Roskilde Festival uddeler millioner til gavn for børn og unge

Den filantropiske forening Roskilde Festival har uddelt penge fra sidste års festivaloverskud. På grund af aflysningen af dette års festival bliver der ingen uddelinger til næste år.

Roskilde Festival (foto: Peter Troest)
Det­te års Roskil­de Festi­val blev kort før på­ske af­lyst som føl­ge af til­ta­ge­ne for at be­kæm­pe cor­o­navirus. Og det får kon­se­kven­ser for næ­ste års filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter (fo­to: Pe­ter Tro­est / Roskil­de Festival).

For­e­nin­gen Roskil­de Festi­val har ud­valgt 32 pro­jek­ter blandt 296 an­sø­ge­re til ud­de­lings­pulj­en med te­ma­et ’Un­ge Stemmer’.

I alt 15 mio. kr. er ud­delt af de pen­ge, som stam­mer fra over­skud­det fra Roskil­de Festi­val 2019. ’Un­ge Stem­mer’ er for­e­nin­gens hidtil stør­ste ansøgningsrunde.

"Open call, Un­ge stem­mer hand­le­de for os om at fin­de ud af, hvad der op­ta­ger un­ge i dag, og hvor­dan un­ge en­ga­ge­rer sig i om­ver­de­nen. Vi har spurgt, og vi har få­et svar. Vi ser un­ge, der vil fæl­les­ska­bet og er klar til at ta­ge et stort an­svar på sig, men vi sid­der og­så med en klar op­le­vel­se af, at der er be­hov for en øget op­mærk­som­hed på un­ges triv­sel. Det be­hov er be­stemt ik­ke ble­vet min­dre i den­ne tid," si­ger Roskil­de Festi­vals talskvin­de Chri­sti­na Bil­de i en pressemeddelelse.

Blandt de stør­ste do­na­tions­mod­ta­ge­re er Ar­bej­der­mu­se­et, der mod­ta­ger 1,4 mil­li­o­ner kro­ner til at dri­ve ’Pro­test­værk­ste­det’ – et ini­ti­a­tiv, der skal træ­ne un­ges ak­ti­vi­sti­ske ta­len­ter, styr­ke fæl­les­ska­ber og hol­de de­mo­kra­ti­et levende.

Og­så Dan­marks grøn­ne tæn­ket­ank Con­ci­to mod­ta­ger godt 1,3 mil­li­o­ner til en kli­maam­bas­sa­de, der vil hjæl­pe ele­ver på gym­na­si­er og højsko­ler til at ta­ge på mil­jø­ven­li­ge studieture.

Det­te års Roskil­de Festi­val blev kort før på­ske af­lyst som føl­ge af til­ta­ge­ne for at be­kæm­pe cor­o­navirus. Og det får kon­se­kven­ser for næ­ste års filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter, si­ger Chri­sti­na Bilde:

"Der bli­ver jo desvær­re in­gen Roskil­de Festi­val i 2020, og vi kan der­for ik­ke i år ge­ne­re­re et over­skud, som vi kan do­ne­re fra. Vi ar­bej­der dog på at fin­de an­dre må­der at støt­te børn og un­ges mu­lig­he­der, hvil­ket al­tid har væ­ret og fort­sat vil væ­re Roskil­de Festi­vals formål."

Føl­gen­de ini­ti­a­ti­ver mod­ta­ger årets do­na­tio­ner fra Roskil­de Festival:

Un­ges ind­fly­del­se og handlekraft

 • Ram­pen: 50.000 kroner
 • For­e­nin­gen Re­spect: 100.000 kroner
 • Dreamtown and Hou­se of Arts As­so­ci­a­tion: 1.000.000 kroner
 • Front­lø­ber­ne: 870.000 kroner
 • Slip Festi­val: 500.000 kroner
 • Tur­ning Tab­les Swe­den: 500.000 kroner
 • Fon­den de Kø­ben­havn­ske Film­festi­va­ler: 500.000 kroner
 • Ar­bej­der­mu­se­et: 1.400.000 kroner
 • Ung­doms­bu­reau­et: 180.000 kroner

I alt: 5.100.000 kroner

Mang­fol­di­ge fællesskaber

 • Da­re­Gen­der: 550.000 kroner
 • Talk Town: 200.000 kroner
 • Mi­no Dan­mark: 600.000 kroner
 • LGBT+ Ung­dom: 600.000 kroner
 • Kø­ben­havns Un­ge Fe­mi­ni­ster: 10.000 kroner

I alt: 1.960.000 kroner

Ud­for­dren­de ung­doms­liv, un­ge hjæl­per unge

 • Ung­dom­mens Rø­de Kors: 800.000 kroner
 • Se­in: 750.000 kroner
 • Det Rul­len­de Pa­nel: 160.000 kroner
 • Sind Ung­dom: 250.000 kroner
 • Ung­doms­rin­gen: 260.000 kroner

I alt: 2.220.000 kroner

Mu­sik

 • Bel­la­høj Mu­sik­lands­by: 250.000 kroner
 • Den Gyld­ne Ba­nan: 100.000 kroner
 • In­sp: 1.000.000 kroner
 • The As­so­ci­a­tion for Youth and Cul­tu­re in Gre­en­land: 350.000 kroner

I alt: 1.700.000 kroner

Kli­ma og miljø

 • Kli­maku­nst­festi­va­len: 50.000 kroner
 • Ung­dom No­ah: 65.000 kroner
 • Kli­ma­kam­pens Støt­te­for­e­ning: 100.000 kroner
 • Dan­marks grøn­ne tæn­ket­ank Con­ci­to: 1.355.000 kroner

I alt: 1.570.000 kroner

Kunst

 • No Fil­ter, Au­rakia, Pa­pil­lon: 500.000 kroner
 • En­sam­kom­man­des För­bund Malmö: 500.000 kroner
 • Ra­po­li­ti­cs: 500.000 kroner
 • Re­ne­ga­de Run­ners: 150.000 kroner
 • Co­pen­ha­gen Con­tem­porary: 800.000 kroner

I alt 2.450.000 kroner

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer