Tre selvopstillere fra Nordsjælland valgt ind i Realdanias repræsentantskab

Selvopstillere satte sig på tre af de otte pladser ved valget i Nordsjælland til repræsentantskabet i den filantropiske forening Realdania.

1.000 med­lem­mer og gæ­ster var mødt op til valg­mø­det, da der skul­le væl­ges ot­te nord­s­jæl­læn­de­re ind i Re­al­da­ni­as re­præ­sen­tant­skab. På ta­ler­sto­len var blandt an­dre den filan­tro­pi­ske for­e­nings be­sty­rel­ses­for­mand Lars Krarup. (fo­to: Kim Hintze)

Det lyk­ke­des tre af de fem sel­vop­stil­le­re på kan­di­dat­lis­ten at sik­re sig en ad­gangs­bil­let, da der ons­dag den 9. novem­ber på et valg­mø­de i Roy­al Sta­ge i Hil­le­rød var valg til re­præ­sen­tant­ska­bet i Re­al­da­ni­as om­rå­de 9, som dæk­ker Nordsjælland.

I alt kæm­pe­de 12 kan­di­da­ter, syv op­stil­let af be­sty­rel­sen og fem sel­vop­stil­le­re, om de i alt ot­te nord­s­jæl­land­ske plad­ser i repræsentantskabet.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Re­al­da­nia var næ­sten 1.000 med­lem­mer og gæ­ster mødt op til valg­mø­det, og de stem­me­be­ret­ti­ge­de valg­te føl­gen­de med­lem­mer fra Nord­s­jæl­land til at be­sæt­te en stol på re­præ­sen­tant­skabs­mø­de­r­ne i de næ­ste fi­re år:

Blandt be­sty­rel­sens kan­di­da­ter: Bo Brøn­dum Pe­der­sen, Dor­te Krak, Ja­cob Ste­en Møl­ler, Klaus Kaae og Li­ne Røt­ting Dornan.

Sel­vop­stil­le­re: Has­san Chaa­chouh, Pe­ter G. H. Mad­sen og Ul­rik­ke Ekelund.

Jeg er glad for de­bat­ten og de spørgs­mål og ind­s­park, som med­lem­mer­ne kom­mer med

Lars Krarup – Be­sty­rel­ses­for­mand, Realdania

Be­sty­rel­ses­for­mand i Re­al­da­nia Lars Krarup sag­de ef­ter mø­det i Hil­le­rød, at det hav­de væ­ret en for­nø­jel­se at mø­de en mas­se medlemmer.

”Jeg er glad for de­bat­ten og de spørgs­mål og ind­s­park, som med­lem­mer­ne kom­mer med. Og selv­føl­ge­lig og­så for at så man­ge i år hav­de øn­sket at væ­re en del af vo­res re­præ­sen­tant­skab. Det er me­get po­si­tivt. Og jeg glæ­der mig me­get til sam­ar­bej­det med de nyvalg­te med­lem­mer af re­præ­sen­tant­ska­bet fra Nord­s­jæl­land,” sag­de Lars Krarup.

Selvopstillerboom i København

Som om­talt i Fun­dats i sid­ste uge, er der stor in­ter­es­se blandt sel­vop­stil­le­re for at kom­me ind i Re­al­da­ni­as re­præ­sen­tant­skab ved ef­ter­å­rets valg.

I slut­nin­gen af ok­to­ber blev én af de to sel­vop­stil­le­re, St­ef­fen Nyland Jen­sen, valgt ind i Re­al­da­ni­as re­præ­sen­tant­skab fra om­rå­de 5, der dæk­ker Fre­de­ri­cia, He­den­sted, Hor­sens, Vej­le og Kol­ding kommuner.

Og når Re­al­da­ni­as med­lem­mer i Kø­ben­havn, Fre­de­riks­berg, Dra­gør og Tår­n­by den 22. novem­ber skal væl­ge syv med­lem­mer til re­præ­sen­tant­ska­bet, er der fle­re sel­vop­stil­le­re på kan­di­dat­lis­ten end per­so­ner op­stil­let af be­sty­rel­sen. Si­de om si­de med de syv per­so­ner, som be­sty­rel­sen i den filan­tro­pi­ske for­e­ning har pe­get på, er der så­le­des he­le 10 sel­vop­stil­le­re på kandidatlisten.

Det bedst kend­te navn blandt de 10 sel­vop­stil­le­re i kø­ben­havns­om­rå­det er for­man­den for fag­for­e­nin­gen DM, tid­li­ge­re Dansk Magi­ster­for­e­ning, Ca­mil­la Gregersen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer