ol­sen.

”Ind­til for gan­ske få da­ge si­den har vi ar­bej­det ef­ter en plan, der gik ud på, at Nykre­dit blev børsno­te­ret i 2018, og vi der­med kun­ne reg­ne med en øget fi­nan­sind­tægt fra 2019. Men det bli­ver for­ment­lig frem­ryk­ket nu, og det be­ty­der, at vi in­ten­si­ve­rer de drøf­tel­ser i be­sty­rel­sen og de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen, som vi igang­s­at­te i novem­ber 2016. For­må­let var at få in­put fra de de­le­ge­re­de om, hvad vi frem­over kan ar­bej­de med un­der for­ud­sæt­ning af et for­hø­jet ind­tje­nings­niveau,” si­ger han.

Di­rek­tø­ren og be­sty­rel­sen træk­ker og­så på de de­le­ge­re­des vi­den og er­fa­rin­ger, når der skal ud­væl­ges po­ten­ti­el­le støt­te­eg­ne­de pro­jek­ter.

”Vi har go­de er­fa­rin­ger med, at vo­res de­le­ge­re­de hol­der øje med, hvad der fo­re­går lo­kalt, og hvis de har nog­le go­de for­slag til, hvad der kan støt­tes lo­kalt, så gør vi det. Der har de dele­ge­rede en be­ty­de­lig ind­fly­del­se på ud­de­lin­ger­ne,” si­ger Lars Suhr Ol­sen.

Østif­ter­ne blev til­budt at sæl­ge ak­tier­ne i Nykre­dit A/S i for­bin­del­se med, at et konsor­ti­um af pen­sions­sel­ska­ber har til­budt Nykre­­dit-kun­­der­­ne i for­e­nin­gen For­e­net Kre­dit, at kø­be en del af de­res ak­tier i fi­nans­kon­cer­nen i ste­det for – som el­lers plan­lagt – at la­de real­kre­dit­kæm­pen børsno­te­re til næ­ste år. Sal­get er der­for be­tin­get af, at For­e­net Kre­dit på et repræ­sen­tant­skabs­møde den 23. novem­ber ved­ta­ger at ac­cep­te­re køb­stil­bud­det.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.