Roskilde Festival uddeler millioner til gavn for børn og unge

Den filan­tro­pi­ske for­e­ning Roskil­de Festi­val har ud­delt pen­ge fra sid­ste års festi­va­lover­skud. På grund af af­lys­nin­gen af det­te års festi­val bli­ver der in­gen ud­de­lin­ger til næ­ste år.

Roskilde Festival (foto: Peter Troest)
Det­te års Roskil­de Festi­val blev kort før på­ske af­lyst som føl­ge af til­ta­ge­ne for at be­kæm­pe cor­o­navirus. Og det får kon­se­kven­ser for næ­ste års filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter (fo­to: Pe­ter Tro­est / Roskil­de Festi­val).

For­e­nin­gen Roskil­de Festi­val har ud­valgt 32 pro­jek­ter blandt 296 an­sø­ge­re til ud­de­lings­pulj­en med te­ma­et ’Un­ge Stem­mer’.

I alt 15 mio. kr. er ud­delt af de pen­ge, som stam­mer fra over­skud­det fra Roskil­de Festi­val 2019. ’Un­ge Stem­mer’ er for­e­nin­gens hidtil stør­ste an­søg­nings­run­de.

"Open call, Un­ge stem­mer hand­le­de for os om at fin­de ud af, hvad der op­ta­ger un­ge i dag, og hvor­dan un­ge en­ga­ge­rer sig i om­ver­de­nen. Vi har spurgt, og vi har få­et svar. Vi ser un­ge, der vil fæl­les­ska­bet og er klar til at ta­ge et stort an­svar på sig, men vi sid­der og­så med en klar op­le­vel­se af, at der er be­hov for en øget op­mærk­som­hed på un­ges triv­sel. Det be­hov er be­stemt ik­ke ble­vet min­dre i den­ne tid," si­ger Roskil­de Festi­vals talskvin­de Chri­sti­na Bil­de i en pres­se­med­del­el­se.

Blandt de stør­ste do­na­tions­mod­ta­ge­re er Ar­bej­der­mu­se­et, der mod­ta­ger 1,4 mil­li­o­ner kro­ner til at dri­ve ’Pro­test­værk­ste­det’ – et ini­ti­a­tiv, der skal træ­ne un­ges ak­ti­vi­sti­ske ta­len­ter, styr­ke fæl­les­ska­ber og hol­de de­mo­kra­ti­et le­ven­de.

Og­så Dan­marks grøn­ne tæn­ket­ank Con­ci­to mod­ta­ger godt 1,3 mil­li­o­ner til en kli­maam­bas­sa­de, der vil hjæl­pe ele­ver på gym­na­si­er og højsko­ler til at ta­ge på mil­jø­ven­li­ge stu­di­e­tu­re.

Det­te års Roskil­de Festi­val blev kort før på­ske af­lyst som føl­ge af til­ta­ge­ne for at be­kæm­pe cor­o­navirus. Og det får kon­se­kven­ser for næ­ste års filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter, si­ger Chri­sti­na Bil­de:

"Der bli­ver jo desvær­re in­gen Roskil­de Festi­val i 2020, og vi kan der­for ik­ke i år ge­ne­re­re et over­skud, som vi kan do­ne­re fra. Vi ar­bej­der dog på at fin­de an­dre må­der at støt­te børn og un­ges mu­lig­he­der, hvil­ket al­tid har væ­ret og fort­sat vil væ­re Roskil­de Festi­vals for­mål."

Føl­gen­de ini­ti­a­ti­ver mod­ta­ger årets do­na­tio­ner fra Roskil­de Festi­val:

Un­ges ind­fly­del­se og hand­le­kraft

 • Ram­pen: 50.000 kro­ner
 • For­e­nin­gen Re­spect: 100.000 kro­ner
 • Dreamtown and Hou­se of Arts As­so­ci­a­tion: 1.000.000 kro­ner
 • Front­lø­ber­ne: 870.000 kro­ner
 • Slip Festi­val: 500.000 kro­ner
 • Tur­ning Tab­les Swe­den: 500.000 kro­ner
 • Fon­den de Kø­ben­havn­ske Film­festi­va­ler: 500.000 kro­ner
 • Ar­bej­der­mu­se­et: 1.400.000 kro­ner
 • Ung­doms­bu­reau­et: 180.000 kro­ner

I alt: 5.100.000 kro­ner

Mang­fol­di­ge fæl­les­ska­ber

 • Da­re­Gen­der: 550.000 kro­ner
 • Talk Town: 200.000 kro­ner
 • Mi­no Dan­mark: 600.000 kro­ner
 • LGBT+ Ung­dom: 600.000 kro­ner
 • Kø­ben­havns Un­ge Fe­mi­ni­ster: 10.000 kro­ner

I alt: 1.960.000 kro­ner

Ud­for­dren­de ung­doms­liv, un­ge hjæl­per un­ge

 • Ung­dom­mens Rø­de Kors: 800.000 kro­ner
 • Se­in: 750.000 kro­ner
 • Det Rul­len­de Pa­nel: 160.000 kro­ner
 • Sind Ung­dom: 250.000 kro­ner
 • Ung­doms­rin­gen: 260.000 kro­ner

I alt: 2.220.000 kro­ner

Mu­sik

 • Bel­la­høj Mu­sik­lands­by: 250.000 kro­ner
 • Den Gyld­ne Ba­nan: 100.000 kro­ner
 • In­sp: 1.000.000 kro­ner
 • The As­so­ci­a­tion for Youth and Cul­tu­re in Gre­en­land: 350.000 kro­ner

I alt: 1.700.000 kro­ner

Kli­ma og mil­jø

 • Kli­maku­nst­festi­va­len: 50.000 kro­ner
 • Ung­dom No­ah: 65.000 kro­ner
 • Kli­ma­kam­pens Støt­te­for­e­ning: 100.000 kro­ner
 • Dan­marks grøn­ne tæn­ket­ank Con­ci­to: 1.355.000 kro­ner

I alt: 1.570.000 kro­ner

Kunst

 • No Fil­ter, Au­rakia, Pa­pil­lon: 500.000 kro­ner
 • En­sam­kom­man­des För­bund Malmö: 500.000 kro­ner
 • Ra­po­li­ti­cs: 500.000 kro­ner
 • Re­ne­ga­de Run­ners: 150.000 kro­ner
 • Co­pen­ha­gen Con­tem­porary: 800.000 kro­ner

I alt 2.450.000 kro­ner

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Novo Nordisk Fonden hæver aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer

Al­ders­græn­sen for be­sty­rel­ses­med­lem­mer i No­vo Nor­disk Fon­den hæ­ves fra de nu­væ­ren­de 70 år til 75 år. Det har Er­hvervs­sty­rel­sen på bag­grund af en an­søg­ning…

Svag fremgang i antallet af kvinder i fondenes bestyrelser

Li­ge­stil­lin­gen be­væ­ger sig fremad i be­sty­rel­ser­ne hos de sto­re dan­ske fon­de, men kun med små skridt. Det vi­ser en helt ny ana­ly­se fo­re­ta­get af…

Simon Aggesen risikerer at blive hængt op på erhvervsfondsloven: ”Det er værre end sagerne om EBH Fonden”

Hvis Fon­den Ek­si­sten­sen solg­te den 460 kva­drat­me­ter sto­re lej­lig­hed un­der mar­kedspris, er det sand­syn­ligt, at Fre­de­riks­bergs borg­me­ster Si­mon Ag­ge­sen selv må til lom­mer­ne og…

Fonden Naturkraft får en miserabel start

”Den­ne her dag har vi glæ­det os til me­get læn­ge.” Så­dan lød det fra den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­den Na­tur­kraft Pe­ter Sand, da snore­ne den…

Diversificeret ejendomsportefølje sikrer robust overskud i Dades-fond

Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond le­ve­re­de et over­skud på 242 mio. kr., hvoraf be­sty­rel­sen har hen­lagt 50 mio. kr. til frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger. Det frem­går…

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til talentfulde forskere og unge operasangere

Tu­ren går bå­de til forsk­nin­gens og ope­ra­ens ver­den i gen­nem­gan­gen af nog­le af den for­gang­ne uges ud­de­lin­ger i den dan­ske fonds­sek­tor. Rund­t­u­ren star­ter hos Lund­beck­fon­den,…

Ny anbringelsesbekendtgørelse træder efter planen i kraft 1. november

En helt ny an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se træ­der ef­ter pla­nen i kraft 1. novem­ber 2020. De sid­ste ju­ste­rin­ger lig­ger nem­lig net­op nu på skri­ve­bor­det til god­ken­del­se hos…

Coronakrise

Fonden Naturkraft får en miserabel start

”Den­ne her dag har vi glæ­det os til me­get læn­ge.” Så­dan lød det fra den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­den Na­tur­kraft Pe­ter Sand, da snore­ne den…

Diversificeret ejendomsportefølje sikrer robust overskud i Dades-fond

Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond le­ve­re­de et over­skud på 242 mio. kr., hvoraf be­sty­rel­sen har hen­lagt 50 mio. kr. til frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger. Det frem­går…

Lars Munch: Staten må indse, at kultur ikke skal ligge nederst i hierarkiet

Mu­se­et for mo­der­ne kunst Lou­i­si­a­na har haft et fuld­stæn­dig frem­ra­gen­de 2020, når man ser på de ak­ti­vi­te­ter og ud­stil­lin­ger, mu­se­ums­gæ­ster­ne i Hum­le­bæk er ble­vet…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…