Sygeforsikringen Danmark lancerer ny uddelingsplatform

Det medlemsejede forsikringsselskab Sygeforsikringen Danmark har netop besluttet at donere 150 millioner kroner til sundhedsprojekter i år. Beslutningen kommer samtidig med, at foreningen præsenterer en ny platform, der samler al information om donationerne, og hvor ansøgere kan søge om midler.

Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­mark støt­ter tre for­mål in­den­for sund­heds­om­rå­det: Forsk­ning, fore­byg­gel­se og oplysning.

Si­den den pri­va­te sund­heds­for­sik­ring Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­mark i 2020 åb­ne­de op for filan­tro­pi­ske ud­de­lin­ger, har for­e­nin­gen be­vil­get knap 400 mil­li­o­ner kro­ner til en ræk­ke pro­jek­ter in­den­for sundhedsområdet.

På for­e­nin­gens net­op af­hold­te ge­ne­ral­for­sam­ling be­slut­te­de med­lem­mer­ne at do­ne­re 150 mil­li­o­ner kro­ner til sund­heds­pro­jek­ter i år 2022.

Det er iføl­ge for­e­nin­gens di­rek­tør, Al­lan Lu­p­lau, for­vent­nin­gen at for­sik­rings­sel­ska­bets frem­ti­di­ge do­na­tio­ner vil lig­ge i det le­je i år­ligt gen­nem­snit. Der­for har for­e­nin­gen nu sam­let al in­for­ma­tion om tid­li­ge­re og kom­men­de be­vil­lin­ger på en ny platform.

Hjem­mesi­den hed­der sund​heds​do​na​tio​ner​.dk og har til for­mål at øge op­mærk­som­he­den på de pro­jek­ter, for­e­nin­gen har støt­tet, og sam­ti­dig gi­ve over­blik over kom­men­de do­na­tio­ner og an­søg­nings­fri­ster. Det er mu­ligt at sø­ge mid­ler via hjemmesiden.

”Vi har sam­let al in­for­ma­tion om do­na­tio­ner og pro­jek­ter på den nye hjem­mesi­de, så det ik­ke druk­ner på Sy­ge­for­sik­ring Dan­marks hjem­mesi­de,” for­tæl­ler Al­lan Lu­p­lau, der er di­rek­tør i Sy­ge­for­sik­rin­gen Danmark.

"Vi sy­nes, at det er grund­læg­gen­de rig­tig godt, hvis vi kan fore­byg­ge syg­dom­me, frem­for at be­hand­le dem, når de er op­stå­et,” for­tæl­ler Al­lan Lu­p­lau om bag­grun­den for, at be­sty­rel­sen i Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­mark ger­ne ser fle­re an­søg­nin­ger in­den­for fore­byg­gel­ses­om­rå­de. Fo­to: Mi­cha­el Altschul.

Generalforsamlingen bestemmer

Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­mark støt­ter pro­jek­ter in­den­for sund­heds­forsk­ning, -fore­byg­gel­se og -op­lys­ning. Ind­til nu har for­sik­rings­sel­ska­bet do­ne­ret flest pen­ge til sund­heds­forsk­ning, for­di om­rå­det med Al­lan Lu­p­laus ord er ”ret dyrt,” men de tre ud­de­lings­for­mål er i prin­cip­pet ligestillede.

”Vi er in­ter­es­se­re­de i an­søg­nin­ger til al­le tre for­mål, men be­sty­rel­sen sy­nes, at fore­byg­gel­se er rig­tig for­nuf­tigt. Vi sy­nes, at det er grund­læg­gen­de rig­tig godt, hvis vi kan fore­byg­ge syg­dom­me, frem­for at be­hand­le dem, når de er op­stå­et,” for­kla­rer Al­lan Luplau.

Ge­ne­ral­for­sam­lin­gen ta­ger stil­ling til den sam­le­de be­løbs­ram­me, og der­med er det i sid­ste en­de, Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­marks med­lem­mer, som be­stem­mer, hvor me­get vi skal gi­ve i donationer

Al­lan Lu­p­lau – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Sy­ge­for­sik­rin­gen Danmark

Til at vur­de­re hvil­ke an­søg­nin­ger til forsk­ning, der skal til­go­de­ses, har Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­mark ned­sat et for­sker­pa­nel be­stå­en­de af ot­te pro­fes­so­rer. De indstil­ler til be­sty­rel­sen, hvil­ke an­søg­nin­ger, de me­ner bør imø­de­kom­mes og hvor­for, hvor­ef­ter be­sty­rel­sen træf­fer af­gø­rel­se om de en­kel­te ansøgninger.

”Ge­ne­ral­for­sam­lin­gen ta­ger stil­ling til den sam­le­de be­løbs­ram­me, og der­med er det i sid­ste en­de, Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­marks med­lem­mer, som be­stem­mer, hvor me­get vi skal gi­ve i do­na­tio­ner,” si­ger Al­lan Luplau.

Ønske fra medlemmerne

At Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­mark over­ho­ve­det gi­ver pen­ge til sund­heds­pro­jek­ter, ud­sprin­ger iføl­ge Al­lan Lu­p­lau af et ”sti­gen­de øn­ske” fra en ræk­ke af de med­lem­mer, der ta­ger del i for­e­nin­gens medlemsdemokrati.

”Det var nog­le af vo­res me­get ak­ti­ve med­lem­mer, der på en ræk­ke te­ma­se­mi­na­rer, øn­ske­de at vi tog et sam­funds­ansvar på os. Det kan man gø­re på man­ge må­der, og det her er en af dem,” for­tæl­ler Al­lan Luplau.

Be­slut­nin­gen om at for­sik­rings­sel­ska­bet frem­over skul­le fo­re­ta­ge filan­tro­pi­ske ud­de­lin­ger, kræ­ve­de en vedtægts­æn­dring, som blev gen­nem­ført i 2019. Al­le­re­de året ef­ter ud­del­te Sy­ge­for­sik­ring Dan­mark for 100 mil­li­o­ner kroner.

Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­mark har i dag 2,65 mil­li­o­ner med­lem­mer sva­ren­de til 45 pro­cent af den dan­ske befolkning.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer