Annoncespot_img

Rekordhøj valgdeltagelse i Tryghedsgruppen

Der blev sat ny rekord for valgdeltagelse, da Tryghedsgruppen holdt re­præ­sen­tant­skabs­valg i Region Nord­jyl­land. De otte valgte får blandt andet ind­fly­del­se på Tryg­fon­dens ud­delinger.

Der var stor in­ter­es­se for at del­ta­ge i med­lem­s­de­mo­kra­ti­et, da Tryg­heds­grup­pen holdt valg til re­præ­sen­tant­ska­bet i Re­gion Nord­jyl­land. Ud af små 100.000 stem­me­be­ret­ti­ge­de med­lem­mer i re­gio­nen stem­te så­le­des me­re end 13.000. Stem­me­pro­cen­ten end­te så­le­des iføl­ge Tryg­heds­grup­pen på 14,8 pct. – en ny re­kord for Tryg­heds­grup­pens valg.

Ny­op­stil­le­de Lær­ke Holm Sø blev top­sco­rer med i alt 1.696 stem­mer og over­gik der­med den tid­li­ge­re so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske skat­te­mi­ni­ster Ole Sta­vad, der med 1.664 stem­mer fik næstflest.

Lær­ke Holm Sø er anæ­stesi-, for­svars- og kom­men­de af­de­lings­sy­geple­jer­ske. Hun har tid­li­ge­re sid­det i be­sty­rel­sen hos et bo­ligsel­skab og væ­ret le­der af en sorg­grup­pe for børn hos Kræf­tens Bekæmpelse:

“Jeg vil ar­bej­de for, at Tryg­fon­den skal ar­bej­de for fremad­ret­te­de pro­jek­ter, der øger tryg­he­den lo­kalt, re­gio­nalt og på land­s­plan. Det­te in­den for sik­ker­hed, sund­hed og triv­sel. Jeg vil ger­ne, at re­præ­sen­tant­ska­bet skal af­spej­le med­lem­mer­nes in­ter­es­se. Det­te ved at sik­re et godt og vel­fun­ge­ren­de med­lem­s­de­mo­kra­ti. Jeg vil for­hol­de mig åben og nys­ger­rig over for nye ini­ti­a­ti­ver og ide­er og væ­re med til at sik­re lang­tids­sik­re­de og bæ­re­dyg­ti­ge be­slut­nin­ger. Jeg vil væ­re med til at sik­re, at in­nova­tio­nen in­den­for tryg­hed til dan­sker­ne fort­sæt­ter og styr­kes,” for­tæl­ler Lær­ke Holm Sø på Tryg­heds­grup­pens hjemmeside.

De ot­te vin­de­re af val­get får bl.a. ind­fly­del­se på Tryg­heds­grup­pens stra­te­gi­er, Tryg­fon­dens lo­ka­le do­na­tio­ner, og om der skal ud­be­ta­les bonus til Tryg­heds­grup­pens godt én mil­li­on med­lem­mer, der er iden­ti­ske med for­sik­rings­ta­ger­ne i for­sik­rings­sel­ska­bet Tryg.

I alt 20 kan­di­da­ter stil­le­de op til re­gio­nens ot­te plad­ser i Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab, der be­står af i alt 70 per­so­ner fra lan­dets re­gio­ner og er Tryg­heds­grup­pens øver­ste myndighed.

Stem­me­af­gi­vel­sen fo­re­gik fra 21. ja­nu­ar til og med den 8. fe­bru­ar 2019 en­ten di­gi­talt via e-boks el­ler fy­sisk. Som no­get nyt hav­de Tryg­heds­grup­pen i for­bin­del­se med val­get in­tro­du­ce­ret valg­mø­der i be­stræ­bel­sen på at ska­be størst mu­lig in­ter­es­se for medlemsdemokratiet.

Her er de ot­te valg­te med­lem­mer af re­præ­sen­tant­ska­bet i Re­gion Nordjylland:

  • An­na Aa­en, Aal­borg (920 stemmer)
  • He­i­ne Cal­li­sen Bro­gaard, Brøn­der­s­lev (1.037 stemmer)
  • Jens Bi­gum, Ve­st­him­mer­land* (1.268 stemmer)
  • Jens Ot­to Størup, Hjør­ring* (1.241 stemmer)
  • Lo­ne Po­ul­sen, Thi­sted* (965 stemmer)
  • Lær­ke Holm Sø, Aal­borg (1.696 stemmer)
  • Ole Sta­vad, Jam­mer­bugt* (1.664 stemmer)
  • Pe­ter Mad­sen, Aal­borg (816 stemmer)

Per­so­ner mar­ke­ret med stjer­ne er genvalgt.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer