Østifterne frigør en milliard i filantropisk kapital

Foreningen Østifterne kan se frem til at uddele markant flere penge til lokale ildsjæle, skadeforebyggelse og humanitære hjælpeaktiviteter, hvis Forenet Kredit den 23. no­vem­ber giver grønt lys for salg af Nykredit-aktier til pensionsselskaber. Som led i aftalen ind­kasserer Østifterne godt en milliard kroner, og det kan blive en gevinst for fore­ning­ens medlemsdemokrati, når afkastet skal uddeles til de almennyttige formål.

Demokrati
Di­rek­tør i Østif­ter­ne, Lars Suhr Ol­sen har en for­vent­ning om, at det øge­de ud­de­lings­ni­veau kan sæt­te yder­li­gere skub i for­e­nings­de­mo­kra­ti­et blandt medlemmerne.

Østif­ter­ne ryk­ker ind­til fle­re filan­tro­pi­ske vægt­klas­ser opad, når for­e­nin­gen som en del af Ny­kre­­dit-af­ta­ler­ne re­a­li­se­rer halv­de­len af si­ne ak­tier, sva­ren­de til 1,62 pct. af ak­tie­ka­pi­ta­len, i Nykre­dit A/S. Sal­get vil læg­ge over en mil­li­ard kro­ner til den lik­vi­de del af for­mu­en i den med­lems­ba­se­rede for­e­ning, som der­med kan for­ven­te be­ty­de­ligt hø­je­re fi­nan­si­el­le indtægter.

Ind­til nu har 80 pro­cent af For­e­nin­gen Østif­ter­nes for­mue væ­ret bun­det i Nykre­dit-ak­tier­ne, som sjæl­dent har gi­vet ud­byt­te el­ler har kun­net om­sæt­tes på et lik­vidt mar­ked. For­rent­ning af en fri for­mue på an­dre ca. 250 mio. kr. har hidtil gjort det mu­ligt at ud­de­le 10 mio. kr. i gen­nem­snit om året til for­skel­li­ge for­mål. Men med den kom­men­de ak­tie­han­del vil der frem­over væ­re langt fle­re pen­ge til filan­tro­pi­ske indsatser.

”Den om­stæn­dig­hed, at vi nu får fri­gi­vet en ka­pi­tal på 1,1 mia. kr. be­ty­der selv­føl­ge­lig, at vi har en for­vent­ning om at få en væ­sent­lig stør­re fi­nan­si­el ind­tægt. Der­til kom­mer, at vi sta­dig har en ak­tiepost på 1,62 pct. i Nykre­dit, og li­ge­som de nye in­ve­sto­rer for­ven­ter vi, at der nu og­så be­gyn­der at kom­me ud­byt­te fra Nykre­dit-ak­tier­ne. Så det er et helt an­det ni­veau på 50-60 mio. kr. om året, vi frem­over kan ud­de­le,” si­ger di­rek­tør i Østif­ter­ne, Lars Suhr Olsen.

Østif­ter­ne støt­te­de sid­ste år 115 pro­jek­ter, hvoraf man­ge af dem var gan­ske små. Støtte­be­lø­bene lig­ger fra 25.000 kr. op til en mil­li­on. Med det kraf­tigt for­ø­ge­de filan­tro­pi­ske ud­de­lings­bud­get bli­ver der og­så mu­lig­hed at imø­de­kom­me stør­re ansøgnings­beløb end tid­li­ge­re, for­tæller Lars Suhr Olsen.

”Vi kan godt li­de at støt­te lo­ka­le ini­ti­a­ti­ver og fri­vil­li­ge ildsjæ­le, der får nog­le go­de idéer og ger­ne vil star­te no­get op. Dét vil vi ger­ne fort­sæt­te med, men det er klart, at når vi nu fem-seks­dob­ler vo­res ud­de­lings­ni­veau, så kan vi ik­ke ba­re øge an­tal­let af små ud­de­lin­ger til­sva­ren­de, for det vil­le nød­ven­dig­gø­re en langt stør­re ad­mi­ni­stra­tion. Til gen­gæld gi­ver det os mu­lig­hed for at støt­te stør­re og me­re lang­sig­te­de pro­jek­ter, end vi har gjort hidtil,” si­ger han.

Di­rek­tø­ren er i øje­blik­ket den ene­ste an­sat­te i Østif­ter­ne, og på trods af den for­ven­te­de ind­tægts­frem­gang er det ik­ke me­nin­gen, at se­kre­ta­ri­atet skal ud­vi­des med man­ge program­med­arbej­dere. Østif­ter­ne har ik­ke ak­tu­el­le pla­ner om at bli­ve en ny spil­ler på mar­ke­det for kata­ly­tisk filantropi.

”Det er ik­ke vo­res am­bi­tion at bli­ve en stor ad­mi­ni­stra­tiv or­ga­ni­sa­tion. Vi fo­re­træk­ker at hol­de om­kost­nin­ger­ne så lavt som mu­ligt, så­le­des at der bli­ver fle­re pen­ge til ud­de­lin­ger. Der­for vil vi hel­le­re ind­gå sam­ar­bej­de med dyg­ti­ge pro­jekt­le­de­re så­dan, at ad­mi­ni­stra­tio­nen er en va­ri­a­bel om­kost­ning for os,” si­ger Lars Suhr Olsen.

Mere aktivt demokrati

Di­rek­tør Lars Suhr Ol­sen har des­u­den en for­vent­ning om, at den sto­re for­mue kan sæt­te yder­li­gere skub i for­e­nings­de­mo­kra­ti­et blandt med­lem­mer­ne, som be­står af for­sik­rings­kund­er i Nykre­dit For­sik­ring, der i år 2000 fu­sio­ne­re­de med det gen­si­di­ge forsikrings­selskab, Østif­terne For­sik­ring. Kun­der­ne i hver af lan­dets fem re­gio­ner væl­ger et an­tal de­le­ge­re­de til de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen, som er Østif­ter­nes øver­ste myndighed.

Men ind­til nu har in­ter­es­sen for at stil­le op ik­ke væ­ret så stor, og der­for er samt­li­ge dele­ge­rede valgt ved fredsvalg.

”I for­bin­del­se med vedtægts­æn­drin­ger­ne sid­ste år vedt­og vi at ned­sæt­te an­tal­let af stil­le­re fra 25 til 10, som skal til for at bli­ve op­stil­lings­be­ret­ti­get som de­le­ge­ret kan­di­dat. Det skal gø­re det let­te­re at stil­le op, og jeg vil tro, at for­mu­e­for­ø­gel­sen og­så kan øge interessen.”

Østif­ter­nes de­le­ge­re­de har på fle­re må­der ind­fly­del­se på pri­o­ri­te­rin­gen af de ved­tægts­be­stemte ud­de­lings­om­rå­der, og der­for stod be­sty­rel­sen og de 35 de­le­ge­re­de al­le­re­de midt i en ud­vik­lings­pro­ces i for­hold til de frem­ti­di­ge ind­sats­om­rå­der, da for­ud­sæt­nin­ger­ne plud­se­lig så ud til at æn­dre sig, for­tæl­ler Lars Suhr Olsen.

”Ind­til for gan­ske få da­ge si­den har vi ar­bej­det ef­ter en plan, der gik ud på, at Nykre­dit blev børsno­te­ret i 2018, og vi der­med kun­ne reg­ne med en øget fi­nan­sind­tægt fra 2019. Men det bli­ver for­ment­lig frem­ryk­ket nu, og det be­ty­der, at vi in­ten­si­ve­rer de drøf­tel­ser i be­sty­rel­sen og de­le­ge­ret­for­sam­lin­gen, som vi igang­s­at­te i novem­ber 2016. For­må­let var at få in­put fra de de­le­ge­re­de om, hvad vi frem­over kan ar­bej­de med un­der for­ud­sæt­ning af et for­hø­jet ind­tje­nings­niveau,” si­ger han.

Di­rek­tø­ren og be­sty­rel­sen træk­ker og­så på de de­le­ge­re­des vi­den og er­fa­rin­ger, når der skal ud­væl­ges po­ten­ti­el­le støt­te­eg­ne­de projekter.

”Vi har go­de er­fa­rin­ger med, at vo­res de­le­ge­re­de hol­der øje med, hvad der fo­re­går lo­kalt, og hvis de har nog­le go­de for­slag til, hvad der kan støt­tes lo­kalt, så gør vi det. Der har de dele­ge­rede en be­ty­de­lig ind­fly­del­se på ud­de­lin­ger­ne,” si­ger Lars Suhr Olsen.

Østif­ter­ne blev til­budt at sæl­ge ak­tier­ne i Nykre­dit A/S i for­bin­del­se med, at et konsor­ti­um af pen­sions­sel­ska­ber har til­budt Nykre­dit-kun­der­ne i for­e­nin­gen For­e­net Kre­dit, at kø­be en del af de­res ak­tier i fi­nans­kon­cer­nen i ste­det for – som el­lers plan­lagt – at la­de real­kre­dit­kæm­pen børsno­te­re til næ­ste år. Sal­get er der­for be­tin­get af, at For­e­net Kre­dit på et repræ­sen­tant­skabs­møde den 23. novem­ber ved­ta­ger at ac­cep­te­re købstilbuddet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer