Tre selvopstillere slap gennem nåleøjet i Realdania

Der var i sidste uge kamp om pladserne i Realdanias repræsentantskab. Seks menige medlemmer havde samlet stillererklæringer og drog ud til geografiske valgmøder, hvor de fik lov at levere et kort valgoplæg fra scenen. For tre af dem lykkedes det at skubbe en af bestyrelsens kandidater fra taburetten.

Re­al­da­nia holdt tors­dag den 18. novem­ber valg­mø­de i for­e­nin­gens valg­o­m­rå­de 2. For før­ste gang blev valg­mø­det af­vik­let på to for­skel­li­ge lo­ka­tio­ner sam­ti­dig – i Ring­s­ted Kon­gres­cen­ter og på Ny­kø­bing F. Te­a­ter (fo­to: Jes­per Edvardsen).

Årets re­præ­sen­tant­skabsvalg for med­lem­mer af Re­al­da­nia løb i sid­ste uge af stab­len i to af for­e­nin­gens geo­gra­fi­ske valgområder.

Fem med­lem­mer fra Aar­hus-om­rå­det og et med­lem fra Sydsjæl­land/Lol­land-Fal­ster-om­rå­det var stil­let op mod de i alt 18 kan­di­da­ter, som be­sty­rel­sen iføl­ge vedtæg­ter­ne skal op­stil­le i de to områder.

Det sva­rer til om­rå­der­nes plad­ser i det 109 mand sto­re repræsentantskab.

De to valg­mø­der blev af­holdt ons­dag og tors­dag på tre for­skel­li­ge lo­ka­tio­ner, hvor til­sam­men me­re end 1.200 del­ta­ge­re var mødt op for at hø­re for­e­nin­gens be­sty­rel­ses­for­mand og di­rek­tør af­læg­ge beretning.

Det er dog ik­ke al­le gæ­ster­ne på valg­mø­de­r­ne, der er stem­me­be­ret­ti­get i Re­al­da­nia. For ud­over over sel­ve valg­hand­lin­gen by­der mø­de­r­ne og­så på mid­dag og un­der­hold­ning, som man som med­lem kan in­vi­te­re en ledsa­ger med til.

Årets geo­gra­fi­ske valg­mø­der var de før­ste un­der le­del­se af Lars Krarup, som i au­gust til­t­rå­d­te som be­sty­rel­ses­for­mand ef­ter at ha­ve for­ladt po­sten som borg­me­ster i Herning.

”Det­te ef­ter­års valg­mø­der er mi­ne før­ste som be­sty­rel­ses­for­mand i Re­al­da­nia, og det har væ­ret en stor for­nø­jel­se igen at kom­me ud og mø­de de man­ge med­lem­mer fy­sisk. Med­lem­s­de­mo­kra­ti­et er Re­al­da­ni­as fun­da­ment, og et valg­mø­de er al­tid en fest­dag – i det­te til­fæl­de så på to for­skel­li­ge lo­ka­tio­ner på sam­me tid. Det er dej­ligt at se så man­ge op­stil­le­de kan­di­da­ter vi­se så stort en­ga­ge­ment i vo­res for­e­ning, og jeg glæ­der mig me­get til sam­ar­bej­det med de nyvalg­te re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer,” ud­tal­te Lars Krarup ef­ter mø­det i valg­o­m­rå­de 2, der for før­ste gang blev af­vik­let to for­skel­li­ge ste­der sam­ti­dig – i Ring­s­ted Kon­gres­cen­ter og på Ny­kø­bing F. Teater.

Her skul­le væl­ges seks kan­di­da­ter til re­præ­sen­tant­ska­bet og kun af én af om­rå­dets me­ni­ge med­lem­mer hav­de skaf­fet sig de ti nød­ven­di­ge stil­le­rer­klæ­rin­ger for at kun­ne mel­de sit kan­di­da­tur imod be­sty­rel­sens kandidater.

Og det var an­stren­gel­ser­ne værd for di­rek­tør Paya Hauch Fen­ger fra Ny­kø­bing Sjæl­land, der lyk­ke­des med at få nok stem­mer på be­kost­ning af Sus­an Jør­gen­sen fra Næstved.

Tæt løb i Aarhus

Da­gen før på Ra­dis­son Blu Scan­di­navia Ho­tel i Aar­hus var der end­nu me­re spæn­ding om val­gre­sul­ta­tet, da he­le fem sel­vop­stil­le­re hav­de sik­ret sig op­bak­ning fra stil­le­re og var dra­get til valg­mø­de med fuld­mag­ter og for­håb­nin­ger om ind­fly­del­se i den sto­re al­men­nyt­ti­ge for­e­ning, der sid­der på en for­mue på 25 mil­li­ar­der kroner.

Blandt de fem sel­vop­stil­le­re var blandt an­dre Fol­ke­tings­med­lem for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et Ca­mil­la Fa­bri­ci­us-Jen­sen og med­lem af Etisk Råd, Ru­ne En­gel­breth Lar­sen, som hav­de valgt stil­le op for at få me­re na­tur og bi­o­di­ver­si­tet ind i Re­al­da­ni­as ud­de­lings­po­li­tik og me­re etik ind investeringsstrategien.

På mø­de­r­ne har al­le kan­di­da­ter mu­lig­hed for at præ­sen­te­re et kort mundt­ligt op­læg om de­res vi­sio­ner for ar­bej­det i repræsentantskabet.

Hver­ken Ca­mil­la Fa­bri­ci­us-Jen­sen el­ler Ru­ne En­gel­breth Lar­sen fik dog stem­mer nok til at ind­ta­ge et sæ­de i re­præ­sen­tant­ska­bet. Det gjor­de der­i­mod to an­dre sel­vop­stil­le­re – nem­lig pen­sio­nist Han­ne Ahrens fra Sil­ke­borg og tøm­rer Jes­per Skov fra Vi­by J.

”Rig­tig man­ge med­lem­mer var mødt frem i Aar­hus i går, og der var go­de spørgs­mål, de­bat og in­put til vo­res ar­bej­de. Og så hav­de rig­tig man­ge kan­di­da­ter valgt at stil­le op til re­præ­sen­tant­ska­bet og der­med vi­se de­res in­ter­es­se for ar­bej­det i for­e­nin­gen. En sær­lig tak til dem for det sto­re en­ga­ge­ment, og jeg glæ­der mig me­get til sam­ar­bej­det med de re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer, der blev valgt,” ud­tal­te be­sty­rel­ses­for­mand Lars Krarup.

Følgende kandidater blev valgt:

For valg­o­m­rå­de 6 i Østjylland:

An­ne-Ma­rie Da­hl, frem­tids­for­sker, Risskov
Han­ne Ahrens, pen­sio­nist, Silkeborg
Hans-Ul­rik Revs­bech Jen­sen, mu­rer­me­ster, Auning
Jes­per Skov, tøm­rer, Vi­by J
Li­ne Wil­la­cy, chef­kon­su­lent, Aar­hus C
Su­na Cen­holt, ar­ki­tekt, part­ner, Højbjerg
Sø­ren Brixen, rå­d­giv­nings­di­rek­tør, bæ­re­dyg­tig­hed, Galten

For valg­o­m­rå­de 2 i Vest- og Sydsjæl­land samt Lolland-Falster:

Cat­hri­ne Ri­e­gels Gud­bergsen, land­mand, po­li­ti­ker, Herlufmagle
Hel­le Lunds­gaard, di­rek­tør, Ringsted
Kar­sten Krü­ger, adm. di­rek­tør, Jyderup
Paya Hauch Fen­ger, di­rek­tør og part­ner, Ny­kø­bing Sj
Ste­en Al­bert Ol­sen, by­rå­ds­med­lem, Skælskør
Ul­rik The­op­hil Jør­gen­sen, hofjæ­ger­me­ster, god­se­jer, di­rek­tør, Søllested

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer