Roskilde Festival uddeler millioner til gavn for børn og unge

Den filan­tro­pi­ske for­e­ning Roskil­de Festi­val har ud­delt pen­ge fra sid­ste års festi­va­lover­skud. På grund af af­lys­nin­gen af det­te års festi­val bli­ver der in­gen ud­de­lin­ger til næ­ste år. 

Roskilde Festival (foto: Peter Troest)
Det­te års Roskil­de Festi­val blev kort før på­ske af­lyst som føl­ge af til­ta­ge­ne for at be­kæm­pe cor­o­navirus. Og det får kon­se­kven­ser for næ­ste års filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter (fo­to: Pe­ter Tro­est / Roskil­de Festival).

For­e­nin­gen Roskil­de Festi­val har ud­valgt 32 pro­jek­ter blandt 296 an­sø­ge­re til ud­de­lings­pulj­en med te­ma­et ’Un­ge Stemmer’.

I alt 15 mio. kr. er ud­delt af de pen­ge, som stam­mer fra over­skud­det fra Roskil­de Festi­val 2019. ’Un­ge Stem­mer’ er for­e­nin­gens hidtil stør­ste ansøgningsrunde.

"Open call, Un­ge stem­mer hand­le­de for os om at fin­de ud af, hvad der op­ta­ger un­ge i dag, og hvor­dan un­ge en­ga­ge­rer sig i om­ver­de­nen. Vi har spurgt, og vi har få­et svar. Vi ser un­ge, der vil fæl­les­ska­bet og er klar til at ta­ge et stort an­svar på sig, men vi sid­der og­så med en klar op­le­vel­se af, at der er be­hov for en øget op­mærk­som­hed på un­ges triv­sel. Det be­hov er be­stemt ik­ke ble­vet min­dre i den­ne tid," si­ger Roskil­de Festi­vals talskvin­de Chri­sti­na Bil­de i en pressemeddelelse.

Blandt de stør­ste do­na­tions­mod­ta­ge­re er Ar­bej­der­mu­se­et, der mod­ta­ger 1,4 mil­li­o­ner kro­ner til at dri­ve ’Pro­test­værk­ste­det’ – et ini­ti­a­tiv, der skal træ­ne un­ges ak­ti­vi­sti­ske ta­len­ter, styr­ke fæl­les­ska­ber og hol­de de­mo­kra­ti­et levende.

Og­så Dan­marks grøn­ne tæn­ket­ank Con­ci­to mod­ta­ger godt 1,3 mil­li­o­ner til en kli­maam­bas­sa­de, der vil hjæl­pe ele­ver på gym­na­si­er og højsko­ler til at ta­ge på mil­jø­ven­li­ge studieture.

Det­te års Roskil­de Festi­val blev kort før på­ske af­lyst som føl­ge af til­ta­ge­ne for at be­kæm­pe cor­o­navirus. Og det får kon­se­kven­ser for næ­ste års filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter, si­ger Chri­sti­na Bilde:

"Der bli­ver jo desvær­re in­gen Roskil­de Festi­val i 2020, og vi kan der­for ik­ke i år ge­ne­re­re et over­skud, som vi kan do­ne­re fra. Vi ar­bej­der dog på at fin­de an­dre må­der at støt­te børn og un­ges mu­lig­he­der, hvil­ket al­tid har væ­ret og fort­sat vil væ­re Roskil­de Festi­vals formål."

Føl­gen­de ini­ti­a­ti­ver mod­ta­ger årets do­na­tio­ner fra Roskil­de Festival:

Un­ges ind­fly­del­se og handlekraft

 • Ram­pen: 50.000 kroner
 • For­e­nin­gen Re­spect: 100.000 kroner
 • Dreamtown and Hou­se of Arts As­so­ci­a­tion: 1.000.000 kroner
 • Front­lø­ber­ne: 870.000 kroner
 • Slip Festi­val: 500.000 kroner
 • Tur­ning Tab­les Swe­den: 500.000 kroner
 • Fon­den de Kø­ben­havn­ske Film­festi­va­ler: 500.000 kroner
 • Ar­bej­der­mu­se­et: 1.400.000 kroner
 • Ung­doms­bu­reau­et: 180.000 kroner

I alt: 5.100.000 kroner

Mang­fol­di­ge fællesskaber

 • Da­re­Gen­der: 550.000 kroner
 • Talk Town: 200.000 kroner
 • Mi­no Dan­mark: 600.000 kroner
 • LGBT+ Ung­dom: 600.000 kroner
 • Kø­ben­havns Un­ge Fe­mi­ni­ster: 10.000 kroner

I alt: 1.960.000 kroner

Ud­for­dren­de ung­doms­liv, un­ge hjæl­per unge

 • Ung­dom­mens Rø­de Kors: 800.000 kroner
 • Se­in: 750.000 kroner
 • Det Rul­len­de Pa­nel: 160.000 kroner
 • Sind Ung­dom: 250.000 kroner
 • Ung­doms­rin­gen: 260.000 kroner

I alt: 2.220.000 kroner

Mu­sik

 • Bel­la­høj Mu­sik­lands­by: 250.000 kroner
 • Den Gyld­ne Ba­nan: 100.000 kroner
 • In­sp: 1.000.000 kroner
 • The As­so­ci­a­tion for Youth and Cul­tu­re in Gre­en­land: 350.000 kroner

I alt: 1.700.000 kroner

Kli­ma og miljø

 • Kli­maku­nst­festi­va­len: 50.000 kroner
 • Ung­dom No­ah: 65.000 kroner
 • Kli­ma­kam­pens Støt­te­for­e­ning: 100.000 kroner
 • Dan­marks grøn­ne tæn­ket­ank Con­ci­to: 1.355.000 kroner

I alt: 1.570.000 kroner

Kunst

 • No Fil­ter, Au­rakia, Pa­pil­lon: 500.000 kroner
 • En­sam­kom­man­des För­bund Malmö: 500.000 kroner
 • Ra­po­li­ti­cs: 500.000 kroner
 • Re­ne­ga­de Run­ners: 150.000 kroner
 • Co­pen­ha­gen Con­tem­porary: 800.000 kroner

I alt 2.450.000 kroner

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: